Papyri.info

sign in

p.freib.4.58 = HGV P.Freib. 4 58 = Trismegistos 24903DDbDP transcription: p.freib.4.58 [xml]

I/IIspc ?

Γαίωι̣ Ἰουλίω[ι] Οὐαλερια[νῶι -ca.?- ]
παρὰ Διοσκόρου τοῦ   ̣[ -ca.?- τοῦ]
καὶ Ζηνείου Πέρσ̣ο̣υ̣ τ̣ῆ̣ς̣ [ἐπιγονῆς -ca.?- ]
ὑπάρχοντά σοι πε̣ρ̣ὶ̣   ̣[ -ca.?- ]
5σὺν τοῖς ἐ[νοῦσ]ι̣ π̣ᾶ̣[σι -ca.?- ]
ἔτος τ[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣δ  ̣[ -ca.?- ]
[π]ατητ̣οῦ̣ (ἀρταβ(?)) [ -ca.?- ]
χλω  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10ν  ̣[ -ca.?- ]
τ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.