Papyri.info

sign in

p.ital.2.30 = chla.20.706


DDbDP transcription: p.ital.2.30 [xml]

AD539 Ravenna
[Reprinted from: chla.20.706] ChLA20,706

[4-5 lines missing]
2[singuli] ạc̣ in sọḷị[dum] ṣ(upra)ṣ(crip)ṭị venditores ṣ[u]ḅ omnem aevị[cti-]
[one]m(*) [l]ẹgis dupplariae(*) rei satisfactionis fidem dicentẹ[s]
[et] ḥuius venditionis modum spondentes, propriis manibus
5[Thu]ḷgilonem h(onestam) f(eminam), matrem, una cum suaque filia Doṃ[ni-]
[ca] h(onesta) f(emina) signa facientibus, Deutherio enim v(iro) h(onesto) suscribẹ[n-]
[te](*). constat heos(*) h(ac) d(ie) distraxisse, pariter et distraxerunt,
[adqu]e(*) tradedisse(*), et tradederunt(*), Pelegrino v(iro) str(e)n(uo) iure
[dir]ẹcto et in perpetuum, heredebus(*) posterisque eius,
10[id] ẹst ex fundum(*), quod(*) Concordiacos nuncupator(*), iuri[s]
[agr]i culti optimi arbustati iugera viginti tantu[m],
[Faventi]no territorio constitutis(*), pago Painate, inter ad-
[fines] et possidentes: Casanovam, iuris quond(am) Secund[i]
[drom]onarii, et fund(us) Salecto iuris Witterit v(iri) d(evoti), scut[a]ri[i],
15[et] fundum(*) Kalegaricus iuris quond(am) Andreatis b(onae) m(emoriae), pra[e-]
[po]siti dromunarionum(*), et limitem pubilco(*), qui ducit ad
[  ̣  ̣  ̣]ẹṇsem silbam(*), vel si qui alii adfines nunc sunt
[et a]ḅ originem(*) fuaerunt(*), q(ua) q(uemque) tangit et populum; quas(*)
[ssta]s(*) viginti iugera fundi Concordiacos sbimet(*) vendit(ores)
20[sup]ṛascribti(*) adserent(*) obvenisse ex successionem(*) et iu-
[re] supramemorati Parianis, iugalis Thulgilonis h(onestae) f(eminae),
[matre]m(*), et auctoris memoratorum Deutherii et Domn[icae];
[qu]as(*) iugera h(ac) d(ie) distracta sunt ab eisdem, optima m[a]x[i-]
[ma]que sunt, finibus, terminis, ingressis, spatiis, camp[is],
25[pr]atis, pascuis, silbis(*), salectis(*), sationibus, arboribus ar-
[bu]stis pomeferis(*), diversisque generibus, et omnem oṃ[ni-]
[q]ue iure propriaetatemque(*) earum, sicuti a s(upra)s(crip)tis vendi-
[to]ribus possessae(*) sunt adque(*) nunc usque in h(anc) d(iem) pos-
[sid]entur; in quam vacuam possessionem vigenti(*) iug[e-]
30[ru]m fundi Concordiacos vindetores(*) s(upra)s(crip)ti se ac suosq\u/e omnẹ[s]
[i]ṇde exsisse(*), excessisse descessisseque(*) dixerunt, et eu[n-]
ḍemque conparatorem(*) Pelegrino v(i)r(o) str(e)n(uo) heredesq[ue]
[eiu]s ex causam(*) huius venditionis in s(upra)s(crip)tam rem hire(*), mitte[re],
[ing]redi possidereque permiserunt, sicuti et alio dyplomum(*)
35[va]c̣uali desuper hanc rem venditionem adscripto consig[na-]
[to]que plenissimae contenitur(*), nummo usuali dominico un[o]
[l(ibri)p(ende)] Serapione v(iro) str(e)n(uo) et anṭ(esta)t(o) Opilione v(iro) str(e)n(uo) testibus pp(raesentibus)(*) suscri[b-]
[tur]is(*), ob quam distractionem iuristraditionisque causa acce-
[per]unt qui supra Thulgilo et Domnica adque(*) {et} Deuthẹ-
40[riu]ṣ venditores ab eundem(*) emptore emptorem Pelegrino v(iro) str(e)n(uo) i[u]x-
[t]a placitum suum praetii(*) nomine id est auri sold(*) dominic[os],
[pr]ọbitos(*), obriziacos, optimos, pensantes nomero(*) centum dẹ-
[cem] tantum, de quo omnem(*) praetium(*) percepto nihil si[bi]
[iid]em venditores s(upra)s(crip)ti ab eundem(*) emtorem(*) haliquid(*) ampliu[s]
45[red]everi dixerunt, et profitentur nullam se in posterum,
[act]ọṛes, procuratores, heredes successoresque suos adversụ[s]
[eun]dem conparatorem(*) aut heredes eius ex causa huius vi[n-]
[dit]ionis(*) aliquam aliquando moturi causam, rem, litẹ[m],
[act]ionem, petitionem, repetitionem, vendecationem(*), controvers[iam],
50[caus]am, rem habere aviturumvae(*) esse in rem aut in pẹ[r-]
[son]am; quas(*) viginti iugera fundi s(upra)s(crip)ti h(ac) d(ie) distracta sunt sub
[evic]tionem leg(is) dupla bona perpetuam, heasdemque(*) lị-
