Papyri.info

sign in

p.giss.40 = HGV P.Giss. 1 40 = Trismegistos 19436 = chr.mitt.377DDbDP transcription: p.giss.40 [xml]

AD 215 ?
[Reprinted from: chr.mitt.377] Chrest.Mitt. 377 + 378; P.Giss.Lit. 6.1-3

1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μά]ρ̣κ̣ο̣ς̣ Α̣ὐρήλ̣ι̣[ος Σεουῆρος] Ἀ̣ντων̣ῖνο[ς] Ε̣[ὐσεβὴ]ς λέγει·
[ -ca.?- ]η μᾶλλο̣ν̣ α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ]ς αἰ̣τ̣ί̣α̣ς κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο[ὺς] λ̣[ογι]σμ̣οὺ[ς]
[ -ca.?- θ]εοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις ε̣ὐχα̣ριστήσαιμι, ὅτι τῆ̣[ς] τ̣οιαύτη[ς]
[ -ca.?- ]η̣σ̣με συ[νετ]ή̣ρησα̣ν. τοιγ[α]ροῦν ν̣ομ̣ίζω [ο]ὕτω με
5[ -ca.?- ]ω̣ς δύ[ν]α̣σθαι τ̣ῇ μεγαλ̣ειό̣τητι αὐτῶ̣ν τὸ ἱκ̣αν̣ὸν ποι-
[εῖν -ca.?- ὁσ]άκις ἐὰν ὑ̣[π]ε̣ι̣σέλθ[ωσ]ι̣ν εἰς τοὺς ἐ̣μ̣ο̣ὺ̣ς ἀν[θρ]ώπους
[ -ca.?- ]ν̣ θεῶν συνε̣ι̣[σ]ενέγ[κοι]μ̣ι. δίδωμ̣ι τοῖς συνάπα-
[σιν -ca.?- κατὰ τ]ὴ̣ν οἰκουμέν̣η̣ν π[ολιτ]είαν Ῥωμαίων, μ̣έ̣νοντος
[τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων̣, χωρ[ὶς] τῶν [  ̣  ̣]δ̣ειτ̣ικίων. ὀ̣[φ]ε̣ίλει γὰρ τὸ
10[ -ca.?- ]ν̣ε̣ιν πάντα α̣[  ̣  ̣  ̣]α ἤδη κ[α]ὶ τῇ νίκῃ ἐνπεριει-
[ληφ -ca.?- ]α̣γμα̣   ̣[  ̣  ̣]λώσει [τὴν] μεγαλειότητα [το]ῦ̣ Ῥωμα[ί-]
[ -ca.?- ]  ̣ περὶ τοὺς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υς γε̣γεν̣ῆσ̣θα[ι] ᾗπερ δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αλειφ[- ca.10 -]ω̣ν τῶ[ν ἑ]κάστης
[ -ca.?- ]ητω[- ca.10 -]  ̣  ̣[  ̣]ο̣ς̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]θη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣λω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ο
[ -ca.?- ]α̣
[ -ca.?- ]ν̣ελλη
20[ -ca.?- ]μω
[ -ca.?- ]υ̣π̣ο̣
[ -ca.?- ]κυ
[ -ca.?- ]ι̣ειη
[ -ca.?- ]ο̣ιεσαν
25[ -ca.?- ]ε̣γδια
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ος
2
κα[τα]ν̣έμειν̣ ημ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπο̣κ̣α̣τασ̣τα̣θεῖσιν [- ca.9 -]νε̣[ -ca.?- ]
ἵ̣ππον δημόσιο[ν προεσ]χηκ̣όσιν ἀ̣π[οδίδ]ωμ[ι κ]αὶ ο̣ὐσι̣[ῶν ἐπίκρ]ι̣σις [  ̣]ε  ̣σει[  ̣  ̣  ̣  ̣] \π̣[αρ]ὰ̣/ σ̣[ημε]ί̣-
ωσις ἀποφά[σ]εως ε̣[ἰς τὸ δια]κατέχειν ἢ λα[μβ]ά̣νειν τὰς πολ[ιτι]κ̣ὰ̣ς [τ]ι̣μ̣ὰς. καὶ τού[τοι]ς <τοῖς>
με̣τὰ ταῦτα τῆ̣ς τ̣ά̣[ξε]ω̣ς ἑαυτῶν <ἢ> συ[νη]γορίας πρὸς χρό[ν]ον κωλυθεῖσι μετὰ̣ τ̣[ὸ]
