Papyri.info

sign in

p.lond.1.113-1 = HGV P.Lond. 1 113 1 (S. 199) = Trismegistos 41019DDbDP transcription: p.lond.1.113-1 [xml]

VIspc Arsinoite
[Reprinted from: .] ll1-10fromBL1,234

[ -ca.?- ] τ̣ὸ μὲν ἐπὶ τῆσδ[ε τῆς]
Ἀρσι[ν]ο̣ειτῶ̣ν [πόλεως, τὸ δὲ ἐν π]ρ̣ο̣α̣σ̣τ̣ίοις καὶ ἐν τῇ ταύτης
περιοικείδι   ̣[ -ca.?- τ]ῆς Θεοδοσιουπολιτῶν,
Οὐαλεντίνου μὲν λ̣[έγοντος ἠγορακ]έ̣ναι πρὸ πολλοῦ χρόνου τὸ αὐτὸ
5[ -ca.?- ] παρ[ὰ] Δελματίου τοῦ καὶ Οὐαλεντίνου
[ -ca.?- τῆς τιμῆς καταβεβλημ]μένης εἰς αὐτὸν παρ αὐτοῦ
[ -ca.?- καὶ ἀντὶ τῶν] κ̣[α]ταβεβληθέντων νέμεσθαι
[αὐτὸν καὶ κ̣υ̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣ε̣ι̣ν̣ τῶν προγεγραμμέν]ω̣ν πραμάτων δεσποτικῷ
δικα[ί]ῳ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Δελμάτιον τ]ὸν καὶ Οὐαλ[ε]ντῖ[νον] π̣ερὶ̣ α̣[ὐ]τ[ο]ῦ̣
10ἔτι ἀμφιβάλλει[ν]. π[ρὸς ταῦτα Δελ]μάτιος ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος ἔλεγεν,
δικω  ̣  ̣  ̣  ̣ [Δελμάτιον τ]ὸν καὶ Οὐαλ[εντῖνον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ετι ἀμφιβάλλει   ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣ [Δελ]μάτιος ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος ἔλεγεν
[ὅτι ἐν ἀφ]ηλικότητι πρὸ [τῆς μεθέξε]ως ἐννόμου ἡλικίας τῶν εἴκοσι
πέντε ἐνιαυτῶν τὴν πρᾶσιν ἐποιήσατο καὶ περιεγράφη· τὸ γὰρ τίμημα
15οὐκ ἄξιον τοῦ πράγμ[ατος ἑαυτῷ] ἔλεγεν καταβεβλῆσθαι ἀλλʼ ἔλαττον
πρὸς τοῦτο δικαιολογούμενος Οὐαλεντῖνος ἔλεγεν μὴ ἀνατρέπεσθαι
πρᾶσιν ἕνεκεν ἐλάττωνος τιμῆς τοιαῦτα γὰρ ἀεὶ συμβαίνειν
ἐν ταῖς πράσεσειν(*) ἢ ὀλ[ίγῳ πλείον]ος ἢ ὀλίγῳ ἐλάττωνος ἀγοράζειν
ἢ πω[λεῖν]· Δελμάτιος ὁ καὶ [Οὐαλεντ]ῖνος πρὸς ταῦτα ἔλεγεν ὅτι ἐπὶ τῶν
20τελείων [ταῦτʼ] ἔστιν· αὐτ[ὸς δὲ] ἐν ἀφηλικότητι ἐποίησεν τότε τὸ τῆς
πράσεως συνάλλαγμα κ[αὶ περιε]γράφη· πρὸς τοῦτο ἔλεγεν Οὐαλεντῖνος
ὡς μάλιστα μὲν οὐδὲ ἀφῆλιξ τότε ἐποιήσατο τὸ συνάλλαγμα
ἀλλὰ καὶ διεβεβαιώσατο ἑαυτὸν τὸ τηνικαῦτα τέλειον εἶναι εἰ δὲ καὶ δοίη τις
κατὰ συγχώρησιν τοῦτο [οὕτως ἔχ]ειν ἀλλὰ πολὺν τὴν τελείαν καὶ ἔννομον
25(*)π[ερβὰς] ἡλικίαν κατὰ τ[ὸν αὐτ]οῦ λόγον ἐπησύχασεν τῇ πράσι(*) καὶ
οὐ κατή[γα]γεν μέμψιν περὶ αὐτῆς καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ἀποκεκλεῖσθαι
αὐτῷ [π]ᾶσαν κατʼ αὐτοῦ δ[ι]καιολογίαν [π]ερὶ ἀφηλικότητος
ἢ περὶ παραλλήλου τιμήματος· τούτων ῥηθέντων αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους
συνβέβηκεν μεσητίαν(*) γε[νέσ]θαι μέσων εἰρηνικῶν ἀνδρῶν
30ἀγαθῶν ἐφʼ ὧν τούτων καὶ π[ολ]λῶν ἄλλων κεινηθέντων(*) καὶ μέλλοντος
τοῦ πρ[άγ]ματος εἰς δικαστήρι[ον] κατάγεσθαι ὕ(*)στερον ᾕρεσεν(*) τοῖς
μέσοις [κ]αὶ τοῖς μέρεσε[ι]ν(*) ἔδοξεν πρὸς [ἀ]παλλαγὴν τελείαν καὶ διάλυσιν
τοῦ πράγματος δοθῆναι Δελματί[ῳ] τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ παρὰ Οὐαλεντίνου
ἄλλα χρυσοῦ νομίσματ[α] ἕξ, χρυ(σίου) νο(μίσματα) ϛ πρὸς τοῖς ἤδη πάλαι δοθείσιν
