Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67006 = HGV P.Cair. Masp. 1 67006 V = P.Cair. Masp. 1 67006 R = Trismegistos 18982 = Trismegistos 18981 = oxford-ipap.apis.139 = oxford-ipap.apis.138DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67006 [xml]

ca. AD 522? Aphrodito < Antinoopolis?

r,ctr
† δέησ[ις κ]αὶ ἱ(*)κεσί[α] πα(ρὰ) Μαρίας ἀπὸ κώμη[ς Σ]άββεως τοῦ Θεοδοσιουπολίτου νομοῦ.
[εὐεργέτημ]α̣ μέγιστον πρ[ό]κειται πᾶση(*) τ\οῖς/(*) ἀδικη\μένοις/(*) ἡ τῆς ὑ(*)μετέρας ἐνδ̣[ό]ξ(ου) ὑπερφυΐ(*)ας \ἐκδικία/. ἀδικοῦ[μ]αι(*) ὑπὲρ πάντ\α λό̣γ̣ο̣/ν(*), κἀγ[ὼ] ἡ ἀθλία χήρα(*) καὶ τρέφουσα πολ̣[λ]οὺς ὀρφανοὺς ἀφ̣ηλίκ̣ο̣υς υἱ(*)οὺς καὶ μηδέπο[τ]ε π  ̣  ̣λθ  ̣  ̣ κ[α]τὰ σπ̣ό̣ρα̣[ν π]υ̣ρῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣θην μήτε [ἀ]π̣ὸ γονέων καὶ προγόν[ω]ν̣ \μου/ τοῦτο τὸ ἔμφυτον ἔχο[υσα,] καὶ οὕτως ἐπεξῆλθάν μοι βιαίως οἱ πρωτεύοντ̣ες τῆς ἐμῆς κώμης Σάββεως, βουλόμενοι ἐπιβ̣[α]λ̣εῖν τῇ ἐμῇ χηραιότ[η]τι ἀ̣[ρ]ού̣ρ̣[α]ς̣ στρεφ[ο]μένας̣   ̣  ̣ τῷ(*) ἀπόρῳ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ετὰ τῶν ἐμῶν ὀρφανῶν τέκνων \μου/ τῶ̣[ν] καὶ δεομένων τὴν ἀν[αγ]καίαν τροφήν, ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ τούτω̣ν̣ μὴ σπειρομένων \ἀεὶ/ δημόσια καὶ πάντα βάρ̣\η/(*)· ὅθεν παρα̣καλ̣ῶ̣ τὸ ὕψ[ος] ὑ̣μ[ῶν] φ[ιλ]ά̣ν̣θρωπον
5[εἰ παραστα]ί̣[η] προστάξαι μὴ παρὰ \τὸ ἔθος/ συνήθως τῶν ἐ̣[μ]ῶν γονέων καὶ τῆς̣ [π]αντοίας μου γενέας ἕλκεσθαί \με/ εἰς τοιοῦτο γεωργικὸν λειτούργημα καὶ φρόντισμα \δο(υ)λίας/ οὗ ἀπείρ̣ως ἔχω καὶ̣ ἀδ[υ]νά[τ]ω̣ς ἔ̣χ̣ω τὸ̣ μ̣[έ]ρ̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣θ̣ῆναι
[- ca.9 -]πορω τοῦ ἀλιά[σ]του, ἵ(*)να μὴ̣ κ̣α̣ὶ̣ εὕρω κα[τα]θέσθαι γῄδια, ὅπ[ω]ς τούτου τυχοῦσα(*) τοῦ εὐεργετήματος εὐχαριστηρίους εὐχὰς καὶ ὕμν\ου̣ς/(*) ἀνα̣πέμψω τῷ πα̣[γ]κτισῳ(*) Θεῷ̣ κ̣α̣ὶ̣ [σ]ωτ[ῆ]ρι \Χ(ριστ)ῷ [ὑπ(?)]ὲρ δι[αμονῆς]/ ὡ̣ς κ  ̣δ̣εσ̣ι μό̣νος
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ φι]λ̣α̣νθρώπου [ὕ]ψο\υ/ς \ὑμῶν/ κα[ὶ] τῶ̣ν γλυκυτάτων \ὑ/μῶν(*) τέκνων διὰ παντός, δέσποτα ☧
r,minf
† δ[έ]ησις καὶ ἱ(*)κε̣[σ]ία παρὰ Μαρίας v
Traces 1 line
1[μ]ακαριωτάτης αὐτοῦ γαμετῆς α̣μ̣ε̣  ̣  ̣οις  ̣  ̣  ̣ καὶ ε̣ποι̣ο̣(υ)ρ̣γιας τῆς μ- ca.16 -
  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣ομένης τούτῳ τῷ π̣ρ̣ο̣ι̣κ̣[ῴῳ, ἅ]π̣α̣[ν]τες ἀπὸ τῆς Λ̣υ̣[κοπ]ολιτῶν, ἀλλήλοις ὁμολο[γοῦσιν]
[τὰ] ἑ̣[ξῆ]ς̣(*) ὑποτεταγμένα̣ χ̣ε̣ι̣ρ̣  ̣  ̣  ̣π̣ο̣τ̣ - ca.44 -
- ca.60 -ν̣ο̣ν̣ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5μ̣ι̣α̣ γενομεν- ca.34 -
α̣υ̣τ̣α̣ π̣ά̣τ̣η̣ρ̣ Β̣ι̣κ̣[το]ρος(*) ἰατρὸ̣ς̣ π̣ρ̣ο̣γ[εγραμμ(ένος) τ]ῷ π̣ρ̣ο̣ι̣ρι̣μ̣ένῳ(*) [εὐλ]αβεστ[ά]τῳ Ἰω̣ά̣ν̣[νῃ]   ̣  ̣  ̣  ̣
περὶ τ̣ῆς̣ κοσμιοτάτης(*) αὐτοῦ θυγατρ[ὸς Β̣ι̣κ̣τ̣ω̣ρ̣ί̣ν̣η̣ς̣] π̣αρ̣θέ̣ν̣ο̣υ̣, ἐξετο͂ν(*) α̣ὐ̣το͂ν(*) ταύτην   ̣  ̣  ̣  ̣
[διδόνα(?)]ι(?)(*) πρὸς νόμιμον γάμ̣ο̣ν̣, καὶ ταύτην ἐμνηστευσατω(*) ὑπὲ[ρ] το̣(ῦ) αὐτοῦ υἱ(*)ο̣ῦ̣ [Ἀ]φ̣[οῦτος],
  ̣  ̣  ̣ τῆς μνηστία̣ς̣(*) κατὰ νόμο̣υ̣ς συ̣σ̣τ̣άση̣ς κ̣α̣ὶ̣ χ̣ι̣ρ̣ο̣λαβ̣ί̣[ο](*) τ̣[ε(?)] σ̣υ̣ν̣τ̣[αχθέ]ντος μετα[ξὺ αὐτῶν]
10[ἀ]μφοτέρον(*), καὶ ἀρραβο͂νος(*) ἐπιτοθέντος(*) ἐν ὠτ̣ο̣(*) χερω̣λαβείῳ(*) π̣έφανε(*) τω̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἅτε ἕτνα(*) τὰ τ̣ρ̣  ̣ρ̣ι̣  ̣  ̣ναια π̣[ράγ]ματα τὰ συνταχ̣θ̣[έ]ν̣[τα ὑ]π̣ὸ̣ [αὐ]τῶν ἀμφωτέρον(*) δ̣ί̣δ̣[οσθαι(?)]
