Papyri.info

sign in

p.iand.3.35 = HGV P.Iand. 3 35 = Trismegistos 11488DDbDP transcription: p.iand.3.35 [xml]

II/IIIspc Philadelphia

Τε[σεῦ]ρ̣ις Μύθ̣ου ἀπὸ κώ̣-
[μης] Φ̣ιλαδε̣λφίας̣ Κο̣-
πρί̣[ᾳ   ̣]ι̣πνανις χαίρε̣ι̣ν̣.
ὁμ̣[ολ]ογῶ πεπ[ρ]ακένε(*) τὴ̣ν̣
5ὑπ[άρχ]ουσάν μ[ο]ι̣ βοῦν μελ[ά-]
νην(*) τελίαν(*) ἀργυ̣ρίου
Σ̣(εβαστῶν) δ̣[ρ]α̣χ̣μῶν ἑκατὸν ἴκ̣ο̣-
σι(*) (ἥμισυ) [εἰς] πλήρις(*) κ(αὶ) βεβε-
ώσ[ω](*) πάσῃ βεβεώσι(*) κ(αὶ) κ̣α̣-
10θα̣[ρὸ]ν̣ ἀπὸ παντὸ[ς] κινδ[ύ-]
νου. (ἔτους) κα Μ̣εσορ̣ὴ̣ [  ̣].
Σα[ρα]πάμμω̣[ν   ̣]ως
ἔ̣γ̣[ρα]ψ̣[α] ὑ̣πὲρ αὐτῆ̣ς̣ ἀγ̣[ρα-]
μ[μά]του.

Apparatus


^ 4. l. πεπρακέναι
^ 5-6. l. μελ[αί]|νην
^ 6. l. τελείαν
^ 7-8. l. εἴκο|σι
^ 8. l. πλήρης
^ 8-9. l. βεβαι|ώσ[ω]
^ 9. l. βεβαιώσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.