Papyri.info

sign in

p.lips.2.138 = HGV P.Lips. 2 138 = Trismegistos 47555DDbDP transcription: p.lips.2.138 [xml]

cAD 114-20 Apollonopolites Heptakomias?

v
Κ̣ά̣[σ]τ̣ωρ Ἀπολλωνίωι τῶι ἀδελφῶι
χαίρειν.
  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣σ̣ε̣ μὲν ὡς κοιν̣ῶν ὄντων τῶν τε σ̣ῶν καὶ
τῶν [ἐ]μ̣ῶν οὐ πολλάκι̣ς̣ σε ὑπεμίμ̣ν̣ησκον περί̣
5τε τῶν ἀργυρωμάτων καὶ τῶν χρυσίων τῆς ἀδε[λφῆ]ς
σοῦ. ἐπεὶ δὲ νῦ̣ν, ἄδελφε, ἐν χερ̣σὶ π̣ρ̣ᾶγμα ἔχ[ω π]ρ̣ὸς
ὃ δε̣ῖ̣ μο̣ι τῆς τούτων̣ τιμῆς ἢ αὐτῶν, παρακαλῶ σε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ς μο̣ι σ̣υλλαβέσ̣[θ]αι γρα̣ψ̣[αι] Ἡρακλει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅτι καὶ χω̣[ρὶ]ς τοῦ ἔχειν̣ με παρα  ̣  ̣  ̣  ̣
10[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν  ̣  ̣  ̣ου καὶ̣ [  ̣]π[  ̣]κ̣νησας[ -ca.?- ] νυν μ̣ε̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣ον̣ μο̣ι χαρι[ζόμεν]ος ἀντιγράψεις πε[ -2-3- ]
[  ̣]ο̣  ̣ ἵν̣α κἂν νῦ̣ν π̣[ -5-6- ἀ]ν̣αβάλλη̣ι̣. ἐγὼ μ[ὲν   ̣  ̣  ̣]
[  ̣]δ̣ι̣ω̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ο̣δ̣ε ε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Ἀ̣πολλωνί̣ω̣ι ☓ [ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.