Papyri.info

sign in

p.lips.1.10 = HGV P.Lips. 1 10 = Trismegistos 22330 = chr.mitt.189DDbDP transcription: p.lips.1.10 [xml]

AD 240 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: chr.mitt.189] M.Chr. 189

1
[- ca.15 - τ]ῷ καὶ Σερήνῳ ἱερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρημα-
[τιστῶν καὶ τῶν ἄλλω]ν κ[ρ]ιτηρίων
[παρὰ Αὐρηλίας Ἀρητοῦτο]ς τῆς καὶ Ἡρωνοῦτος Ἥρωνος ἀστῆς. [τ]ῆς προι(*)μένης(*) τῷ πατρί μου [Ἥ]ρω[ν]ι
[Ἀντωνᾶτος Πανίσκο]υ̣ Ἀ[ρ]χισ̣τ̣ρατείῳ τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ τρισσ[ῆς ἀ]σφαλείας σὺν τοῖς μετὰ τὸν χρό[νο]ν
5[γράμμασι καὶ τῆς ὑπʼ] αὐτὴν ὑπογραφῆς ἀντίγραφον ὑπο[τέτακται]. Σαραποῦς Παυσείριος πρεσβ[υτ]έρο[υ]
[μητρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος ἀπὸ κώμης Μοιρῶν τοῦ Κουσσείτου [ἄνω] μετὰ κυρίου τοῦ ἀδελφοῦ τῶ̣ν
[αὐτῶν γονέων ἀπὸ τ]ῆς αὐτῆ[ς κ]ώμης Ἥρωνι Ἀντωνᾶτο[ς Πα]νίσκου Ἀρχιστρ[α]τείῳ τῷ καὶ Ἀλ-
[θαιεῖ μητρὸς Ἀρη]τοῦτος [τῆς κ]αὶ Ἡρωνοῦτος ἀστῆς χαίρε[ιν. ὁμ]ολογῶ ἐσχηκέναι παρά σου διὰ
[χειρὸς ἐξ οἴκου χρῆσι]ν κεφ[α]λαίου ἀργυρίου τάλαντον ἓν [καὶ] δραχ(μὰς) δισχειλίας(*) (γίνονται) (τάλαντον) α καὶ (δραχμὰς) Β, ὃ καὶ ἀ-
10[ποδώσω σοι εἴσω μηνῶν δέ]κα ἀπὸ τοῦ ὄντος μηνὸς Μεσορὴ τοῦ [ἐνε]στῶτ[ο]ς ιη (ἔτους) Μάρκου Αὐρηλίου
[Ἀντωνείνου καὶ Λουκ]ίου Αὐρηλίου Κομμόδ[ο]υ Καισάρων τῶ[ν Κ]υρίων ἀνυπερθέτως, πρὸ[ς] δὲ τὴν
[τοῦ προκ(ειμένου) κεφαλαίου ἀ]σ̣[φά]λ̣ει[α]ν ὑπαλλάσσω σοι κατὰ τόδε τ[ὸ χε]ιρόγραφον τὸ ὑπάρχον μ[οι] ἥμι-
[συ μέρος τῶν ὑπογεγρ]αμμένων [κατοι]κικῶν [ἀ]ρουρῶν [ʼμα] 𐅸, ὅ ἐστιν (ἀρουρῶν) κ 𐅵 η´ οὐσῶν [ἐν   ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κοίταις, ὧν μιᾶς β]ο̣ρ̣ρᾶ [- ca.19 -] το̣[ῦ Δωρο]θ̣έου   ̣[  ̣] κλήρου περὶ τὸ Λυσιμ̣[άχου(?)](?)(*)
15[- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γείτονες] τῆς ὅλης κοινωνίας νό[του   ̣  ̣]
[- ca.22 -]  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον κλήρου, λιβὸς ὑπόλο[γος γῆ]
[- ca.19 -]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] Πα[ν]ίσ̣κου̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπηλιώτ]ου καὶ βορρᾶ δημοσία γῆ, κα[ὶ   ̣  ̣]
[- ca.18 -]  ̣τινης   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣θ  ̣ω[- ca.10 - πρότε]ρ̣ον Τερεῦτος Ψενανούπ̣[ιος](*)
