Papyri.info

sign in

p.lond.7.2188 = HGV P.Lond. 7 2188 = Trismegistos 251 = p.grenf.1.pg24DDbDP transcription: p.lond.7.2188 [xml]

148 BC Philadelphia
[Reprinted from: p.grenf.1.pg24] P.Grenf. 1 pg24 (r,2 21-31 only)

r,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τ̣ο̣υ̣[ -ca.?- ]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μο  ̣  ̣[ -ca.?- ]ν Μοντραο  ̣[  ̣] κατ-
απεσ̣[ταλμέ]ν̣ης δὲ ἐφʼ ὑμ[ᾶ]ς(*) πεπόμ-
φαμε[ν τὸ ἀντί]γ̣ρ̣α̣φον. σάνπερ(*) οὖν προ-
5χειρ[ίζων]ται ἐξ αὑτῶν τοὺς διε-
ξάξ̣[οντα]ς̣ ἕως ἀνδρῶν τριῶν
καλῶς [ποιήσ]εις συντάξας δ̣ο̣  ̣[  ̣]ι̣
τοῖς ἐν[καλο]υ̣μένοις τἀντίγραφ[ο]ν̣(*)
τῆ[ς ἐντεύξε]ως λαβεῖν παρ  ̣  ̣
10τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πίσ]τ̣ιν ὅτι ἀπα̣[ντη-]
σα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ] τ̣ὸ ἐν τῆι αὐλῆι [κρι-]
τ̣[ήριον ἐν ἡμέ]ρ̣αις λ̣ οὐκ ο[ -ca.?- ]
τ̣ι̣[- ca.10 -]ιτου   ̣ης αυθ[ -ca.?- ]
ἐ̣ὰν̣ δ[ὲ μὴ ἀπαντ]ώ̣σι, ἐξα̣ποστ̣[εῖλαι]
15αὐτ̣[ούς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των [  ̣]ποκατ[ -ca.?- ]
τη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρον γ̣ῆς η  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ινε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον προ[σ]αγή[οχ -ca.?- ]
μ[- ca.9 -]τες ἐνομίσθ[η -ca.?- ]
αι  ̣[- ca.9 -]ς καθήκει εκπ̣[ -ca.?- ]
20φθ[- ca.9 -] οἰκ̣ονομηθ̣ητ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21[ -ca.?- ] (ἔτους(?)) λγ, Ἁθὺ̣ρ̣ [ -ca.?- ]
βασιλεῖ Πτ̣[ολε]μ̣αίωι καὶ βα̣[σιλίσσηι]
Κλεοπάτρ[αι τ]ῆι ἀδελφῆι θ[εοῖς]
Φιλ̣[ο]μήτο[ρσιν χ]αίρειν οἱ ἱερε[ῖς]
25τοῦ ἐν Ἑρμ̣[ώνθε]ι τῆς Θη(βαίδος) ἱερο̣[ῦ]
τοῦ Μοντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υν καὶ Ἀρσ[ινόης]
κ[αὶ θεῶ]ν Ἀ̣[δελφῶ]ν καὶ θεῶ[ν Εὐερ-]
γ[ε]τ̣ῶ̣ν [καὶ θεῶν Φιλοπατόρων]
καὶ θεῶν [Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ]
30Εὐπάτορ[ος καὶ θεῶν Φιλομητό-]
ρων. ἀδ[ι]κ̣[ούμεθα ὑπὸ τῶν ἱερέων]
[ -ca.?- ]  ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
35[ἐ]ν τῆι ἄ[νω τοπ]α̣ρ̣[χίαι τοῦ Παθυ(ρίτου) ἐν τῆι ἱερᾶι]
γῆι τοῦ ἱεροῦ [ζ]ώιου [Βούχιος θεοῦ μεγάλου]
καὶ καθήκοντ[  ̣]ς τε  ̣[ -ca.?- τῆι ἱερᾶι]
πρ̣[ο]σόδωι τοῦ θεοῦ [ -ca.?- ]
ἐν Π̣α̣θύ(ρει) ἱερεῖς πα[ -ca.?- ]
40μένους συνβῆνα[ι -ca.?- κατασταθῆναι]
ἐφʼ Ἱππάλου [τ]οὺς δ[ -ca.?- ἐμη-]
χανήσαντ̣[ο] καὶ δ[ -ca.?- ]
