Papyri.info

sign in

p.iand.7.136 = HGV P.Iand. 7 136 = Trismegistos 17343DDbDP transcription: p.iand.7.136 [xml]

AD135/6 Talao

παρ[ὰ] Ὡρίωνος κωμ[ογρα]μ̣ματέως [Ταλαὼι(?)]
καὶ [ἄλλ]ων κωμῶν τῆς [κάτω] τοπαρχίας [Ὀξυρυγχ(ίτου(?)) ]
π̣ρ̣ὸ̣[ς ἐ]π̣ί̣σ̣κεψιν ἀ̣βρ̣ο̣(όχου) [γῆς(?)] καὶ ἐπη̣[ντλημένης]
το[ῦ] ἐνεστῶτος κ (ἔτους) Αὐ[τοκρ]άτορος Κ[αίσαρος]
5Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ [Σεβασ]τοῦ.
Ταλαώι.
ἀρχομένων βορρᾶ ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣κ̣ου κλήρο[υ   ̣  ̣  ̣ τοῦ]
κάτω γύου ἀπηλ(ιώτου(?)) πλ̣ε(ίω) [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἀπελλίων Ἀπελλίωνο(ς(?)) [τοῦ Ἀπ]ελλίωνο(ς) μ̣[ητ(ρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ἡ ἀντίπ(ρασις) ὑπὸ Ὥρου Σιρ[  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ] Ἁρθοώ(νιος) [ -ca.?- ]
Πασίων Ἡρακλείδο(υ)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ Ἀλθ(έως(?))
διὰ τῆ(ς(?)) ἀντιπ(ράσεως)· Διονυσί̣ο̣(υ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (?) α [(ἀρταβ ) (ἄρουρ )   ̣  ̣]
Θαῆος α [(ἀρταβ )]
Τσενηράκλεια   ̣  ̣ρρου(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣η̣ο(  ) α [(ἀρταβ )]
15Ὧρος Ὥρου μητ(ρὸς) [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω(  ) Ψωβ̣θ̣(  ) λ̣ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
αἱ ἀντιπ(ράσεις(?)) ὑπὸ Παουι̣(τῆτος) Πα̣[ουι(τῆτος(?))   ̣  ̣  ̣] ο̣(  ) α (ἀρταβ (?)) [ -ca.?- ]
Ἀπελλῆς καὶ Δ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης ἀμ̣φ̣ό̣(τεροι) Ἀπελλέω(ς)
τοῦ Ἀπελλέω(ς) μ[ητ(ρὸς)   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] αἱ ἀντιπ(ράσεις) ὑπὸ Β̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] α (ἀρταβ ) [ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣μ̣ε̣ν̣ε̣τ̣(  ) [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 14. D. Hagedorn (digital image) (via PN) : Πὲν Ἡρακλεί(δου(?)) α  ̣  ̣ρρου̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.