Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67009 = HGV P.Cair. Masp. 1 67009 = Trismegistos 36778 = oxford-ipap.apis.143DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67009 [xml]

VIspc Aphrodito<Antinoopolis?

r
χ̣[μγ(?)]
⳨ ἡ θεία πρόνοια καὶ ὁ φιλόχριστος ἡμῶν βασιλεὺς τὴν ἐξοχ[ω-]
τάτη[ν ὑμετέραν] φιλανθρωπίαν ἅτε δῶρο̣[ν τῇ] πανταθλίᾳ
Θηβαΐ(*)ων χώρᾳ \ἐχαρίζατο/(*) ⟦θεσπίσ[αι]⟧[ κα]τ̣ηξ[ίωσεν](*) \[αὐτ]ὴν/ ἄρχειν καὶ \ὡ[ς]/
\ἱκ̣α̣νὴν οὖσα̣ν/ ἀναστεῖλαι τὰ πικ[ρὰ] Θ̣η̣β̣αίω[ν ἀ]δικήμ[ατα· καὶ το(ῦ)]το μαθόντες
5ἀκριβῶς παρὰ πόδα τῶν εὐκλεῶν ὑμῶν ἴ(*)χνων
κυλινδο̣[ύμε]ν̣ο̣ι ἥκαμεν, \προδυρόμε̣νοι(*)/ διδάσκοντες τὸ κα[θʼ] ἡμᾶς πρᾶγμα
ἐν τούτοις ἔχον. τῇ γὰρ πρώτῃ [ἡμ]ῶν εἰσό̣[δῳ πα]ρ̣ὰ τὸ φοβερὸ[ν]
\ὑμῶν/ ἔνδοξον ὑ̣μ̣ῶ̣ν δικαστήρ[ιον χ]ρησα[μένοι, δεδ(?)]ί̣οτες
\ὑμῶν/ τὸ ὕ(*)ψος οὐκ εὐπορήσαμεν ἐξειπεῖν τὴν περιπέτειαν
10π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣[ατ]ὰ Φλωρέντιον τὸν καθοσιωμ(ένον)(*) στρα(τιώτην) πραγμ(α)τ(ευτὴν)(*)
καὶ τὰ παρʼ ἐκείνο(υ) ἄφατα δεδ̣ρακότα ἡμῖν κ[α]κὰ καὶ
{κ(αὶ)} τῇ ἀπεριστάτῳ κ(αὶ) χηρεούσᾳ(*) ἡμῶ[ν] π̣αντ̣α[θλίᾳ] πόλει Ἀνταίου.
ἀπεστομίσατο γὰρ ἡμᾶς \ε̣ν̣δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ι̣/ ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς, (καὶ) τ̣ὸ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἡμῶν
λόγον ἀπέκλειεν, οἷον ἃ σκάτα ν̣ύκτι πεποίηκεν τοὺς
15αφο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φθεγγος τοῦ ἡλίο(υ)· διὰ το(ῦ)\το/ τοῖς εὐτελέσι
τούτοις καὶ προσκυνοῦσι γράμμασι αὖθις ἀπαγγέλλοντες
ἐχρησάμεθα, βουλόμενοι τ̣ὴ̣[νὑπερφυῆὑμ(?)]ῶν φ̣ι̣λ̣α̣ν̣[θρωπίαν]
πάντα εἰδέναι τὰ καθʼ ἡμᾶς. [διδ]ά̣σ̣κ̣ο[μεν ο̣ὖ̣ν̣] τοίνυν
τὴν ὑ(*)[περφυ]ῆ̣ ὑ(*)μῶν ἐξουσίαν ὡς ἐν̣ τοῖς προοιμίοις̣ τ[ῆς]
20εἰς τὴ̣ν̣ [ἡ]μ̣ῶν πόλιν αὐτο(ῦ) ἐπιδημίας, βικ[α]ρίο(υ) ὄντος
[τῶ(?)]ν̣ ἐν τῇ πόλει ἀγρα[ρ]ε[υ]όντων̣, ὁ̣ στρ(ατιώτης) \τοῦ̣ ἀ̣ρ̣ι̣θ̣μ̣ο̣ῦ̣/ τῶν γενναιοτ(άτων) Σκυ̣θ̣[ῶν]
σ̣υ̣ν̣  ̣  ̣  ̣η \το̣(ύ)των/ ἀλιτηρί\[ω]ν̣/(*) Σαρ[α]κην\ῶν/(*) [- ca.15 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.15 -] τ̣ῆ̣ς̣ [ἐνδ]όξου ὑμῶν ἐπιδ[ημ]ί̣α̣ς ἅ̣τε δη  ̣  ̣  ̣
[- ca.15 -] ὡς ἀναστεῖλαι πᾶν ἄδικον κ(αὶ) πᾶν̣ πονηρὸν
ἀνατρέψαι, ἐχάρη̣μεν οἷο̣ν οἱ τότε ὄντες ἐν τῷ Ἅδ[ῃ] vac. ?
