Papyri.info

sign in

p.giss.40 = HGV P.Giss. 1 40 = Trismegistos 19436 = chr.mitt.377DDbDP transcription: p.giss.40 [xml]

AD 215 ?
[Reprinted from: chr.mitt.377] Chrest.Mitt. 377 + 378; P.Giss.Lit. 6.1-3

1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μά]ρ̣κ̣ο̣ς̣ Α̣ὐρήλ̣ι̣[ος Σεουῆρος] Ἀ̣ντων̣ῖνο[ς] Ε̣[ὐσεβὴ]ς λέγει·
[ -ca.?- ]η μᾶλλο̣ν̣ α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ]ς αἰ̣τ̣ί̣α̣ς κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο[ὺς] λ̣[ογι]σμ̣οὺ[ς]
[ -ca.?- θ]εοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις ε̣ὐχα̣ριστήσαιμι, ὅτι τῆ̣[ς] τ̣οιαύτη[ς]
[ -ca.?- ]η̣σ̣με συ[νετ]ή̣ρησα̣ν. τοιγ[α]ροῦν ν̣ομ̣ίζω [ο]ὕτω με
5[ -ca.?- ]ω̣ς δύ[ν]α̣σθαι τ̣ῇ μεγαλ̣ειό̣τητι αὐτῶ̣ν τὸ ἱκ̣αν̣ὸν ποι-
[εῖν -ca.?- ὁσ]άκις ἐὰν ὑ̣[π]ε̣ι̣σέλθ[ωσ]ι̣ν εἰς τοὺς ἐ̣μ̣ο̣ὺ̣ς ἀν[θρ]ώπους
[ -ca.?- ]ν̣ θεῶν συνε̣ι̣[σ]ενέγ[κοι]μ̣ι. δίδωμ̣ι τοῖς συνάπα-
[σιν -ca.?- κατὰ τ]ὴ̣ν οἰκουμέν̣η̣ν π[ολιτ]είαν Ῥωμαίων, μ̣έ̣νοντος
[τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων̣, χωρ[ὶς] τῶν [  ̣  ̣]δ̣ειτ̣ικίων. ὀ̣[φ]ε̣ίλει γὰρ τὸ
10[ -ca.?- ]ν̣ε̣ιν πάντα α̣[  ̣  ̣  ̣]α ἤδη κ[α]ὶ τῇ νίκῃ ἐνπεριει-
[ληφ -ca.?- ]α̣γμα̣   ̣[  ̣  ̣]λώσει [τὴν] μεγαλειότητα [το]ῦ̣ Ῥωμα[ί-]
[ -ca.?- ]  ̣ περὶ τοὺς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υς γε̣γεν̣ῆσ̣θα[ι] ᾗπερ δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αλειφ[- ca.10 -]ω̣ν τῶ[ν ἑ]κάστης
[ -ca.?- ]ητω[- ca.10 -]  ̣  ̣[  ̣]ο̣ς̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]θη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣λω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ο
[ -ca.?- ]α̣
[ -ca.?- ]ν̣ελλη
20[ -ca.?- ]μω
[ -ca.?- ]υ̣π̣ο̣
[ -ca.?- ]κυ
[ -ca.?- ]ι̣ειη
[ -ca.?- ]ο̣ιεσαν
25[ -ca.?- ]ε̣γδια
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ος
2
κα[τα]ν̣έμειν̣ ημ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπο̣κ̣α̣τασ̣τα̣θεῖσιν [- ca.9 -]νε̣[ -ca.?- ]
ἵ̣ππον δημόσιο[ν προεσ]χηκ̣όσιν ἀ̣π[οδίδ]ωμ[ι κ]αὶ ο̣ὐσι̣[ῶν ἐπίκρ]ι̣σις [  ̣]ε  ̣σει[  ̣  ̣  ̣  ̣] \π̣[αρ]ὰ̣/ σ̣[ημε]ί̣-
ωσις ἀποφά[σ]εως ε̣[ἰς τὸ δια]κατέχειν ἢ λα[μβ]ά̣νειν τὰς πολ[ιτι]κ̣ὰ̣ς [τ]ι̣μ̣ὰς. καὶ τού[τοι]ς <τοῖς>
με̣τὰ ταῦτα τῆ̣ς τ̣ά̣[ξε]ω̣ς ἑαυτῶν <ἢ> συ[νη]γορίας πρὸς χρό[ν]ον κωλυθεῖσι μετὰ̣ τ̣[ὸ]
5π[λ]η̣ρω̣θῆ̣ναι τὸ τοῦ χρ[ό]νου διάστ[η]μ̣α ο̣ὐκ ὀνειδισθήσετ̣α̣ι̣ ἡ τῆ̣ς ἀτιμ[ί]α̣ς π̣αραση-
μεί̣[ω]σις. καὶ εἰ φανε̣ρόν ἐστιν, πῶς πλήρη τὴν χάρι̣τά μου παρενέθηκα, ὅμως
