Papyri.info

sign in

p.koeln.14.559 = HGV P.Köln 14 559 = Trismegistos 697567DDbDP transcription: p.koeln.14.559 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] Traces
vac. ?
  ̣  ̣φ [ -5-6- ] ρ̣  ̣  ̣ π  ̣(  )   ̣  ̣
  ̣τ̣οι  ̣  ̣  ̣φο̣ροις (ἔτους) λ τὴν
δεκάτην,   ̣ (δραχμαὶ) ιβ
5Παχὼνς κθ̣
ἐπαρούρι[ο]ν (δραχμαὶ)   ̣  ̣
Παῦνι θ ἄλλας (δραχμὰς) [ -ca.?- ]
ιε ἄλλας (δραχμὰς) δ
κ ἄλλας (δραχμὰς) δ
10κϛ (δραχμὰς) ϛ
Ἐπὲ̣φ γ (δραχμὰς) δ
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣τ]ο̣ῦ φυλακιτικ[οῦ -ca.?- ]
(γίνονται) (δραχμαὶ) νη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.