Papyri.info

sign in

p.cair.preis.2.27 = HGV P.Cair. Preis. (2. ed.) 27 = Trismegistos 10440 = oxford-ipap.apis.464 = oxford-ipap.apis.1404 = p.cair.preis.27DDbDP transcription: p.cair.preis.2.27 [xml]

AD 172 Arsinoite
[Reprinted from: p.fay.207] P.Fay. 207
[Reprinted from: p.cair.preis.27] P.Cair.Preis. 27

[ἔτο]υ̣ς̣ δωδεκάτ̣[ου Μάρ-]
[κ]ο̣υ̣ Αὐρηλίου Ἀντω̣[νίνου]
Κ̣αίσαρος τοῦ κυρίου
Μ̣ηδικοῦ̣ Π̣α̣[ρ]θ̣ι̣κοῦ
5Γ̣ερμανι̣κοῦ Μ̣εγίστ[ο]υ
[Π]α̣ῦνι ζ. Αὐνῆς Παπον̣[τῶ-]
[το]ς καὶ Ἰσίων Ὡρίωνο̣ς
[κα]ὶ μέτοχ(οι) σιτο\λ/(όγοι) κω(μῶν) Βακ-
χ̣ιάδος Ἡφαιστιάδος
10[μ]εμε[τ]ρή̣μ̣ε̣θα ἀπ̣ὸ γενή(ματος)
[τ]οῦ αὐτοῦ̣ (ἔτους) (πυροῦ) (ἀρτάβας) μέτρῳ̣ δη̣\μ/(οσίῳ)
ἔπα̣ι̣τ̣[ον   ̣  ̣]  ̣  ̣ [εἰς Σ]εκοῦν-
δ̣α̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.fay.207 [xml]

AD213-4 Bacchias
[Reprinted in: p.cair.preis.27] PCairPreis 27

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.