Θεόμν̣ησ̣[τον τὸ]ν στ[ρατηγόν -ca.?- ]
σα[ -ca.?- ]την[ -ca.?- ]
45τω[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
θεο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47το[ῦ] Π̣α̣θ̣υ(ρίτου) ἣν κ̣[α]ὶ̣ κα[τ]ά τε τ̣ὴ̣ν̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
γενηθεῖσαν τῶι ἱερῶι Βούχει θεῶι μεγάλωι
ἀνιέρωσιν καὶ κατὰ τὴν ἐγδοθεῖσαν ἡμῖν
50ἐγ(*) βασιλικοῦ ἐν τῶι γ (ἔτει) ὅ ἐστιν ιδ (ἔτος) διαγρ(αφὴν)
κυριεύοντας(*) νυνὶ οἱ ἐ̣νκα̣[λ]ο̣ύμεν̣οι διὰ
μοχθη̣ρ̣ᾶς ἐπιβολῆς π̣ε̣ιρ[ώ]μενοι τοὺς τοιούτους
εἰς διά̣[σ]τ̣ασιν ἄγειν, ἐν οὐ̣δ̣[εν]ὶ ἡγησάμ[ε]νοι τὸ κα-
λῶς ἔχον, πλασάμενοι \δὲ/ ἀγέ̣νητα πρά̣γματα,
55ἐπέδωκαν ὑμῖν ἐν Διὸς πό(λει) τῆι μεγάληι ἐκ τοῦ
τοῦ πλήθους τῶν ἰερεί̣ων ὀνόματος ἔντευξιν
ἀντιποιούμενοί \τε/ τῆ[ς] γ̣ῆ̣[ς κ]αὶ τ[ὴ]ν ἐγδεδομένην
δὲ διαγρ(αφὴν) ἡμῖν κατʼ αὐτὴ[ν π]ροφερόμενοι παρὰ
λόγους γεγονέναι, ἠξίουν τε μεταπεμφθέν-
60των ἡμῶν τὴν πε[ρ]ὶ τ[ού]των διεξαγωγὴν
[γεν]έ̣σ̣θαι. ἧς [καὶ] καταπ[οσ]ταλείσης ἐπὶ Πτολεμαῖον
[τ]ῶν φίλων καὶ φριτβ(*) [καὶ] διὰ τῶν παρὰ τούτου
[τῆ]ς παρανγελίας(*) γ[εν]η̣θε[ίσης, προχειρισά-]
[με]νοι ἐξ ἑαυτῶν Θο[τώτην Πετε]υσορβούχιος
65[τῶ]ν στολιστῶν καὶ [Πετευσορβο]ῦχιν καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τω[ -ca.?- π]έ̣μψαμεν
[ -ca.?- ]κρισιν δι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σαντος[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ς ὑ̣πον[ -ca.?- ]
70[ -ca.?- ]τες̣ παρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ης αὐτω̣[  ̣  ̣  ̣]χον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντω̣ς τ[  ̣  ̣  ̣  ̣] Παθ(  )[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φιβιο̣ς̣ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]σα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μιν καὶ Ψο[σναῦ]ν Πτ̣[ολεμαίου (?) -ca.?- ]
75[ -ca.?- ]ἐκ Κροκοδ[είλω]ν π[όλεως -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἁρ]σιήσιος κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
συνεπεις̣[ -ca.?- ]επε̣[ -ca.?- ]ω̣ν[ -ca.?- τ]ὴν
νῆσον δια[κο]ῦσαι του[ -ca.?- ]ους
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79Traces
80[Ἀπολλ]ω̣νίου καὶ   ̣[  ̣  ̣]υσα  ̣[  ̣]τ̣ους  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
κατεργαζομένο̣υς οὐ μόνον τὸν   ̣[- ca.9 -]  ̣ν
καὶ Ἁρσιῆσιν ἐτρα̣υμάτισαν ἀλλὰ̣ [καὶ βιαίως τὰ]