5π[λ]η̣ρω̣θῆ̣ναι τὸ τοῦ χρ[ό]νου διάστ[η]μ̣α ο̣ὐκ ὀνειδισθήσετ̣α̣ι̣ ἡ τῆ̣ς ἀτιμ[ί]α̣ς π̣αραση-
μεί̣[ω]σις. καὶ εἰ φανε̣ρόν ἐστιν, πῶς πλήρη τὴν χάρι̣τά μου παρενέθηκα, ὅμως
ἵνα μή τις στεν̣ότε̣ρον παρερμηνεύσῃ τὴν χάριτά μου ἐ̣κ τῶν ῥη[μά]των το[ῦ]
προτέρου διατάγματος, ἐν ᾧ οὕτως ἀ̣πεκριν[ά]μην· ' ὑπ̣οστρεφέ̣τ̣ωσαν̣ πάντες
εἰς τὰς πατρίδας τὰς ἰδίας ' ἐλευθέραν με τούτοις πᾶσιν τὴν ἐπάν[ο]δ̣[ο]ν̣ δεδωκέναι
10ε̣ἰς ἅπασαν τ̣ὴν γῆ[ν] καὶ εἰς τὴν Ῥώμην τὴν ἐ̣μὴν δηλωταίον̣(*) [ἐ]δ̣οκίμα̣σα, ἵνα μ[ὴ]
π[αρʼ α]ὐ̣τοῖς ἢ δειλίας αἰτία ἢ παρὰ τοῖς κα̣κοήθεσιν ἐπηρε̣ίας ἀφορμὴ ὑπολειφθῇ.
προετέθη πρὸ ε̣ Εἰδῶν Ἰο̣υλίων δυσὶ Ἄσπροις ὑπάτοις, ὅ ἐσ̣τιν κ (ἔτους) Ἐπεὶφ ιϛ
ἐν [δ]ὲ̣ Ἀλεξαν[δρείᾳ ὑ]πὸ τοῦ ἐπιτρόπου τῶν οὐσιακῶν κα (ἔτους) Μεχεὶρ ιϛ γενομένου
[ὑπ]ομνήματος ἐπ̣ὶ̣ τοῦ λαμπροτάτο[υ] ἡγεμόνος Βαιβί[ο]υ Ἰο[υ]γκίνο[υ] τῇ δ
15[τοῦ] αὐτοῦ μηνὸς Μεχείρ.
ἄ̣λ̣(λο)·
Αἰ[γύπτι]ο̣ι̣ πάντες, οἵ εἰσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ μάλιστα̣ ἄγροικοι, οἵτινες πέφευ̣[γαν]
ἄλ̣[λοθεν κ]α̣ὶ εὐμαρῶς ε̣[ὑ]ρίσ[κ]ε̣σθαι δύνατα̣ι̣, πάντῃ πάντως ἐγβλή̣σιμοί εἰσιν. ο̣[ὐχ]ὶ̣
μ[έν]τ̣ο̣ι̣ γ̣ε̣ χοιρέμπορ̣ο̣ι̣ κ̣αὶ ναῦται ποτά[μ]ι̣οι ἐκεῖνοί τε, οἵτινες κάλαμον πρὸς τὸ
20ὑποκαίειν τὰ βαλα[νεῖ]α̣ καταφέρουσι. τοὺ̣ς δὲ ἄλλους ἔγβα̣λ̣λ̣ε, οἵτινες τῷ πλήθε[ι] τῷ
ἰδίῳ κα[ὶ οὐ]χὶ χρήσει τα̣ρ̣άσσουσι τὴν πόλιν. Σαραπείοις καὶ ἑτέραις τισὶν ἑορ-
τασί[μοις ἡ]μ̣έραις εἰωθέναι κατάγειν θυσίαις εἵνεκεν(*) ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ
ἔ̣ν̣ψ̣[υ]χα ἢ καὶ ἄλλαις ἡ[μ]έραις Αἰγυπ̣τίους μανθάνω, διὰ τοῦτο οὔκ εἰσι κωλυτέ̣οι.
ἐ[κεῖνοι] κωλ[ύ]εσθαι ὀφε[ί]λουσιν, οἵτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς ἰδίας ἵνα μὴ
25ἔ̣ρ̣[γον] ἄ̣γροικον ποιῶσι, οὐ̣χὶ μέντοι τὴ̣ν πόλιν τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν λαμπρο-
τάτην {ην} ἰδεῖν θέλον[τ]ες εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἢ πολειτικωτέρας(*) ζωῆς ἕνε-
κεν [ἢ πρ]α̣γματείας προ̣[σ]καίρου ἐνθάδ̣ε κ̣[α]τ̣έρχονται. μεθʼ ἕ[τ]ερα. ἐπιγεινώσκε-
σθαι γὰρ̣ εἰς τοὺς λι̣νούφ[ο]υς οἱ ἀληθινοὶ Αἰγύπτιοι δύναντα̣ι εὐμαρῶς φωνῇ ἢ
ἄλλων [αὐτ]οὶ ἔχειν ὄψεις τε καὶ σχῆμα. ἔτι τε καὶ ζω[ῇ] δεικνύει ἐναντία ἤθη
30ἀπ̣ὸ ἀναστ̣ροφῆς [πο]λειτικῆς(*) εἶναι ἀγροίκους Αἰ̣γυπτιούς.