ἐκδεχόμενοι τὴν το(ῦ) Χ(ριστο)ῦ παρο(υ)σίαν, καὶ ἐμείναμε̣[ν] κ̣[ατ]ε̣λ̣εηθῆνα[ι]
5ἐπεὶ η[- ca.10 -]  ̣ηδη τ̣ο̣ν̣ μ  ̣ν̣  ̣τ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ̣  ̣  ̣  ̣τ̣οι[- ca.10 -] δ̣ε̣ύ̣τ̣εροι καὶ τιμι  ̣  ̣  ̣  ̣
ε̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣ν̣ μ̣ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣[- ca.23 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ν̣σ̣ω̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣χνω̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ̣η̣σ̣τ̣ω̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἀφʼ ὧν ἐ̣π̣ι̣β̣α̣λ̣ῖ̣ν̣(*)
10ἀ̣ν̣έ̣χουσιν̣ ἡμερίων καὶ τὰς πρ̣ο̣σ̣θήκ(ας) τοῦ̣ [δη]μ̣ο̣σ̣ί̣ο̣(υ) π̣αρὰ τ̣ὸ̣ π̣ρο̣νόμιο\ν/
καὶ ὁ δ̣α̣ν̣ι̣σ̣τ̣ὴ̣ς̣(*) \α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ς Φλωρέντιος κ(αὶ) οἱ τούτου παρόμοιοι/ πάντων τῶν ἑαυτῶν κ̣ατακυρ̣ιεύει\ν/ \ἴ(*)σχυσαν/ δι̣ὰ̣ τὴν ενο̣[  ̣  ̣  ̣]
\λι  ̣  ̣ν/ τοῦ χρυς[- ca.9 -] σ̣ί(του) (ἀρτάβας) λ (καὶ)(*) (κριθῆς ἀρτάβας) ξ (καὶ) ο̣ἴ̣(νου) ἀ̣γι(*) ρ [(καὶ) λαχ(άνου) (ἀρτάβης)] ιβ´(*)   ̣ι ἄλλα̣ς̣ σ̣  ̣  ̣ι̣ν̣  ̣  ̣
δη(μοσίῳ(?)) ζ̣(υγῷ(?)) ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ \[ -ca.?- ]ν̣οις   ̣  ̣  ̣/ (καὶ) τοῖς κτήτορσι τοῖς ἀθλίοις κ(αὶ) εἰς γ μ[ό]να σχεδὸν
νο(μίσματα) ἀναλίσκ\ουσιν/(*) πάντα τὰ αὐτο̣(ῦ) γεν[ήμ(ατα)] ἐκ το(ύ)το(υ) ηυ[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρ̣ο̣σ̣θηκ(  ) ε̣ἰ̣ς̣
15δημόσια [κ(?)]αὶ \  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ προστάτα δαν̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]/ ἀποκρίνεται εἰς τὴν [τηλι(?)]καύτ̣[ην(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το  ̣  ̣  ̣  ̣τη
  ̣  ̣  ̣  ̣ \γὰρ/ μ̣έ̣τ̣ρ̣[ῳ] κ̣α̣θέ̣σ̣τ̣η̣κεν \  ̣  ̣  ̣  ̣/ κ̣(αὶ) α̣ν̣ητ̣ρ̣α̣π̣η̣ [ἡ] χώρα π[αντε]λ̣ῶ̣ς̣ κ(αὶ) τοῦτο
διδάσκωμεν(*) τὴν ὑ(*)μῶν ἔνδο[ξ(ον)] φιλανθρωπία̣ν̣ ὡ[ς τ]ῶν ἀλιτηρ(ίων)
Βλεμύων βαρβάρων ἐπὶ τῶν πάλαι ἡμῶν γονέων παραλα̣β̣[όντων] \εἰληφότων/
[τὴν ἡμετέραν πόλι]ν καὶ π\ο/ρθησ̣άντων δεινῶς, οὐκέτι ἀπὸ τῶν χρόνω̣(ν)
20ἐκείν[ω]ν η̣ ἀ̣θ̣λία̣ πόλις καὶ ἡ τ̣αύτη̣ς̣ [π]ε̣ρ̣ιπρακτορί̣α̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣των αὐτῆς