[α]ὐτ̣ο[ῖ]ς ἐν τῷ κ̣ε̣ρ̣α̣ς̣(*) τον̣(*) γάμων· νῦ̣ν ο̣ὖ̣ν τ[ῇ] προν̣ή̣ᾳ̣(*) τοῦ Κρίττονος ἔτοξε(*)   ̣  ̣  ̣  ̣ [νύ]μ̣φ̣-
[ι(?)]ος τοὺς σταγμοὺς ἐπιτελέσαι̣ καὶ ἔγραφο̣ν̣(*) π̣ρ̣ο̣ι̣γ̣ῷ̣ων(*) θέσθαι μ̣ε̣ταξὺ αὐτῶν ἀμφωτέρων(*)
κατὰ τὴν τον(*) νόμον(*) ταξν(*). ἠγάγετο <ὁ> προειρη̣μ̣ένος θαυμασιώτατος Βίκ̣τ̣ω̣ρ τῷ προιριμέν[ῳ](*)
15ὑπεξουσίῳ αὐτο̣ῦ υἱ(*)ῷ Ἀφοῦτι τῷ θαυμασιωτά̣τῳ νυμφίῳ τὴν προηριμεν  ̣(*) τοτης(*), πατρὸς̣
(*)ωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου δ̣ι̣[α]κ̣ό̣ν̣ου, πρὸς γάμον καὶ βίου γαινωνίαν(*) καὶ παί[δων σπόρον](*)
πα̣ρ̣ὰ̣ τὸ γνησίων επισ  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣ω̣ - ca.33 -μ̣  ̣ν̣ο̣ προς
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θ̣α̣υ̣μ̣α̣σιώτα̣[τ]ος̣ Βί̣κ̣τ̣ωρ [ἰατ]ρὸς πα̣[τ]ὴ̣ρ̣ [τοῦ θ]αυμ[ασιω]τ̣ά̣[το]υ νυμφίου Ἀφοῦ-
τος κα̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣στ̣ίλατο(*) δι[δ]όναι λ̣ό̣γ̣[ῳ πρὸ γά]μ̣ο̣υ̣ [δ]ωρεᾶ̣ς̣ π̣άντα τὰ καταλειφθέν[τα]
20[παρὰ] τῆς μακαριωτάτης Ἀλί[ας], [γαμε]τ̣ῆ̣ς̣ μ[ὲν τοῦ] προειρει[μένου](*) [Βίκ]τωρο[ς]
[ἰατρο]ῦ̣, μητρὸς δὲ τοῦ αὐτοῦ ν̣υμφ[ίου], κινη̣τ̣ά̣ [τε καὶ ἀκίν]η̣[τα καὶ αὐτὸ] κιν[ητὰ]
[πράγμ]α̣τ̣α̣ λ̣ο̣- ca.59 -
  ̣π  ̣  ̣  ̣ [ε]ἴ̣λ̣ηφεν ἔ̣ργῳ πα̣ρ̣ὰ̣ τοῦ προειρειμ[ένου](*) - ca.32 -
Βίκτωρος καὶ οργ̣ο̣ν̣  ̣  ̣  ̣ον διδ̣[ό]ν̣α̣[ι]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣  ̣  ̣ α̣ὐ̣τ̣ῷ ἀπε̣κρεψ̣ε̣ν(*) ἐκ̣ τ̣ῆς μη̣τρ[ῴ-]
25ας̣ τ̣ο̣ῦ̣ [αὐτοῦ νυμ]φ̣[ίου] - ca.15 -ι̣δ  ̣ογε  ̣υ̣τον ἐδαπάνη̣σεν οὐδὲ εἰς ἕδερα(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦτʼ ἔστιν χρυσοῦ νομισματίου ὀκτὼ(*) παρὰ κεράτια εἴκοσι τεσσασως(*) χρ[υ-]
σοχοι(*)κο(*) σταθ[μῷ], κα̣ὶ̣ ἀ̣ρ̣γ̣οῦ χρυσίου ἕτερα νομίσματα δύο δίμοιρον εὔστα-
θμα ζυγῷ, καὶ τὴν ὑ(*)ποθήγην(*) τον(*) νομισματίων ἐνέα(*) παρὰα(*) κεράτια τριάκοντα̣
δύο τῷ αὐτῷ σταθμῷ, καὶ τὸ γραμάτιον(*) ἑν̣ὸ̣ς̣ τρίτου̣ ν̣ο̣μισματίου τ̣ῆ̣ς̣ προχρε̣ί̣α̣ς̣
30[τῆς(?)] οὔσης(?)(*) ἐ̣ν̣ τ̣ῷ κτήμα[τι τῷ] δ̣ι̣α̣[κει]μ̣έ̣ν̣ῳ ἐν τῇ πεδιάδι κώμης Ψναμούνεως(*) τοῦ Ἀνται-
[οπολίτου νο]μ̣ο̣ῦ̣(*) κ̣α̣ὶ̣ ὁ̣μ̣οῦ χρυσοῦ νομισμάτια εἴκοσι ἓν οὕτως· δώδεκα μὲν νομίσ-
ματα ἐκ̣ τον(*) αὐτο͂ν(*) εἴκοσι ἑνὸς νομίσματα(*) ἐνστελλογαενα(*) τῇ αὐτῇ νύμφῃ
Βικτωρίνῃ τῇ εὐγενηστάτῃ(*) ὑπὲρ τον(*) ἕτνον(*) [αὐτῆς] τον(*) συνφωνηθέντον(*) θίδοσθαι(*)
αὐτῇ ἐν το(*) γερο(*) τον(*) γάνων(*) παρὰ τοῦ προι(*)ρειμένου(*) θαυμασιωτάτου Βίκτωρος,
35τὰ δὲ ἄλλα χρυσοῦ νομισματιου(*) ἐννέα εἶναι παρὰ τῷ θαυμασιωτατο(*) νυμφῳ(*) Ἀφοῦτ̣[ι],
εἰ(*) λόγον διατροφο̣̣͂ν(*) αὐτοῦ, ὀκτο(*) μὲν νο[μ]ίσματα ἐκ τούτον(*) συνφωνηθέντον(*) δίδοσθαι τῇ μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ι̣[ωτά-]
τῃ αὐτοῦ γ̣[αμετ]ῇ Ἀλίᾳ ὑπὲρ τοσαύτης(*) ἕ̣τ̣ν̣ο̣ν̣(*) π̣ρ̣ώ̣εν(*) π̣α̣ρ̣ὰ̣ τοῦ αὐτοῦ θαυμασιοτάτου(*) Βίκτωρ̣ο̣ς̣ ὐ̣[ατ]ρ̣[οῦ](*)
- ca.10 -τ̣ο̣ν̣ γ̣ά̣μω̣ν̣ τ̣ὰ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ρ̣τίως δ̣ο̣θ̣έ̣ν̣τα τῷ αὐτῷ νυμφίῳ, ἕδερα(*) δὲ νομίσματα τέσσαρ[α]
- ca.21 - [νο]μίσματον τοθέντα(*) τῷ αὐτο(*) Βίκτωρι ἐκ τῆς ὑποθήγης(*) τον(*) κληρο-
40νόμο[ν](*) μ̣ό̣νον π̣αντὶ νο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣[πιβάλλο]ν\τος/ τῇ αὐτῇ μακαριοτάτῃ(*) Ἀλίᾳ τῇ αὐτοῦ