Apparatus


^ 2.10. l. δηλωτέον
^ 2.22. l. ἕνεκεν
^ 2.26. l. πολιτικωτέρας
^ 2.30. l. πολιτικῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.22 [xml]

AD 215 ?
[Reprinted in: p.giss.40] P.Giss. 40.ii.17-30

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.mitt.378 [xml]

AD 215 ?
[Reprinted in: p.giss.40] P.Giss. 40.ii

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 19436 Translation (Englisch) [xml]

textpart

[Translation from Johnson, Ancient Egypt 1933, Kol. I] Edict of the Emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus. But now I must rather refer to divine power the reasons and reflections whereby I should worthily show my gratitude to the gods for preserving me in safety in the midst of such peril. Wherefore I believe that thus I am able to render proper service to their majesty in dignified and reverent worship if I bring with me to share in sacrifice to the gods as many myriads as owe obedience to me. Accordingly I bestow Roman citizenship on all my subjects throughout the world, no one except the dediticii being denied the rights of citizenship. For it is proper that my people should not only share in the common burdens (of citizenship) but should also share in the joy of my victory. This ordinance shall extend (?) the might of the Roman people since that same honour has been granted to others whereby the Romans have been held in honour – .

textpart

[Translation from Lewis, Life in Egypt 1983, Kol II, lines 17-30] All Egyptians who are in Alexandria, and particularly country folk who have fled thither from elsewhere and can easily be identified, are absolutely by every means to be expelled, not, however, dealers in pigs and river-boat men and those who bring in reeds 20 for heating the baths. But expel all the rest, who disturb the city by their very numbers and their lack of occupation. I am informed that at the festival of Sarapis and on certain festal days – and even on other days as well – Egyptians observe the custom of bringing in bulls and some other animals for sacrifice. They are not to be prevented from coming for that. The ones to be prevented are those who flee the countryside where they belong in order 25 to avoid farmwork, not those who converge upon Alexandria out of a desire to view the glorious city or come here in pursuit of a more cultured existence or on occasional business. And further along: Amongst the linen weavers the true Egyptians can easily be recognized by their speech, which reveals that they are affecting the appearance and dress of others. What is more, in the way they live their manners, 30 the opposite of urbane behavior, reveal them to be Egyptian rustics.