Papyri.info

sign in

p.lond.6.1917 = HGV P.Lond. 6 1917 = Trismegistos 16855DDbDP transcription: p.lond.6.1917 [xml]

AD330-340 Kynopolite

τῷ γνησιωτάτῳ καὶ φω[τ]ι̣ν̣ωτάτῳ(*) μ[α]καριωτάτῳ ἀ[γαπητ]ῷ καὶ θεῷ μαιμελημαίνῳ(*) κα̣ὶ̣ [π]α̣ι̣[π]ληρωμαινος(*) πνεύμα\τος ἁγίου/
καὶ τιμιωτατος(*) παρὰ κυρίῳ θαιῷ(*) ἄπα Παι(*)ηο̣ῦ̣, ἐ̣ν̣ δεσπό[τῃ Ἰη]σοῦ Χριστοῦ(*) χαῖραι(*). πρὸ μὲν πά̣[ν]των εὔχομαί σοι τὴν
ὁλ̣ο̣κ̣λ̣ηρίαν παρὰ τῷ κυρίῳ θαιῷ(*) —. ταῦτα τὰ γ[ρά]μματα ἡ[μῶν ἔγρα]ψα ἐν τῷ χαρτίῳ(*) τούτῳ ⟦  ̣⟧ ἵ̣ν̣ʼ α̣ὐ̣τὰ ἀνάγνοις μαιτὰ(*) χαρᾶς
καὶ μετὰ ἰ(*)ρήνης(*) βεβεωτάτης(*) ἐκξ(*) ἁγίου [π]νεύματ[ος καὶ μ]αιτὰ(*)(*)λαρότητος θεῷ μαιμελημαινω(*) καὶ ⟦π⟧ μαιτὰ(*) φιλοξε-
5⟦ν⟧νίας(*) μακροθυμίας(*) πεπληρωμαινη(*) πνεύμ̣[ατος ἁγίου. σο]ὶ οὖν γράφω, γνησιώταται(*) καὶ βε̣β̣[εό]ταται(*) ἄπα Παι(*)ηοῦ
παρὰ κυρίου(*) θεοῦ(*), ὅπως ἐφάρῃς(*) τὰς χῖράς(*) σ[ου πρὸς τὸν δεσ]πότην θαιὸν(*) ὡς τοίπως(*) σ̣ταυρῶ(*)   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ζια θεῷ μαιμαιλη-
μαινη(*) διὰ ἐμοῦ τω(*) ταπινῶ(*) καὶ ταλεπώρω(*), καὶ [οὐ κ]α̣τ̣αξί[ῳ] τὸ φῶς(*) τοῦ ἱλίου(*) ἰδαίνε(*), ὅπως ὁ θεὸς [ἀκυρώσῃ(?)] τ̣ὸ χιρόγραφον(*) τῶν
ἁμαρτιῶν μου διὰ τ[ῶ]ν βεβεωτάτων(*)(*)μῶ̣[ν πρ]οσευχ̣ῶν ἁγιωτάτων. γνῶναί σαι(*) οὖν θαίλω(*), [γνησιώτ]αται(*) καὶ μακαρι-
ώταται(*), ὅτι ὅτε ἠσμαιν̣(*) ἐ̣ν τῇ νήσῳ τῆς Μέμ̣φ[εως] μαιτ[ὰ](*) τῶν ἁγιωτάτων ἀδελφῶν καὶ ἐποί[ησαν πε]ρ̣ὶ ἐμοῦ τὴν διαθήκην̣
10τὴν θεῷ μεμελη[μέν]ην καὶ σπουδαια(*) εὐ[λογ]η̣μ̣α̣ι̣[ν]η(*) πνεύμ[ατο]ς̣ ἁγίου   ̣ε̣  ̣ καὶ ἄπα Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ καὶ ἄπα Ὠρσενού-
φιος καὶ ἄπα Σουροῦς καὶ ἄπα̣ Πεβὲ καὶ Παύλω(*) [πρ]εσβυ[τ]αιρω(*) τω(*) ἀπὸ Τηέναιως̣ καὶ Ἀντίνους̣ [καὶ(?)  ̣  ̣  ̣  ̣]ος̣ Τουᾶν υ̣ἱ̣ῶ(*) Οὐενα̣φ̣ρ̣[ί]\ου/
καὶ ἄπα Μικαλωνην(*), ἵ(*)να παραδώσηταί(*) μα̣ι̣(*) του(*) [ἄ]πα Σουρους(*)τπς(*) τὴν μονὴν αὐτοῦ. καὶ ἔμι[να](*) [ -ca.?- (?)πειρ]αζόμαινος(*) ἐν τῷ
κηπολαχάνῳ, καὶ ἔ̣[μ]ινα(*) ἐκ(*)(*) ἕως τοῦ Φαμαι̣[ν]ώθ(*), καὶ ὅ⟦σ⟧ται(*) δαὶ(*) ἐξέβην ἄπηλ’θα εἰς τὸ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣, καὶ νῦν βέβηκαί(*) με(*)