γαμετῇ μέρους, καὶ ἄλλα τρία ἥμισυ , κ(αὶ) ἄλλα νομίσματα τρία τίμοιρον(*) ἐκ τοῦ γρ[αμμα]τ̣ί̣[ου]
τῆς αὐτῆς μα[κ]αριοτά̣τ̣η̣ς(*) Ἀ̣[λίας] - ca.43 -
τ̣  ̣ε̣ι̣ν̣  ̣  ̣ον ου ἀλλ[α - ca.17 - κ]αὶ ἄλλα νομισμα(*) τρία δίμοιρον ἐκ τον(*) κ  ̣
ο̣σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆς αὐ̣τῆς μακα̣ρ̣[ιωτάτη]ς̣ Ἀλίας, καὶ τὸ ἄλλο ἓν τρίτον ἐκ τῆς προχρείας
45το̣[ῦ μ]έρους αὐτῆς κτήματο̣ς̣, καὶ ὀριχαλκίον(*) καὶ χαλκομάτον(*) ἐν τιαφορης(*) εἴδεσσι(*) ἐσκεο[υ-]
ασμένοις(*) λίτρας τριάκοντα καὶ γραβακτα(*) κοῦφα δύο , καὶ ταπήτιν κραβάκτηρον ἕν , κ(αὶ(?)) τρ-
άπησαν(*) μίαν ξυλίνην μονοπτύχιον, κ(αὶ) σ̣όλιον(?)(*) σ̣ιτυροῦν(*) ἕν , κ(αὶ) ὑ̣ποπότιον(*), καὶ θυΐ(*)αν μίαν
ὀστρακίνην εἰς χρίαν(*) προπαμαατος̣(*), καὶ κορτίνην παλαιάν, καὶ στιλα vac. ? ἓν
καὶ μέρος ὕ(*)μισυ(*)(*)στοῦ τ̣ετ̣ραϋ̣φάντου(*), καὶ σπορίμης γῆς ἀρο̣ύρας δύο τέδαρτον(*) ὄγδοον οὔσας
50ἐν τῷ προι(*)ρημενον(*) κτήματι τῷ δι̣α̣κει[μένῳ] ἐ̣ν τῇ πεδια(*) τῆς αὐτῆς κώμης
Ψινομούνεω̣[ς], μετὰ τοῦ ἐπιβ̣[ά]λ̣λοντος μέρους̣ αὐτα̣ῖ̣ς τον(*) ἐκῖσε(*) ὑδρευμάτον(*) καὶ φυνίκον(*)
[καὶ ἄλλων] παντήον(*) φυτο͂ν(*), εὐκάρπον(*) ται(*) καὶ ἀγάρπον(*), καὶ ἑτέρον(*) χρη\σ/τηρίον(*) πάντον(*), κ(αὶ) πάντο̣\ν̣/(*) \τ̣ο̣[ν]/(*)
φυ̣τ̣[ῶν, ε]ὐ̣γ̣ά̣ρ̣πο̣ν̣(*) δε(*) καὶ ἀγάρπον(*) ται(*) καὶ \αἱ/τέρον(*) χρηστηρίον(*) πάντον(*) κ(αὶ) παντὸς τοῦ δικαίου
ἐντὸς καὶ ἐκτὸ[ς, καὶ] μ̣έ̣ρος τίμοιρον(*) ὁλοκλήρους οἰκία[ς] μετὰ παντὸ̣ς αὐτοῦ τοῦ δικαίου
55ὀ̣̣ͅγωδωμο̣ι̣μένης(*) διαγειμένης(*) ἐπὶ τῆς αὐτῆς Λο̣ι̣κ̣ο̣π̣ο̣λ̣ι̣τ̣ῶν̣(*) ἐπὶ ῥήμη̣ς(*) τῆ̣ς̣ παρας̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
εὐκτηρτου(*) τοῦ̣ [ἁ]γ̣ί̣ο̣υ̣ μάρτυρος ἄπα Β̣ί̣κ̣τ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣. ὁμολόγησεν(*) ὁμοίως ὁ α̣ὐ̣τὸς θαυμασ[ιώ-]
[τατος Βίκτωρ ἰατρὸς ὁ π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ς̣ δι]δόναι ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ο̣(*) προειρημένῳ αὐτοῦ υἱ(*)ῷ Ἀφοῦτι εἰς
[- ca.14 -]α̣σ̣ε̣[- ca.15 - ὑ]ποστά̣σεως ὀριχαλκίνων καὶ χαλκομάτων(*)
[ἐν δι]αφ[όροις] εἴδεσει(*) ἠσκεουασμενης(*) λίτρας ἄλλας τεσσαράκοντα [πέν]τ̣η(*) , καὶ κουλλούρια(*)
60διάφορα̣ ξ̣υ̣ρ̣ὰ(*) λίτρας ε̣ἴ̣κοσ[ι] , καὶ δυλάριον(*) ἕν , καὶ προσκα̣ιφαλαι(*) δύο στυππινόμεστα σιπποινό̣μεσ̣τ̣α̣ ἀνθήλε(ια)(*)
καὶ ἄλλα προσκαιφάλε̣ια(*) πολύμι[τα] δύο , κα[ὶ] υ̣να̣κια δύο · ἓν με(*) ῥούσσιον(*), τὸ̣ δ̣ὲ ἄλ̣λ̣ο̣ π̣[ορφυροῦ-]
ν καὶ λα̣σ̣τίκιον̣(*) ῥ̣ο̣ύσιων(*) ἓν κα[ὶ]   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [κ]α̣ὶ̣ ε̣ι̣τ̣α̣- ca.22 -ν κ̣οῦφον
κα̣ὶ̣ - ca.25 -δρον καὶ τοῦ κ̣ύκ̣λου δερματίνου αὐτοῦ, καὶ θρόνος
εἷς , καὶ φρινειν κα̣ὶ κλ̣ο̣σ̣[οκο]μῖον(*) ἓν ξύλινα, καὶ ἑπτὰ κει̣π̣λ̣αρια· ὁ͂ν(*) ἓν καὶ στιχαρειν(*), καρακάλι-
65α(*) πέντει(*) διάφορα, καὶ ὀθόνιον μαλλου̣τ̣ὸν(*), καὶ πύργι̣τρον ἰ(*)ατρικὸν ἓν ἠξεσ̣τίσμενον(*),
καὶ θύϊ(*)α ἰατρικὰ δύο , κ[αὶ] πακιάλια(*) δύο , καὶ ἀλαξαμαρ̣νιον(*) ἕν , καὶ σάβανον ἕν , καὶ λιν̣ούδια ἐ̣π̣ι̣-
χόρια(*) δύο , καὶ τὸ̣ ξ̣[ύ]ν̣ολον̣ πᾶ̣[ν] μ̣έ̣[ρο]ς τρί(*)τ̣[ον] τ̣ῆς αὐτῆς οἰκιοα̣ς̣(*), καὶ ῤοραν(*) μί̣αν ὄκτοον(*) σητηνη̣(*)
[- ca.9 - π]ρ̣οε̣ι̣ρ̣[ημένου] κ̣τ̣ί̣ματος(*), [μ]ετὰ παντὸς αὐτῆς τοῦ δικαίου, διακειμενη(*) ἐν τῇ πε-
