Papyri.info

sign in

p.lond.5.1722 = HGV P.Lond. 5 1722 = Trismegistos 19738DDbDP transcription: p.lond.5.1722 [xml]

AD 530 Syene

☧ μετ̣ὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ὑ̣π̣α̣τ̣εία̣ν̣ Φλ̣(αουίου) Δ̣ε̣κ̣[ίου τοῦ μεγαλοπρεπ(εστάτου)](*) Φα̣μ̣εν̣[ὼ]θ̣ α̣  ̣ [τ]ῆ̣ς̣ [ὀγ]δ̣[ό]η̣[ς](*)
(*)νδικτίονος ἐν Συήνῃ.
Αὐρήλιοι Ἰ(*)ακὼβ ἐκ πατρὸς Παεῖτος Ῥωβὴν μητρὸς [ -ca.?- ]
τὸ ἐπιτήδευμα καὶ ἡ τούτου γαμετὴ Τσενδία ἐκ πατρὸς Σούρτ̣[ου μ]ητρὸς Τουω̣τε
5ἀμφότεροι καταμένοστες(*) ἐν Συήνῃ παρέχοντες ὑπὲρ αὐτῶν ὑ(*)πογραφέα καὶ
μάρτυρας τοὺς ἑξῆς ὑπογράφοντας vac. ? Φλαουί(*)ῳ Ἰ(*)ακώβῳ υἱ(*)ῳ Ἰ(*)σακίου
μητρὸς Τλούδος τυμπανάρ(ιος) τοῦ ἀριθμοῦ Συήνης καὶ ἀπὸ Συήνης χαίρειν.
ὁμολογοῦμεν ἑκουσίῳ καὶ ἀμετανοήτῳ γνώμῃ καὶ ἀδό̣λ̣ῳ προαιρέσει
καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν ἔγγραφον ἀσφάλειαν
10πεπρακέναι σοι σήμερον καὶ καταγεγραφέναι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ καὶ
ἑξῆς ἅπαντα χρόνον τὴν ὑ(*)πάρχουσαν ἡμῖν οἰκίαν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ
ἐδάφους ἕως ἀέρος διακειμένην ἐπὶ τῆς αὐτῆς Συήνης περὶ τὸ νοτίνον
μέρος τοῦ Φρουρίου καὶ περὶ λαύραν τῆς παρεμβολῆς καὶ τῆς οἰκίας Παπνουθ̣ίο(υ)
Μαύρου καὶ τοῦ καμηλο͂νος(*) τῆς βασταγῆς τῶν Φίλων ἐλθοῦσαν εἰς ἡμ̣[ᾶ]ς ἀπὸ
15δικαίου ἀγορασίας παρὰ Ἀβρααμίου καὶ Ἀλάμμονος υἱ(*)ῶν Παύλο(υ) Οὐρανίου
καὶ εἰς αὐτοὺς ἀπὸ κληρονομικοῦ δικαίου τοῦ ἀναπαυσαμένο(υ) πατρ[ὸ]ς αὐτῶν Παύλο(υ)
Οὐρανίου καὶ εἰς αὐτὸν ἀπὸ δικαίου κληρονομίας τῶν γονέων αὐτοῦ ἐν ᾗ τῇ ἁπάσῃ
οἰκίᾳ ἐν μὲν πρώτῃ στέγῃ κελλία δύο vac. ? ἓν μὲν νότινον μέγα νεῦον εἰς β̣ο̣ρ̣ρᾶ
εἰς το(*) προσπαρακείμενον πυλο͂να(*), ἄλλο δὲ ἀπηλιωτικὸν νεῦον εἰς λίβα εἰς το(*)
20πυλο͂να(*) καὶ τὸ ὑποπέσσιον ἤτοι τχρηρε, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ στέγῃ συμπόσια δύ̣ο ,
ἓν μὲν νεῦον εἰς βορρᾶ, ἄλλο δὲ νεῦον εἰς λίβα εἰς το(*) πεσσὸν μετὰ καὶ τῶν
ἐπάνω αὐτῶν δύο συμποσια(*) ἀσκεπαστα(*) ἐν τῇ τρίτῃ στέγῃ ἕως ἀέρος καὶ
ὁ πεσσὸς ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος· vac. ? εἰσὶ δὲ γείτονες αὐτῆς νότου ῥύμη δημοσία
μεθʼ ἣν οἰκία Δίου Ταγαρίας, βορρᾶ οἰκία νῦν Δίου Ἰ(*)σακίου τοῦ καὶ Ποσίου,
25ἀπηλιώτου οἰκία Πετεροοῦτος Μαρτυρίου καὶ Τηρουτήρουος(?)(*) γαμετῆς αὐτοῦ, λιβὸς
ῥύμη δημοσία εἰς ἣν νεύει ἡ αὐθεντικὴ(*) αὐτῆς θύρα ἁπαξαπλῶς ἀκολούθως
τῇ γεγενημένῃ ἡμῖν περὶ τούτου πράσει ἥνπερ σοι ἐξεδόμεθα {σοι} εἰς πλεώ-
τεραν σοῦ ἀσφάλειαν ἢ οἳ ἐὰν(*) ὦσι γείτονες πάντῃ πάντοθεν καθὼς
(*)πηγορεύσαμεν ἡμεῖς οἱ ἀποδόμενοι καὶ οὐδὲν ἡμῖν ὑ(*)πολέλειπται ἄπρατον
30ἐν τῇ προδεδηλουμένῃ οἰκίᾳ τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης
καὶ συναρεσάσης χρυσοῦ δοκίμου νομισματίων παλαιοχαράκτων
