Papyri.info

sign in

p.iand.7.143 = HGV P.Iand. 7 143 = Trismegistos 17346DDbDP transcription: p.iand.7.143 [xml]

cAD200? Kysis?

1
[ -ca.?- ]ο̣θ̣
[ -ca.?- ] (δραχμαὶ) λϛ
[ -ca.?- ]  ̣ (δραχμαὶ) δ
[ -ca.?- ] (δραχμαὶ) Εσιϛ
5[ -ca.?- ] κ̣ο̣λ̣(  ) (δραχμαὶ) η
[ -ca.?- (δραχμαὶ(?))] ιβ λο(ιπὸν) (δραχμαὶ) Ερϙϛ
[ -ca.?- ] (δραχμαὶ) σ λο(ιπὸν) (δραχμαὶ) Η̣ρ̣ιβ
[ -ca.?- ] ἀμ̣ε̣(λείας(?)) (δραχμαὶ) φοε
[ -ca.?- ]  ̣ (δραχμαὶ) ωιβ
10[ -ca.?- ] (δραχμαὶ) τ (γίνονται) (δραχμαὶ) Γ̣το̣ζ̣
[ -ca.?- ]ϛ̣
[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣ι̣π̣(  )
2
ὑ(πὲρ(?)) Κύ̣σ(εως)·
ἐξ(ελήφθη)(*) κολ(λήματος) λϛ (δραχμαὶ) λα (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (γίνονται) (δραχμαὶ) λδ (τριώβολον)
κολ(λήματος) λη (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον)
μβ (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) πρ(οσδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)
5νθ (δραχμαὶ) ζ πρ(οσδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (τετρώβολον)
(γίνονται) (δραχμαὶ) μζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) να (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)
(ὧν(?)) ἀ̣π̣ε̣(δόθησαν) (δραχμαὶ) με (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) μθ (πεντώβολον) λο(ιπὸν) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον)
(ὧν) Ἐπὶφ (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον)
⟦λο(ιπὸν) (δραχμαὶ) με (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) μθ (πεντώβολον)⟧.
3
εἰδῶ(ν) χά̣ρ̣ι̣ν̣·
ἐξ(ελήφθη)(*) κ̣ο̣λ(λήματος) γ (δραχμαὶ) ρμη [πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ̣] (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται) (δραχμαὶ) ρνζ] (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον)
(ὧν(?)) ἀ̣π̣ε̣(δόθησαν) (δραχμαὶ) κη πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α [(ὀβολοὶ) δ] 𐅵 [(γίνονται) (δραχμαὶ)] κθ [(ὀβολοὶ) δ] 𐅵
λο(ιπὸν) (δραχμαὶ) ρκ πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) [ρ]κ[ζ] (τριώβολον)
5(ὧν) Φαῶ(φι) (δραχμαὶ) ⟦  ̣  ̣⟧ \ιβ/ πρ(οσδιαγραφομένων) {(δραχμὴ) α̣ (ὀβολοὶ 2(?))} \(τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)/ (γίνονται(?)) [(δραχμαὶ) ]{[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣} \[ιβ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)]/
Ἁθὺρ (δραχμαὶ) ιβ πρ(οσδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) δ] 𐅵
Ἁδ̣ρ̣(ιανοῦ) (δραχμαὶ) ιβ πρ(οσδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) [(δραχμαὶ)] ι̣[β (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)]
Τῦβ(ι) (δραχμαὶ) κη πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται) (δραχμαὶ) κθ (ὀβολοὶ) δ] 𐅵
Ἐπεὶφ (δραχμαὶ) λβ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β [(γίνονται) (δραχμαὶ) λ]δ
10(γίνονται) (δραχμαὶ) ϙϛ πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ [(γίνονται)] (δραχμαὶ) ρβ
λο(ιπὸν) ⟦(δραχμαὶ) νβ̣ πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς 1 1/2(?)) (γίνονται) (δραχμαὶ) [νε(ὀβολὸς)α] 𐅵κδ πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) [(γίνονται) (δραχμαὶ) κε (τριώβολον)]

~~~~~~~~(*)
Λω̣ρ(  ) κυ̣ν̣η̣(  )
ε  ̣ κολ(λήματος(?)) ξϛ [  ̣  ̣ (?)] (δραχμαὶ(?)) υ̣λ̣ϛ̣ [(τετρώβολον) (χαλκοῖ 2)]
15⟦(ὧν(?)) Επ⟧ (ὧν(?)) ἀ̣π̣ε̣(δόθησαν) (δραχμαὶ) ν̣ (ὀβολὸς 1(?)) [  ̣  ̣]   ̣ λ̣ο̣(ιπὸν) [  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ) τ]π̣ϛ̣ (ὀβολοὶ 3(?)) (χαλκοῖ 2)
(ὧν) Ἐπὶφ (δραχμαὶ) σ̣ [  ̣  ̣ (?)] λο(ιπὸν) (δραχμαὶ(?))   ̣  ̣[  ̣  ̣ (δραχμαὶ(?))] ρ̣πϛ (τριώβολον) (χαλκοῖ 2)

~~~~~~~~(*)

Apparatus


^ 2.2. BL 3.89 : ἑξ(α)(δράχμου) prev. ed.
^ 3.2. BL 3.89 : ἑξ(α)(δράχμου) prev. ed.
^ 3.12. BL 3.89 : μ̣ω̣ν̣ prev. ed.
^ 3.17. cf. BL 3.89 : μ̣ω̣ν̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.