ἱμάτιʼ αὐτῶν καὶ τὰ γεωργικὰ ἐργα̣[λεῖα περ]ιε-
λόμενοι ἐκ τῆς γ̣ῆ̣ς ἐξεδίωξαν. [οὗτοι δὲ]
85παραγεν̣[ό]μενοι [εἰς] τὴν Διὸς πό(λιν) ἐπέδ[ωκ]αν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
ἔντευξι̣ν ἀξιοῦ̣ν̣τες τοὺς περὶ τούτων π[ρο]σ-
ήκοντ[ας λό]γ̣ον ποιήσασθαι. ταύτης δὲ χρημ̣[α]τισ-
θείσης Νικάνορι καὶ Ἀρχιάνακτι τοῖς ἀρχισ̣[ωμ]ατφυ(*)
καὶ \πρὸς/ ταῖς ἀνακρίσ̣ε̣σιν καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν τῆι αὐλ̣ῆι
90κριτηρί[ο]υ, ἧς καὶ ἀποδοθείσης τῶι ἑνὶ αὐτῶ̣ν
Ἀρχιάν̣[α]κτι, ἐγράφη Πλειστάρχωι τῶι τ̣[ο]ῦ̣
νομοῦ ἀρχιφυ(λακίτηι) ἐξαποσ̣τεῖλαι αὐτούς. τούτ̣[ω]ν̣
δʼ ἐκ[κ]λεινάντων(*) εἴ πως δυναντο(*) τὸ πρᾶγμα
διαρ[θ]ῆναι, τοῦ̣ δὲ Πλε̣ιστάρχου χωρισ[θ]έ̣ντος
95εἰς Π̣[τ]ολεμα[ί]δ̣α̣, [ο]ὐ με̣ταμεληθέντε[ς] ἐ̣φʼ οἷς
ἦσαν̣ [π]ρότ̣[ερον δι]α̣πεπραγμένοι, ὑπο[λα]β̣όντες
δὲ [εὐκα]ι̣ρ̣ί̣[αν] ἔχειν, ἐπελθόντες πά[λιν ἐ]πὶ
τὴν̣ [νῆσον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ατέδραμον δὲ τοὺς [π]αρʼ
ἡμῶ̣[ν καὶ ἐτραυ]μάτισαν α αὐτῶν αφ̣[ -ca.?- ]
100ε̣  ̣π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ῦντες τ̣[  ̣]ι̣[  ̣  ̣]υ γεωργίαι κατα[ -ca.?- ]
ἐξ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ] σιτικὰ κα̣[ὶ ἐλα]ει̣κὰ(*) φορτία τ[ -ca.?- ]
εἰς τ̣[ὸ βασιλι]κόν. ἐπεὶ ο[ὖ]ν̣ τ̣αῦτα συντελο[ῦνται]
παρὰ̣ [τὸ καλ]ῶς ἔχον κ[αὶ] π̣[ᾶν]{τα} δίκαιον̣, [δεό-]
μεθ[α ὑμῶν τ]ῶ̣ν μεγίσ[τ]ω̣ν̣ θ̣ε̣ῶν καὶ νικη̣[φόρωνβα(σιλέων),]
105εἰ ὑμ[ῖν δοκεῖ,] π̣ροστάξαι γ̣ρ̣ά̣ψαι ⟦τῶι⟧ Βοήθω[ι τῶι]
ἀρχισ̣[ωματοφύ(λακι) κ]α̣ὶ στρα(τηγῶι) τῆς Θη(βαίδος) [ὅ]πως μεταπ[εμψά-]
μ̣εν̣[ος τοὺς προ]γεγρ(αμμένους) ἱ[ε]ρ̣εῖς [αὐ]τοὺς περ̣ὶ αρ̣[ -ca.?- ]
ἐ̣πισκ̣[εψ -ca.?- ἵνα ἐ]άνπερ ἠ(*) οἷα [γράφομεν]
ἀληθ[ῆ -ca.?- ] ἁρμοζοντ̣[ -ca.?- προ-]
110νοηθ̣[ῆι -ca.?- ]ν̣ παρανομ̣[ -ca.?- ]
γεν[ -ca.?- μηδὲ]ν̣ ἐμπόδι[ον τοῦ]
ἐπιτ[ελεῖν -ca.?- τὰ τῶ]ι βα(σιλεῖ) καθήκ[οντα]
ἐκφό[ρια -ca.?- ]ενα ἐκ π[ -ca.?- ]
τούτ̣[ων δὲ γενομένων ἐσόμεθα τοῦ δικαίου τε]τευχό[τες.]
115[ -ca.?- εὐτυ]χ̣ε̣ῖ̣[τε. -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116[ -ca.?- τῆς ἐπιδοθείσης ἐντε]ύξεω̣[ς τῶι]
βα(σιλεῖ) καὶ τῆι β[α(σιλίσσηι)] παρ[ὰ τῶν ἐξ Ἑρ]μ̣ώνθεω̣[ς]
ἱερείων τὸ ἀντίγ[ραφον ὑ]ποτετάχ̣[α]μ̣εν.
καλῶς οὖν ποήσεις(*)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ς̣ ἀκολού[θ]ως
120τοῖς διασαφουμέν[οις καὶ ἡμῖ]ν προσαν[έ]γ̣κας(*).
