Papyri.info

sign in

p.jena.2.4 = HGV P.Jena 2 4 = Trismegistos 128684DDbDP transcription: p.jena.2.4 [xml]

† μετὰ τὴν ὑπατεία̣ν̣ Φ̣[λ(αουίων) Ὀ]λ̣υ̣μ̣β̣ρ̣ί̣ο̣[υ καὶ]
Προβίνου τῶν̣ λ̣α̣[μπροτά]τ̣ω̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Φλάυϊος Μακάριος ἱππε̣[ὺς οὐε]ξ̣ιλλατίω̣ν̣ο̣[ς ἐν] τ̣ῇ̣
Λά̣τ̣ων̣ ἐκ πατ[ρ]ὸς Ἰωά̣[ννου] ἑ̣ξ̣ῆς ὑπογ̣ρ̣[ά]φ̣ων
5Αὐρηλίῳ Σερή̣νῳ τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βουλευτῇ Ἀ̣ν̣τινόο̣υ̣
πόλεως χαίρειν. π̣[επλήρωμ]α̣ι̣ π̣α̣ρ̣[ὰ σ]ο̣ῦ̣
τ̣ῆ̣ς̣ ⟦  ̣⟧ τοῦ ἀργύ̣ρο̣υ̣ λίτρα̣ς̣ μ[ιᾶς] οὐγκιῶν [δ]έκα
[  ̣  ̣] γραμμάτων δώδεκα ὧν̣ ⟦σ⟧ π̣α̣ρ’ ἐμ̣οῦ εἴ̣λ̣η̣φα̣ς̣
[καὶ] περὶ τούτω[ν] οὐδένα λόγον ἔχειν πρ[ὸς σὲ]
10[οὔ]τ̣ε̣ Σ̣εν̣εκί[ωνα] ἀπὸ πραιποσίτων οὔτε̣ [ἄλλον(?)]
[τὸ(?)]ν̣ ὑπὲρ ἐ̣μ̣[οῦ   ̣  ̣  ̣] τοῦ σταθμοῦ αρ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τὴν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.