\  ̣  ̣  ̣κ̣α̣  ̣  ̣ισθ  ̣/   ̣  ̣σ̣ων  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
ἔκτοτε γὰρ (καὶ) τὰ βασιλικὰ ἡμῶν [κ](αὶ) δημόσια λ̣ο̣(υ)τ̣ρ̣[ὰ   ̣  ̣ μ]έ̣γ̣ι̣σ̣τ̣α
ἦ̣σ̣α̣ν̣ [μ]έ̣χ̣[ρι τ]ῆ̣ς̣(*) δεῦρο, ἔσ̣τ̣ι δὲ νῦν πριβάτ̣ι̣ον λουτρὸν ἐν τῇ πόλει,
χρηματίζον τοῖς πένησι λουομένοις τῶν νουμ[ί]ων(*)· κ(αὶ) ἀφʼ ἧς
25εἰσέβη ἠρας τὴν πόλιν \ὁ εἰρημ(ένος) Φλ[ωρέ]ντι[ος],/ ὑποκλ̣ιν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣την πυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ως ὅ̣τε λο̣υ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣] μετ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣κος γ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δε[  ̣] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣(?)(*)
ἀ̣π̣ή̣ε̣ι̣μ̣ε̣ν̣ κ(αὶ) ἡμεῖς λούεσθαι θέλ̣ο̣[μεν   ̣  ̣] ἐ̣ξ̣ απ̣ε̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναξεις μιᾶς
εὐση̣με̣ί̣[ας](*) π̣ανη̣γυρικῆς ἁγίας ἡμέρας, καὶ οὗτος οὐκʼ [ὤ]κ̣νησε̣ν ἐλθεῖν
  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]του κ(αὶ) τὰς αἰσθῆτας(*) ἡμῶν κατασαμινθεῦσ[αι]
30ἤτοι κολυ̣μ̣βιτεῦσαι, καὶ ἀσχημονῆσαι ἡμᾶς ἐπὶ τὰ ἴ(*)δια βαδίζοντ[ας].

Apparatus


^ r.3. θηβαϊων papyrus
^ r.3. l. ἐχαρίσατο
^ r.3. ⟦θωσπισ[  ̣  ̣  ̣  ̣]⟧ς̣ ἠξ[ίωσεν] prev. ed.
^ r.5. ϊχνων papyrus
^ r.6. l. π<α>ροδυρόμενοι
^ r.9. ϋψοσ papyrus
^ r.9. οὐκ’ papyrus
^ r.10. l. καθωσιωμ(ένον)
^ r.10. BL 7.33 : στρα(τηλάτην) πραγμ(α)τ(  ) prev. ed.
^ r.12. l. χηρευούσῃ
^ r.19. ϋ[περφυ]η̣ papyrus
^ r.19. ϋμων papyrus
^ r.22. corr. ex τ[ους] α̣λ̣ιτηριους
^ r.22. corr. ex σα̣ρ̣[α]κ̣ηνου[ς]
^ v.9. l. ἐπιβαλεῖν
^ v.11. l. δανειστὴς
^ v.11. ϊσχυσαν papyrus
^ v.12. χ prev. ed.
^ v.12. l. ἀγγεῖ(α), ο̣ι̣  ̣γ̣ι̣ prev. ed.
^ v.12. BL 4.12 :   ̣  ̣  ̣ ιβ prev. ed.
^ v.14. corr. ex αναλισκ⟦ει⟧
^ v.17. l. διδάσκομεν
^ v.17. ϋμων papyrus
^ v.23. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ευ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣ς̣ prev. ed.
^ v.24. l. νουμμίων
^ v.26. BL 1.101 : ἐ̣λ̣ο̣ύ̣σ̣α̣τ̣ο̣ prev. ed.
^ v.28. l. εὐσημίας
^ v.28. οὐκʼ’ papyrus
^ v.29. l. ἐσθῆτας
^ v.30. ϊδια papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.