35ἐν τῷ καιρῷ τῆς γενομένης πρά[σεως] καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπηλλάχθαι αὐτοὺς
καὶ μη[δὲ] αὐτὸν τὸν Δελμάτιον τὸν καὶ Οὐαλεντῖνον ἔχειν τίνα λόγον
ἔτι πρὸς Οὐαλεντῖνον περὶ τοῦ αὐτοῦ πέμπτου μέρους τῶν αὐτῶν
πραγμάτων ἢ μέρους αὐτῶν ἢ δικαίου αὐτῶν τῶν καὶ ἐνκειμένων
τῇ γεναμένῃ πράσι(*) παρʼ αὐτοῦ Δ[ε]λματίου τοῦ καὶ Οὐαλεντίνου
40εἰς Οὐαλεντῖνον μηδὲ πε[ρὶ τιμ]ήματος ὡς ἐλάττωνος δοθέντος
παρὰ τὴν ἀξίαν μηδὲ περ[ὶ περ]ιγραφῆς ὡς περιγραφέντος αὐτοῦ
καὶ [Οὐαλεν]τῖνος δὲ συνέθετο [ἐμ]μένειν τούτοις καὶ μὴ τοῦ λοιποῦ
ζήτησι[ν ἐπ]άγειν Δελματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ ὡς λαβώντι(*) παρʼ αὐτοῦ
ἐξ ὑστέρου μετὰ τὴν πρᾶσιν τὰ π[ρο]ειρήμενα ἓξ νομίσματα διὰ τὸ λόγῳ
45διαλύσεως καὶ ἀπαλλάγης συναρέσαι αὐτὰ δοθῆναι πρὸς τοῖς πάλαι
δοθεῖσιν καὶ ἐπὶ τούτοις π[ερὶ τ]ῶν ἓξ νομισμάτων δοθέντων
Δελ[ματίῳ τ]ῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ παρὰ Οὐαλεντίνου ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρας
ἐπὶ παρ[ου]σί[ᾳ] τῶν ἑξῆς ὑ(*)πογραφόντων μαρτύρων ἐδέησεν
ταύτην τὴν ἔγγραφον ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως μεταξὺ αὐτῶν
50παρακολουθῆσαι διʼ ἧς ὁμολογοῦσιν ἐπομνύμενοι θε[ὸν παντ]οκράτορα
καὶ τὴν εὐσεβείαν καὶ νίκην τῆ[ς καλλ]ινίκου καὶ ἀθανάτου κορυφῆς
οἱ ἐξ [ἑκατέρ]ου μέρους ἐμμένειν τούτοις τοῖς καὶ συνδόξασιν καὶ
κρατύνειν καὶ [βε]βαιοῦν καὶ ἐν μηδενὶ παρασαλεύειν μὴ ἐν δικαστηρίῳ
οἱῳδήποτε μὴ ἑκτὸς δικαστηρίου μὴ διὰ βασιλικῆς ἀντιγραφῆς
55εἰ δὲ ἐπιχειρήσειεν ὁπότερον [μ]έρ[ος] ἢ κληρονόμοι αὐ[τῶν ἢ διάδοχοι]
ἢ διακάτοχοι παραβῆναι τι [ὧν συ]νωμολόγησαν μηδὲν μὲν ὠφελεῖσθαι
ἐκ τ[οῦ ἐπιχειρήμα]τος ἐνέχεσθαι δὲ καὶ τῷ τῆς ἐπιορκίας κινδύνῳ
καὶ τοῖς ἄλλο[ις ἐ]πιτιμείοις(*) τοῖς ὡρισμένοις κατὰ τῶν παραβαίνειν
ἐπιχειρούντων ἐνομότους(*) συνθήκας καὶ δοῦναι λόγῳ προστίμου
60καὶ παραβασίας τῷ ἐμμένοντι μ[έρ]ει χρυσοῦ οὐγκία[ς τέσσαρας]
χρυ(σίου) [ο](ὐ)γ(κία) [δ] καὶ σύμπαντα [τὰ συμ]βησόμενα ἀναλώματα καὶ δαπανήματα
καὶ ζημι[ώματα τῷ] παραβαινομένῳ μέρει παρὰ [τὴν αἰτ]ίαν τοῦ
παραβαίνον[το]ς πρὸς τῷ καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου καὶ τῶν ἀναλωμάτων
καὶ δαπανημάτων καὶ ζημιωμάτων καταβολὴν ἔχειν ταύτην τὴν
65ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως [τὴν ἰ]δί[α]ν(*)(*)σχὺν ἐπί τε αὐτῶν τῶν πρωτοτύπων
πρὸς [ἀλλ]ήλους καὶ ἐπὶ κληρο[νόμων] αὐτῶν καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων
ἥπερ [ἐ]γ̣έ̣ν̣[ετο δι]σσὴ(*)(*)σότυπ[ο]ς α\ὐ/θεντικὴ ὥστε ἕκαστον μέρος ἔχειν
ἀνὰ μον[α]χὸν [κ]αὶ ὑ(*)πέθεντο ἀλλήλοις πρὸς ἀσφάλιαν(*) ἐπί τε τῷ
προστίμῳ καὶ τοῖς ἀναλώμασιν καὶ δαπανήμασιν καὶ ζημιώμασιν
70ἅπαντα ἑαυτῶν τὰ ὑ(*)πάρχ[οντα] καὶ ὑπάρξοντα ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει
