Papyri.info

sign in

p.lond.1.113-4 = HGV P.Lond. 1 113 4 (S. 208) = Trismegistos 41021DDbDP transcription: p.lond.1.113-4 [xml]

AD595 Arsinoite
[Reprinted from: .] pg208-9;ll26-32=BL1,236

r
† ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰ(*)ησοῦ Χρίστου
τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν βασιλείας τοῦ εὐσεβεστάτου
ἡμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰων(ίου) Αὐγούστ(ου)
ἔτους ιγ Παῦνι ιδ τέλ(ει) τρισκαιδεκάτης(*)(*)ν(δικτίονος) ἐν Ἀρσι(νόῃ)
5(hand 2) Αὐρήλιοι Ἰώαννης ὁ(*) καὶ Φθαρουαουμαι(*) υ(*)ἱὸς Πάμουν
καὶ Κάστους υ(*)ἱὸς Φιλοξένου γεωργοὶ ἀπὸ τῆς Ἀρσινο(*)ιτῶν πόλε[ως]
ἀπὸ ἀμφόδου Μοήρεως τῷ θαυμασιωτάτῳ Φοιβάμμωνι δημ[ο-]
σίῳ ταβουλαρίῳ ταύτης τῆς Ἀρσινο(*)ιτῶν πόλεως υ(*)ἱῷ τοῦ μακαρίου
Μηνᾶ χ(αίρειν)(*) ὁμολογοῦμεν ἐξ ἀλληλεγγύης μεμισθῶσθαι
10[πα]ρ[ὰ] σοῦ ἅσπερ ἔχεις ἐπὶ πάκτῳ παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου Λεοντίου
πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ σου πενθέρου ἐν πεδίῳ Σούλεως
πρωαστίων [τ]ῆς πόλεως ἀρούρας τριάκοντα λ πλέον ἔλαττον
(ἀρούραι) λ [π]λ(έον) ἔλαττ(ον), μετὰ παντὸς αὐτῶν τοῦ δικαίου ἐπὶ χρόνον(*)
10ὅσο[ν βού]λει [ἀ]πὸ(*) καρπῶν τῆς εἰσιούσης πεντεκαιδεκάτης ἰν(δικτίονος)
καὶ ἐκ τῶν περιγιγνωμένων(*) ἐξ αὐ(*)τῶν καρπῶν ἐνιαυ(*)σίως ἀπὸ μὲ[ν]
τῶν [ὀ]σπρέων διαφέρει\ν/ σοι τῷ Φοιβάμμωνι μέρη τρία καὶ ἡμῖ(ν)
μέρος [ἓ]ν ἀπὸ δ[ὲ τ]οῦ χόρτου ἔχειν σε μέρη πέντε καὶ ἡμῖν μέρος ἓν
καὶ ἐπ[ά]ναγκες ἐπιτελέσωμεν(*) τὰ πρὸς τὴν καλλιεργείαν(*) τῶν
15αὐτῶν ἀρουρῶν ἔργα πάντα ἀκαταγνώστως καὶ ἀκαταφρονήτως
ποιεῖσ[θαι δὲ ἡμ]ᾶς καὶ τὴν δέσιν τοῦ χόρτου· τῆς δὲ κοπῆς τοῦ
αὐ(*)τοῦ χόρτου καὶ παντοίων τετραπόδων καὶ προχρείας σπερμάτων
ὁρώντων πρὸς σὲ ὑφαιξερουμένων(*) μέντοι τῶν σπερμάτων καὶ σμηγ-
μάτων καὶ κοιτασμοῦ προβάτων ἐν καιρῷ σπορᾶς σὺ(*)ν μισθοῦ(*) ἁλο̣εισμοῦ(*)
20ἀπὸ κοινότητος ἐπαφεῖναι δὲ ἡμᾶς εἰς τὸ χλωρὸν αἴγας τρεῖς καὶ παράσ-
χομέν σοι τύρους εὐαρέστους ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ ἐρίφια εὐάρεστα
δύο κ[αὶ τ]ὴ[ν ὑπ]η̣ρεσίαν τοῦ γάλακτος, τοῦτʼ ἔστιν σταμνὶν ἓν μετὰ τυρίω(ν)
ἀνὰ λ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ψωμίου α̣ι̣ρεκτο γάλακτος ἑνὸς ἀπὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Τῦβι
μηνὸς [ἕως τετ]ρτης τοῦ Φαρμοῦθι μηνὸς ἀκοιλάντως. ἡ μίσθ(ωσις) κυρία
25καὶ ἐπ[ερωτηθέντ]ες ὡμολογήσαμεν. † (hand 3) Αὐρήλιοι Ἰωάννης υἱὸς Παμοῦν κ(αὶ)
Κάστους [υ]ἱ̣[ὸς Φιλοξένο]υ γεωρ[γο]ὶ οἱ προκίμε(νοι) μεμισθ(ώμεθα) τὰς προγεγραμμ(ένας)
ἀρούρας
[κ(αὶ) ]π̣οιήσο̣[μεν τὰς] ἐργασίας̣ ὡ̣ς πρόκ(ειται). Αὐρηλ(ιος) Ἠλ(ίας) Παύλ(ου) ἔγραψ(α) ὑ(πὲρ) αὐτῶν ἀγραμμάτω(ν) ὄντων †
(hand 4) † δ[ι εμυ σανσ]νευ εσεμιοτε   ̣  ̣  ̣  ̣ διʼ ἐμοῦ σανσνέ(ως)   ̣  ̣  ̣  ̣
v
† μίσθ(ωσις) (ἀρουρῶν) λ πλ(έον) ἔλαττ(ον) ἐν πε-
διῳ Σούλεως ὑπὸ Αὐρ(ηλίων) Ἰωάννου κ(αὶ) Κάστου
35δίῳ Σούλεως ὑπὸ Αὐρ(ηλίων) Ἰωάννου κ(αὶ) Κάστου γεωργῶ̣(ν) ε[ἰς τὸν θαυμ]ασ[(ιώτατον)] Φοιβάμμονα δημ[(όσιον) τ]αβουλ̣ά̣[ρ]ιον.

