Papyri.info

sign in

p.iand.4.53 = HGV P.Iand. 4 53 = Trismegistos 20189DDbDP transcription: p.iand.4.53 [xml]

cAD96/8 ?

1
[ -ca.?- Ν]έρουα
χρόνων
[1 line missing]
4χρόνον
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- γ]εωρ[γ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]
[ -ca.?- το]ῦ ἐνιαυτοῦ ὑπέ[γρα]ψ[ε]ν
vac. ?
[ -ca.?- το]ῦ [ἐ]ν̣ι̣αυτ̣οῦ̣
2
ἀγο[μέν]ου δὲ καὶ ἐ[τ]ησ[ί]ου εἰ[ς πλ]ή̣ρωσιν τ[ῆ]ς̣
πεν̣[τα]ετίας· ὁ αὐ[τὸς] Π̣[λ]ά̣ντα[ς ὑπ]έγραψεν(*)·
[ἀρ]κοῦμαι(*) τ[οῖς] ἐπάνω.
καὶ [Πετρ]ώ̣νιος Σεκ[οῦ]νδος ἐ[πὶ τοῦ] αὐτοῦ Ἀφρ[ο]διτο-
5πολ̣[ίτου] ἐν τοῖς τοῦ ια (ἔτους) Δο[μιτι]α̣νοῦ· ὑποδειχθέν-
τος [ἐπίθ]εμα δεδό̣σθ[α]ι κατὰ [δημ]οσίων ἐδ̣αφῶ̣ν̣
τω[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]πὶ ἔτη δύ[ο] καὶ τὸ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣π̣ὶ τὸ ἔ̣δ̣α̣φος
ὑπ[- ca.9 -]νον [ο]ὗ ὁ χρό̣[νος   ̣  ̣] (ἐτῶν) ἐπ[λ]ηροῦτο
Traces 3 lines
12[  ̣]πεφη[ν -ca.?- ]
ἐν το[ῖ]ς τ[ -ca.?- ]
τείσ̣θω[ -ca.?- ]
15καὶ ἑκασ̣[τ -ca.?- ]
αὐτ[ο]ῦ [ -ca.?- ]
3
καὶ Μ̣[έτ]τι[ο]ς Ῥο̣[ῦ]φ̣[ο]ς ἐπὶ Μαρ̣ε̣ώτ̣ου [ἐ]ν [τ]οῖς τοῦ ϛ̣
[(ἔτους)]·
ἀχ[θέν]τ[ο]ς τ[ὸ]ν̣ [στ]ρατηγὸν γεγρ[α]φένα̣ι Σεπτιμί̣ω̣ι
Οὐεγ[έ]τω[ι] Φλῶ̣ρόν τινα ἐπιτεθεικέναι τῶ̣ν̣
5ἐπ[ιπέ]δων ἐπ̣[ὶ] χρόνῳ ὄντι εἰς π[λ]ήρ̣ω̣σ̣ιν (δραχμὰς) φ̣
σὺν [π]ροσδιαγρα[φ]ομένοις ἐφʼ(*) ἔτη δ καὶ μηδ̣[ὲ]ν̣
ἀντ̣[ι]γ̣εγ̣ρ̣[ά]φθα[ι](*). Μέττιος Ῥ[ο]ῦφος ὑπέγ̣ραψεν·
ε̣[ἰ] μ̣ὲν̣ χρόνος ἐστίν, ἀπολύω. ὁ δὲ τὸ μεμι-
σθω[μένον ἄ]λ̣λῳ καὶ ἔτι ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ετʼ ἐπι-
10θέμ[ατος   ̣  ̣  ̣] δ̣έξα̣σ̣θ̣αι βο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σαι τεσ-
σα̣[ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντο ἐπιθ[εμα  ̣  ̣  ̣  ̣] vac. ?

Apparatus


^ 2.2. BL 8.154 : αυ[  ̣  ̣]  ̣σ̣  ̣ντα[  ̣  ̣  ̣]έγραψεν prev. ed.
^ 2.3. BL 8.154 : [ἀδι]κοῦμαι prev. ed.
^ 3.6. l. ἐπʼ
^ 3.7. BL 8.154 : ἀντ̣[ιγ]εγ̣ρ̣[α]φ̣εν̣ (l. ἀντιγεγραφέν<αι>) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.