——
ὑπογρ(  )
Σαραπίωνι καὶ Πλ[ειστάρχωι(?)] (ἔτους) λγ, Ἁθὺρ [ -ca.?- ]
ἐ[πὶ τ]οῦ γενομένο̣υ̣ ἐν ἰλει̣[θ]υίας(*) πό(λει) χρη(ματισμοῦ) τ̣ῆ̣[ι β]ϛ̣
τ̣ο̣ῦ Ἁθὺρ τοῦ λγ (ἔτους), καταστάντων τ̣[ῶν]
[ἐ]ξ Ἑρμώνθεως ἱερείων π[ρ]ὸς τοὺς ἐκ̣ [τῆς]
125Παθύ(ρεως) ἱερεῖς περὶ τῶν κατὰ τὴν διαμ[φιζβη-]
τουμένην πρὸς ἑαυτοὺς νῆσον καὶ τ̣[ὸ]
προσγένημα ὑπὲρ ἧς προσ[εν]η̣νε[γ]μ[ένοι] ἦσαν
τὴν ἐπίσκεψιν ἐνεστάναι ἐπὶ τοῦ β[α(σιλέως)], συνεκρίθη
⟦ν̣α̣μ̣ε̣ν̣⟧ μέχρι τοῦ τὸ φανησόμενον τῶι βα(σιλεῖ)
130προσταχθῆναι ἡμῖν, τὴν μὲν τήρ[η]σιν καὶ
τὴν συναγωγὴν τῶν ἐκ τῆς ἀντιλε̣[γο]μένης <γῆς>
[γε]νημάτων δι[ὰ τ]ῶν προχειρισθησ[ομέ]ν̣ω̣ν
ὑ̣π̣ὸ τῶν ἐκ τῆ̣[ς Ἑ]ρ̣μώνθεως ⟦ἱερείω[ν]⟧ \γεωργ[ῶν -ca.?- ]/ [γενέ]σ̣θ̣αι
καὶ τὰ μὲν καθήκ̣[ον]τα εἰς τὸ βα(σιλικὸν) ἐκφόρ[ια κατα-]
135μετρηθῆναι ὑπʼ αὐτῶν, τὰ δὲ λοιπ[ὰ ]ἐπιγενη-
μαναντα(*) πάντα καὶ τὰ̓́λλα(*) κα̣τ̣α̣[σχεθῆναι]
διά τε τοῦ ⟦  ̣  ̣  ̣⟧ ἐπὶ τοῦ τόπου ἐπ(ιστάτου) καὶ [τοῦ] ἀρχιφυ(λακίτου)
καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς ταῖς πραγμα[τε]ί̣αις τετα-
γμένων μέχρι τοῦ τὸ κριθησόμεν[ον] τῶι βα(σιλεῖ)
140προσταχθῆναι, ἵνʼ ὑποτερω(*) ἂν αὐτ̣[ῶν] ἡ κυριεία
τῆς γῆς περιγείνηται, τούτω(*) τὰ ἐπι[γ]ε̣νήματα
ἀποδοθῆι· καὶ γραφη(*) τῶι ἐπ(ιστάτηι) καὶ τῶι ἀ̣ρ̣[χ]ιφυ(λακίτηι) περὶ τούτων
[ὅ]πως λάβω[σι π]αρά τε τῶν ἱ[ερεί]ων [καὶ τῶν ὑπὸ] τούτων
[προχειρ]ισθησομένων τὴν [καθήκουσαν πίστιν με]τὰ
145[  ̣  ̣  ̣  ̣ χ]ε̣ιρ[ογρ(αφίας)] ὅρ̣κου βα(σιλικοῦ) π[ερὶ τοῦ συντελεῖν πάντα]
[ἀπὸ τοῦ βε]λ̣τ̣[ίσ]του καὶ τὰ κ[αθήκοντα εἰς τὸ̣ βα(σιλικὸν) ἐκ-]
[φόρια ἐπιτελ]εῖν καὶ μ̣η̣[ -ca.?- νοσφίζεσθαι]
[ -ca.?- ἄ]λ̣λοις καταχ̣[ -ca.?- καθʼ ὁντινοῦν]
[τρόπον μηδʼ ἑτέ]ρ̣οις συν̣ισ[τορης -ca.?- ]
r,6
150[Σαραπίωνι ἐπιστάτηι]
[ἐπειδὴ ἐπὶ τοῦ γενομένου ἐν ἰλειθυίας(*) πό(λει) χρη(ματισμοῦ)]
[τῆι κϛ τοῦ Ἁθὺρ τοῦ λγ (ἔτους) καταστάντων τῶν]
ἐξ̣ [Ἑρμώνθεως ἱερέων(*) π]ρὸς τοὺ[ς ἐκ Παθύ(ρεως) συνεκρίθη]
μ[έχρι τοῦ τὸ φανησόμενον τῶι] β̣α(σιλεῖ) προσ[ταχθῆναι]
155ἡμ̣[ῖν τὴν μὲν τήρησι]ν καὶ [τὴ]ν συνα[γωγὴν]
τῶ[ν ἐκ τῆς ἀντιλεγο]μένης γ̣ῆ̣ς ⟦διατ⟧ [γενημάτων]
διὰ [τῶν προχειρισθησ]ομένω[ν ὑπὸ] τῶν   ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐξ̣ [Ἑ]ρ̣μ̣ώ[νθεως ἱε]ρ̣είων γ̣[εν]έ[σ]θ[αι τὰ μὲν κα-]
θήκ̣ο̣ντα [ε]ἰ[ς τὸ βασιλικ]ὸν ἐκφόρι[α καταμετρηθῆναι]
160ὑπ̣ʼ α̣ὐτῶν \τὰ/ δ[ὲ λοι]π̣ὰ ἐπιγ̣[ενήματα πάντα]
κα[ὶ τ]ὰ̓́λλα(*) κ̣α̣[τασχε]θῆνα[ι διά τε σοῦ καὶ τοῦ]
ἀρχιφυ(λακίτου) καὶ τῶν [ἄλλων τ]ῶν π[ρὸς ταῖς πραγματείαις <τεταγμένων>]
μέχρι τοῦ τὸ [κριθησό]μ̣ενον τ[ῶι βα(σιλεῖ) προσταχθῆναι]
ἵνʼ ὁ̣π̣οτέρωι [ἂν τῶν ἱ]ερείων [ἡ κυριεία τῆς γῆς]
165πε[ρ]ιγένητ̣[αι, τούτ]ωι καὶ τὰ [ἐπιγενήματα ἀποδοθῆι]
καλ̣ῶς ποή̣[σεις](*)[ λα]βὼν παρ[ά τε τῶν ἱερείων]
κα[ὶ τ]ῶν ὑπ[ὸ τούτων] προχειρισ[θησομένων τὴν]
κα[θ]ήκουσαν [πίστ]ιν μετὰ χ[ειρογρ(αφίας) ὅρκου βα(σιλικοῦ)]
π[ερὶ] τοῦ συν[τελεῖ]ν πάντα [τὰ συγκεκριμένα]
170ἀ[πὸ το]ῦ β̣ελ̣[τίστο]υ <καὶ> τὰ καθή̣[κοντα εἰς τ̣ὸ βα(σιλικὸν) ἐκφόρια ἐπι-]
τ[ελε]ῖ̣ν̣ καὶ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς νοσφί̣[ζεσθαι (?) -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣ ἄλ]λοις̣ α̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ καθʼ ὁ̣ν̣[τινοῦν τρόπον]