(*)δικ[ῶς](*)[ καὶ] γενικῶς ἐνεχ[ύρου λ]όγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ(*)
ἐκ δίκη[ς καὶ ἐπὶ] τούτοις ἐπερωτήσαντες ἑαυτοὺς καὶ ἀντεπερωτηθέντες
[ἀλ]λήλοις παρόντες παροῦσιν κατὰ πρόσωπον ὡμολόγησαν †
(hand 2) Φλ(άουιος) Δελμάτις ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος τρακωνάριος υ(*)ἱὼς(*) Φοιβάμμωνος ὁ προγε-
75γραμένος(*) πεπύημε(*) τήν[δε τὴ]ν ὁμωλογίαν(*) τῆς διαλύσεος(*) πρὸς
σὲ τὸν Αὐρήλιον Οὐαλε[ντῖν]ον υ(*)ἱὼν(*) Λικινιανοῦ περὶ τοῦ πρὸ τού-
[του πραθ]έντος συ(*) παρʼ [ἐμοῦ] πέμπτου μέρους πραγμάτων δια-
φό[ρων ἐλθόντων(*)] εἰς ἐμὲ ἀπω(*) πατρόͅας(*) μου κληρομίας(*) κατὰ τὴν
δύ[ναμιν ἧς] ἐπυησάμην(*) συ(*) πράσεος(*) δεξάμενος καὶ νῦν παρʼ ἐ-
80σοῦ λόγο(*) διαλύσεος(*) καὶ τὰ ἄλλα ἓξ χρύσινα, χρυ(σοῦ) [νο(μίσματα)] ϛ, καὶ ὁμολογο(*)
τοῦ λυποῦ(*) μηδένα(*) λόγον ἔχιν(*) προσὲ(*) περὶ τού[το]υ ἢ μέρους δι-
καίου κατὰ μηδένα τρ[όπον] καὶ συνφονῖ(*) μυ(*) πάντα τὰ προγεγραμ-
μέ[να ὡ]ς πρόκιτε(*) καὶ [τὸ πρ]όστιμον τῶν τεσσάρον(*) οὐγκίον(*) τοῦ
[χρυσίου καὶ ἐ]περοτιθὶς(*) ὁμολόγησα(*) καὶ ἀναγνοὺς καὶ ἡπογράψας(*)
85[χειρὶ ἐμῇ ἀπέ]λυσα. (hand 3) Αὐρήλιος Οὐαλεντῖνος υ(*)ἱὸς Λικιννιανοῦ
ὁ προγεγραμμένος πεποί[ημα]ι τήνδε τὴν ὁμ[ολο]γίαν τῆς
διαλύσεως πρὸς σὲ [τὸν] Φλάουιον Δελμάτι[ον] τὸν καὶ
[Οὐαλεντῖνον] δρακονάριον(*) καὶ ὁμολογῶ μηδένα λόγον ἔχειν
πρ[ὸς σὲ πρ]οφάσει τῶν νῦν δοθεν(*) σοι παρʼ ἐμοῦ χρυσίνων ἓξ λόγῳ
90διαλύσεως ἧς ἐποιήσαμ(ην) πρ[ὸς σὲ περὶ οὗ σύ μο]ι πρὸ̣ τ̣ο̣ύ̣του
πέπρακας(*) πέμπτου [μέρου]ς πραγμάτων [διαφόρ]ων κατὰ τὴν
[δύναμιν ἧς] ἐποιήσου μοι πράσεως καὶ συμφωνῖ(*) μοι πάντα τὰ
προγεγραμμένα ὡς π[ρόκειται καὶ] τὸ πρόστιμον τῶν τεσσάρων
οὐγκίων τοῦ χρυσί[ου καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα] καὶ ἀναγ[νοὺς]
95καὶ ὑπογράψας χειρὶ ἐμ[ῇ ἀπέ]λυσα. (hand 4) † Φλαειως(*) Μάκιμως(*)(*) κὲ(*) Εὐλώγιως(*)
[στρατιώτης τ]οῦ πρωγεγραμμένου(*) ἀριθμοῦ υἱὼς(*) Ἀφουᾶ μαρτυρῶ τῇδε τῇ
ὁμ[ο]λωγί[ᾳ](*) τῆς διαλύσε[ως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη] παρὰ Βαλετίνῳ(*)
τῷ ἐμῷ ἑτέρῳ [Δελματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ τὰ διαλυτικὰ ἓξ χρύσι]να ὡς πρώ-
κιτε(*). (hand 5) Φλ(άουιος) Εὐτρώπ[ι]ω[ς](*)[- ca.12 - στρατιώτης τοῦ προγ]εγραμένου(*)
100ἀρισθμοῦ(*) μαρτυρῶ τῇδε [τῇ ὁμ]ωλωγίᾳ(*) τη(*) διαλύσεως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ
[ἐμῇ παρεσχέθη] παρὰ Βαλεντίνου(*) τῷ ἐμῷ ἑτέρῳ Δελματίῳ τῷ καὶ Βαλεν-
τ[ίνῳ](*)[ τὰ διαλυτ]ικὰ ἓξ χρύσ[ινα ὡς] πρ[ώ]κιτε(*). (hand 6) Φλ(άυιος) Εἰσαπόλλον ὁ κ(αὶ) Εὔφραντις
φλαβυ̣α̣λ̣ι̣ς̣ τ[οῦ](*) προγεγραμ[μένου ἀριθμοῦ μαρτυρῶ τῇδε] τῇ ὁμολογίᾳ
τῆς διαλύσεο[ς](*)[ καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη παρὰ Οὐαλεντίν]ου τοῦ(*) ἐμοῦ(*)
105ἑτέρου(*) Δελματίου(*) τ[ῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ τὰ διαλυτικὰ ἓξ χρύσιν]α ὁς(*) πρόκιτε(*).
