Papyri.info

sign in

p.ifao.1.3 = HGV P.IFAO 1 3 P.Soc. Pap. 82 I = P.IFAO 1 3 = P.IFAO 1 3 P.Soc. Pap. 82 III = P.IFAO 1 3 P.Soc. Pap. 82 II = Trismegistos 21154 = Trismegistos 21153 = Trismegistos 21156 = Trismegistos 21155DDbDP transcription: p.ifao.1.3 [xml]

AD143 Thinite

1
Ζωίλῳ τ̣ῷ κ̣[α]ὶ Α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ῳ.
παρὰ Σωταίου̣ Διδύμο(υ) καὶ
μετόχ(ων) ἐπιτηρητῶν ὠνῆ[ς -ca.?- ]
ξυλοκ(  ) τοῦ̣ ϛ (ἔτους) Ἀντων[ίν]ο̣[υ -ca.?- ]
5Καί̣σα̣ρος τοῦ κ[υρίου]. πρ̣[ο]σ-
φωνοῦμεν ο̣ὐ̣δὲν περι-
γεγονέναι ἀ̣π̣[ὸ] ι̣α̣ ἕως [ιε ][ -ca.?- ]
τοῦ ἐνεστῶτ[ος] Τῦβι.
(ἔτους) ϛ Αὐτοκράτ̣[ο]ρ[ος Καίσ]α̣ρο̣[ς -ca.?- ]
10Τίτου Αἰλίου [Ἁδρι]ανοῦ
Ἀντων̣[ίν]ου̣ Σεβασ[τοῦ -ca.?- ]
Εὐσεβο̣ῦς Τῦβι ιϛ
Σώτα[ι]ος Διδύμο̣υ   ̣  ̣χενθ(  )
δι̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣( )   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]χ(  )
15ἔγρα̣(ψεν) ὑπ̣(ὲρ) Σωτ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]θ(  )
2
(hand 2) Ζ[ω]ίλῳ τῳ καὶ Α[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣νῳ
[σ]τρατηγῷ Θιν[ίτ]ο̣υ̣.
παρὰ Φ[ε]ν̣τεπ[άσ]θου Α̣μ  ̣-
[  ̣  ̣]  ̣ κ[α]ὶ μ[ε]τόχ(ων) ἐπι[τ]ηρητ[ῶ]ν
5ὠνῆς κ[ομ]ακτ[ο]ρείας(*) τοῦ
ἐνεστῶ(τος) ϛ (ἔτους). δηλ[οῦ-]
με[ν ἀπὸ] ι̣α ἕως ιε
μηνὸς Τῦβι [μηδ]ὲν
περ[ι]γεγεν̣ῆσθαι διὰ τ[ὸ -ca.?- ]
10ἐξ ἀπαρτ̣είας(*) μηδὲν̣
π̣ε̣π̣ρᾶσθ̣αι
[(ἔτους)] ϛ Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
Ἁδριανοῦ Ἀντωνίν̣[ου]
15Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
Τῦβι ιϛ
(hand 2) Φεντεπ[ά]σ-
θης διὰ Διδύ-
μου ἐπιδέ-
20δωκα
3
(hand 4) [Ζ]ω̣ίλ̣ῳ [τῷ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ιν  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ρ  ̣ευ̣[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[καὶ μετόχ(ων)]
ἐπιτη̣ρ̣[ητῶν ὠνῆς]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣ τοῦ ϛ (ἔτους)]
Ἀ̣ν̣[τωνίνου Καίσαρος]
τ[οῦ κυ]ρ[ίου. δηλοῦμεν]
10ἀ̣π̣ὸ̣ [ι]α [ἕως ιε τοῦ]
ἐ[νε]στῶ[τος μηνὸς]
Τῦβι μη[δὲν περι-]
γεγον[έναι διὰ]
τὸ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15ἐνθάδ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρεμβω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ατ̣ου αρ  ̣  ̣[ -ca.?- ].
[(ἔτους) ϛ] Αὐτοκ[ράτορος]
[Κα]ίσαρ[ος Τίτου Αἰλίου]
20[Ἀδ]ριαν[οῦ Ἀντωνίνου]
[Σ]ε[β]ασ[τοῦ Εὐσεβοῦς]
[Τῦβι ιϛ]
  ̣  ̣υ[ -ca.?- ]
επιδ[έδωκα -ca.?- ]
4
(hand 5) Ζω̣[ίλ]ῳ τῷ κ[αὶ] Α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣νῳ]
στρατ(ηγῷ) Θιν[ί]τ̣(ου)
παρὰ Φιλ[αδ]έ̣λφου
Σαραπ̣(ίωνος) καὶ Ταρ̣ου  ̣ας̣
5Σωτῆρ̣ο̣ς̣ καὶ τῶν ἄλλ(ων)
ἐπιτηρητ(ῶν) ὠνῆς
εν (ἑξαδράχμῳ) ἱερῶν τοῦ
ϛ (ἔτους) Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου
10τῶ̣ν̣ ἀ̣πὸ ια̣ ἕω[ς ιε].
οὐδὲν περιγέγονεν.
(hand 6) [(ἔτους)] ϛ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
15Εὐσε[βοῦς Τῦβ(ι) ιϛ]
Φιλαδέλφου καὶ Τα̣ρ̣[ο]υ̣[ -ca.?- ]
  ̣ιε  ̣  ̣  ̣υ̣ τοῦ̣ Φιλαδέλ  ̣  ̣[  ̣]

Apparatus


^ 2.5. l. κ[ομ]ακτ[ο]ρίας
^ 2.10. l. ἀπαρτίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.