[μ]η̣δ̣ʼ ἑ̣τέροις συν̣ισ̣τορης  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ προνοηθεὶς ἵνα γένη[ται ἀκολούθως τοῖς ἐντεταγ-]
175μ̣ένοις καὶ ἡμῖν διασαφ[ήσας. -ca.?- ]
[Π]λ̣ειστάρχωι ἀρ[χ]ι̣φυ(λακίτηι) ἡ αὐτ[ή. -ca.?- ]
[Διο]ν̣ύσιος [ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ἐ]πισκοποῦν̣[τ]ε̣ς εὑρίσκ[ομεν κατὰ τὴν διαγρ(αφὴν) τὴν ἐγδε-]
[δο]μένην ἐγ(*) βα[σιλι]κοῦ ἐν τ̣[ῶι Χοίακ μηνὶ τοῦ γ]
180[ὅ] ἐστιν ιδ (ἔτος) [  ̣  ̣  ̣  ̣] Πτολ[εμαῖον -ca.?- ]
[ὑ]ποδιοικητ[ὴν συ]γκρῖναι[ -ca.?- ]
[σ]τρατηγησα̣[  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣τὰ τ̣[ -ca.?- ]
[ἐγ]δεδομεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ισι[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]σ̣πέπρατ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ινοντ[ -ca.?- ]
185[Νεχ]θμείνε[ι τῶν ἐ]κ Πα[θύ(ρεως) ἱερείων -ca.?- (?)]
[  ̣  ̣  ̣]αυτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187[ -ca.?- ]  ̣ρον  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- γρά]ψαντος τὴν ὑποκειμέ̣[νην ἐπιστολὴν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν ἧι ὑ]πομένει τάξασθαι ἀν[τὶ τῶν ἐκ τοῦ -ca.?- ]
190[ -ca.?- προσγεν]ή̣ματος πυροῦ ἀρ(ταβ ) ω Γ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑπεγράφη τ]ῶι βα(σιλικῶι) γρ(αμματεῖ) ἐπισκεψάμεν[ον -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἀνενεγκεῖν. τούτο\υ/ δ[ὲ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῆς ἐπιστολῆ]ς κατακεχωρισμένης [ἐπὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὸ]ν τοπογρ(αμματέα) ἀνενήνοχ[ε -ca.?- ]
195[ -ca.?- ἐπι]σ̣κοποῦντα εὑρίσκε̣ι̣[ν διὰ τοῦ γενομένου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπολογισ]μοῦ ἐν τῶι κε καὶ α (ἔτει) [βα(σιλέως) Ἐπιφανοῦς τοῦ πατρὸς]
[ -ca.?- τῶν βασιλέ]ων ἀρούρας ιδ δ´ ἀνὰ ζ̣ [ἐν δὲ τοῖς β καὶ γ (ἔτεσι) βα(σιλέως)]
[Φιλομήτορος] (ἀρούρας) θ ἀνὰ ζ, δ (ἔτει) (ἀρούρας) ι, ε (ἔτει) [(ἀρούρας) -ca.?- ][ ϛ (ἔτει) (ἀρούρας) -ca.?- ]
[ -ca.?- ][ ζ (ἔτει) (ἀρούρας) ξθ δ´] (γίνεται) (ἀρούραι) ιβ[α] δ´, ὥστʼ εἶναι νη̣[ -ca.?- ]
200[ -ca.?- ]η̣ς (ἀρούρας) ρλε ἀνὰ ζ ὑπι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τοὺς ἐν Ἑρμ]ώνθει ἱερεῖς πρὸς τοὺς ἐ[ν Παθύ(ρει) -ca.?- ]
[ -ca.?- ἱερ]ᾶς γῆς Βούχι[ο]ς ἱεροῦ ζώ[ιου θεοῦ μεγάλου -ca.?- ]
[ -ca.?- σχοινία α]γ̣ η´ πρὸς (ἀρούρας) ιγ η´ ιϛ´ ὥστε [γενέσθαι τῆς -ca.?- ]
[ -ca.?- προσγεγ]ε̣ν̣ημένης (ἀρούρας) ρκα [δ´ ἧς ὅρια -ca.?- ]
205[ -ca.?- νότου γῆ] διατείνουσα ἕως τῆς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αὶ Ἠπιοδώρου τοῦ Μνη[σαγόρου, βορρᾶ γῆ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἱεροῦ ζώιου] Β̣ο̣ύχιος θεοῦ μεγάλου (ἀρούρας) α̣[γ η´ ιϛ´] [καὶ μετ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀπηλιώτου μέγας ποτ̣[αμός, λιβὸς -ca.?- ]
[ -ca.?- βασιλικὴ γῆ ἰδι]όκτητος ἣν γεωργεῖ Δια̣ [ -ca.?- ἀνὰ μέσον -ca.?- ]
210[ -ca.?- οὔσης κοιλ]ά̣δος λεγομένης Χ̣ολω  ̣ [ -ca.?- τὴν νῆσον -ca.?- ]
[ -ca.?- πρὸς τὰ ἐκφ]όρια τῆς δηλουμένης ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ϛ 𐅷 κρότωνος ιη̣ (γίνεται) κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μέ]ρος παραδεδό̣σθ[α]ι̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ον τ̣[ὸ]ν ἀρχισωματοφ̣ύ̣(λακα) [ -ca.?- ]