δια(*) {τῇ πετια} τῆς κώμης Ψ̣ινομούνεως. εἰ δὲ βουλιθείη(*) τʼ(*) ἡ εὐγενηστάτη(*) Θεανοῦς μήτηρ τοῦ θαυ-
70μασιοτάτου(*) Βίκτωρος δωρήσασθαι αὐτῷ ἄλλο μέρος ἐκ τοῦ αὐτοῦ κτήματος, ἐπὶ τὸ καὶ τοῦτο
σταλῆναι τῷ αὐτον(*) νυμφίῳ· εἰ δὲ μὴ δωρῆθ̣αι(*), προκρίματος μὴ γιγνομένου, ἔδοξεν αὐτὸν
τὸν θαυμασιότατον(*) Βικτωρος(*) τὸν πατέρα τοῦ νυμφίου Ἀφοῦτος τὰ μη̣τρο͂ͅα(*) ἀπὸ πράγματος
παρέχοντα αὐτὰ εἰς τὴν πρὸ γ\ά/μου δω̣ρε̣ὰ̣ν̣   ̣  ̣ε  ̣ εἰς ἀσφάλιαν(*) π̣α̣ρ̣  ̣  ̣  ̣το το- ca.9 -
- ca.10 -τισι τον- ca.9 -ο̣ιοις  ̣ μ̣ά̣ρτυράς τινας δ̣ε̣ι̣δ̣ό̣μ̣ενα(*) πάντα ἐ̣φιτῖν(*) τὸν
75ἐ̣κλ̣ήμ̣ψ̣ο[ν]τ̣[α] τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣κ̣δ̣ί̣κ̣ο̣υ̣, π̣ρὸς τ̣ῷ αὐτὸν ἐντελεστέραν ἀσφάλειαν καὶ ἐκσφάγισμα(*) τοῦ ἐκ-
δίκου Εὐλυκοπολιτῶν ειχ  ̣ει μετὰ τοῦ προικόͅου(*) δηλοῦν καὶ αὐτὸ τὴν ἔκτισιν καὶ τὴν ἀπότο-
σιν(*) πάντον(*) τῶν τοθέν̣τον(*) αὐτῷ. ὡμολόγησα δὲ καὶ προι(*)ρειμενονος(*) εὐλαβέστατος Ἰωάν[νης]   ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ ἐπή̣γγελα(*) τοῦ διδόναι τῇ εὐγενη̣[στάτῃ](*) [νύμφῃ(?)] - ca.31 - θαυμασιοτάτου(*)
ν̣υ[μφίου] - ca.24 -ς̣ ε̣κδ  ̣  ̣  ̣ι̣ας μητρόͅας(*) τῆς αὐτῆς νύμφης ὑποστάσεως,
80χρυσοῦ ἐν κοσμίος̣(*) γ̣υ̣ναικίοις(*) οὐγκίος(*) τ̣ρ̣ιο(*) πλέω ἔλαττον, ἤδι στιχα<ρο>μαφόρια(*), γυναικῖα(*) παρακαυδώ̣τ\α̣/(*)
δέκα τρία , οὕτος(*)· δύο μὲν λευκά, ἄλλο δὲ δευσορούσιον(*), καὶ ἄλλο πορφυροῦν, καὶ ἄλλο ἀντιοχ\ή/σ̣ιον(*),
καὶ ἄλλα δύο ι(*)κανοεισδες, καὶ ἄλλα τρία μαλλ̣οειδες(*), καὶ ἄλλο ἓν κίτρινον, καὶ ἄλλο ἓν ἀμαράντινον,
καὶ ἄλλο ἓν χελιδονοειδές̣, λαμπρω̣τουκνα̣ ἐπιχώρια, καὶ ἄλλα στιχάρ̣ι̣α παρακαύδωδα(*) κα̣θημερινὰ
πέντε , καὶ ἄλλο στιχάριον ἀραγν[ί]τιον(*) ἓν καιν̣ούργιον, παρ̣α̣κα  ̣  ̣τ̣- ca.11 - ἀ̣λ̣εξαδρῖνα(*) δύο
85ἐμ̣οιλ̣ουμα(*), κα̣ὶ ἄλλο ὀθόνιν, καισαρ̣ή̣σιον(*) ἕν , καὶ ἄλλα λινούδια(*) δύο ἐπιχώρια πέντει(*) , καὶ σά̣β̣α̣ν̣[α] δ̣ύ̣ο̣ , ὀ̣ρ̣ι̣χα̣λκ[ί-]
νων καὶ χαλκομάτον(*) ἐν διαφόροις εἴδεσι ἐσ̣κεουασμένης(*) λίτρας ἑβτομήκοντα(*) πέντη(*) , καὶ πα-
κιάλια(*) δύο , καὶ δυλάριον(*) δερμάτινον ἕν , καὶ σινδίον, καὶ λανατα δύο , καὶ προσκαιφάλαιον(*) πολυμιντον(*) ἕν ,
καὶ ἄλλα προσκεφάλεα(*) λίνα τρία , καὶ λωδίκιον ἓ̣ν ἐμμυ[λ]ουμ̣ον(*), καὶ σέλλια σειδηρὰ(*) δύο , καὶ κραβάκτι-
α τρ̣ία κ̣α̣ὶ̣ κοῦφα, καὶ κάμπτραν̣ μ̣ί̣α̣ν̣ μεγάλο̣ι̣ν̣(*), καὶ κλοσο̣γ̣κομῖα(*) δύο καὶ σενσέλιον(*) ἕν , καὶ καθέδραν
90μια̣(*) ξ̣[υ]λ̣ι̣[ν]α(*), κα̣ὶ μ̣υ̣ροθ[ήκη](*)   ̣  ̣  ̣  ̣, κ̣α̣ὶ̣ κάμψιν ἓ̣ν ἐβέ̣λλινον, καὶ ἄλλον̣ κάμψ̣ιν ἐλεφάντ̣ι̣ν̣ον ἕν̣ ,
καὶ ἄλλα κ̣[άμ]ψ̣ι̣α̣ ξύλυνα(*) τρία , καὶ ἑπτὰ κε̣ι[π(?)]λ̣άρια δύο , καὶ τὸ μ̣η̣τρον(*) τῆς αὐτῆς νύμφοις(*)
μ̣έρος τον(*) δύο ὁ̣λκίον(*), μετὰ ντὸς(*) αὐτοῦ τουτω(*) δικαίου, διακειμένον(*)(*) τῇ Λυκοπολίτῃ ἐπὶ ῥήμης(*)
τῆς δημοσιον(*) εἱρκτῆς, καὶ τὸ μητρο͂ͅον(*) τῆς αὐτῆς νύμφης ἐπιβάλλον αὐτῇ μερης(*) ἥμιση(*) ὁλοκλήρου
κτήματος μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου, τοῦδʼ(*) ἔστιν ἀρούρας δεσάρας(*) σὺν ἀμπέλῳ καὶ πομαρί\ῳ/(*)
95δ̣ι̣α̣κειμένῳ ἐν τῇ πεδι[α](*) [τ]ῆς̣ κ̣ώ̣μ̣ης Φ̣ύ̣β̣εκο̣ς̣ [τοῦ] Λ̣υ̣κ̣ο̣π̣ο̣λ̣ί̣τ̣ου ν̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣, τ̣ό̣π̣ο̣υ λυκομενος(*) Φοιβ̣ά̣[μ-]