εὐστάθμων δεκαοκτώ, γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) ιη, — ἥ(*)νπερ τελείαν τιμὴν αὐτόθι
ἀπεσχήκαμεν παρὰ σοῦ τοῦ ὠνουμένου ἡμεῖς οἱ πεπρακότες ἐν τῇ ἐνεστώσῃ
ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρα ἡμῶν ἐπὶ τῆς αὐτῆς Συήνης ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ
35πλήρη πρὸς τὸ ἐντεῦθέν σ̣ε τὸν ὠνούμεν̣ο̣ν̣ τ̣ῆς προδεδηλουμένης
οἰκίας ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος κυριεύειν κα̣ὶ δεσπόζειν
καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ οἰκοδομεῖν καὶ πωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι καὶ τέκνοις
καὶ ἐγγόνοις διατάσσειν καὶ ἐπιτελεῖν τὰ περὶ αὐτῆς τρόπῳ ᾧ ἐὰν αἱρῇ
ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως καὶ μὴ ἐγκαλεῖν σοι μήτʼ ἐγκαλέσειν μήθʼ
40ἕτερόν τιν̣α̣ τῶν ἐξ ἡμῶν ὀνόματος ἐν μηδένι καιρῷ κατὰ μηδένα τρόπον
ἀφορμῇ μηδεμιᾷ διὰ τὸ ὡς προείπομεν ἀπεσχηκέναι ἡμᾶς παρὰ σοῦ τελείαν
τὴν προγεγραμμένην τιμήν, τὸν δὲ ἐγκαλέσοντά σοι ἢ καὶ ἀντιποιησόμενον
περὶ τῆς προδεδηλουμένης οἰκίας ἐκ ὁλοκλήρου ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος
ἢ μέρους αὐτῆς ἡμεῖς οἱ πεπρακότες ἀποστήσομεν καὶ καθαροποιήσομεν
45σοι ἰ(*)δίοις ἡμῶν ἀναλώμασι καὶ ἐξεδόμεθα σοι τήνδε τὴν πρᾶσ̣ιν
κυρίαν οὖσαν καὶ βέβαιαν ἐφʼ ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ὑπογράφοντος καὶ ἐ̣π̣ε̣ρ̣(ωτηθέντες)
ὡμολογήσαμεν καὶ ἀπελύσαμεν. (hand 2) ☧ Αὐρήλιοι Ἰακὼβ Παεῖτος Ῥωβὴν καὶ ἡ̣ τούτου
γαμετὴ Τσενδία Σούρτου οἱ προ(κείμενοι) πεπράκαμεν τὴν προκειμένην οἰκίαν ἐξ ὁλο-
κλήρου ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος καὶ ἀπεσχήκαμεν παρὰ σοῦ τὴν προγεγραμ-
50μένην τιμὴν ἐ(*) νομισματίοις δεκαοκτὼ καὶ βεβαιοῦμεν τὴν πρᾶσιν ὡς πρόκ(ειται).
Φλ(αύιος) Φώτις Θαλασίου Ἀγουστάλι(ος)(*) λεγ(εῶνος) Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑ(*)πὲρ αὐτῶν
γράμματα μὴ εἰδότων. (hand 3) ☧ Αὐρήλιος Ἰ(*)ακὼβ Ψεννησίου ἀπὸ Συήνης μαρτηρῶ(*).
(hand 4) ☧ Φλ(αύιος) Δίδυμος Σιλβ̣ανο̣ῦ̣ ἀπὸ βικαρ(ίων) (*) μαρτυρῶ.
(hand 5) † Φλ(αύιος) Παπν̣ο̣(ύ)θις Δ̣ί̣ο̣υ̣ στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
55(hand 6) Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωάννης Πα̣α̣μ̣ σ̣τρ(ατιώτης) λ̣ε̣γ(εῶνος) Σ̣υ̣ή̣νης μαρτυρῶ.
(hand 7) Φλ(αύιος) Μ̣α̣κ̣ά̣ρ̣ι̣ο̣ς̣ Ἰσακίου στρ(ατιώτης) στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνυς μαρτυρῶ.
(hand 8) ☧ Φλ(αύιος) Ἀβραὰμ Σ̣τ̣εργορίο(υ) ἀπὸ ἀκτουαρ(ίων) λεγ(εῶνος) Φιλῶν μαρτυρῶ ☧.
(hand 9) Φλ(αύιος) Μακάριος Ποσίου στρατ̣ιώτης λεγε̣ῶνος Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 10) ☧ Φλ(αύιος) Παείων Ψαχώτος στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
60(hand 1) ☧ Φλ(αύιος) Ἀβραάμ(ιος)(*) Παμ̣ητ̣ κεντυρ(ίων) λεγ(εῶνος) Συήνης ἐσ̣ω̣μάτισα.