[be]ṛes(*) et inlibatas(*) ab omni nexu fisci, populi pribativae(*) [ce-]
[terisqu]e honeribus(*), et a titulum(*) dotalem(*) vel tutillario(*) [no-]
55[mi]ne, et ab herem(*) aliaenum(*) aliaenas(*) esse dixerunt, et pr[o-]
[fit]ẹṇtur nullam se in posterum, actores, procuratores, h(ere)[d(es)]
[su]ccessoresque suos adversus eundem emtorem(*) conparator[em](*)
[au]t heredes eius aliquam aliquando moturi causa(*), re[m],
[lit]em, actionem, petitionem, repetitionem, vindecationeṃ(*),
60[co]ntroversiam habere aviturumvae(*) esse, et convinet(*) intẹ[r]
[ips]ọs, quod si a quoquam(*) personam(*) sivae(*) propriaetatis(*) sivạ[e](*)
[usus]fructus gratiam viginti vigenti(*) iugerorum(*) ssorum(*) inquiet[a-]
[ta fu]erunt vel aevicta(*), tunc s(upra)s(criptos) cent(um) decem sold(*), quo[s]
[pra]etium(*) se nomeratos(*) accepisse dixerunt, sed et al[ter\u/m]
65[tant]um nomero(*) solidorum aevictionis(*) nomine duplaria[e]
[rei ii]ḍ[e]m vindetores(*) s(upra)s(cripti) et heorumque(*) heredes emtori(*) s(upra)s(crip)t[o]
ẹt heredebus(*) eius cogantur inferre, vel quantum em[to-]
[ri]s(*) interfuaerit(*) inquiaetari(*) evincivae(*) rem minime deb[u-]
[is]se et rei quoque meliorate(*), instructe(*) aedificateque(*)
70[t]axatione habeta(*) duplariae rei recte dari. huic vend[i-]
[ti]ọni traditionique d(o)l(um) m(alum) abesse afuturumque esse, d(e) q(ua) ṛ(e)
[sti]p̣ulatus est Pelegrinus v(ir) str(e)n(uus), emptor, spoponderun[t]
[Th]ụlgilo et Domnica hh(onestae)(*) ff(eminae)(*) et Deutherius v(ir) h(onestus), singuli eṭ
[in s]ọlidum se fidedicentes vindetores(*) ad omnia s(upra)s(cripta).
75[ac]ṭụm diae(*) et quinquiaes(*) p(ost) c(onsulatum) s(upra)s(cripti), Ravennae. x(  ) m(  ) g(  )
[s]ịgnum manus † Thulgilonis h(onestae) f(eminae), vindetrices(*) ss[te](*).
[s]ignum manus † Domnicae h(onestae) f(eminae), vindetrices(*) sst[e](*).
ego Deutherius v(ir) h(onestus), qui supra vindetor(*), his hinstromentis(*) vigenti(*) iugerum
[fu]ṇdi s(upra)s(cripti) Concordiacus, factis tam a me quam a s(upra)s(cripta) matrae(*) mea(*) tulgilo-
80[ne]ṃ(*) et germana mea Domnica hh(onestis)(*) ff(*)(eminis), vendetrisces(*), quae superius signa feceṛ(unt),
[ad] omnia s(upra)s(cripta) cum eaasdem(*) consensiens(*) relegi, consensi et suscribsi(*), et s(upra)s(criptum) p[re-]
[ti]um auri solidos centum decem in praesenti pariter adcipimus(*) a[d] plenum, et
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ti sumus, et testis, ut suscriberent(*), conrogavimus.
[S]erapion vir st(renuus), ad(iutor) n(umerariorum), his instrumentis vigenti(*) iugerum fundi Concord[i]acus rogatus
85[a Th]ụlgione h(onesta) f(emina), matre, et ab eiusque filiis Domnica h(onesta) f(emina) et Deutherio v(iro) h(onesto), s(upra)s(crip)tis ṿ[en-]
[di]ṭọribus, ipsis praesentibus testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)tum praetiuṃ(*) [a]uri solid(os) cen[t\u/m]
[de]c̣e[m ei]s in pṛạesenti traditus(*) vidi.
[Op]ịlio [vir st(renuus)] ḥ[i]s ị[n]strumentis viginti iugerum fundi Concordi[a]cus roga[tus]
[a tu]ḷlgilone(*) h(onesta) f(emina), matre, et ab eiusque filiis Domnica h(onesta) f(emina) et Deutherio v(iro) h(onesto), [s(upra)s(crip)tis]
90ṿinditoribus(*), ipsis praesentibus testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)tum praetium(*) [a]uri s[olid(os)]
c̣entum decem eis in praesenti adnumeratos et traditos vidi. [ -ca.?- ]
Ιουλιανος v(ir) h(onestus) αργενταριος εις ειστ̣ρωμεντις υιγενται ιουγερου[μ]
φο̣ν̣δε̣ι Κονκωρδιακως ρωγατος α Θορβιλιοναι ο(  ) φ(  ) ματρε
ετ αβ ειοσκοι φιλιεις Δομνεκα ο̣(  ) φ(  ) ετ Δευτεριο
v(iro) h(onesto) σ(  )ς(  ).
95υ̣ινδιτωρευος ειπσις πρεσεντεβους τεστις σοσκρ[ι-]
ψι̣ ετ σ(  )ς(  ) πρετιο αυρι σολεδος κεντου δεκε̣ι ειεις εν πρ[ε-]
[σ]εντια τραδετος υιδι.

