Papyri.info

sign in

p.jena.2.12 = HGV P.Jena 2 12 = Trismegistos 128692DDbDP transcription: p.jena.2.12 [xml]

ἐμέτ̣ρ̣ησε̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ν̣ε̣β̣άλετο Μ̣α̣κ̣ά̣ριος Π̣αβίωνος εἰς πλοίου(*) Δωροθέου λαμπρ(οτάτου) τριβ(ούνου) οὗ̣ κυβερ(νήτης)   ̣  ̣  ̣ο[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ο̣σ̣  ̣ν̣- ca.12 -[ -ca.?- ]
ἐμ̣β̣ο̣λ̣ῆ̣ς κ̣α̣νόνος ἑ̣β̣δ̣ό̣μ̣η̣[ς](*) ἰ̣ν̣δ̣ι̣κ̣τί(ωνος) ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ κ̣ώ̣μ̣η̣ς̣ Πνώμφθ̣εως σίτου καθαροῦ ἀρτάβ̣ας - ca.14 -[ -ca.?- ]
- ca.14 -[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]- ca.15 - ἐ̣ξ̣έ̣δωκα̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣π̣ο̣χὴν̣ ὡς πρόκ(ειται)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. πλοῖον (corr)
^ 2. or δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣η[ς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.