Papyri.info

sign in

p.heid.6.366 = HGV P.Heid. 6 366 = Trismegistos 3063DDbDP transcription: p.heid.6.366 [xml]

IIIsac Kerkeosiris?

r
Ἠπιόδω̣ρος
Φίλωνι χαίρειν.
  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣α̣ι̣
καθ̣ό̣τ̣ι̣ σοι ἐν̣ε̣-
5τεί̣λατ̣ο̣ Δ̣ι̣ο̣  ̣  ̣  ̣
τος ὁ βα(σιλικὸς) γρ(αμματεύς). καλῶς
ποιήσεις παρα-
[γεν]η̣θεὶς ε̣ἰ̣ς̣
Κ̣ε̣ρ̣κεοσῖριν
10  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣κ̣αση̣ς̣
  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣ρ̣  ̣  ̣
  ̣α̣  ̣  ̣α̣ρ̣α̣ ἀσ̣χο-
λ̣[ί]α̣ι̣ απ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣σ̣τ̣ου̣ς̣  ̣  ̣
15τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ κα̣-
τ̣έχων   ̣
ἀ̣ν̣αλ̣ύ̣ειν
18a  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣π̣  ̣α̣γ̣ν̣ω̣ι̣
ἀναγκασθ̣ήσο-
20μαι ἀ̣π̣ράκτω̣ς̣
ἀναλύ̣ε̣ι̣ν̣ πρὸς
22aτὸν ἄνθρωπον
τ̣α̣  ̣  ̣  ̣αι̣ρα̣  ̣θ̣ιαν̣  ̣
ἔρρωσο.
v
Φίλωνι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.