ἵνα μή τις στεν̣ότε̣ρον παρερμηνεύσῃ τὴν χάριτά μου ἐ̣κ τῶν ῥη[μά]των το[ῦ]
προτέρου διατάγματος, ἐν ᾧ οὕτως ἀ̣πεκριν[ά]μην· ' ὑπ̣οστρεφέ̣τ̣ωσαν̣ πάντες
εἰς τὰς πατρίδας τὰς ἰδίας ' ἐλευθέραν με τούτοις πᾶσιν τὴν ἐπάν[ο]δ̣[ο]ν̣ δεδωκέναι
10ε̣ἰς ἅπασαν τ̣ὴν γῆ[ν] καὶ εἰς τὴν Ῥώμην τὴν ἐ̣μὴν δηλωταίον̣(*) [ἐ]δ̣οκίμα̣σα, ἵνα μ[ὴ]
π[αρʼ α]ὐ̣τοῖς ἢ δειλίας αἰτία ἢ παρὰ τοῖς κα̣κοήθεσιν ἐπηρε̣ίας ἀφορμὴ ὑπολειφθῇ.
προετέθη πρὸ ε̣ Εἰδῶν Ἰο̣υλίων δυσὶ Ἄσπροις ὑπάτοις, ὅ ἐσ̣τιν κ (ἔτους) Ἐπεὶφ ιϛ
ἐν [δ]ὲ̣ Ἀλεξαν[δρείᾳ ὑ]πὸ τοῦ ἐπιτρόπου τῶν οὐσιακῶν κα (ἔτους) Μεχεὶρ ιϛ γενομένου
[ὑπ]ομνήματος ἐπ̣ὶ̣ τοῦ λαμπροτάτο[υ] ἡγεμόνος Βαιβί[ο]υ Ἰο[υ]γκίνο[υ] τῇ δ
15[τοῦ] αὐτοῦ μηνὸς Μεχείρ.
ἄ̣λ̣(λο)·
Αἰ[γύπτι]ο̣ι̣ πάντες, οἵ εἰσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ μάλιστα̣ ἄγροικοι, οἵτινες πέφευ̣[γαν]
ἄλ̣[λοθεν κ]α̣ὶ εὐμαρῶς ε̣[ὑ]ρίσ[κ]ε̣σθαι δύνατα̣ι̣, πάντῃ πάντως ἐγβλή̣σιμοί εἰσιν. ο̣[ὐχ]ὶ̣
μ[έν]τ̣ο̣ι̣ γ̣ε̣ χοιρέμπορ̣ο̣ι̣ κ̣αὶ ναῦται ποτά[μ]ι̣οι ἐκεῖνοί τε, οἵτινες κάλαμον πρὸς τὸ
20ὑποκαίειν τὰ βαλα[νεῖ]α̣ καταφέρουσι. τοὺ̣ς δὲ ἄλλους ἔγβα̣λ̣λ̣ε, οἵτινες τῷ πλήθε[ι] τῷ
ἰδίῳ κα[ὶ οὐ]χὶ χρήσει τα̣ρ̣άσσουσι τὴν πόλιν. Σαραπείοις καὶ ἑτέραις τισὶν ἑορ-
τασί[μοις ἡ]μ̣έραις εἰωθέναι κατάγειν θυσίαις εἵνεκεν(*) ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ
ἔ̣ν̣ψ̣[υ]χα ἢ καὶ ἄλλαις ἡ[μ]έραις Αἰγυπ̣τίους μανθάνω, διὰ τοῦτο οὔκ εἰσι κωλυτέ̣οι.
ἐ[κεῖνοι] κωλ[ύ]εσθαι ὀφε[ί]λουσιν, οἵτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς ἰδίας ἵνα μὴ
25ἔ̣ρ̣[γον] ἄ̣γροικον ποιῶσι, οὐ̣χὶ μέντοι τὴ̣ν πόλιν τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν λαμπρο-
τάτην {ην} ἰδεῖν θέλον[τ]ες εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἢ πολειτικωτέρας(*) ζωῆς ἕνε-
κεν [ἢ πρ]α̣γματείας προ̣[σ]καίρου ἐνθάδ̣ε κ̣[α]τ̣έρχονται. μεθʼ ἕ[τ]ερα. ἐπιγεινώσκε-
σθαι γὰρ̣ εἰς τοὺς λι̣νούφ[ο]υς οἱ ἀληθινοὶ Αἰγύπτιοι δύναντα̣ι εὐμαρῶς φωνῇ ἢ
ἄλλων [αὐτ]οὶ ἔχειν ὄψεις τε καὶ σχῆμα. ἔτι τε καὶ ζω[ῇ] δεικνύει ἐναντία ἤθη
30ἀπ̣ὸ ἀναστ̣ροφῆς [πο]λειτικῆς(*) εἶναι ἀγροίκους Αἰ̣γυπτιούς.

Apparatus


^ 2.10. l. δηλωτέον
^ 2.22. l. ἕνεκεν
^ 2.26. l. πολιτικωτέρας
^ 2.30. l. πολιτικῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.22 [xml]

AD 215 ?
[Reprinted in: p.giss.40] P.Giss. 40.ii.17-30

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.mitt.378 [xml]

AD 215 ?
[Reprinted in: p.giss.40] P.Giss. 40.ii

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.