Papyri.info

sign in

p.jena.2.16 = HGV P.Jena 2 16 = Trismegistos 128697DDbDP transcription: p.jena.2.16 [xml]

vac. ? †̣ vac. ?
ὑποδ(έκτης) ἀ̣ννωνῶ̣ν̣ ἐπὶ τόπω̣ν̣
Μαύρων κ̣α̣ὶ χ̣ρ̣[υ]σ̣ο̣ῦ
κανον̣ι[κ]ῶ̣ν̣ [τί]τ̣λων
5σὺν τιρών̣[ω]ν̣ δε̣κά̣τ̣η̣ς
ἰν[δ(ικτίωνος)] [(name)]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ διὰ(?)]
στρ  ̣  ̣  ̣(*) δέδ̣[ωκας ὑπὲρ]
τῆς (αὐτῆς) ι// ἰ̣ν̣δ̣(ικτίωνος) χρυσ[οῦ]
10κεράτια δώδεκα
γί(νεται) κερ(άτια) ιβ μόνα
† Α̣[- ca.6 - ὑ]π̣οδ(έκτης) δι’ ἐμοῦ
Ι(*)  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 8. or στρα̣τ̣(ιώτου)(?)
^ 13. ϊ  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.