Papyri.info

sign in

p.ifao.2.31 = LDAB 2776DDbDP transcription: p.ifao.2.31 [xml]

IIspc ?

[  ̣  ̣]  ̣εζωσα̣  ̣με[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]σης καὶ ἠλε[κάτην -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ἔ̣ριον λευκὸν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ πυρὸς καὶ [ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣] ἐ̣ν καμίνῳ πο[ -ca.?- ]
φ(  ) [  ̣]νη ὑ(*)δάτων τ̣[ -ca.?- ]
α̣ὐτοῦ   ̣  ̣  ̣ ερες  ̣[ -ca.?- ]
φλ̣ι̣ὰ δίστομος ο[ -ca.?- ]
τ  ̣υως  ̣ νο̣σφ[ -ca.?- ]
10δ  ̣  ̣ αὐτὸν̣ [  ̣]ε̣π̣ε̣[ -ca.?- ]
καὶ εθη  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μὴ φορ̣[  ̣]υ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
νομη̣[ -ca.?- ]
τῶι [ -ca.?- ]
15του[ -ca.?- ]
τεν[ -ca.?- ]
αστερ[ -ca.?- ]
  ̣ λύχν̣ο̣ς̣ [ -ca.?- ]
ξένη μ  ̣ο̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 6. ϋδατων papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.