Papyri.info

sign in

p.diosk.15 = HGV P.Phrur. Diosk. 15 = Trismegistos 44730



DDbDP transcription: p.diosk.15 [xml]

158/155 BC? ?

r
Σῶσος Διοσ[κουρ]ίδῃ τῷ ἀδελ-
φῷ τῷ φίλῳ πατρὶ τῇ ἐλπίδι
τῇ ἐμῇ χαίρεν(*). λέγω̣ δέ σ̣ο̣ι̣ 'εἰ ἐρρω̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ι καὶ̣ τ̣ὰ λο̣ι̣π̣ὰ̣ π̣ά̣[ν]τ̣α̣ κ̣α̣[τὰ]
5λόγον ἐστί̣.' ἐ̣νομι̣σ̣α̣ιναν Ῥοδοκλή̣[ -ca.?- ]
τὴν βλέψιν περιγεγενῆσθαι. τὸ μὲ̣[ν]
γὰρ 'ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτὸς' γράφιν(*) σοι
——
εὔηθες μοι ἐδόκι(*) εἶναι, οὐ γ̣ὰ̣ρ̣ ἔ̣ρρω̣μ̣[αι],
ἀλλὰ ἐν τῇ μεγίστῃ ἀτυχίᾳ εἰμί,
10καίπερ ὑπὸ τ̣ῶν σῶν παρακλήσ̣[ε]ω̣[ν]
πολύ τι μ̣ε̣τ̣α̣κ̣ε̣κ̣λ̣η[μ]έ̣ν̣ο̣ς̣, ὦ Διοσ̣κ̣[ου-]
ρίδ̣η̣, ὅμως̣ δ̣ὲ ο̣ὖν οὔπ̣ω̣ δ̣ύνομαι(*) δ̣ύνομαι λῆξ̣αι
π̣ροσ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣η [π]ε̣ρὶ ἐ̣μὲ δυστυχίᾳ
ἵνα τ̣ὸ παν̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ς̣ ἀ̣ποχωρι̣ς̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15π̣άντων ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῶν τ̣ι̣μ̣ί̣ω̣ν
ο̣υ  ̣ε̣ τ̣ὰ πέρυσ̣ι̣ ἐποίη̣σ̣ε, π[α]ρὰ δὲ Κασσάν-
δρας̣ πᾶν̣ ἱ̣κ̣α̣νόν μοι γινόμε̣νο̣ν σὺν
ἀλι̣π\ε/ίᾳ, ἐγὼ δὲ̣ ο̣ὐ<δʼ> ἡντινοῦ<ν> σοι χρήα̣ν̣(*)
δεδύν̣η̣[μ]α̣ι̣ π̣α̣ρ̣[ασ]χ̣έ̣σ̣θ̣α̣[ι], ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ οὐδὲ ἐ̣μ-
20<α>υτῷ μὰ τὴν̣ σ̣ὴ̣ν σωτηρίαν, ε̣ἰ μή τι ἓν καὶ
ἕν. ἐν γὰρ τῷ Θεσμοφορίῳ οὔσ̣ης Ῥοδοκλήα\ς/
ἀνακ̣άζομαι(*) ἐκῖ(*) αὐτῇ διακονῖν(*), οὐ γὰ<ρ> ἔ̣χο-
μεν οὐθένα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως.
σὺ δὲ χαριῇ μοι μεγάλως, οὐ μ̣όνον δὲ
25ἐμοί, ἀλλὰ ὅλῃ τῇ π̣όλι̣(*), ἐπιμελόμενος σ̣δῦ(*),
ἵνα ὑγιαίνων ἔρχ̣η̣` πρός τε τὴν ἀδελφὴν
καὶ τὰ παιδία καὶ̣ π̣ά̣ν̣τ̣ας τοὺς φίλους·
τούτου γὰρ ἡμῖν, μὰ τὸν Ἡρακλῆ, οὐθὲν
μέγιστόν ἐστιν.
——
30(ἔτους) κ̣  ̣ ἔ[ρ]ρωσο Μεσο̣ρὴ̣ δ
v
Σῶσος
Διοσκουρίδηι
(hand 2) (ἔτους) κ  ̣ Μεσ[ορ]ὴ ιϛ̣
τῷ Ἱέ̣ρων̣ι φ̣έροι.
35Παώτῃ.

Apparatus


^ r.3. l. χαίρειν
^ r.7. l. γράφειν
^ r.8. l. ἐδόκει
^ r.12. l. δύναμαι
^ r.18. l. χρείαν
^ r.22. l. ἀναγκάζομαι
^ r.22. l. ἐκεῖ
^ r.22. l. διακονεῖν
^ r.25. l. πόλει
^ r.25. l. σοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.