Papyri.info

sign in

p.iand.4.62 = HGV P.Iand. 4 62 = Trismegistos 37123DDbDP transcription: p.iand.4.62 [xml]

VIspc ?

  ̣[ -ca.?- ]
ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παρ[ά]σχω̣   ̣ω̣  ̣τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ἢ ο̣ἴ̣κ̣ο̣[θε]ν̣ εὐοδ[ω]θῶ. πρὸς δὲ [τὴν]
ἀσφάλειαν τῆς̣ [συν]πλ[ηρώσεως καὶ]
5ἀποδόσεως β̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νη  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
παραδέδοκα(*) τῇ σῇ̣ ἐ[ν]δοξ̣[ότητι]
Τάμιναν τὴ̣[ν] ἐμὴν ἀδελ̣φ̣[ὴν]
ἐ[φʼ ᾧ α]ὐτὴν πᾶσαν δουλικὴ̣ν [ποιεῖν](*)
χ̣ρ̣είαν ἐκ τ[οῦ] εὐ̣θεν[ε]σ[τάτου]
10αὐ̣τῆς οἴκου κ̣αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αὐτῆς κουφισθ̣ῆ̣ναι   ̣  ̣  ̣  ̣φ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοῦ αὐτοῦ ἐν ᾧ νομίσμ(ατα) β̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τρέφεσθαι δὲ̣ αὐ̣τὴν κ[οσμίως καὶ]
ἀμφιάζε̣σ̣θαι κα̣ὶ [ἱμ]ιταζεσ̣θ̣[αι](*)
15καὶ μὴ δύνασθαί με ἀποσπ̣[ᾶ]ν
αὐτὴν ἀπὸ τῆς σ̣ῆς ἐ[νδοξ(ότητος) πρὸ τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣]
κοι̣ ἀποδ̣[ό]σεως κα[ὶ σ]υνπληρ[ώσεως]
[  ̣  ̣  ̣] δυν[  ̣  ̣  ̣] δε  ̣οι  ̣  ̣αρχοι   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 6. l. παραδέδωκα
^ 8. BL 7.72 : [ἔχειν] prev. ed.
^ 14. l. ἱματίζεσθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.