Papyri.info

sign in

p.gen.4.161 = HGV P.Gen. 4 161 = Trismegistos 47336DDbDP transcription: p.gen.4.161 [xml]

vac. ?   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣
Ἀρχίᾳ στρ(ατηγῷ) κ̣αὶ Ἑ̣ρ̣μ̣[ίνῳ]
βασ(ιλικῷ) γρ(αμματεῖ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακλ(είδου) μ̣[ερί(δος)]
παρὰ Ταπεκύσεω[ς] Σ̣τ̣[οτο-]
5ή̣τ̣ε̣ω̣ς ἀφήλικο̣ς μ̣[ε]τ̣[ὰ]
φρ̣οντιστοῦ τ̣ο̣ῦ̣ σ̣[υγγενοῦς]
Σαταβοῦτος τοῦ Π̣α̣β̣ο̣ῦ̣[τος]
τῶν ἀπὸ Σοκνοπ(αίου) Νήσο̣υ̣. ἀφ̣’ ὧ̣ν
ἀπ̣ε̣γραψάμην τῷ διεληλ̣υ̣(θότι)
10ι̣θ̣ (ἔτει) καμήλ(ους) ἕξ, διεφθά̣ρ̣ησα[ν]
κάμ̣ηλ̣ο̣ι̣ δύο. τοὺς λο̣ι̣π̣ο̣ὺς
καμήλ(ους) μου τ̣έσσαρα̣ς [ἀ]π̣ο̣-
γ̣ρ̣άφο̣μ̣α̣ι̣ εἰς τὸ ἐ̣ν̣ε̣σ̣τ̣ὸ̣ς̣
κ (ἔτος) ἐ̣π̣ὶ τῆ̣[ς] α̣ὐ̣[τῆ]ς̣ κ̣[ώ](μης)
15(hand 2) Ἀρχίᾳ στ̣(ρατηγῷ) ἀ̣π̣ε̣γ̣ρ̣(άφησαν) ἐπ̣ὶ
κώμ̣(ης) Σ̣ο̣κ̣(νοπαίου) Ν̣ή̣(σου) κά̣μηλ(οι) δ.
(ἔτους) κ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[ vac. ?] Μ̣ε̣χε̣ὶ̣ρ̣ [  ̣]
(hand 3) κ̣α̣τ̣ε̣χ(ωρίσθησαν) βασ(ιλικῷ) γρ(αμματεῖ) κάμηλ(οι) δ [(ἔτους)] κ̣
20Ἁδριανοῦ τοῦ κυ(ρίου), Μεχ(εὶρ) ε.
(hand 4) Κλ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣ς̣ ἐ̣ξ̣(ηριθμηκὼς) σ̣υ̣[μφω(νῶ).]
(ἔτους) κ̣ Ἁ̣δρ̣ιανοῦ Καίσαρος [τοῦ κυρίου,]
Μεχ(εὶρ) κ. (hand 5) Ἑ̣ρ̣[μῖ]ν̣ο̣ς̣ [βασ(ιλικὸς)]
γρ(αμματεὺς) διὰ Πλουτίω̣νο̣(ς) βοηθ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ξ[ηρ(ιθμηκὼς)]
25[σ]υ̣μ̣φ̣ω̣(νῶ).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 47336 Translation (Englisch) [xml]

À Archias, stratège, et à Herminos, secrétaire royal du (nome) arsinoïte, du district d’Héraclide, de la part de Tapekysis lle de Stotoetis, mineure, ayant pour tuteur son parent Satabous ls de Pabous, (tous) originaires de Socnopéonèse. Des six chameaux que j’ai déclarés la 19e année écoulée, deux sont morts. Pour la présente 20e année, je déclare pour le même village mes quatre chameaux restants. À Archias, stratège; ont été inscrits pour le village de Socnopéonèse 4 chameaux. La 20e année ..., le ... Mecheir. Ont été enregistrés pour le secrétaire royal 4 chameaux. La 20e année de notre maître Hadrien, le 5 Mecheir. (Moi) Kl…as, j’ai compté (les chameaux) et conrme (ce qui précède). La 20e année de notre maître Hadrien César, le 20 Mecheir. (Moi) Herminos, secrétaire royal, par l’intermédiaire de mon assistant Ploution, j’ai compté (les chameaux) et je conrme (ce qui précède).