Apparatus


^ r.1. ϊησου papyrus
^ r.4. l. τρεισκαιδεκάτης
^ r.4. ϊν(δικτίονος) papyrus
^ r.5. ό papyrus
^ r.5. BL 1.235 : Φθαρουαουμβ prev. ed.
^ r.5. ύιοσ papyrus
^ r.6. ύιοσ papyrus
^ r.6. αρσινόιτων papyrus
^ r.8. αρσινόιτων papyrus
^ r.8. ύιω papyrus
^ r.9. BL 1.235 : † prev. ed.
^ r.10-13. BL 1.236 : [ca.2 lines missing] prev. ed.
^ r.10. BL 1.236 : [βούλει ἀπ]ὸ prev. ed.
^ r.11. l. περιγιγνομένων
^ r.11. αύτων papyrus
^ r.11. ενιαύσιωσ papyrus
^ r.14. l. ἐπιτελέσομεν
^ r.14. l. καλλιεργίαν
^ r.17. αύτου papyrus
^ r.18. l. ὑφεξαιρουμένων, BL 1.236 : αἰξερουμένων (l. †̣ ἐξαιρουμένων) prev. ed.
^ r.19. σύν papyrus
^ r.19. l. μισθῷ
^ r.19. BL 1.236 : ὅλου(ύ) ἴσου κο[ινοῦ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lond.1.113-4 [xml]