μ̣ωνος τον̣- ca.25 - κατὰ το[ῦ] π̣ο̣λλ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς ἡμισε(*) ἔτι μὴν καὶ υνακιον μαλ̣ό̣-
χοον προτόκναφον(*) καὶ ἄλλ̣[ο   ̣  ̣] κ̣ράβακτον κοῦφον ἕν , καὶ εἶτ̣α δερτ̣ι̣σ̣κα δύο , ἑ(*) μὲν τετραΰ̣φ[αντον],
δω(*) τεν(*) λ̣ο(*) δι(*)υ(*)φανδρον(*). ὁμολογεῖ δὲ ὁμοίως ὡ(*) πρ[ο]ειρειμένος(*) εὐλαβέστατος Ἰ(*)ωάννης διά[κ-]
ονος ἑδοίμω̣ς(*) ἔχε[ιν] δειδώναι(*) τῇ εὐγενηστάτῃ(*) αὐτοῦ θυγατρινη(*) Βικτωρίνῃ καθʼ ἕκ̣[α]σ̣τον̣
100ἐνιαυτόν, ἐπὶ ὅλον μόνον τὸν χ̣ρόνον τῆς ζ̣[ω]ῆ̣ς αὐτοῦ, ἄχρι τῆς δελετῆς(*) αὐτοῦ, λόγῳ
χορηγίας, ἀπὸ γεν̣ήμα̣τος τ̣ῆ̣ς μελούσης(*) εὐτυχοῦς π̣εντεκάτ̣ης(*)(*)νδικ(τίονος)
καὶ αὐ[τῆς - ca.9 -] σίτου μετρων(*) μοδίῳ ξυστ(ῷ)(*) ἀρτάβας δόδεκα(*) ,
ἐπὶ τῷ [ταύτας Ἀ̣φ̣ο̣ῦ̣τ̣α̣] δ̣ὲ̣ τ̣ω̣ν(*) αὐτὼν(*) νύμφιων(*) κὲ(*) τὴν εὐγενε̣σ̣[τά]\την/
α̣ὐ̣τ̣οῦ νύμφην αὐτουργεῖν καὶ φιλοκ[α]λεῖν καὶ βελτιοῦν καὶ νέμεσθ̣[αι],
105καὶ καρποῦσθαι αὐτοὺς τὴν̣ ἔραν̣[ον(?) τοῦ] προειρημένου̣ μέρου̣ς το̣ν(*) αὐ̣τ̣[ῶν κτ-]
ημάτων π̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣ν̣ π̣ρ̣ό̣σ̣ο̣τον(*) καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν
ἀ[πὸ γε]ν̣η̣[μάτων] τῆς σὺν Θεῷ πεντεκαιτεκάτης(*) ἰνδικ(τίονος) καὶ αὐτῆς,
ἐπὶ τῷ πατερας(*) καὶ δ̣ι̣δ̣όναι αὐτοὺ̣ς̣ τ̣α̣- ca.22 -
ειαν καθʼ [ἕκαστον] ἐνιαυτών(*), ἐ̣π̣ὶ τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣υ̣π̣ο̣λ̣- ca.9 -
110  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣  ̣ο̣ι̣σ̣α̣- ca.9 - [τῆς] αὐτ̣ῆς σὺν Θεῷ πεντεκετεκάτης(*)
ἰ̣(*)ν̣δικ(τίονος) καὶ αὐτῆς ἐπὶ τὸν διηννεκκην(*) χρόνον, ἐφʼ ᾧ τε τ̣ά̣ τε λό̣γα̣
ἕδνων προσενεγ\γ/θέντα(*) τά τε λόγα προ̣ι̣κ̣ὸ̣ς   ̣  ̣  ̣ξ̣- ca.10 -
εἶναι π̣α̣ρ̣ὰ̣ τῷ αὐτῷ νυμφίῳ καὶ τῇ αὐτοῦ νύμφῃ καὶ διυ̣-
κορεύ̣μενα(*) τοῖς νόμοις. κ(αὶ(?)) γένετο(*) ἔσειο̣ς(*) καὶ̣ εὐτηχῆς(*)
115ὁ γάμος οὕτος ἐπὶ ἐ̣ε̣ιο̣τον(*) τε χρόνον δι̣α̣μ̣ειν(*) καὶ μετʼ εὐνοίας
συνβ̣ιων ἀλλοιλοι(*) καὶ τέκνων κληθῆναι αὐτοὺς πατέρα̣[ς.(?)]
ἔδωξέν(*) τε καὶ συννῄρητεν(*) τῆς(*) μέρασιν(*) ἕπεσθαι τῇ δείᾳ(*) διατάξι(*),
τῇ περὶ κανικη(*) σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣αφη(*) ἐμ̣φον̣ηθείσοι(*) οὕτος(*), ὁς(*) εἰ σε̣νβ̣[αι-]
η(*), ο̣υ̣ν̣  ̣ρατιη καὶ μὲ(*) γένετο(*), προτελευκ̣ᾶν(*) τοῦ ἀνδρὸς τη(*) νήμφην(*), πέδ[ων](*)
120με(*)(*)π̣ό[ν]τ̣ω̣ν̣ [ἢ καὶ] ἑ̣[νὸς παι]δ̣[ὸς ὕπο]\ν/τος̣, [ἐπὶ τῷ] τὸν ἄνδρα πρ̣ὸ τ̣ῆς
[τ(?)]ε̣[λευτῆς(?)] - ca.13 -ε̣ν̣- ca.29 -
[τ]έ̣κ̣ν̣ω̣ν̣ δ̣ὲ μὴ̣ ὤντο̣ν̣(*) ἢ̣ κ̣αὶ̣ ἑν̣οὺ̣ς(*) τέκνου μο̣ὶ(*) ὄντ[ος], ἐπὶ δο(*) τ̣ω̣ν̣(*)
ἄ̣ν̣δ̣ρα ἀ̣π̣ο̣κ̣[ερ]τ̣ά̣ν̣α̣[ι](*) μ̣ο̣ν̣α̣ - ca.30 - [ἄ]ν̣δ̣ρα μ̣η̣
- ca.28 -ε̣ι̣ς̣  ̣  ̣ α̣διαθετ̣ο εἰς ε̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
125το(*) δὲ ἴσῳ καὶ ὁμοιο(*) τρώπῳ(*) ἔδοξεν(*) ὁμοίος(*), ὡς εἰ σ̣εσεμβαίη(*) ὡς
εἰς(*) σ̣ε̣ν̣βαίη(*) τ̣ῷ̣ [ἀνδρὶ(?)]   ̣  ̣  ̣π̣ε̣ι̣- ca.14 - πρὸ τ̣ε̣λ̣ευ̣τ̣ῇ τῆ[ς νύμ-]
φης, π̣έδω̣[ν](*) μὲν̣ ὑ̣π̣όντων ἢ καὶ ἑνὸς πεδὼς(*) ἥ̣ποντος(*), ἐπὶ το(*) τὴν γεν[ε]κ̣α̣(*)
ἀπογ̣ερ̣τ̣ά̣νε(*) ἅπαντα τὰ ἕδνα καὶ πάντα τὰ ἐπιδιδόμενα ἐν
ὅ̣ρ̣[ᾳ](*) γ̣ά̣μων, τ̣έ̣κ̣λων(*) τε μ̣ὴ̣ ὄντ̣ων ἢ̣ καὶ ἑ̣ν̣ὸς τ̣α̣ί̣κνου(*) μ̣ὴ̣ ὤ̣ν̣τος̣(*),
130ἐπὶ τῷ τὴν νύμφην ἀ̣ποκε[ρ]τάν̣αι̣(*) ἅ̣π̣α̣ν̣τ̣α̣ τ̣ὰ̣ τῷ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς ἀνδρὶ οἰκεῖ[α].