(hand 7) Ἀβρ[αάμιος] πρεσβύτερος καὶ οἰ[κονόμος τῆ]ς ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀρσινωειτο͂ν(*)
π[όλεως]   ̣  ̣  ̣  ̣κενων υἱὸ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣ μ]αρτυρῶ [τῇδ]ε τῇ ὁμολογίᾳ τῆς διαλύσεος(*) καὶ ἐπὶ
πα[ρουσίᾳ ἐμῇ παρεσ]χεθην(*) παρʼ Οὐα[λεντίνου] Φλαουείῳ Δελματίῳ τοῦ(*) κὲ(*) Οὐαλεντίνῳ
στρατειώτῃ(*) τὰ δια[λυτικὰ ἓξ χρύσινα ὡς πρόκειται. (hand 8)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρεσ]βύτερος καὶ
110οἰκονόμος τῆς [ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀρσιν]οιτο͂ν(*) πό-
λεος(*) καλουμένης Απα  ̣  ̣  ̣  ̣ος υ(*)ἱὸς Εὐλογίου μαρτυρο(*) τῇδε τῇ
ὁ[μολογίᾳ] τῆς διαλ[ύσεως] καὶ [ἐπὶ] παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη
[παρὰ Οὐαλεντ]ίνου το(*) [Φλαο]υε[ίῳ] Δελμάτιο(*) το(*) καὶ Οὐαλατι-
ν[ῳ](*)[ στρα]τιώτῃ τὰ [διαλυτικὰ ἓξ χρύσινα ὡς πρόκι]τε(*)
115(hand 9) Α[ὐ]ρή[λ]ις Φ[οι]β[άμμων - ca.20 -] (*)[ τῆς Ἀρ]σινοειτῶν
πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ὁμολ[ογίᾳ] διαλύσεως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη
π[αρὰ Οὐαλεντίν]ω(*) τῷ Φλ(αουίῳ) Δε[λματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ σ]τρατιώτῃ τὰ διαλυτικὰ ἓξ
χ[ρύσινα ὡς πρόκει]ται. (hand 10) Αὐρή[λιος]   ̣  ̣  ̣  ̣δημοτη[ς]
τῆς Ἀρσινοειτ[ῶν πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ὁμολ]ογίᾳ
120τῆ[ς δ]ιαλύσεος(*) [καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη] παρὰ Οὐ-
αλεντίνου τῷ Φλαυείῳ [Δελ]ματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ στρα-
τ[ιώτῃ τὰ δια]λυτικὰ [ἓξ χρύσ]ινα ὁς(*) π[ρόκ]ειται
(hand 11) † δι εμυ επιφ[ανιυ monogr.] [δ]ι̣ʼ [ἐμοῦ Ἐπιφανίου](*)

Apparatus


^ 18. l. πράσεσιν
^ 25. ϋπ[ερβασ] papyrus
^ 25. l. πράσει
^ 29. l. μεσιτείαν
^ 30. l. κινηθέντων
^ 30. μέλ’λοντος papyrus
^ 31. ϋστερον papyrus
^ 31. l. ᾕρησεν
^ 32. l. μέρεσιν
^ 35. ἀπηλ’λάχθαι papyrus
^ 39. l. πράσει
^ 43. l. λαβόντι
^ 48. ϋπογραφοντων papyrus
^ 58. l. [ἐ]πιτιμίοις
^ 59. l. ἐνωμότους
^ 65. BL 1.234 : [τὴν αἰ]δί[α]ν (l. [αἰ]τί[α]ν) prev. ed.
^ 65. ϊσχυν papyrus
^ 67. BL 1.234 : ἢ τις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δι]σσὴ prev. ed.
^ 67. ϊσοτυπ[ο]σ papyrus
^ 68. ϋπεθεντο papyrus
^ 68. l. ἀσφάλειαν
^ 70. ϋπαρχ[οντα] papyrus
^ 71. l. εἰδικ[ῶς] : ϊδικ[ῶς] papyrus
^ 71. BL 1.234 : καθʼ’ ἅπερ prev. ed. : καθ’άπερ papyrus : καθʼ’ papyrus
^ 74. l. υἱὸς : ϋιωσ papyrus
^ 74-75. l. προγε|γραμμένος
^ 75. l. πεποίημαι
^ 75. l. ὁμολογίαν
^ 75. l. διαλύσεως
^ 76. l. υἱὸν : ϋιων papyrus
^ 77. l. σοι
^ 78. BL 1.234 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 78. l. ἀπὸ
^ 78. l. πατρῴας
^ 78. l. κληρονομίας
^ 79. l. ἐποιησάμην
^ 79. l. σοι
^ 79. l. πράσεως
^ 80. l. λόγῳ
^ 80. l. διαλύσεως
^ 80. l. ὁμολογῶ
^ 81. l. λοιποῦ
^ 81. corr. ex μεδενα
^ 81. l. ἔχειν
^ 81. l. πρὸς σὲ
^ 82. l. συμφωνεῖ
^ 82. l. μοι
^ 83. l. πρόκειται
^ 83. l. τεσσάρων
^ 83. l. οὐγκίων
^ 84. l. [ἐ]περωτηθεὶς
^ 84. l. ὡμολόγησα
^ 84. l. ὑπογράψας
^ 85. ϋιοσ papyrus
^ 85. Λικιν’νιανοῦ papyrus
^ 86. προγεγραμ’μένος papyrus
^ 87. πρὸς’ papyrus
^ 88. l. τρακωνάριον
^ 89. τῶν’ papyrus
^ 89. l. δοθέντων
^ 90-91. BL 1.234 : [τὸ πρὶν ἐπι]πέπρακασ prev. ed.
^ 91. πέμπ’του papyrus
^ 92. l. συμφωνεῖ
^ 94. οὐγ’κίων papyrus
^ 95. l. Φλάουιος
^ 95. l. Μάξιμος
^ 95. l. ὁ
^ 95. l. καὶ
^ 95. l. Εὐλόγιος
^ 96. l. προγεγραμμένου
^ 96. l. υἱὸς
^ 97. l. ὁμολογίᾳ
^ 97. l. Οὐαλεντίνῳ
^ 98-99. l. πρό|κειται
^ 99. l. Εὐτρόπ[ι]ο[ς]
^ 99. l. [προγ]εγραμμένου
^ 100. l. ἀριθμοῦ
^ 100. l. [ὁμ]ολογίᾳ
^ 100. l. τῆ<ς>
^ 101. l. Οὐαλεντίνου
^ 101-102. l. Οὐαλεν|τ[ίνῳ]
^ 102. l. πρόκειται
^ 103. l. φλαβιάλιος, BL 7.81 : Φλ(αουίου) Β  ̣  ̣  ̣  ̣ [τοῦ] prev. ed.
^ 104. l. διαλύσεω[ς]
^ 104. l. τῷ
^ 104. l. ἐμῷ
^ 105. l. ἑτέρῳ
^ 105. l. Δελματίῳ
^ 105. l. ὡς
^ 105. l. πρόκειται
^ 106. l. Ἀρσινοειτῶν
^ 107. l. διαλύσεως
^ 108. l. [παρεσ]χέθη
^ 108. l. τῷ
^ 108. l. καὶ
^ 109. l. στρατιώτῃ
^ 110. l. [Ἀρσιν]οιτῶν
^ 110-111. l. πό|λεως
^ 111. ϋιοσ papyrus
^ 111. l. μαρτυρῶ
^ 113. l. τῷ
^ 113. l. Δελματίῳ
^ 113-114. l. Οὐαλεντί|ν[ῳ]
^ 114. l. [πρόκει]ται
^ 115. BL 1.235 : - ca.36 - prev. ed.
