Papyri.info

sign in

p.iand.3.26a = HGV P.Iand. 3 26 a = Trismegistos 25651DDbDP transcription: p.iand.3.26a [xml]

I/IIspc Theadelphia?

Ὀννώφρ̣[ει -ca.?- ]
παρὰ Ἀπ̣ολ̣λ̣[ω]ν̣ί̣ο̣[υ] τοῦ Σαμβᾶ προβατοκτηνοτ̣ρ̣[ό]φου [ἀ]πὸ κ̣[ώμης Θεαδελφείας Πέρσου(?)]
τῆς ἐπιγονῆς. βούλομα̣ι̣ μισθώσασθα̣ι̣ παρὰ [σ]οῦ εἰς κατανέμησιν [ -ca.?- ](*)
προβάτων̣   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.22 -]  ̣  ̣ν τῆς θ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.16 -]
5περὶ Φιλ̣αγ̣ρίδ̣[α]   ̣  ̣  ̣[- ca.40 -]
ἀ̣π[ὸ] τῆς ἀναγεγραμμ[ένης -ca.?- ]
π  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣υ  ̣οι  ̣ο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. BL 1.198 : κατ̣α̣ν̣ο̣μὴν   ̣[- ca.12 - καὶ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.