Papyri.info

sign in

p.koeln.4.196 = HGV P.Köln 4 196 = Trismegistos 15467DDbDP transcription: p.koeln.4.196 [xml]

IIIspc ?

r
Ζωίλ(ου)
ἀποθή(κη) ϛ Διονύσις Οὐαληρ(ίου) (δραχμῶν) η ἀπὸ γ (ἔτους) [ ἕως]
Ἁθὺρ γ (ἔτους) Χοιὰκ Τῦβι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ Φαρμοῦθε̣ι̣(*) Π[αχὼν Παῦνι]
Ἐπε̣ὶ̣φ̣ Μ̣ε̣σ̣ορὴ Θὼθ Φ̣αῶ̣φι α̣ (ἔτους) Οὐαλερ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ Ἁθὺρ Χο[ιὰκ Τῦβι ]Μεχὶρ(*)
5Φαμενὼθ Φαρμοῦθι Παχὼν Παῦνι Ἐπεὶφ Μεσορὴ Θὼθ [β (ἔτους) Φαῶφι]
Ἁθὺρ Χοιὰκ Τῦβι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ Φαρμοῦθι Παχὼν Π[αῦνι Ἐφεὶφ Μεσορὴ]
Θὼθ γ (ἔτους) Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ Τῦβι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ Φ[αρμοῦθι Παχὼν]
Παῦνι Ἐπεὶφ Μεσορὴ Θὼθ δ (ἔτους) Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ Τῦ[βι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ]
Φαρμοῦθι Παχὼν Παῦνι Ἐπείφ
10Ζωίλ(ου)
ἀποθήκ(η) ζ Διονύ̣σ̣ις vac. ? (δραχμῶν) η ἀπὸ Φ̣[ -ca.?- ]
ἕως Θὼθ γ (ἔτους) Γάλλω̣ν̣ Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ Τῦβι Μεχ[ὶρ](*) [Φαμενὼθ]
Φαρμοῦθι Πα(χὼν) Παῦνι Ἐπὶφ(*) Μεσορὴ Θὼθ Φαῶφι α (ἔτους) Οὐαλ̣[εριανοῦ Ἁθὺρ]
Χοιὰκ Τῦβι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ Φαρμοῦθι Παχὼν Παῦνι Ἐπεὶφ [Μεσορὴ Θὼθ β (ἔτους) ]
15Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ Τῦβι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ Φαρμοῦθι Παχὼν [Παῦνι Ἐπεὶφ ἀργεῖ]
ἐσῳκίσθ(η) Ἀμ̣ύ̣ν̣τας Μεσορὴ τοῦ γ (ἔτους) Οὐαλ(εριανοῦ) Θὼθ δ (ἔτους) ἀργεῖ ἐ[σῳκίσθ(η) ὁ δεῖνα]
Φ̣α̣ῶ̣φ̣ι̣ δ (ἔτους) Ἁθὺρ Χο̣ι̣ὰ̣κ̣ Τ̣ῦ̣β̣ι̣ Μ̣ε̣χ̣ὶ̣ρ̣(*) Φ̣α̣μ̣ε̣ν̣ὼ̣θ̣ Φαρμοῦθι Πα[χών]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
[ἀποθήκ(η)   ̣ Σ]αραποκάνωπος(  ) (δραχμῶν) ιϛ ἀπὸ Φαμενὼθ γ (ἔτους) Φιλ̣ί[ππων]
[ἕως Φαμενὼθ β (ἔτους) ] Γάλλων Φαρμοῦθι Παχὼν Παῦνι Ἐπὶφ(*) Μεσορὴ Θὼθ τοῦ [γ (ἔτους) ]
20[Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ Τ]ῦβι καὶ Μεχὶρ(*) ἕως Παῦνι ἀργεῖ ἐσῳκίσθη Ἡρακ̣[λ -ca.?- ]
[ Μεσορὴ α ] (ἔτους) Αἰμιλιανοῦ Θὼθ β (ἔτους) Φαῶφι α (ἔτους) Ἁθὺρ Χοιὰκ Τ̣[ῦβι]
[Μεχὶρ](*) [Φαμενὼθ Φαρμοῦ]θι Παχὼν Παῦνι Ἐπὶφ(*) Μεσορὴ Θ̣ὼ̣θ̣ β (ἔτους) Φαῶφ̣ι̣ [ἀργεῖ]
[ἐσῳκίσθησαν ]   ̣  ̣  ̣ιχ(  ) καὶ Κάνω(πος) Τῦβι γ (ἔτους) Οὐαλε(ριανοῦ) Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ ἀργεῖ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ].
25Παλλαδ̣ί̣ου
[ἀποθήκ(η)   ̣] ποισιν προεστὼς ανθυλ(  ) (δραχμῶν) η ἕως Θὼ(θ) γ (ἔτους) ἀργ[εῖ]
[ -ca.?- ] Χοιὰκ Τῦβι Μεχὶρ(*) Φαμενὼθ Φαρμοῦθι ἕως Φαρμοῦθι β (ἔτους) Γλλ[ων](*)
[Παχὼν ἕως Μεσορ]ὴ καὶ Θὼθ Φαῶφι γ (ἔτους) Ἁθὺρ Χοιὰκ καὶ ἀ̣π̣ὸ̣ Τ̣ῦβι ἕως Φαμενὼθ
[Φαρμοῦθι Παχ]ὼν ἀπὸ Παῦνι ἕως Μεσορὴ Θὼθ Φ̣α̣ῶ̣φ̣ι̣ α̣ (ἔτους) Ἁθὺρ Χοιὰκ Τῦ[βι]
30[Μεχὶρ](*) [ἕως Φαρμοῦθ]ι̣ καὶ Παχὼν Παῦνι καὶ ἀργεῖ ἐσῳκίσθη Παλλάδ̣[ιος]
[Μεσορὴ α (ἔτους) Ο]ὐαλεριανοῦ Θὼθ β (ἔτους) Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ ἀργεῖ ἐσ[ῳκ(ίσθη)]
[ὁ δεῖνα Μεχὶρ](*) β (ἔτους) Οὐαλ(εριανοῦ) Φαμενὼθ Παχὼν ἀργεῖ [ -ca.?- ]
vac. ?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.3. l. Μεχεὶρ
^ r.3. l. Φαρμοῦθι
^ r.4. l. [Μεχεὶρ]
^ r.6. l. Μεχεὶρ
^ r.7. l. Μεχεὶρ
^ r.8. l. Μεχεὶρ
^ r.12. l. Μεχε[ὶρ]
^ r.13. l. Ἐπεὶφ
^ r.14. l. Μεχεὶρ
^ r.15. l. Μεχεὶρ
^ r.17. l. Μεχεὶρ
^ v.19. l. Ἐπεὶφ
^ v.20. l. Μεχεὶρ
^ v.22. l. Μεχεὶρ
^ v.22. l. Ἐπεὶφ
^ v.23. l. Μεχεὶρ
^ v.27. l. Μεχεὶρ
^ v.27. l. Γ<ά>λλ[ων]
^ v.30. l. Μεχεὶρ
^ v.32. l. [Μεχεὶρ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.