^ 117. l. [Οὐαλεντίν]ου
^ 120. l. [δ]ιαλύσεως
^ 122. l. ὡς
^ 123. BL 8.173 : em  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lond.1.113-1 [xml]

VIspc Arsinoite
[Reprinted from: .] ll1-10fromBL1,234

[ -ca.?- ] τ̣ὸ μὲν ἐπὶ τῆσδ[ε τῆς]
Ἀρσι[ν]ο̣ειτῶ̣ν [πόλεως, τὸ δὲ ἐν π]ρ̣ο̣α̣σ̣τ̣ίοις καὶ ἐν τῇ ταύτης
περιοικείδι   ̣[ -ca.?- τ]ῆς Θεοδοσιουπολιτῶν,
Οὐαλεντίνου μὲν λ̣[έγοντος ἠγορακ]έ̣ναι πρὸ πολλοῦ χρόνου τὸ αὐτὸ
5[ -ca.?- ] παρ[ὰ] Δελματίου τοῦ καὶ Οὐαλεντίνου
[ -ca.?- τῆς τιμῆς καταβεβλημ]μένης εἰς αὐτὸν παρ αὐτοῦ
[ -ca.?- καὶ ἀντὶ τῶν] κ̣[α]ταβεβληθέντων νέμεσθαι
[αὐτὸν καὶ κ̣υ̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣ε̣ι̣ν̣ τῶν προγεγραμμέν]ω̣ν πραμάτων δεσποτικῷ
δικα[ί]ῳ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Δελμάτιον τ]ὸν καὶ Οὐαλ[ε]ντῖ[νον] π̣ερὶ̣ α̣[ὐ]τ[ο]ῦ̣
10ἔτι ἀμφιβάλλει[ν]. π[ρὸς ταῦτα Δελ]μάτιος ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος ἔλεγεν,
δικω  ̣  ̣  ̣  ̣ [Δελμάτιον τ]ὸν καὶ Οὐαλ[εντῖνον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ετι ἀμφιβάλλει   ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣ [Δελ]μάτιος ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος ἔλεγεν
[ὅτι ἐν ἀφ]ηλικότητι πρὸ [τῆς μεθέξε]ως ἐννόμου ἡλικίας τῶν εἴκοσι
πέντε ἐνιαυτῶν τὴν πρᾶσιν ἐποιήσατο καὶ περιεγράφη· τὸ γὰρ τίμημα
15οὐκ ἄξιον τοῦ πράγμ[ατος ἑαυτῷ] ἔλεγεν καταβεβλῆσθαι ἀλλʼ ἔλαττον
πρὸς τοῦτο δικαιολογούμενος Οὐαλεντῖνος ἔλεγεν μὴ ἀνατρέπεσθαι
πρᾶσιν ἕνεκεν ἐλάττωνος τιμῆς τοιαῦτα γὰρ ἀεὶ συμβαίνειν
ἐν ταῖς πράσεσειν(*) ἢ ὀλ[ίγῳ πλείον]ος ἢ ὀλίγῳ ἐλάττωνος ἀγοράζειν
ἢ πω[λεῖν]· Δελμάτιος ὁ καὶ [Οὐαλεντ]ῖνος πρὸς ταῦτα ἔλεγεν ὅτι ἐπὶ τῶν
20τελείων [ταῦτʼ] ἔστιν· αὐτ[ὸς δὲ] ἐν ἀφηλικότητι ἐποίησεν τότε τὸ τῆς
πράσεως συνάλλαγμα κ[αὶ περιε]γράφη· πρὸς τοῦτο ἔλεγεν Οὐαλεντῖνος
ὡς μάλιστα μὲν οὐδὲ ἀφῆλιξ τότε ἐποιήσατο τὸ συνάλλαγμα
ἀλλὰ καὶ διεβεβαιώσατο ἑαυτὸν τὸ τηνικαῦτα τέλειον εἶναι εἰ δὲ καὶ δοίη τις
κατὰ συγχώρησιν τοῦτο [οὕτως ἔχ]ειν ἀλλὰ πολὺν τὴν τελείαν καὶ ἔννομον
25(*)π[ερβὰς] ἡλικίαν κατὰ τ[ὸν αὐτ]οῦ λόγον ἐπησύχασεν τῇ πράσι(*) καὶ
οὐ κατή[γα]γεν μέμψιν περὶ αὐτῆς καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ἀποκεκλεῖσθαι
αὐτῷ [π]ᾶσαν κατʼ αὐτοῦ δ[ι]καιολογίαν [π]ερὶ ἀφηλικότητος
ἢ περὶ παραλλήλου τιμήματος· τούτων ῥηθέντων αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους
συνβέβηκεν μεσητίαν(*) γε[νέσ]θαι μέσων εἰρηνικῶν ἀνδρῶν
30ἀγαθῶν ἐφʼ ὧν τούτων καὶ π[ολ]λῶν ἄλλων κεινηθέντων(*) καὶ μέλλοντος
τοῦ πρ[άγ]ματος εἰς δικαστήρι[ον] κατάγεσθαι ὕ(*)στερον ᾕρεσεν(*) τοῖς
μέσοις [κ]αὶ τοῖς μέρεσε[ι]ν(*) ἔδοξεν πρὸς [ἀ]παλλαγὴν τελείαν καὶ διάλυσιν
τοῦ πράγματος δοθῆναι Δελματί[ῳ] τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ παρὰ Οὐαλεντίνου
ἄλλα χρυσοῦ νομίσματ[α] ἕξ, χρυ(σίου) νο(μίσματα) ϛ πρὸς τοῖς ἤδη πάλαι δοθείσιν