215[ -ca.?- ]τες αὐτῶι περὶ τοῦ τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι διαγρ(αφ )  ̣ διὸ καὶ προθέν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν Διὸς πό(λει) τ]ῆι μεγάληι καὶ μετὰ τὰς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ά̣ντες ἐν τῆι Διὸς πό(λει) α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συμ]π̣αρόντων ἐπὶ τε τῆς   ̣[ -ca.?- ]
220[ -ca.?- ]ως Λυκίσκου τῶν δια[δόχων -ca.?- ]
[ -ca.?- πρὸς] τῆι ἐπιστατεία[ι τ]ῶν [φυλακιτῶν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρου ἐπ(ιστάτου) \τοῦ/ περὶ Θή(βας) κα̣[ὶ] Π̣αθυ[(ρίτου) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣άδης τ  ̣[  ̣  ̣]ουτ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224[ -ca.?- ] ἄνευ τῆς ἡμε̣τ̣έ̣ρ̣[ας -ca.?- ]
225[ -ca.?- διαμ]φιζβητουμένης   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] \πρὸς/ τοὺς ἐκ Παθύ(ρεως) συνκεχωρή[κασι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τὰ συνσταθέντα καὶ ὑ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καταλαβόντες αὐτοὺς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Νεχθμῖνις ἐμ(*) Πτολε̣[μαίδι -ca.?- ]
230[ -ca.?- ] (ἔτους) ε, Μεσο[ρὴ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αὶ ἀπʼ ἐκείνου τοῦ χρ̣[ηματισμοῦ (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- οἱ ἐξ Ἑ]ρμώνθεως κρατοῦντ̣ε̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τα ἀποφερομένων αν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (ἔτους) λγ, Μεχεὶρ ιε. [ -ca.?- ]
235[ -ca.?- ]ε̣ιδ̣ει χαίρειν. [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῆς πρὸς τὸν] ο̣ἰκονόμον διαγρ(αφῆς) τὸ ἀν[τίγραφον ὑπο-]
[τετάχαμεν. οὖ]ν ἀκολ̣[ο]ύθως τοῖς ἐν[τεταγμένοις -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔρρωσο. (ἔτους) ι(*), Χοίαχ κθ. [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔλαβον παρὰ τ]ῶν πρεσβυτέρων Ἑρμ[ώνθεως -ca.?- ]
240[ -ca.?- τὸ ὑπο]κ̣είμενον ὑπόμνημ[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μένου προσγενήμα[τος -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν τῆι ἄνω τοπαρχί]αι τοῦ Παθυ(ρίτου) ἀφʼ οὗ εἶναι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἱεροῦ ζώιου Β]ούχιος θεοῦ μεγάλου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναι ἐν τῆι σημαινομ[ένηι -ca.?- ]
245[ -ca.?- ] Νεχθμῖνιν καὶ τοὺς ἄλλ[ους -ca.?- ]
[ -ca.?- παρὰ τ]ὸ καλῶς ἔχον ἀντι̣π̣[οιούμενοι (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀ̣μφιζβήτησιν συν[ι]στ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] περὶ τὸν Νεκθμεῖνιν(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ τραυ]ματίσαντες πλε̣[ίο]ν̣[ας -ca.?- ]
250[ -ca.?- ]ς ἐξεργάσασθαι τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κρισιν ἐπʼ αὐτὸν κ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων καταβραβευθέν̣[των -ca.?- ]
[ -ca.?- κατα]πλεύσαντάς τινας   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔντευξιν ἐ]πιδοῦναι τῶι βα(σιλεῖ) εὖ τε [καὶ δικαίως -ca.?- ]