κ̣α̣ὶ̣ ταύ̣τ̣η̣ν̣ ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῖ̣(*) ὁ̣ α̣[ὐ]τ̣ο̣ὺ̣ς̣(*) νύμφηο̣ς(*) ἔχ̣ε̣ι̣ν̣ [ἰδί]α̣ν̣ κ[αὶ νομίμην γαμετὴν](?)(*)
και  ̣ι̣μ̣α̣τ̣  ̣κ̣α̣ι̣θ̣α̣  ̣  ̣ειν̣ κ̣α̣[τ]ή̣κ̣ο̣ο̣ν̣ κα[ὶ] θ̣ά̣λπειν καὶ τρέφειν καὶ ἱ̣ματ̣ί-
[ζ]ειν αὐτὴν̣ κατʼ ἀξείαν(*) [τ]ῆ̣ς προικὸς αὐτῆς καὶ τῆς οικιοσ  ̣  ̣τη̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ μὴ̣ κ̣α̣[κου]χ̣ε̣ῖ̣[ναὐτὴνἐν(?)οὐ]δινεὶ(*) μηδὲ \ἑ/βρισχ̣ειν(*) αὐτὴν εἰς σῶμα
135μηδὲ εἰς πρόσ̣οπω̣ν̣(*), μ̣η̣δ̣ὲ̣ ἐ̣ξ̣ο̣θ̣ε̣ῖ̣ν(*) α̣ὐ̣τὴν τοῦ   ̣  ̣π̣ε̣ν̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣η̣δ̣ὲ̣
ἑ̣δ̣έρ̣α̣ν̣(*) [γ]ε̣[ν]ε̣κ̣αν̣(*) [ἢ(?)] παλλ̣α̣κ̣ίτα(*) ἐ̣πισυν̣τά̣[ττ]ι̣ν̣(*)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣- ca.10 -
συνε̣[ί]τοδ̣ος(*). ὁμολογῖ(*) δ̣ὲ̣ ἡ̣ [π]ρ̣ο̣ειρημέ(νη) εὐγενεστάτη νύμφη Βικτωρ[ίνη]
στέργειν τὸ σ̣υ̣ν̣εκέ̣σ̣ι̣ον(*) καὶ δι̣α̣γ̣α̣π̣ᾶν των ἴδιων αὐτῆς ἄν̣[δρα](?)(*)
ἐν ἅπασιν, καὶ οἰκουρεῖν αὐτοῖ̣ς̣   ̣  ̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ κα̣ὶ̣ τῶν οἴκον(*) καθ  ̣ην διὰ το̣  ̣  ̣  ̣
140π̣ρ̣ά̣τ̣τ̣ε̣[σθ]α̣ι̣(*) δίχα τῆς τοῦ ἀνδρὸς γνώμης, ἀλλὰ παντὰ τὰ ἀνήκοντ̣[α]
γνήσια καὶ εὐγενεῖ [γαμετῇ π̣ρ̣ά̣τ̣τ̣ε̣ι̣ν̣]   ̣  ̣  ̣  ̣κει̣  ̣  ̣  ̣  ̣ειν  ̣ ε̣ἰ̣ς̣ αὐ̣τ̣ὸν κατ̣ὰ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣
ν̣όμους. καὶ πρ̣ὸ̣ς ἀσφάλεια̣ν̣ ἑ̣κατέρ̣ο̣υ̣ μέρους π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο π̣ρ̣ο̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣ε̣ι̣- ca.26 - π̣ά̣ν̣τ̣ε̣ς̣ - ca.10 -κ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣
- ca.28 -λ̣λω- ca.20 -

Apparatus


^ r,ctr.1. ϊκεσι[α] papyrus
^ r,ctr.2. l. πᾶσι, corr. ex παση⟦ς⟧
^ r,ctr.2. corr. ex της
^ r,ctr.2. l. ἠδικημένοις, corr. ex αδικη[σ]εως
^ r,ctr.2. ϋμετερασ papyrus
^ r,ctr.2. υπερφυϊασ papyrus
^ r,ctr.2. BL 3.33 : ἀδίκου [κ]αὶ prev. ed.
^ r,ctr.2. corr. ex παντ⟦ω⟧ν
^ r,ctr.2. l. καὶ ἐγ[ὼ], BL 3.33 : κατ̣[ὰ τ]ῇ ἀθλίᾳ χήρᾳ prev. ed.
^ r,ctr.2. υϊουσ papyrus
^ r,ctr.3. ω̣[  ̣]ουτ̣[  ̣  ̣]στρ̣ε̣φ  ̣μ̣εν̣  ̣  ̣ω̣  ̣  ̣ω prev. ed.
^ r,ctr.4. corr. ex βαρ̣οι
^ r,ctr.6. ϊνα papyrus
^ r,ctr.6. corr. ex τυχον
^ r,ctr.6. corr. ex υ(ϋ)μνειν
^ r,ctr.6. l. παγκτίσ<τ>ῳ
^ r,ctr.7. corr. ex ⟦η⟧μων
^ r,minf.8. ϊκε̣[σ]ια papyrus
^ v.3.   ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ prev. ed.
^ v.6. l. Βίκτωρ
^ v.6. l. προειρημένῳ
^ v.7. l. κοσμιωτάτης
^ v.7. l. ἐξαιτῶν
^ v.7. l. α̣ὐ̣τῶν
^ v.7-8.   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ prev. ed.
^ v.8. l. ἐμνηστεύσατο
^ v.8. υϊο̣υ̣ papyrus
^ v.9. l. μνηστείας
^ v.9. l. χειρολαβί[ο(υ)]
^ v.10. l. ἀμφοτέρων
^ v.10. l. ἀρραβῶνος
^ v.10. l. ἐπιδοθέντος
^ v.10. l. αὐτῷ
^ v.10. l. χειρολαβίῳ
^ v.10. l. πέφηνε
^ v.11. l. ἕδνα
^ v.11. l. ἀμφοτέρων
^ v.12. l. καιρῷ
^ v.12. l. τῶν
^ v.12. l. προνοίᾳ
^ v.12. l. ἔδοξε
^ v.13. l. ἔγγραφον
^ v.13. l. προικῷον
^ v.13. l. ἀμφοτέρων
^ v.14. l. τῶν
^ v.14. l. νόμων
^ v.14. l. τάξ<ι>ν
^ v.14. l. προειρημένῳ
^ v.15. υϊω papyrus
^ v.15. l. προειρημένην
^ v.15. l. ταύτην
^ v.16. ϊωαννου papyrus
^ v.16. l. κοινωνίαν
^ v.16. BL 1.100 : παι[δ]  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ v.19. l. ἐπεστείλατο
^ v.20. l. προειρη[μένου]
^ v.23. l. προειρημένου
^ v.24. l. ἀπέκρυψεν
^ v.25. l. ἕτερα
^ v.26. κτα prev. ed.