35ἐν τῷ καιρῷ τῆς γενομένης πρά[σεως] καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπηλλάχθαι αὐτοὺς
καὶ μη[δὲ] αὐτὸν τὸν Δελμάτιον τὸν καὶ Οὐαλεντῖνον ἔχειν τίνα λόγον
ἔτι πρὸς Οὐαλεντῖνον περὶ τοῦ αὐτοῦ πέμπτου μέρους τῶν αὐτῶν
πραγμάτων ἢ μέρους αὐτῶν ἢ δικαίου αὐτῶν τῶν καὶ ἐνκειμένων
τῇ γεναμένῃ πράσι(*) παρʼ αὐτοῦ Δ[ε]λματίου τοῦ καὶ Οὐαλεντίνου
40εἰς Οὐαλεντῖνον μηδὲ πε[ρὶ τιμ]ήματος ὡς ἐλάττωνος δοθέντος
παρὰ τὴν ἀξίαν μηδὲ περ[ὶ περ]ιγραφῆς ὡς περιγραφέντος αὐτοῦ
καὶ [Οὐαλεν]τῖνος δὲ συνέθετο [ἐμ]μένειν τούτοις καὶ μὴ τοῦ λοιποῦ
ζήτησι[ν ἐπ]άγειν Δελματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ ὡς λαβώντι(*) παρʼ αὐτοῦ
ἐξ ὑστέρου μετὰ τὴν πρᾶσιν τὰ π[ρο]ειρήμενα ἓξ νομίσματα διὰ τὸ λόγῳ
45διαλύσεως καὶ ἀπαλλάγης συναρέσαι αὐτὰ δοθῆναι πρὸς τοῖς πάλαι
δοθεῖσιν καὶ ἐπὶ τούτοις π[ερὶ τ]ῶν ἓξ νομισμάτων δοθέντων
Δελ[ματίῳ τ]ῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ παρὰ Οὐαλεντίνου ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρας
ἐπὶ παρ[ου]σί[ᾳ] τῶν ἑξῆς ὑ(*)πογραφόντων μαρτύρων ἐδέησεν
ταύτην τὴν ἔγγραφον ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως μεταξὺ αὐτῶν
50παρακολουθῆσαι διʼ ἧς ὁμολογοῦσιν ἐπομνύμενοι θε[ὸν παντ]οκράτορα
καὶ τὴν εὐσεβείαν καὶ νίκην τῆ[ς καλλ]ινίκου καὶ ἀθανάτου κορυφῆς
οἱ ἐξ [ἑκατέρ]ου μέρους ἐμμένειν τούτοις τοῖς καὶ συνδόξασιν καὶ
κρατύνειν καὶ [βε]βαιοῦν καὶ ἐν μηδενὶ παρασαλεύειν μὴ ἐν δικαστηρίῳ
οἱῳδήποτε μὴ ἑκτὸς δικαστηρίου μὴ διὰ βασιλικῆς ἀντιγραφῆς
55εἰ δὲ ἐπιχειρήσειεν ὁπότερον [μ]έρ[ος] ἢ κληρονόμοι αὐ[τῶν ἢ διάδοχοι]
ἢ διακάτοχοι παραβῆναι τι [ὧν συ]νωμολόγησαν μηδὲν μὲν ὠφελεῖσθαι
ἐκ τ[οῦ ἐπιχειρήμα]τος ἐνέχεσθαι δὲ καὶ τῷ τῆς ἐπιορκίας κινδύνῳ
καὶ τοῖς ἄλλο[ις ἐ]πιτιμείοις(*) τοῖς ὡρισμένοις κατὰ τῶν παραβαίνειν
ἐπιχειρούντων ἐνομότους(*) συνθήκας καὶ δοῦναι λόγῳ προστίμου
60καὶ παραβασίας τῷ ἐμμένοντι μ[έρ]ει χρυσοῦ οὐγκία[ς τέσσαρας]
χρυ(σίου) [ο](ὐ)γ(κία) [δ] καὶ σύμπαντα [τὰ συμ]βησόμενα ἀναλώματα καὶ δαπανήματα
καὶ ζημι[ώματα τῷ] παραβαινομένῳ μέρει παρὰ [τὴν αἰτ]ίαν τοῦ
παραβαίνον[το]ς πρὸς τῷ καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου καὶ τῶν ἀναλωμάτων
καὶ δαπανημάτων καὶ ζημιωμάτων καταβολὴν ἔχειν ταύτην τὴν
65ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως [τὴν ἰ]δί[α]ν(*)(*)σχὺν ἐπί τε αὐτῶν τῶν πρωτοτύπων
πρὸς [ἀλλ]ήλους καὶ ἐπὶ κληρο[νόμων] αὐτῶν καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων
ἥπερ [ἐ]γ̣έ̣ν̣[ετο δι]σσὴ(*)(*)σότυπ[ο]ς α\ὐ/θεντικὴ ὥστε ἕκαστον μέρος ἔχειν
ἀνὰ μον[α]χὸν [κ]αὶ ὑ(*)πέθεντο ἀλλήλοις πρὸς ἀσφάλιαν(*) ἐπί τε τῷ
προστίμῳ καὶ τοῖς ἀναλώμασιν καὶ δαπανήμασιν καὶ ζημιώμασιν
70ἅπαντα ἑαυτῶν τὰ ὑ(*)πάρχ[οντα] καὶ ὑπάρξοντα ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει
(*)δικ[ῶς](*)[ καὶ] γενικῶς ἐνεχ[ύρου λ]όγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ(*)
ἐκ δίκη[ς καὶ ἐπὶ] τούτοις ἐπερωτήσαντες ἑαυτοὺς καὶ ἀντεπερωτηθέντες
[ἀλ]λήλοις παρόντες παροῦσιν κατὰ πρόσωπον ὡμολόγησαν †
(hand 2) Φλ(άουιος) Δελμάτις ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος τρακωνάριος υ(*)ἱὼς(*) Φοιβάμμωνος ὁ προγε-
75γραμένος(*) πεπύημε(*) τήν[δε τὴ]ν ὁμωλογίαν(*) τῆς διαλύσεος(*) πρὸς
σὲ τὸν Αὐρήλιον Οὐαλε[ντῖν]ον υ(*)ἱὼν(*) Λικινιανοῦ περὶ τοῦ πρὸ τού-
[του πραθ]έντος συ(*) παρʼ [ἐμοῦ] πέμπτου μέρους πραγμάτων δια-
φό[ρων ἐλθόντων(*)] εἰς ἐμὲ ἀπω(*) πατρόͅας(*) μου κληρομίας(*) κατὰ τὴν
δύ[ναμιν ἧς] ἐπυησάμην(*) συ(*) πράσεος(*) δεξάμενος καὶ νῦν παρʼ ἐ-
80σοῦ λόγο(*) διαλύσεος(*) καὶ τὰ ἄλλα ἓξ χρύσινα, χρυ(σοῦ) [νο(μίσματα)] ϛ, καὶ ὁμολογο(*)
τοῦ λυποῦ(*) μηδένα(*) λόγον ἔχιν(*) προσὲ(*) περὶ τού[το]υ ἢ μέρους δι-
καίου κατὰ μηδένα τρ[όπον] καὶ συνφονῖ(*) μυ(*) πάντα τὰ προγεγραμ-
μέ[να ὡ]ς πρόκιτε(*) καὶ [τὸ πρ]όστιμον τῶν τεσσάρον(*) οὐγκίον(*) τοῦ
[χρυσίου καὶ ἐ]περοτιθὶς(*) ὁμολόγησα(*) καὶ ἀναγνοὺς καὶ ἡπογράψας(*)
85[χειρὶ ἐμῇ ἀπέ]λυσα. (hand 3) Αὐρήλιος Οὐαλεντῖνος υ(*)ἱὸς Λικιννιανοῦ
ὁ προγεγραμμένος πεποί[ημα]ι τήνδε τὴν ὁμ[ολο]γίαν τῆς
διαλύσεως πρὸς σὲ [τὸν] Φλάουιον Δελμάτι[ον] τὸν καὶ
[Οὐαλεντῖνον] δρακονάριον(*) καὶ ὁμολογῶ μηδένα λόγον ἔχειν
πρ[ὸς σὲ πρ]οφάσει τῶν νῦν δοθεν(*) σοι παρʼ ἐμοῦ χρυσίνων ἓξ λόγῳ
90διαλύσεως ἧς ἐποιήσαμ(ην) πρ[ὸς σὲ περὶ οὗ σύ μο]ι πρὸ̣ τ̣ο̣ύ̣του
πέπρακας(*) πέμπτου [μέρου]ς πραγμάτων [διαφόρ]ων κατὰ τὴν
[δύναμιν ἧς] ἐποιήσου μοι πράσεως καὶ συμφωνῖ(*) μοι πάντα τὰ
προγεγραμμένα ὡς π[ρόκειται καὶ] τὸ πρόστιμον τῶν τεσσάρων
οὐγκίων τοῦ χρυσί[ου καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα] καὶ ἀναγ[νοὺς]
95καὶ ὑπογράψας χειρὶ ἐμ[ῇ ἀπέ]λυσα. (hand 4) † Φλαειως(*) Μάκιμως(*)(*) κὲ(*) Εὐλώγιως(*)
[στρατιώτης τ]οῦ πρωγεγραμμένου(*) ἀριθμοῦ υἱὼς(*) Ἀφουᾶ μαρτυρῶ τῇδε τῇ
ὁμ[ο]λωγί[ᾳ](*) τῆς διαλύσε[ως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη] παρὰ Βαλετίνῳ(*)
τῷ ἐμῷ ἑτέρῳ [Δελματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ τὰ διαλυτικὰ ἓξ χρύσι]να ὡς πρώ-
κιτε(*). (hand 5) Φλ(άουιος) Εὐτρώπ[ι]ω[ς](*)[- ca.12 - στρατιώτης τοῦ προγ]εγραμένου(*)
100ἀρισθμοῦ(*) μαρτυρῶ τῇδε [τῇ ὁμ]ωλωγίᾳ(*) τη(*) διαλύσεως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ
[ἐμῇ παρεσχέθη] παρὰ Βαλεντίνου(*) τῷ ἐμῷ ἑτέρῳ Δελματίῳ τῷ καὶ Βαλεν-
τ[ίνῳ](*)[ τὰ διαλυτ]ικὰ ἓξ χρύσ[ινα ὡς] πρ[ώ]κιτε(*). (hand 6) Φλ(άυιος) Εἰσαπόλλον ὁ κ(αὶ) Εὔφραντις
φλαβυ̣α̣λ̣ι̣ς̣ τ[οῦ](*) προγεγραμ[μένου ἀριθμοῦ μαρτυρῶ τῇδε] τῇ ὁμολογίᾳ
τῆς διαλύσεο[ς](*)[ καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη παρὰ Οὐαλεντίν]ου τοῦ(*) ἐμοῦ(*)
105ἑτέρου(*) Δελματίου(*) τ[ῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ τὰ διαλυτικὰ ἓξ χρύσιν]α ὁς(*) πρόκιτε(*).