255[ -ca.?- προφερό]μ̣ενοι ἕκαστα λαβεῖν αὐτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ν]ουμήνιον τὸν στρα(τηγὸν) κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αὶ τῆς ταραχῆς ἐπιγε[νομένης -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν μετ]εώρωι τὰ κατὰ τὸ προσγ[ένημα -ca.?- ]
r,9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259[ -ca.?- ] μηδενὸς τ[ -ca.?- ]
260[ -ca.?- ] ὑπέσχηνται Καμητ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Θοτ]ώ̣τηι Πετευσορβούχ[ιος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ἱερεῦσι στολισταῖς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῶ]ν ἱερείων τοῖς παρατ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ο[  ̣]ηση̣μαρα ἀρχιυτ[ -ca.?- ]
265[ -ca.?- ] ἐν Ἑρμώνθει ἱερὸν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αὶ ἐγ(*) νέων Αφ ἐφʼ ὧι τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ς ἐν Διὸς πό(λει) θη(σαυρόν). κατακ[ολουθήσας οὖν τοῖς]
[ἐντεταγ]μένοις ἐπιστειλον τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ ἐπ̣ὶ̣(*) τὸν ἐν Διὸς πό(λει) τῆι μ̣[εγάληι Θησαυρόν -ca.?- ]
270[ -ca.?- ] ἀρ(ταβ ) Γ ἀφʼ ὧν ἐγ(*) νέων   ̣  ̣ [ -ca.?- ][ Αφ]
[τὰς δὲ λοι]π̣ὰς παραχρῆμα Αφ κ[αὶ τὴν εἰ-]
[κοστὴν] τοῦ ἐνκυκλίου τῆς πάσ[ης -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ς ν Α γ̣  ̣ (γίνεται) παρα[δεξάμενος οὖν]
[ἀνένεγκε] \[ἐ]ν λήμματι/ τ[οῖ]ς βασιλεῦσιν ἐφʼ ὧι κυρ̣[ιεύσουσιν αὐ-]
275[τοὶ τῆς γ]ῆς καθὰ καὶ [ο]ἱ ἐκ τοῦ βασ[ιλικοῦ πριάμενοι]
[τελοῦντες] τὰ ὑποκείμενα ἐκφόρι̣α̣ [καὶ εἰς τὰ ἱερὰ τὰ]
[πρὶν δι]δόμενα. ἐὰν δὲ μὴ τά̣[ξωσιν τὰς ἀναφο-]
[ρὰς ἐν το]ῖ̣ς̣ ὡρισμένοις χρόνοις, ἐπ̣[αναπραθήσεται]
[τὴν ταχίστ]ην καὶ <ἐὰν> ἐν αὐτῶι ἀφεύρε[μα γένηται, πραχ-]
280[θήσεται] παραχρῆμα ἀκολούθω[ς τῶι διαγράμ-]
[ματι. ἐξ]έ̣σται δὲ τοῖς βουλομέν[οις ὑπερβάλλειν]
[ἀφʼ ἧς ἂν ἡμ]έρας ἡ διαγρ(αφὴ) ἐγδοθη(*) ἕ̣[ως ἡμερῶν   ̣  ̣]
[οὐκ ἐλάσσ]ω̣ δὲ τῶν ἐπιδεκάτω̣ν. [(ἔτους) γ, Χοίαχ -ca.?- ]
[Πτολεμα]ίωι ὑποδιοκητῆι παρὰ [τῶν πρεσ-]
285[βυτέρ]ων Ἑρμώνθεως. ἐπεὶ π̣[ -ca.?- ]
[προσγεν]ή̣ματος ἐν τῆι ἄνω τοπ[αρχίαι τοῦ]
[Παθυ(ρίτου) ἐν] τ̣ὴι ἱερᾶι γῆι τοῦ ἱεροῦ ζ̣[ώιου Βούχιος θεοῦ]
[μεγάλου σ]χοινία ιγ η´ καὶ καθήκον[τα τῆι ἱερᾶι]
[προσόδ]ω̣ι τοῦ προγεγρ(αμμένου) θεοῦ π̣α[ -ca.?- ]
290[ -ca.?- ] καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐμ̣(*) [Παθύρει ἱερείων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣α̣μένων συνέ̣β̣η ὑπ̣[ -ca.?- ]
[καταστ]αθῆναι ἐφʼ Ἱππάλο[υ -ca.?- ]
r,10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293[ -ca.?- ]ης γεγονένα̣ι̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ημάτων δʼ ἀπο[ -ca.?- ]
295[ -ca.?- ὑπο]σ̣τατικῶς ἐχ̣ο̣ντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ήσαντες ὑπὲρ το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μένου προσγενή[ματος -ca.?- ]
[ἐν τοῖς προσή]κ̣ουσι καιροῖς παραχρῆ[μα -ca.?- ]
[ -ca.?- τὴν κα]θήκουσαν εἰς τὸ ἐν[ -ca.?- ]
300[ -ca.?- ] σῖτον παραμετ̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ἔστι δὲ τ]ὰ ὅρια. νότου πεδι[ -ca.?- βορρᾶ γῆ]
[ἱερὰ Βούχ]ι̣[ο]ς θεοῦ μεγάλου σχ[οινία ιγ η´, ἀπηλιώ-]
[του μέγας] π̣ο̣τ̣αμός, λιβὸς \γῆ/ ἤπ[ειρος -ca.?- ]
305[ὑπογραφα]ί.
