Papyri.info

sign in

p.ifao.3.9 = HGV P.IFAO 3 9 = Trismegistos 21178DDbDP transcription: p.ifao.3.9 [xml]

AD99 ?

r,1
Traces 5 lines
r,2
(ἔτους) γ Αὐτ[ο]κράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραια̣[νοῦ]
Σεβασ[τοῦ Γερμα]ν̣[ι]κοῦ Χοιὰκ κε. διέγρ[α]ψ[ε -ca.?- ]
  ̣α̣ν  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣π[  ̣]  ̣  ̣ε̣ω̣ς εἰς λόγ(ον) παρατ̣ε̣ίσ̣[ο]υ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣ ἄλ[λ]α̣ι ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) εἴκοσι (γίνονται) (δραχμαὶ) κ Τῦβι   ̣ [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ρα̣χ̣μ̣(αὶ) ὀκτὼι (γίνονται) (δραχμαὶ) η̣
v
(ἔτους) τρίτου Αὐτοκράτ̣ορο̣ς [Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ]
Γερμανικοῦ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
vac. ? φ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) τέ̣σ̣σ̣αρες (γίνονται) (δραχμαὶ) δ [ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.