Papyri.info

sign in

p.berl.cohen.8 = HGV P.Berl. Cohen 8 = Trismegistos 110051DDbDP transcription: p.berl.cohen.8 [xml]

ἔτους τρια̣[κοσ(τοῦ)] Μ̣ά̣ρ̣(κου)
Αὐρηλίου Κομμόδ̣ο̣υ̣
Ἀντω(νίνου) Σεβα̣[στ]οῦ Καί(σαρος) τ̣(οῦ) κυ(ρίου)
Φαρμοῦθι   ̣  ̣ ἐπὶ τὴ[ν -ca.?- ]-
5π  ̣  ̣  ̣  ̣ γεγυ(μνασιαρχηκότος) τρ̣ά̣π̣(εζαν) τ̣(ῆς) μ̣[η-]
τρο(πόλεως) καὶ κομῶν(*) τ̣ῶ̣ν̣
μερ̣ί̣δ̣ων [- ca.3 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ[ν]
Κερκ(εσούχοις). ὁ̣μο̣λο̣[γεῖ (hand 2) (name)]
Ὡρίωνο[ς] ὡ̣[ς (ἔτων) - ca.2 - οὐ]λ̣ὴ̣
10ὀφρύει δεξιᾷ ἀπὸ Μ[ητρ]οδ(ώρου) [τῆς]
Π̣ο̣λ̣έ̣μ̣ωνο̣ς̣ [μερίδος - ca.4 -]-
ητι Μέλλανος [πεπ-]
ρακέναι αὐτῷ [ὄνον(?)]
θή̣[λε]ιαν̣ λευ[κὴν τελεί-]
15αν ἀναπόριφον <καὶ> ἀπέ[χ-]
ειν τιμὴν ἀργυρίου
δραχμὰς διακοσ̣ία̣ς
τεσσαράκοντα
[ὡς] π̣[ρό-]
κειται

Apparatus


^ 6. l. κωμῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.