Papyri.info

sign in

o.stras.2.837 = HGV O.Strasb. 2 837 = Trismegistos 128380DDbDP transcription: o.stras.2.837 [xml]

Ὧρος πράκ(τωρ) ἀργ(υρικῶν)
Ψ̣ά̣ι̣τι Σ̣ε̣ν̣φθουμώ̣ν̣θ̣ο̣υ̣
τ̣  ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χ -1-2- (  )(*). ἔσχο̣(ν) ὑπ(ὲρ)
χ̣ω̣(ματικοῦ) καὶ β[α]λ̣α(νευτικοῦ) Ν̣ό(του) ιδ ((s-etous)) ῥυπ̣(αρὰς) (δραχμὰς(?)) ζ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον).
5(ἔτους) ιδ Ἁ̣δ̣ρ̣ιανοῦ τοῦ κ̣υ̣ρί[ου]
Μ̣ε̣σ̣ο̣ρὴ ιδ.

Apparatus


^ 3. or τ̣ῆ̣ς̣ [Πε]τ̣ε̣χε̣σ̣π̣(οχράτου)(?)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.