^ v.26. l. τέσσαρα
^ v.26-27. l. χρ[υ]|σοχοϊκῷ : χρ[υ-]|σοχοϊκο papyrus
^ v.28. l. ὑποθήκην : ϋποθηγην papyrus
^ v.28. l. τῶν
^ v.28. l. ἐννέα
^ v.28. l. παρὰ
^ v.29. l. γραμμάτιον
^ v.30. BL 7.33 : [τυχ(?)]ούσης(?) prev. ed.
^ v.30. l. Ψ<ι>ναμούνεως
^ v.30-31. BL 8.70 : Ἀντι[νοΐτου νομοῦ]   ̣  ̣  ̣(?) prev. ed.
^ v.32. l. τῶν
^ v.32. l. αὐτῶν
^ v.32. l. νομισμάτων
^ v.32. l. ἐνστελλόμενα
^ v.33. l. εὐγενεστάτῃ
^ v.33. l. τῶν
^ v.33. l. ἕδνων
^ v.33. l. συμφωνηθέντων
^ v.33. l. δίδοσθαι
^ v.34. l. τῷ
^ v.34. l. καιρῷ
^ v.34. l. τῶν
^ v.34. l. γάμων
^ v.34. l. προειρημένου : προϊρειμενου papyrus
^ v.35. l. νομισμάτια
^ v.35. l. θαυμασιωτάτῳ
^ v.35. l. νυμφ<ί>ῳ
^ v.36. l. εἰ<ς(?)>
^ v.36. l. διατροφῶν
^ v.36. l. ὀκτὼ
^ v.36. l. τούτων
^ v.36. l. συμφωνηθέντων
^ v.37. l. ταύτης
^ v.37. l. ἕδνων
^ v.37. l. πρώην
^ v.37. l. θαυμασιωτάτου
^ v.37. l. ἰατροῦ, υ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ v.38. l. ἕτερα
^ v.39. l. δοθέντα
^ v.39. l. αὐτῷ
^ v.39. l. ὑποθήκης
^ v.39. l. τῶν
^ v.39-40. l. κληρο|νόμων
^ v.40. l. μακαριωτάτῃ
^ v.41. l. δίμοιρον
^ v.42. l. μακαριωτάτης
^ v.43. l. νομίσμα<τα>
^ v.43. l. τῶν
^ v.45. l. ὀριχαλκίων
^ v.45. l. χαλκωμάτων
^ v.45. l. διαφόροι
^ v.45. l. εἴδεσι
^ v.45-46. l. ἐσκε[υ]|ασμένοις
^ v.46. l. κράββατα
^ v.46-47. l. τρ|άπεζαν
^ v.47. corr. ex σ̣⟦ο̣⟧ολιον
^ v.47. l. σιδηροῦν
^ v.47. l. ὑποπόδιον
^ v.47. θυϊαν papyrus
^ v.48. l. χρείαν
^ v.48. l. προπάσματος
^ v.49. l. ἥμισυ : ϋμισυ papyrus
^ v.49. ϊστου papyrus
^ v.49. corr. ex τ̣ετ̣ρανφαντου
^ v.49. l. τέταρτον
^ v.50. l. προειρημένῳ : προϊρημενον papyrus
^ v.50. l. πεδίᾳ<δι>
^ v.51. l. τῶν
^ v.51. l. ἐκεῖσε
^ v.51. l. ὑδρευμάτων
^ v.51. l. φοινίκων
^ v.52. l. παντοίων
^ v.52. l. φυτῶν
^ v.52. l. εὐκάρπων
^ v.52. l. τε
^ v.52. l. ἀκάρπων
^ v.52. l. ἑτέρων
^ v.52. l. χρηστηρίων
^ v.52. l. πάντων
^ v.52. l. τῶν
^ v.53. l. [ε]ὐκάρπων
^ v.53. l. τε
^ v.53. l. ἀκάρπων
^ v.53. l. ἑτέρων
^ v.53. l. χρηστηρίων
^ v.53. l. πάντων
^ v.54. l. δίμοιρον
^ v.55. l. ᾠκοδομημένης
^ v.55. l. διακειμένης
^ v.55. l. Λυκοπολιτῶν
^ v.55. l. ῥύμης
^ v.56. l. εὐκτηρίου
^ v.56. l. ὡμολόγησεν
^ v.57. l. τῷ
^ v.57. υϊω papyrus
^ v.58. l. χαλκωμάτων
^ v.59. l. εἴδεσι
^ v.59. l. ἐσκευασμένοις
^ v.59. l. [πέν]τε
^ v.59. l. κολλύρια
^ v.60. l. ξηρὰ
^ v.60. l. τυλάριον
^ v.60. l. προσκεφάλαι<α>
^ v.60. BL 9.41 :   ̣  ̣θ̣η̣λ̣  ̣ prev. ed.
^ v.61. l. προσκεφάλαια
^ v.61. l. μὲ<ν>
^ v.61. l. ῥούσιον
^ v.62. l. λωδίκιον
^ v.62. l. ῥούσιον
^ v.64. l. γλωσσοκομεῖον
^ v.64. l. ὧν
^ v.64. l. στιχάριον
^ v.64-65. l. καρακάλλι|α
^ v.65. l. πέντε
^ v.65. l. μαλλωτὸν
^ v.65. ϊατρικον papyrus
^ v.65. l. ἐξεστίσμενον
^ v.66. θυϊα papyrus
^ v.66. l. φακιάλια
^ v.66. l. ἀλλαξιμάριον
^ v.66-67. l. ἐπι|χώρια
^ v.67. τρϊτ̣[ον] papyrus
^ v.67. l. οἰκίας
^ v.67. l. ἄρουραν
^ v.67. l. ὄγδοον
^ v.67. l. σιτίνην
^ v.68. l. κτήματος
^ v.68. l. διακειμένη<ν>
^ v.68-69. l. πε|δία<δι>
^ v.69. l. βουληθείη
^ v.69. l. θʼ
^ v.69. l. εὐγενεστάτη
^ v.69-70. l. θαυ|μασιωτάτου
^ v.71. l. αὐτῷ
^ v.71. l. δωρῆται
^ v.72. l. θαυμασιώτατον
^ v.72. l. Βίκτωρα
^ v.72. l. μητρῷα
^ v.73. l. ἀσφάλειαν
^ v.74. l. διδόμενα
^ v.74. l. ἐπιδεῖν
^ v.75. l. ἐκσφ<ρ>άγισμα
^ v.76. l. προικῴου
^ v.76-77. l. ἀπόδο|σιν
^ v.77. l. πάντων
^ v.77. l. δοθέντων
^ v.77. l. προειρημένος : προϊρειμενονοσ papyrus
^ v.78. l. ἐπήγγειλα
^ v.78. l. εὐγενε[στάτῃ]
^ v.78. l. θαυμασιωτάτου
^ v.79. l. μητρῴας
^ v.80. l. κοσμίοις
^ v.80. l. γυναικείοις
^ v.80. l. οὐγκίας
^ v.80. l. τρεῖς
^ v.80. l. ἤτοι, BL 7.33;cf. 8.70 : ἢ δ̣ί̣στιχα μαφόρια prev. ed.