[- ca.18 -]ωνος Φίβιος καὶ Ἀρτ̣[αβ]άζ[ο]υ(*) κλή[ρου (ἀρούρας)] β 𐅵(*) ὧν γείτονες νότου   ̣[  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.22 -]  ̣ καὶ ἐκ τοῦ   ̣ο̣τα  ̣[  ̣  ̣]ι̣  ̣νου Ἀρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρούρας)   ̣], βορρᾶ κληρο(νόμοι) Δίου Ἡρᾶτο[ς   ̣  ̣  ̣]
[- ca.20 -] Ἀχιλλέως καὶ Ἀντ  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.13 - ο]υ, τῶν λοιπῶν [ἀνέ-]
[μων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, καὶ ἐκ τοῦ Γλ]α̣υκίου κλήρου (ἀρούρης) 𐅵 η´ [  ̣  ̣]  ̣  ̣, ἧ̣[ς γείτονες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ λιβὸς κληρο̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 - , καὶ ἐ]κ το[ῦ] Χρήστου(*) κλήρου (ἀρούρας) [  ̣  ̣  ̣]  ̣αγ̣υη[- ca.12 - δι]ῶρυξ, καὶ ἐκ τοῦ Δω[σ]ι̣θ̣-
[έου(?) κλήρου (ἀρούρας)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο  ̣ [Πα]υ̣σείριος μεσ̣[  ̣  ̣]ου, βορ[ρᾶ] τοῦ   ̣  ̣[- ca.11 - πρότ]ερον Ποσιδωνίου Ωρε[  ̣  ̣]
25[- ca.20 - ἀρούρην] α   ̣, ἧς γείτονες   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.20 -], ἧς γείτονες νότου   ̣  ̣
[- ca.22 -]  ̣[  ̣] κ̣λ̣ή̣[ρο]υ καὶ ἐκ
[- ca.18 - πρό]τερον Ἑρμαίου [Κ]ασσάνδρου, [- ca.16 -]  ̣ Φρόντωνος(*) ἀπηλ(ιώτου)   ̣  ̣
[- ca.21 -], καὶ ἐκ τοῦ Καλλιστράτου κλή[ρου   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣ λιβὸς ὅ̣ρ̣ι̣ο̣ν̣ κληρ̣ο̣(νόμων)
[- ca.9 - τῶν λοιπῶν ἀνέ]μων ὑπό̣λογος̣, καὶ ἐκ τοῦ Δω[ρ]ο̣θέου κλ[ήρου κοι]νῆς (ἀρουρῶν) ι, ὧν(*)
30[γείτονες · νότου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἡρω]νοῦτος Πανίσκου ἀστῆς καὶ ἄλλων, βορρᾶ Σα̣[ραπίων]ος πρεσβυτέρου, [  ̣  ̣]β̣
[- ca.19 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ν κλήρο[υ], λιβ[ὸ]ς πρότερον Νεάρχο[υ Ἑ]ρ̣[μ]ο̣δώρου καὶ Ψ[ε]ν̣αν[ο]ύ̣β̣ιο̣ς
[- ca.17 - τῶν] π̣ρ̣ο̣κ[ε]ιμένων ἀρουρῶν μα δ´, καὶ περὶ τὴν αὐτὴν ἐν περιμ[έ]τ̣ρ̣οις(*)
[- ca.20 -] ὁλόκληρον τέτ[αρτ]ον μέρος παραδείσου σὺν τοῖς ἐνοῦσι φυτοῖ[ς] π̣ᾶ[σ]ι
[- ca.15 - σ]π̣έρματι(*) ἀρού̣ρ̣ης μιᾶς ἡμίσους τετάρτου οὗ γείτονες νότου καὶ ἀπηλ(ιώτου) Πε  ̣  ̣
35[- ca.15 - τ]ό̣πο̣[ι] ἀδέσποτοι(*), τῶν λοιπῶν δυεῖν ἀνέμων ὅριον αὐλῶνος, ἀντὶ δὲ τ[ῶ]ν
[τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου(*) δ]ραχμιαίων τόκων ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον τὴν τοῦ προ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.20 - ἡ]μίσους μέρους τῶν (ἀρουρῶν) μα δ´ καὶ τετάρτου μέρους τοῦ παραδείσου   ̣α  ̣ε
[- ca.17 -] κ[αρ]πείαν καὶ διαμίσθωσιν καὶ πρόσοδον πᾶσαν, ἢ πρᾶξιν ποιή̣[σα]σθαι
[ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τοῦ πε]π̣ραγμένου ὑπαλλάγματος καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν ὑπαρχόντων̣ [π]άν-
40[των καθάπερ ἐκ δίκης· κ]ἀντεὐθεν(*) φυλάξω τὸ προκείμενον ὑπάλλαγμα ἑτέροις καὶ ἀνε[ξαλλ]οτρί-
[ωτον καὶ ἀνεπιδάνειστον] ἄ̣χρι οὗ {ἄχρις οὗ} ἀπο[δ]ῶ̣ ἢ πραχθῶ τὸ προκείμενον ἀργύριον [ἐν τῇ]
2
ὡρισμένῃ προθεσμίᾳ καὶ βεβαιώσω πάσῃ βεβαιώσει ἀπό τ̣ε̣ [δ]η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣
[καὶ] ἰδιωτικῶν καὶ ἀπὸ πάντων ἁπλῶς. ἡ ὑπαλλαγὴ κυρία ὡς ἐν δημοσ[ί]ῳ
[ἀρ]χείῳ κατακεχωρισμένη, ἣν καὶ τρισσήν σοι προηκάμην καθαρὰν [ἀπὸ]
[ἀλει]φάδος καὶ ἐπιγραφῆς καὶ χαράξεως (ἔτει) ιη Αὐτοκρατόρων Καισάρων
5[Μάρ]κου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν
Ἀ[ρμε]νιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν Σαρματικῶν μεγίστων
Μ[εσορ]ὴ ιε. Ἑρμάμμων Σαραπάμμωνος ἔγραψα τὸ σῶμα. Σαραποῦς Παυσείριος
ἔσχον τὰ τοῦ ἀργυρίου τάλαντον ἓν καὶ δραχμὰς δισχειλίας(*) καὶ ἀποδ[ώσ]ω
σ[ο]ι [κα]ὶ ὑπήλλαξα καὶ παρέξω κατὰ μισθοκαρπείαν(*) ὡς πρόκειται. Σ[αρα-]
10π̣[ίω]ν̣ Παυσείριος ἐπιγέγραμμαι τῆς ἀδελφῆς μου κύριος καὶ ἔγραψα ὑπ̣[ὲρ] αὐ-
τῆ[ς] μὴ εἰδυίης γράμματα. ταύτης οὔσης καὶ μετηλλαχότος τοῦ πατρός [μ]ο̣υ
[Αὐρη]λίου Ἥρωνος ἐπὶ κληρονόμοις ἀφʼ ἧς ἀπέλειπεν διαθήκης ῥωμαι-
κ[ῆ]ς τῷ ε (ἔτει) θεοῦ Σευουήρου(*) Ἀλεξάνδρου Μεχείρ, τη(*) καὶ νομίμως λυθειση(*) τ̣ῷ̣
ιγ(*) [(ἔτει) ὁμ]οίως μηνὶ Μεχείρ, ἐμοί τε τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ ἐκ μέρους ἡμίσους
15τρ[ίτ]ου δωδεκάτου, τῷ δὲ θετῷ υἱῷ αὐτοῦ Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Σερήνῳ Ἰσιδώ-
ρο[υ ἐ]κ τοῦ λοιποῦ μέρους δωδεκάτου, καὶ ἔκτοτε ἀντιποιησαμένης [μ]ου
τ[οῦ] κατʼ ἐμὲ μέρους ἡμίσους τρ[ί]του δωδεκάτου τῆς τῶν προκειμέν[ω]ν
[ἀρ]ο[υρ]ῶν καὶ τοῦ παραδείσου [κ]αρπείας ἀντὶ τῶν τοῦ κεφαλαίου τόκων
κα[τὰ τ]ὸν προδεδηλωμένον [ὅρ]ον βούλομαι ἀπὸ τῆς τρισσῆς ἀσφαλεί[ας]
