Papyri.info

sign in

p.koeln.14.581 = HGV P.Köln 14 581 = Trismegistos 697588DDbDP transcription: p.koeln.14.581 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
δὲ̣ μή σε  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣μ̣  ̣  ̣
τọύ̣τ̣ου χάρι̣ν
ἐλ̣ευσόμε̣θ̣α̣. ε̣[ἰ] δὲ̣
5μὴ ἔδοξεν, ἐ̣ν̣ τά-
χε̣ι̣ μ̣οι δήλωσον,
ἐπεὶ τούτου χάριν
πρός σε ἔπεμψα.
ἂν οὖν μὴ δόξῃ σοι
10διὰ τὸ ἀνέτοιμόν
σε ε̣[ἶ]ν̣α̣ι̣ καὶ μάλιστα
[  ̣]  ̣[  ̣ τού]τ̣ου χάριν
μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ἐ̣λ̣θέ
επ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣
15Ὡ̣ρίω̣ν̣[ο]ς̣ ἵν’ εἰδῆι̣ς̣,
ἐπεὶ ἐταξάμην σο̣ι̣
ἥκειν. ἂν δέ σοι δοκῇ
πάλι σε κατασ̣τησ̣  ̣  ̣  ̣
εἰς Σομο̣λώ. ἔχε̣ι̣ς Δ̣ι̣ο̣  ̣
20μ  ̣  ̣μον συνο  ̣  ̣ιπορ  ̣ν̣,
ἀλλ̣ά̣, ἂν ἔρ̣χηι, ἐλθέ.
ἔρρωσο.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.