Papyri.info

sign in

p.haun.2.28 = HGV P.Haun. 2 28 = Trismegistos 15555DDbDP transcription: p.haun.2.28 [xml]

AD31 Alexandria

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ω̣  ̣εια̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ π̣αρακέχρηκε̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣ὴ̣ν̣ π̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
καὶ ἧκαν ἐπὶ ἡμᾶς καὶ παρακ̣εκλ̣ήκ̣[ασιν]
ἡ̣μᾶς εἵνα(*) μ[ὴ] π̣ρ̣ο̣σ̣έ̣λ̣θομ̣ε̣ν̣(*) ειβηθ̣[  ̣  ̣  ̣]
5  ̣  ̣υτων. γ̣ε̣[ί]ν̣ω[σ]κ̣ε(*) ὅτει(*) γέγονα ἐν̣ [Ἀλε-]
ξανδρέᾳ πρ̣ο͂τος(*) αὐτῶν π̣άντων̣. [πα-]
ρακαλῶ σε μεγάλως εἵνα(*) προν̣[οή-]
σεις(*) σεατοῦ(*) εἵνα(*) ὑγειαίνεις(*) καὶ ἔ̣[ν-]
τειλαι Πάσειτει καὶ Ἀπολλῶτει εἵν[α](*)
10{εινα} π̣ρο̣νω̣ήσωσειν(*) τῶν ἔργων [καὶ]
μὴ ἀμε̣λ̣ή̣σ̣ωσειν(*). θέλ̣ω̣ σ̣ε̣ γ̣ν̣[ῶναι]
ὅτει(*) ο(*) κομογραμματευς(*) τῆς Καραν[ίδος]
λ̣έγουσειν(*) εἶναι αὐτον(*). ῶ̣δε παρʼ ἡ̣μᾶς̣ [οὐχ]
εὕρηκα αὐτόν. ἐπειμέλι(*) τῶν παιδί[ων].
15(ἔτους) ιη Τειβε̣ρ̣ί̣ο̣[υ](*) Καίσαρος Σεβαστοῦ, Θωῦθ β.

Apparatus


^ 4. l. ἵνα
^ 4. l. προσέλθωμεν
^ 5. l. γίνωσκε
^ 5. l. ὅτι
^ 6. l. πρῶτος
^ 7. l. ἵνα
^ 7-8. l. προνοή|σῃς
^ 8. l. σεαυτοῦ
^ 8. l. ἵνα
^ 8. l. ὑγιαίνῃς
^ 9. l. ἵν[α]
^ 10. l. προνοήσωσιν
^ 11. l. ἀμελήσωσιν
^ 12. l. ὅτι
^ 12. l. τον
^ 12. l. κωμογραμματέα
^ 13. l. λέγουσιν
^ 13. l. αὐτοῦ
^ 14. l. ἐπιμέλει
^ 15. l. Τιβερίο[υ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.