20μο[να]χὴν ἐν δημοσίῳ γεν[έσθα]ι διδοῦσα τῇ πόλει τάς τε ὁρι[σ]θείσας ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣
μ̣ο̣ναχοῦ (δραχμὰς) ιβ καὶ τὰ τοῦ τειμήματος(*) τέλη καὶ ἀξιῶ ἀναλαβόντας αὐτ[ὴν]
ὑπογεγραμμένην ὑπὸ τοῦ διεπεσταλμένου ὑπʼ ἐμοῦ Αὐρηλίου Ἥρωνος
π[ερὶ το]ῦ εἶναι τὴν ὑπʼ αὐτὴν ὑπογραφὴν ἰδιόγραφον τοῦ ὑπὲρ [τῆ]ς
Σαρ[αποῦτ]ος γράψαντος κυρίου ἐπιγραψαμένου ἀδελφοῦ αὐτῆς Σαραπίω-
25ν[ος, συν]καταχωρίσαι αὐτὴν τῷδε τῷ ὑπομνήματ[ι] εἰ[ς] τὴν Ἁδριανὴν
β[ι]βλ[ιοθή]κην, τὸ δὲ ἴσον ὑπόμνημα καὶ εἰς τὴν τοῦ Ναναίου πρὸ̣ς̣ τ̣ὸ
μένειν [μοι τὰ] ἀπὸ αὐτῆς δίκαια ὡς ἀπὸ δημοσίου χρηματισμοῦ,
μένοντός [μ]οι [το]ῦ λόγου περὶ ὧν ἄλλων ὀφείλει [τ]ῷ πατρί μου ἡ αὐτ[ὴ]
ὑπόχρεως [Σαραπο]ῦς κατὰ χειρόγραφον ἐπὶ τοῦ κα̣ (ἔτους) Θεοῦ Κομμόδου
30Φαρμοῦθι ἀργ[υρίο]υ δραχ(μῶν) τετρακισχειλίων(*) καί ἴσων ἀντὶ πλειόνων
τόκων διʼ ο[ὗ] προσεγράφη μὴ πρότερον περιλύσω τὴν προκειμ[έ]νην
μισθοκαρπίαν(*) εἰ μὴ καὶ τὰ κατὰ τὸ χειρόγραφον ἀποδοῖ. οἱ πρὸς
τῇ διαλογῇ τῆς πόλεως· διέγρα(ψεν(?)) Αὐρηλ(ίου) Σαραπάμμωνος χρημ(ατίζοντος).
(ἔτους) δ Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ Καίσαρος τοῦ Κυρίου Χοίακ κη.

Apparatus


^ 1.3. l. προειμένης : προϊμενησ papyrus
^ 1.9. l. δισχιλίας
^ 1.14. BL 8.170; cf. 1.204 : τολυσ̣ι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.18. BL 1.465 : Ψενανουπ̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.19. BL 1.204 :   ̣  ̣  ̣  ̣ιος καὶ Ἀ  ̣[  ̣  ̣]α̣ξ[  ̣ο]υ̣ prev. ed.
^ 1.19. BL 1.204 : β   ̣ prev. ed.
^ 1.23. BL 1.204 :   ̣  ̣  ̣στου prev. ed.
^ 1.27. BL 1.204 :   ̣  ̣οντωνοσ prev. ed.
^ 1.29. cf. BL 1.204 : ε  ̣ι̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 1.32. BL 1.204 :   ̣  ̣  ̣ρι[  ̣  ̣]  ̣  ̣οισ prev. ed.
^ 1.34. BL 1.204 : [- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 1.35. BL 1.204 : [- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣  ̣εσ  ̣  ̣τοι prev. ed.
^ 1.36. BL 5.48 : [- ca.20 -] prev. ed.
^ 1.40. l. [καὶ ἐντ]εῦθεν
^ 2.8. l. δισχιλίας
^ 2.9. l. μισθοκαρπίαν
^ 2.13. l. Σεουήρου
^ 2.13. l. τῆς
^ 2.13. l. λυθείσης
^ 2.14. BL 1.204 :   ̣ prev. ed.
^ 2.21. l. τιμήματος
^ 2.30. l. τετρακισχιλίων
^ 2.32. l. μισθοκαρπείαν
^ 2.34. Χοίακ’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.