παράπτωμα διαβολικη̣(*). πᾶν οὖν ποίησον, ἀγαπητ̣αὶ(*) γνησιώταται(*) καὶ ἀξιώταται(*) παρὰ κυρίῳ [θεῷ, μετὰ σπ]ο̣υ̣δῆ̣ς φιλοξε-
15νίας πνεύματος ἁγίου θεῷ μαιμαιλημαινω(*) νυ̣κτὸς καὶ ἡμαίρας(*) παρακαλέσῃς τὸν θεὸν τὸν κ[ύριον πάν(?)]τ̣ω̣ν τον(*) ἐν υ(*)ἱῷ
ἐν πατρὶ καὶ ὁ ἐν πατρὶ ἐν υ(*)ἱῷ ἵ(*)να ἀποδώσι(*) με εἰς̣ τὰς χῖρας(*)(*)μῶν· ἀσ̣θενῶς δα̣ὶ̣(*)   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αιως ὁλοκαύτωμα
πνεύματος ἁγίω(*). οὐ μόνον δαὶ(*) ταῦτα ἔγραψα ἔγραψα δαὶ(*) καὶ τῷ ἄπα Ἄμμωνι καὶ τῷ ἄπ[α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ̣ τῷ ἄπα̣ Πεβὲ
καὶ εἰς τὰ ἄνω μαίρη(*) πρὸς Μικαλωνην(*) διὰ ἐμοῦ, ἐγὼ Ὡρίων, ἵ(*)να ἐφάρωσιν(*) αὐτῶν τὰς ἁγιω[τάτας αὐτῶν] χιραν(*) πρὸς τὸν ⟦θ̣ε̣ο̣ν̣⟧
θεὸν ἐν ὁλης(*) καρδιας(*) αὐτῶν ὡς τοίπως(*) σταυρῶ(*) καὶ μὴ ἀποστερησ⟦ι̣ω̣⟧ωσί(*) μ̣αι(*) καὶ μὴ ἐ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωσί] μαι(*), ἀλλὰ ᾧ ὁ θεὸς
20οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων οὕτως καὶ ὑ(*)μῖς(*) [οἰ]κτιρμων(*) καὶ ἐλεήμονες γί̣γ̣νεσθαι(*) διὰ̣ [ἐμοῦ σπο]υ̣δαζόμαινοι(*)
πρ̣ὸς τὸν θαιόν(*). πᾶν οὖν ποίησον, ἀγαπηταί(*), εἵνα(*) γράψῃς κατὰ μονὴν(*) καὶ τῷ ἄπα Σουρ[οῦτι καὶ τῷ] ἄπα Πεβαί, ἵ(*)να
κ[α]ὶ αὐτοὶ ἐλεήμον̣ες γενέσοντε(*) περ[ὶ] ἐμοῦ καλέσωσιν πρὸς τὸν θαιὸν(*) μαιτὰ(*) σπ̣[ουδῆς πνε]ύ̣ματος̣ ἁγίου
θεῷ μεμελημαινω(*)(*)νʼ οὕτως καὶ αὐτοὶ [γράψωσι με]τ[ὰ σπου]δῆς ὅλη[ς] καρδίας διὰ̣ [ἐμοῦ εἰς τὰ ἄν]ω̣ μαὶ̣ρ̣η(*)
καταατὰ(*) μονὴν ἐντελλώμαινοι(*) περὶ [ἐμοῦ εὔχεσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὴν κα̣[  ̣  ̣]δ̣ι̣ν̣αν τω̣[  ̣  ̣  ̣ περὶ ἐ]μοῦ
25ὅτι ὁ θεὸς μακρόθυμος καὶ ἐλεήμ̣[ων γενήσεται (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υν κατ̣[  ̣  ̣  ̣ μ]αιτὰ(*) σ̣[πουδῆς (?)- ca.10 -]
ἀσπάζομα[ί] σ̣α̣ι̣(*), μ̣ακά[ριε] ἄπα Παι[ηοῦ, - ca.11 - ἄπα Π(?)]ε̣β̣ὲ̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ το̣ὺς σὺν̣ [σ]οὶ πάντ[ας ἀ]δ̣ελφοὺς [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1. l. φωτεινοτάτῳ
^ 1. l. μεμελημένῳ
^ 1. l. πεπληρωμένῳ
