Papyri.info

sign in

p.giss.apoll.28 = HGV P.Giss. 1 76 = Trismegistos 19465 = p.giss.76DDbDP transcription: p.giss.apoll.28 [xml]

AD 116-117 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: p.giss.76] P.Giss. 76

r
θ̣ [ -ca.?- επ -ca.?- ]
δ[α  ̣ το]ῦ̣ αὐτ̣οῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ζ]ε̣ῦ̣[γ(ος) στολῆς λευκῆς α], τρίβωνα̣[ς]
ῥ̣υ̣παρὰ[ς] β καὶ στο̣λὴν ὁμοίως λευκ̣ὴ̣ν̣, τρ̣ί̣β̣ω̣να ῥυ̣[πα]ρὰν α.
κ̣α̣ὶ̣ ζεῦ[γ](ος) βίρρο̣υ α κ̣[αὶ] πεπ̣τ̣εριον[παν]ων̣ [τ]ρίβωνα α.
5ἔγραψ̣άς μοι πε̣ρὶ ληί̣νης ὧ̣ν̣ εὑ̣ρέθη [ἐν τῇ οἰκίᾳ.   ̣  ̣  ̣] ἀ̣σπ̣ά̣-
ζομαί σε πολλά, ἴσω̣ς̣ καὶ Χαιρᾶς καὶ̣ [Ἡρώδης. ἀσπάζ(ομαι)]
Ἀλινὴν τὴν ἀδελφ̣ή̣ν [σου κ]αὶ̣ τ̣ὰ̣ [παιδία καὶ τὸν]
Ἡρακλεί̣δην τὸ̣ν̣ ἀβ̣άσ̣[καν]το̣ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἱματίων σου κα̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε]υ̣τα[ι- ca.14 -]
10[  ̣  ̣  ̣]μ̣ιω αὐτ[ὰ   ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υνθ̣[- ca.12 -]
[ἔρ]ρω[σο κύριε.]
[(ἔτους)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοῦ Καί̣σ[α]ρος [  ̣  ̣  ̣  ̣ Τῦβι.]
v
[Ἀπολλωνίωι -ca.?- ] ἀδ[ε]λ̣φ[ῶ]ι ἀπὸ̣ Λυ̣σ[ιμάχου.]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.