Petrus v(ir) h(onestus) histromentis(*) biginti(*) iugerum fundi Concordiacus
[roga]ṭus a tulgilune(*) h(onesta) f(emina), matre, et ab eiusque filiis Domnica h(onesta) f(emina)
100[et D]euterio h(onesto) v(iro), s(upra)s(criptis) vendituribus(*), ipsis presentebus(*) testis suscri[bsi](*),
[et s(upra)]s(cripto) pretio auri solidos centum decem eis in presenti(*) tradetus(*) vidi.
[I]c̣c(*) Latinus v(ir) h(onestus) his hissitrumentis(*) bigenti(*) iugerum fundi s(upra)s(cripti) rogatus
[a tulg]ilone(*) h(onesta) f(emina), matrem(*), et ab egusque(*) filiis Domnica h(onesta) f(emina) et Deuteriọ
[v(iro) h(onesto)], s(upra)s(criptis) bidetorisbus(*), ipsis praesentibus testis suscribsi(*), et
105[s(upra)s(cripto)] praetio(*) auri solidos centum decem eis in pesenti(*) traditus(*) vidi.
[no]mina testium
[Se]rapio vir st(renuus), de scrin(io) curs(orum).
[Opi]ḷị[o] vir st(renuus), strator inl(ustris)(*) pot(estatis).
[Iuli]ạnus argentar(ius), gener Iohanni pimentari.
110[Pet]rus collectarius.
Latinus, possessor(um) parens cor(poris).
Candidianus v(ir) l(audabilis), quibus presentibus(*) traditio facta est nullo contra-
[dic]ente id est Geneṛọso agustale(*), Armentariụṣ de ipso locale ịṇ[l](*) p̣ọ[t(estatis)],
[e]ṭ obsonator d(omini) n(ostri), Eusebius.