AD595 Arsinoite
[Reprinted from: .] pg208-9;ll26-32=BL1,236

r
† ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰ(*)ησοῦ Χρίστου
τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν βασιλείας τοῦ εὐσεβεστάτου
ἡμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰων(ίου) Αὐγούστ(ου)
ἔτους ιγ Παῦνι ιδ τέλ(ει) τρισκαιδεκάτης(*)(*)ν(δικτίονος) ἐν Ἀρσι(νόῃ)
5(hand 2) Αὐρήλιοι Ἰώαννης ὁ(*) καὶ Φθαρουαουμαι(*) υ(*)ἱὸς Πάμουν
καὶ Κάστους υ(*)ἱὸς Φιλοξένου γεωργοὶ ἀπὸ τῆς Ἀρσινο(*)ιτῶν πόλε[ως]
ἀπὸ ἀμφόδου Μοήρεως τῷ θαυμασιωτάτῳ Φοιβάμμωνι δημ[ο-]
σίῳ ταβουλαρίῳ ταύτης τῆς Ἀρσινο(*)ιτῶν πόλεως υ(*)ἱῷ τοῦ μακαρίου
Μηνᾶ χ(αίρειν)(*) ὁμολογοῦμεν ἐξ ἀλληλεγγύης μεμισθῶσθαι
10[πα]ρ[ὰ] σοῦ ἅσπερ ἔχεις ἐπὶ πάκτῳ παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου Λεοντίου
πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ σου πενθέρου ἐν πεδίῳ Σούλεως
πρωαστίων [τ]ῆς πόλεως ἀρούρας τριάκοντα λ πλέον ἔλαττον
(ἀρούραι) λ [π]λ(έον) ἔλαττ(ον), μετὰ παντὸς αὐτῶν τοῦ δικαίου ἐπὶ χρόνον(*)
10ὅσο[ν βού]λει [ἀ]πὸ(*) καρπῶν τῆς εἰσιούσης πεντεκαιδεκάτης ἰν(δικτίονος)
καὶ ἐκ τῶν περιγιγνωμένων(*) ἐξ αὐ(*)τῶν καρπῶν ἐνιαυ(*)σίως ἀπὸ μὲ[ν]
τῶν [ὀ]σπρέων διαφέρει\ν/ σοι τῷ Φοιβάμμωνι μέρη τρία καὶ ἡμῖ(ν)
μέρος [ἓ]ν ἀπὸ δ[ὲ τ]οῦ χόρτου ἔχειν σε μέρη πέντε καὶ ἡμῖν μέρος ἓν
καὶ ἐπ[ά]ναγκες ἐπιτελέσωμεν(*) τὰ πρὸς τὴν καλλιεργείαν(*) τῶν
15αὐτῶν ἀρουρῶν ἔργα πάντα ἀκαταγνώστως καὶ ἀκαταφρονήτως
ποιεῖσ[θαι δὲ ἡμ]ᾶς καὶ τὴν δέσιν τοῦ χόρτου· τῆς δὲ κοπῆς τοῦ
αὐ(*)τοῦ χόρτου καὶ παντοίων τετραπόδων καὶ προχρείας σπερμάτων
ὁρώντων πρὸς σὲ ὑφαιξερουμένων(*) μέντοι τῶν σπερμάτων καὶ σμηγ-
μάτων καὶ κοιτασμοῦ προβάτων ἐν καιρῷ σπορᾶς σὺ(*)ν μισθοῦ(*) ἁλο̣εισμοῦ(*)
20ἀπὸ κοινότητος ἐπαφεῖναι δὲ ἡμᾶς εἰς τὸ χλωρὸν αἴγας τρεῖς καὶ παράσ-
χομέν σοι τύρους εὐαρέστους ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ ἐρίφια εὐάρεστα
δύο κ[αὶ τ]ὴ[ν ὑπ]η̣ρεσίαν τοῦ γάλακτος, τοῦτʼ ἔστιν σταμνὶν ἓν μετὰ τυρίω(ν)
ἀνὰ λ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ψωμίου α̣ι̣ρεκτο γάλακτος ἑνὸς ἀπὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Τῦβι
μηνὸς [ἕως τετ]ρτης τοῦ Φαρμοῦθι μηνὸς ἀκοιλάντως. ἡ μίσθ(ωσις) κυρία
25καὶ ἐπ[ερωτηθέντ]ες ὡμολογήσαμεν. † (hand 3) Αὐρήλιοι Ἰωάννης υἱὸς Παμοῦν κ(αὶ)
Κάστους [υ]ἱ̣[ὸς Φιλοξένο]υ γεωρ[γο]ὶ οἱ προκίμε(νοι) μεμισθ(ώμεθα) τὰς προγεγραμμ(ένας)
ἀρούρας
[κ(αὶ) ]π̣οιήσο̣[μεν τὰς] ἐργασίας̣ ὡ̣ς πρόκ(ειται). Αὐρηλ(ιος) Ἠλ(ίας) Παύλ(ου) ἔγραψ(α) ὑ(πὲρ) αὐτῶν ἀγραμμάτω(ν) ὄντων †
(hand 4) † δ[ι εμυ σανσ]νευ εσεμιοτε   ̣  ̣  ̣  ̣ διʼ ἐμοῦ σανσνέ(ως)   ̣  ̣  ̣  ̣
v
† μίσθ(ωσις) (ἀρουρῶν) λ πλ(έον) ἔλαττ(ον) ἐν πε-
διῳ Σούλεως ὑπὸ Αὐρ(ηλίων) Ἰωάννου κ(αὶ) Κάστου
35δίῳ Σούλεως ὑπὸ Αὐρ(ηλίων) Ἰωάννου κ(αὶ) Κάστου γεωργῶ̣(ν) ε[ἰς τὸν θαυμ]ασ[(ιώτατον)] Φοιβάμμονα δημ[(όσιον) τ]αβουλ̣ά̣[ρ]ιον.

Apparatus


^ r.1. ϊησου papyrus
^ r.4. l. τρεισκαιδεκάτης
^ r.4. ϊν(δικτίονος) papyrus
^ r.5. ό papyrus
^ r.5. BL 1.235 : Φθαρουαουμβ prev. ed.
^ r.5. ύιοσ papyrus
^ r.6. ύιοσ papyrus
^ r.6. αρσινόιτων papyrus
^ r.8. αρσινόιτων papyrus
^ r.8. ύιω papyrus
^ r.9. BL 1.235 : † prev. ed.
^ r.10-13. BL 1.236 : [ca.2 lines missing] prev. ed.
^ r.10. BL 1.236 : [βούλει ἀπ]ὸ prev. ed.
^ r.11. l. περιγιγνομένων
^ r.11. αύτων papyrus
^ r.11. ενιαύσιωσ papyrus
^ r.14. l. ἐπιτελέσομεν
^ r.14. l. καλλιεργίαν
^ r.17. αύτου papyrus
^ r.18. l. ὑφεξαιρουμένων, BL 1.236 : αἰξερουμένων (l. †̣ ἐξαιρουμένων) prev. ed.
^ r.19. σύν papyrus
^ r.19. l. μισθῷ
^ r.19. BL 1.236 : ὅλου(ύ) ἴσου κο[ινοῦ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.