(hand 7) Ἀβρ[αάμιος] πρεσβύτερος καὶ οἰ[κονόμος τῆ]ς ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀρσινωειτο͂ν(*)
π[όλεως]   ̣  ̣  ̣  ̣κενων υἱὸ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣ μ]αρτυρῶ [τῇδ]ε τῇ ὁμολογίᾳ τῆς διαλύσεος(*) καὶ ἐπὶ
πα[ρουσίᾳ ἐμῇ παρεσ]χεθην(*) παρʼ Οὐα[λεντίνου] Φλαουείῳ Δελματίῳ τοῦ(*) κὲ(*) Οὐαλεντίνῳ
στρατειώτῃ(*) τὰ δια[λυτικὰ ἓξ χρύσινα ὡς πρόκειται. (hand 8)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρεσ]βύτερος καὶ
110οἰκονόμος τῆς [ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀρσιν]οιτο͂ν(*) πό-
λεος(*) καλουμένης Απα  ̣  ̣  ̣  ̣ος υ(*)ἱὸς Εὐλογίου μαρτυρο(*) τῇδε τῇ
ὁ[μολογίᾳ] τῆς διαλ[ύσεως] καὶ [ἐπὶ] παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη
[παρὰ Οὐαλεντ]ίνου το(*) [Φλαο]υε[ίῳ] Δελμάτιο(*) το(*) καὶ Οὐαλατι-
ν[ῳ](*)[ στρα]τιώτῃ τὰ [διαλυτικὰ ἓξ χρύσινα ὡς πρόκι]τε(*)
115(hand 9) Α[ὐ]ρή[λ]ις Φ[οι]β[άμμων - ca.20 -] (*)[ τῆς Ἀρ]σινοειτῶν
πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ὁμολ[ογίᾳ] διαλύσεως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη
π[αρὰ Οὐαλεντίν]ω(*) τῷ Φλ(αουίῳ) Δε[λματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ σ]τρατιώτῃ τὰ διαλυτικὰ ἓξ
χ[ρύσινα ὡς πρόκει]ται. (hand 10) Αὐρή[λιος]   ̣  ̣  ̣  ̣δημοτη[ς]
τῆς Ἀρσινοειτ[ῶν πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ὁμολ]ογίᾳ
120τῆ[ς δ]ιαλύσεος(*) [καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη] παρὰ Οὐ-
αλεντίνου τῷ Φλαυείῳ [Δελ]ματίῳ τῷ καὶ Οὐαλεντίνῳ στρα-
τ[ιώτῃ τὰ δια]λυτικὰ [ἓξ χρύσ]ινα ὁς(*) π[ρόκ]ειται
(hand 11) † δι εμυ επιφ[ανιυ monogr.] [δ]ι̣ʼ [ἐμοῦ Ἐπιφανίου](*)

Apparatus


^ 18. l. πράσεσιν
^ 25. ϋπ[ερβασ] papyrus
^ 25. l. πράσει
^ 29. l. μεσιτείαν
^ 30. l. κινηθέντων
^ 30. μέλ’λοντος papyrus
^ 31. ϋστερον papyrus
^ 31. l. ᾕρησεν
^ 32. l. μέρεσιν
^ 35. ἀπηλ’λάχθαι papyrus
^ 39. l. πράσει
^ 43. l. λαβόντι
^ 48. ϋπογραφοντων papyrus
^ 58. l. [ἐ]πιτιμίοις
^ 59. l. ἐνωμότους
^ 65. BL 1.234 : [τὴν αἰ]δί[α]ν (l. [αἰ]τί[α]ν) prev. ed.
^ 65. ϊσχυν papyrus
^ 67. BL 1.234 : ἢ τις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δι]σσὴ prev. ed.
^ 67. ϊσοτυπ[ο]σ papyrus
^ 68. ϋπεθεντο papyrus
^ 68. l. ἀσφάλειαν
^ 70. ϋπαρχ[οντα] papyrus
^ 71. l. εἰδικ[ῶς] : ϊδικ[ῶς] papyrus
^ 71. BL 1.234 : καθʼ’ ἅπερ prev. ed. : καθ’άπερ papyrus : καθʼ’ papyrus
^ 74. l. υἱὸς : ϋιωσ papyrus
^ 74-75. l. προγε|γραμμένος
^ 75. l. πεποίημαι
^ 75. l. ὁμολογίαν
^ 75. l. διαλύσεως
^ 76. l. υἱὸν : ϋιων papyrus
^ 77. l. σοι
^ 78. BL 1.234 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 78. l. ἀπὸ
^ 78. l. πατρῴας
^ 78. l. κληρονομίας
^ 79. l. ἐποιησάμην
^ 79. l. σοι
^ 79. l. πράσεως
^ 80. l. λόγῳ
^ 80. l. διαλύσεως
^ 80. l. ὁμολογῶ
^ 81. l. λοιποῦ
^ 81. corr. ex μεδενα
^ 81. l. ἔχειν
^ 81. l. πρὸς σὲ
^ 82. l. συμφωνεῖ
^ 82. l. μοι
^ 83. l. πρόκειται
^ 83. l. τεσσάρων
^ 83. l. οὐγκίων
^ 84. l. [ἐ]περωτηθεὶς
^ 84. l. ὡμολόγησα
^ 84. l. ὑπογράψας
^ 85. ϋιοσ papyrus
^ 85. Λικιν’νιανοῦ papyrus
^ 86. προγεγραμ’μένος papyrus
^ 87. πρὸς’ papyrus
^ 88. l. τρακωνάριον
^ 89. τῶν’ papyrus
^ 89. l. δοθέντων
^ 90-91. BL 1.234 : [τὸ πρὶν ἐπι]πέπρακασ prev. ed.
^ 91. πέμπ’του papyrus
^ 92. l. συμφωνεῖ
^ 94. οὐγ’κίων papyrus
^ 95. l. Φλάουιος
^ 95. l. Μάξιμος
^ 95. l. ὁ
^ 95. l. καὶ
^ 95. l. Εὐλόγιος
^ 96. l. προγεγραμμένου
^ 96. l. υἱὸς
^ 97. l. ὁμολογίᾳ
^ 97. l. Οὐαλεντίνῳ
^ 98-99. l. πρό|κειται
^ 99. l. Εὐτρόπ[ι]ο[ς]
^ 99. l. [προγ]εγραμμένου
^ 100. l. ἀριθμοῦ
^ 100. l. [ὁμ]ολογίᾳ
^ 100. l. τῆ<ς>
^ 101. l. Οὐαλεντίνου
^ 101-102. l. Οὐαλεν|τ[ίνῳ]
^ 102. l. πρόκειται
^ 103. l. φλαβιάλιος, BL 7.81 : Φλ(αουίου) Β  ̣  ̣  ̣  ̣ [τοῦ] prev. ed.
^ 104. l. διαλύσεω[ς]
^ 104. l. τῷ
^ 104. l. ἐμῷ
^ 105. l. ἑτέρῳ
^ 105. l. Δελματίῳ
^ 105. l. ὡς
^ 105. l. πρόκειται
^ 106. l. Ἀρσινοειτῶν
^ 107. l. διαλύσεως
^ 108. l. [παρεσ]χέθη
^ 108. l. τῷ
^ 108. l. καὶ
^ 109. l. στρατιώτῃ
^ 110. l. [Ἀρσιν]οιτῶν
^ 110-111. l. πό|λεως
^ 111. ϋιοσ papyrus
^ 111. l. μαρτυρῶ
^ 113. l. τῷ
^ 113. l. Δελματίῳ
^ 113-114. l. Οὐαλεντί|ν[ῳ]
^ 114. l. [πρόκει]ται
^ 115. BL 1.235 : - ca.36 - prev. ed.
^ 117. l. [Οὐαλεντίν]ου
^ 120. l. [δ]ιαλύσεως
^ 122. l. ὡς
^ 123. BL 8.173 : em  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.