Papyri.info

sign in

p.koeln.4.188 = HGV P.Köln 4 188 = Trismegistos 15466DDbDP transcription: p.koeln.4.188 [xml]

Ispc Kerkeura

(hand 2) Κερκεῦρα πρ(όβατα) ε̣[  ̣, αἴξ α]
(hand 1) Τιβερί[ῳ] Κ[λαυδίῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ στρ(ατηγῷ)]
παρὰ Ὥρου [ -ca.?- ]
ἀπεγραψάμη[ν τῷ δ]ι̣ε̣[λ(ηλυθότι)   ̣ (ἔτει) ἐπὶ]
5κώμης Κερκε̣ύ̣[ρων τ]ῆς Μέση̣[ς το-]
παρχίας πρ̣[όβα]τα τεσσ̣α̣ράκον[τα ἐν-]
ν̣έ̣α̣ , α̣ἰγαν(*) μ[ία]ν , ἄρνας τρεῖς , [καὶ τῇ]
[δευ]τ̣έρᾳ ἀπο[γρ]αφῇ ἄρνας π̣έν̣[τε , (γίνεται)]
π̣ρόβατα πεντήκοντα ἑπτ[ά , αἴξ]
10μ̣ί̣α̣ , ἀ̣φʼ ὧν δ̣ιεφ̣θάρη ἀπὸ [μὲν τῶν]
[τ]ε̣λ̣είων̣ προβάτων π̣ρ̣ό̣[βατα -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣ τ]ῶν ἀρ̣ν̣ῶ̣[ν ἄρνες]
δύο , κ̣ατ̣α̣λεί[π]εται πρόβα̣[τα πεν-]
τ̣ή̣κ̣[ο]ν[τα]   ̣[  ̣]  ̣ [ -ca.?- αἴξ μία ]
15  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 7. l. αἶγα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.