Papyri.info

sign in

p.erl.16 = LDAB 21DDbDP transcription: p.erl.16 [xml]

IIspc ?

[ -ca.?- ]ν̣ε̣κ̣ρ̣[ο]πολε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το δεδώκασιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η̣\ε/  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] το̣ῦ̣ καλουμ[ένου -ca.?- ]
Traces 4 lines
10[ -ca.?- ]μ̣ενη̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τητου πρ[ -ca.?- ]
Traces 1 line
13[ -ca.?- ]νομεν  ̣[ -ca.?- ]
Traces 5 lines
19[ -ca.?- ]ον αἰ̣τ̣ι̣ο̣κ̣[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣τι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀδ]ε̣λ̣φ̣ὸς τὸ σὸν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ παρεῖναι   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣δειγμα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ̣ν̣αρχος εἶπ(εν)·   ̣ο̣υ̣δ̣ε̣ρ̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣νοσι ε̣ἰ̣ προδῶ̣ι̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἄκουσον ὧ̣ν̣ λ̣ε̣γ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ωσοι καὶ κὰν(*) μὴ τ̣ο̣ι̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 27. l. ἂν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.