Apparatus


^ 2-3. l. evi[cti]|[one]m
^ 3. l. duplariae
^ 6-7. l. subscribe[n]|[te]
^ 7. l. eos
^ 8. l. atque
^ 8. l. tradidisse
^ 8. l. tradiderunt
^ 9. l. heredibus
^ 10. l. fundo
^ 10. l. qui
^ 10. l. nuncupatur
^ 12. l. constituta
^ 15. l. fundus
^ 16. l. dromonarionum
^ 16. l. publicum
^ 17. l. silvam
^ 18. l. origine
^ 18. l. fuerunt
^ 18. l. qua
^ 19. l. [s(upra)s(crip)ta]
^ 19. l. sibimet
^ 20. l. suprascripti
^ 20. l. asserent
^ 20. l. successione
^ 22. l. matris
^ 23. l. [qu]a
^ 25. l. silvis
^ 25. l. salictis
^ 26. l. pomiferis
^ 27. l. proprietatemque
^ 28. l. possessa
^ 28. l. atque
^ 29. l. viginti
^ 30. l. venditores
^ 31. l. exisse
^ 31. l. discessisseque
^ 32. l. comparatorem
^ 33. l. causa
^ 33. l. ire
^ 34. l. diplomum
^ 36. l. continetur
^ 37. l. p(raesentibus)
^ 37-38. l. subscri[p]|[tur]is
^ 39. l. atque
^ 40. l. eodem
^ 41. l. pretii
^ 41. l. solidos
^ 42. l. probatos
^ 42. l. numero
^ 43. l. omne
^ 43. l. pretium
^ 44. l. eodem
^ 44. l. emptore
^ 44. l. aliquid
^ 47. l. comparatorem
^ 47-48. l. ve[n]|[dit]ionis
^ 49. l. vindicationem
^ 50. l. habiturumve
^ 51. l. qua
^ 52. l. eademque
^ 52-53. l. li|bera
^ 53. l. illibata
^ 53. l. privative
^ 54. l. oneribus
^ 54. l. titulo
^ 54. l. dotale
^ 54. l. tutelario
^ 55. l. aere
^ 55. l. alieno
^ 55. l. aliena
^ 57. l. emptorem
^ 57. l. comparatorem
^ 58. l. causam
^ 59. l. vindicationem
^ 60. l. habiturumve
^ 60. l. convenit
^ 61. l. quaquam
^ 61. l. persona
^ 61. l. sive
^ 61. l. proprietatis
^ 62. l.
^ 62. l. iugera
^ 62. l. s(upra)s(cript)a
^ 63. l. evicta
^ 63. l. solidos
^ 64. l. pretium
^ 64. l. numeratos
^ 65. l. numero
^ 65. l. evictionis
^ 66. l. venditores
^ 66. l. eorumque
^ 66. l. emptori
^ 67. l. heredibus
^ 67-68. l. em[pto]|[ri]s
^ 68. l. interfuerit
^ 68. l. inquietari
^ 68. l. evincive
^ 69. l. melioratae
^ 69. l. instructae
^ 69. l. aedificataeque
^ 70. l. habita
^ 73. l. h(onestae)
^ 73. l. f(eminae)
^ 74. l. venditores
^ 75. l. die
^ 75. l. quinquies
^ 76. l. venditricis
^ 76. l. s(upra)s(crip)tae
^ 77. l. venditricis
^ 77. l. s(upra)s(crip)tae
^ 78. l. venditor
^ 78. l. instrumentis
^ 78. l. viginti
^ 79. l. matre
^ 79. corr. ex me  ̣
^ 79-80. l. Thulgilo|[ne]ṃ
^ 80. l. h(onestis)
^ 80. l. f
^ 80. l. venditricibus
^ 81. l. eisdem
^ 81. l. consentiens
^ 81. l. subscripsi
^ 82. l. accipimus
^ 83. l. subscriberent
^ 84. l. viginti
^ 86. l. subscripsi
^ 86. l. pretium
^ 87. l. tradito
^ 89. l. [Thu]lgilone
^ 90. l. venditoribus
^ 90. l. subscripsi
^ 90. l. pretium
^ 98. l. instrumentis
^ 98. l. viginti
^ 99. l. Thulgilone
^ 100. l. venditoribus
^ 100. l. praesentibus
^ 100. l. subscripsi
^ 101. l. praesenti
^ 101. l. tradito
^ 102. l. ego
^ 102. l. instrumentis
^ 102. l. viginti
^ 103. l. [Thulg]ilone
^ 103. l. matre
^ 103. l. eiusque
^ 104. l. venditoribus
^ 104. l. subscripsi
^ 105. l. pretio
^ 105. l. praesenti
^ 105. l. tradito
^ 108. l. ill(ustris)
^ 112. l. praesentibus
^ 113. l. augustale
^ 113. l. illustris

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.