Papyri.info

sign in

p.koeln.4.191 = HGV P.Köln 4 191 = Trismegistos 34792DDbDP transcription: p.koeln.4.191 [xml]

V/VIspc ?

[ -ca.?- ] ο̣[ὐ]κ̣ ἔχων ἐπικουρί̣αν ἐπὶ τὴν τοῦ ὑμετέρου ἀγγέλου
[ -ca.?- ]λ  ̣  ̣ Μάννα τοίν̣[υ]ν̣ μηδ̣ὲν ἔ̣χ̣[ο]υσα ἐπίκοινον
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ρ̣  ̣ \τ̣ι̣/ ἐ̣στιν, τοῦτο ἐκπ̣οιῆσαι βουλομένη δι  ̣  ̣  ̣ς̣
[ -ca.?- ] οὐ συγχωρεῖ τινα προσελθεῖν τῇ ἀγορασίᾳ
5[ -ca.?- ]  ̣ βούλεται καὶ τα[ῦ]τα πολλάκις
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ \ο̣  ̣  ̣/ αυτη̣ τ̣ῆ̣ς ἐμῆς χηρίας(*) καταφρονοῦσα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς̣ π̣ρ̣ο̣σ̣τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κποιῆσαι
[ -ca.?- ο]ὐ̣κ̣ ἔχουσα ἀποτροφὴν καθικετεύω
[ -ca.?- ]  ̣ε̣τ̣ρ̣ου ταύτη[ν] μ̣ε̣τ̣ασ̣τ̣ίλα̣σθαι(*) \ἤγουν τὸν ταύτης ἄνδρα/ καὶ
10[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ σ̣υ̣γ̣χωρῆσ[αί] μ̣ο̣ι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. ἀγ’γέλου papyrus
^ 6. l. χηρείας
^ 9. l. μεταστείλασθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.