Apparatus


^ 1. BL 8.192 : τ̣ο̣ῦ δ[εσπότου ἡμῶν Φλ(αυίου) Ἰουστίνου(?)] prev. ed.
^ 1. BL 8.192 : [τ]ῆ̣[ς] ἕ̣κ̣[τ]η̣[ς] prev. ed.
^ 2. ϊνδικτιονοσ papyrus
^ 3. ϊακωβ papyrus
^ 5. l. καταμένοντες
^ 5. ϋπογραφεα papyrus
^ 6. φλαουϊω papyrus
^ 6. ϊακωβω papyrus
^ 6. υϊω papyrus
^ 6. ϊσακιου papyrus
^ 11. ϋπαρχουσαν papyrus
^ 14. l. καμηλῶνος
^ 15. υϊων papyrus
^ 19. l. τὸ<ν>
^ 19. l. πυλῶνα
^ 20. l. πυλῶνα
^ 21. l. τὸ<ν>
^ 22. l. συμποσίων
^ 22. l. ἀσκεπάστων
^ 24. ϊσακιου papyrus
^ 25. BL 7.92 : Τηροῦ Τήρονος prev. ed.
^ 26. corr. ex αυθεντικη⟦ς⟧
^ 28. l. ἂν
^ 29. ϋπηγορευσαμεν papyrus
^ 29. ϋπολελειπται papyrus
^ 32. ἡνπερ papyrus
^ 45. ϊδιοισ papyrus
^ 50. l. ἐ<ν>
^ 51. l. Αὐγουστάλι(ος)
^ 51. ϋπερ papyrus
^ 52. ϊακωβ papyrus
^ 52. l. μαρτυρῶ
^ 53. BL 12.108 : βικαρ(ιανῶν) prev. ed.
^ 55. ϊωαννησ papyrus
^ 60. BL 8.192 : Ἀβραάμι̣ς̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.