^ v.80. l. γυναικεῖα
^ v.80. l. παραγαυδώτα
^ v.81. l. οὕτως
^ v.81. υσοδεῥούσιο̣ν (l. υσοδε ῥούσιο̣ν) prev. ed.
^ v.81. BL 3.34 : ἀντιοχ\η/εῖον (l. ἀντιοχεῖον) prev. ed.
^ v.82. ϊκανοεισδεσ, papyrus
^ v.82. l. μαλλοειδῆ
^ v.83. l. παραγαύδωτα
^ v.84. l. ἀραχνίτιον
^ v.84. l. ἀλεξα<ν>δρῖνα
^ v.85. l. ἔμπλουμα
^ v.85. BL 3.34 : καὶ σαρ̣ή̣σιον prev. ed.
^ v.85. BL 5.21 : λ̣ι̣ν̣ούτ̣ια (l. λ̣ι̣ν̣ούγ̣ια) prev. ed.
^ v.85. l. πέντε
^ v.86. l. χαλκωμάτων
^ v.86. l. ἐσκευασμένης
^ v.86. l. ἑβδομήκοντα
^ v.86. l. πέντε
^ v.86-87. l. φα|κι̣άλια
^ v.87. l. τυλάριον
^ v.87. l. προσκεφάλαιον
^ v.87. l. πολύμιτον
^ v.88. l. προσκεφάλαια
^ v.88. l. ἔμπλουμον
^ v.88. l. σιδηρὰ
^ v.89. l. μεγάλην
^ v.89. l. γλωσσοκομεῖα
^ v.89. l. σεμψέλλιον
^ v.90. l. μίαν
^ v.90. l. ξυλίνην
^ v.90. BL 12.44 : μ̣υ̣ροθ[ήκια] prev. ed.
^ v.91. l. ξύλινα
^ v.91. l. μητρῷον
^ v.91. l. νύμφης
^ v.92. l. τῶν
^ v.92. l. ὁλκίων
^ v.92. l. <πα>ντὸς
^ v.92. l. τοῦ
^ v.92. l. διακειμένων
^ v.92. l. ἐ<ν>
^ v.92. l. ῥύμης
^ v.93. l. δημοσίας
^ v.93. l. μητρῷον
^ v.93. l. μέρος
^ v.93. l. ἥμισυ
^ v.94. l. τοῦτʼ
^ v.94. l. τεσσάρας
^ v.94. l. πωμαρίῳ
^ v.95. l. πεδι<άδι>
^ v.95. l. λεγομένου
^ v.96. l. ἥμισυ
^ v.97. l. πρωτόκναφον
^ v.97. l. ἓ<ν>
^ v.98. l. τὸ
^ v.98. l. δὲ
^ v.98. l. <ἄλ>λο
^ v.98. l. διύφαντον : δϊϋφανδρον papyrus
^ v.98. l. ὁ
^ v.98. l. προειρημένος
^ v.98. ϊωαννησ papyrus
^ v.99. l. ἑτοίμως
^ v.99. l. διδόναι
^ v.99. l. εὐγενεστάτῃ
^ v.99. l. θυγατρὶ
^ v.100. l. τελευτῆς
^ v.101. l. μελλούσης
^ v.101. l. πεντεκα<ιδεκά>της
^ v.101. ϊνδικ(τίονος) papyrus
^ v.102. l. μέτρῳ
^ v.102. BL 1.445 : ξ̣έστ(ῃ) prev. ed.
^ v.102. l. δώδεκα
^ v.103. l. τὸν
^ v.103. l. αὐτὸν
^ v.103. l. νύμφιον
^ v.103. l. καὶ
^ v.105. l. τῶν
^ v.106. l. πρόσοδον, BL 3.34 : π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ὀ̣τὸν (l. αὐτὸν) prev. ed.
^ v.107. l. πεντεκαιδεκάτης
^ v.108. l. πατέρα
^ v.109. l. ἐνιαυτόν
^ v.110. l. πεντεκαιδεκάτης
^ v.111. ϊν̣δικ(τίονος) papyrus
^ v.111. l. διηνεκῆ
^ v.112. l. προσενεχθέντα
^ v.113-114. l. διη|γορεύμενα
^ v.114. l. γένοιτο
^ v.114. l. αἴσιος
^ v.114. l. εὐτυχῆς
^ v.115. l. αἰώνιον
^ v.115. l. διαμέ<νε>ιν
^ v.116. l. ἀλλήλοι<ς>
^ v.117. l. ἔδοξέν
^ v.117. l. συνῄρεσεν
^ v.117. l. τοῖς
^ v.117. l. μέρεσιν
^ v.117. l. θείᾳ
^ v.117. l. διατάξει
^ v.118. l. γαμικὴ<ν>
^ v.118. l. συγγραφὴ<ν>
^ v.118. l. ἐμφωνηθείσῃ
^ v.118. l. οὕτως
^ v.118. l. ὡς
^ v.118-119. l. συμβ[αί]|η
^ v.119. l. μὴ
^ v.119. l. γένοιτο
^ v.119. l. προτελευτᾶν
^ v.119. l. τὴ<ν>
^ v.119. l. νύμφην
^ v.119. l. παίδων
^ v.120. l. μὲ<ν(?)>
^ v.120. ϋπ̣ο[ν]τ̣ω̣ν̣ papyrus
^ v.122. l. ὄντων
^ v.122. l. ἑνὸς
^ v.122. l. μὴ
^ v.122. l. τῷ
^ v.122. l. τὸν
^ v.123. l. ἀποκερδάναι
^ v.125. l. τῷ
^ v.125. l. ὁμοίῳ
^ v.125. l. τρόπῳ
^ v.125. l. ἔδοξεν
^ v.125. l. ὁμοίως
^ v.125. l. συμβαίη
^ v.126. l. εἰ
^ v.126. l. συμβαίη
^ v.127. l. παίδων
^ v.127. l. παιδὸς
^ v.127. l. ὕποντος
^ v.127. l. τῷ
^ v.127. l. γυναῖκα
^ v.128. l. ἀποκερδάναι
^ v.129. l. ὥρᾳ
^ v.129. l. τέκνων
^ v.129. l. τέκνου
^ v.129. l. ὄντος
^ v.130. l. ἀποκερδάναι
^ v.131. l. ὁμολογεῖ
^ v.131. l. αὐτὸς
^ v.131. l. νύμφιος
^ v.131. BL 1.445 :   ̣  ̣α̣ν̣κ̣- ca.12 - prev. ed.
^ v.133. l. ἀξίαν
^ v.134. l. [οὐ(?)]δενὶ
^ v.134. l. ὑβρίζειν
^ v.135. l. πρόσωπον
^ v.135. l. ἐξωθεῖν
^ v.136. l. ἑτέραν
^ v.136. l. γυναῖκα
^ v.136. l. παλλακίδα
^ v.136. l. ἐπισυντάττειν
^ v.137. l. συνείδοτος
^ v.137. l. ὁμολογεῖ
^ v.138. l. συνοικέσιον
^ v.138. l. ἴδιον, i.e. τὸν, δι̣ὰ̣ π̣άντων ἰδίων αὐτῆς απ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ v.139. l. οἴκων
^ v.140. πράττε[ιν]   ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.