Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67016 = HGV P.Cair. Masp. 1 67016 = Trismegistos 36784DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67016 [xml]

VIspc Aphrodito<Antinoopolis?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ο...
[ -ca.?- ]ν̣α̣  ̣  ̣η̣ν παρ  ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ πολλὴν βλ̣[ά]β̣ην κ[αὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὸ̣ν τοῦ εἰρημ̣έ̣ν̣ο̣(υ) [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ ἀλλοτριο[ῦσ]θ̣αι τῆς [ -ca.?- ]
vac. ?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.