Papyri.info

sign in

p.bon.48 = HGV P.Bon. 48 = Trismegistos 27070DDbDP transcription: p.bon.48 [xml]

II-IIIspc? ?

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1σ̣ιο[ -ca.?- ]
χυ̣ρ[ -ca.?- ]
φο̣ι̣[  ̣  ̣]ω  ̣[ -ca.?- ]
κ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5Πτ[ο]λλῶς   ̣[ -ca.?- ]
κα̣[ὶ] ἀδ[ελφ -ca.?- ]
  ̣αιοι̣κ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
φο  ̣  ̣  ̣  ̣επ̣ο̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣οις[ -ca.?- ]
10τ̣η̣  ̣οποτα  ̣  ̣[ -ca.?- ]
αλ  ̣ο̣υ̣τ̣ο̣(  ) ς̣  ̣[ -ca.?- ]
του̣  ̣ τις α̣υ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-ca.?-

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.