^ 2. l. τιμιωτάτῳ
^ 2. l. θεῷ
^ 2. παϊηο̣ῦ̣, papyrus
^ 2. l. Χριστῷ
^ 2. l. χαῖρε
^ 3. l. θεῷ
^ 3. corr. ex καρτιω
^ 3. l. μετὰ
^ 4. l. εἰρήνης : ϊρηνησ papyrus
^ 4. l. βεβαιοτάτης
^ 4. l. ἐξ
^ 4. l. [μ]ετὰ
^ 4. ϊλαροτητοσ papyrus
^ 4. l. μεμελημένος
^ 4. l. μετὰ
^ 4-5. l. φιλοξε|νίας
^ 5. corr. ex μακροθυμιος
^ 5. l. πεπληρωμένος
^ 5. l. γνησιώτατε
^ 5. l. βεβαιότατε
^ 5. παϊηου papyrus
^ 6. l. κυρίῳ
^ 6. l. θεῷ
^ 6. l. ἐπάρῃς
^ 6. l. χεῖράς
^ 6. l. θεὸν
^ 6. l. τύτος
^ 6. l. σταυροῦ
^ 6-7. l. μεμελη|μένος
^ 7. l. τοῦ
^ 7. l. ταπεινοῦ
^ 7. l. ταλαιπώρου
^ 7. corr. ex φωο
^ 7. l. ἡλίου
^ 7. l. εἰδέναι
^ 7. l. χειρόγραφον
^ 8. l. βεβαιοτάτων
^ 8. ϋμῶ̣[ν] papyrus
^ 8. l. σε
^ 8. l. θέλω
^ 8. l. [γνησιώτ]ατε
^ 8-9. l. μακαρι|ώτατε
^ 9. l. ἦμεν
^ 9. l. μετὰ
^ 10. l. σπουδαία<ν>
^ 10. l. εὐλογημένη<ν>
^ 11. l. Παῦλος
^ 11. l. πρεσβύτερος
^ 11. l. ὁ
^ 11. l. υἱοῦ
^ 12. l. Μεγαλώνυμος, corr. ex μικαπ̣ωνην
^ 12. ϊνα papyrus
^ 12. l. παραδώσητέ
^ 12. l. με
^ 12. l. τῶι
^ 12. l. Σουροῦτι
^ 12. l. εἰς
^ 12. l. ἔμει[να]
^ 12. l. [πειρ]αζόμενος
^ 13. l. ἔμεινα
^ 13. l. ἐκεῖ : εκ̈ι papyrus
^ 13. l. Φαμε[ν]ώθ
^ 13. l. ὅτε
^ 13. l. δὲ
^ 13. l. βέβηκέ
^ 13. l. μοι
^ 14. l. διαβολικόν
^ 14. l. ἀγαπητὲ
^ 14. l. γνησιώτατε
^ 14. l. ἀξιώτατε
^ 15. l. μεμελημένος
^ 15. l. ἡμέρας
^ 15. l. τῶν
^ 15. ϋιω papyrus
^ 16. ϋιω papyrus
^ 16. ϊνα papyrus
^ 16. l. ἀποδώσει
^ 16. l. χεῖρας
^ 16. ϋμων· papyrus
^ 16. l. δὲ
^ 17. l. ἁγίου
^ 17. l. δὲ
^ 17. l. δὲ
^ 18. l. μέρη
^ 18. l. Μεγαλώνυμον
^ 18. ϊνα papyrus
^ 18. l. ἐπάρωσιν
^ 18. l. χεῖρας
^ 19. l. ὅλῃ
^ 19. l. καρδίᾳ
^ 19. l. τύπος
^ 19. l. σταυροῦ
^ 19. l. ἀποστερήσωσί
^ 19. l. με
^ 19. l. με
^ 20. l. ὑμεῖς : ϋμισ papyrus
^ 20. l. [οἰ]κτίρμονες
^ 20. l. γίγνεσθε
^ 20. l. [σπο]δαζόμενοι
^ 21. l. θεόν
^ 21. l. ἀγαπητέ
^ 21. l. ἵνα
^ 21. corr. ex μονης
^ 21. ϊνα papyrus
^ 22. l. γενήσονται
^ 22. l. θεὸν
^ 22. l. μετὰ
^ 23. l. μεμελημένοι
^ 23. ϊνʼ papyrus
^ 23. l. μὲρη
^ 24. l. κατὰ
^ 24. l. ἐντελλόμενοι
^ 25. l. μετὰ
^ 26. l. σε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.