[ -ca.?- ]  ̣ι ἐπισκεψάμενον ἀν[ενεγκεῖν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ά̣των. (ἔτους) γ(*), Χοία[χ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐπισκεψάμενον ἀν[ενεγκεῖν τὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- γ]ε̣[ι]τνίας. (ἔτους) γ, Χοί̣α̣[χ -ca.?- ]
310[ -ca.?- ] Πτολεμαίω[ι] χαίρειν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]υμμείξαντ̣ος [  ̣]μῖν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- μετ]απεπεμμένο[  ̣] πρὸς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑπι]σχνούμεθα ἀπομε[τρῆσαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῆς προσγεγενημένη̣[ς -ca.?- ]
315[ -ca.?- ]  ̣ τῆι ἱερᾶι προσόδωι τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σχοινία ιγ η´ ἧς καὶ τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐδηλώσαμεν παραχρ[ῆμα -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ισμένην διαγρ(αφήν)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συ]ναγεωχέναι εἰς̣ τ̣[ -ca.?- ]
320[ -ca.?- παραχρῆμα] Αφ τὰς δὲ λοιπ̣ὰ̣ς ἐγ̣(*) [νέων Αφ ][ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321[ -ca.?- ]ς̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ν̣[ -ca.?- κατὰ τὸν ἀπολογι]σ̣-
[μὸν τὸν γε]γενημένον ἐ[ν τῶι κε καὶ α (ἔτει) βα(σιλέως) Ἐπιφα-]
325[νοῦς τοῦ] π̣ατρὸς τῶν βα(σιλέων) ἀ[ρούρας ιδ δ´ ἀνὰ ζ, ἐν δὲ τοῖς]
[β καὶ γ (ἔτεσι)] βα(σιλέως) Φιλομήτορος (ἀρούρας) [θ ἀνὰ ζ, δ (ἔτει) (ἀρούρας) ι, ε (ἔτει)  ̣  ̣, ϛ (ἔτει)  ̣  ̣]
[  ̣  ̣][ ζ (ἔτει)] (ἀρούρας) ξθ δ´ (γίνεται) ἀρούραι ρκ 𐅵 δ´ [ὥστʼ εἶναι -ca.?- ].
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ης (ἀρούρας) ρλε ἀνὰ ζ[ -ca.?- οἱ ἐν Ἑρμ]ώνθει
[ἱερεῖς] πρὸς τοὺς ἐμ(*) Παθύ(ρει) [ -ca.?- ἱερᾶς γῆ]ς
330[Βούχιος] θεοῦ μεγάλου σχ[οινία ιγ η´ πρὸς (ἀρούρας) ιγ η´ ιϛ´]
[ὥστε γενέ]σθαι τῆς προσγεγε[νημένης (ἀρούρας) ρκ 𐅵 δ´ ἧς ὅρια]
[νότου γ]ῆ διατείνουσα ἕως [τῆς -ca.?- ]
[καὶ Ἠπιοδ]ώρου τοῦ Μνησαγ̣[όρου βορρᾶ γῆ ἱεροῦ] ζώιου
[Βούχιος ]⟦[ζώ]ιου⟧ (ἀρούρας) ιγ η´ ιϛ´ καὶ μετ̣[ -ca.?- ἀπηλιώτου μέγας ποτα]μὸς
335[λιβὸς β]ασιλικὴ γῆ ἰδιόκ[τ]η[τος ἣν γεωργεῖ Δια -ca.?- ]ς
[ -ca.?- κοι]λάδος λεγομένης Χ[ολω -ca.?- ]ο
[ -ca.?- τὴ]ν νῆσον πρὸς τὰ ἐκφόρ[ια -ca.?- ]υ̣
[τὸ ἐπιβλη]θὲν μέρος παραδεδω[ -ca.?- ]ο̣ς
[(ἔτους) γ, Χο]ίαχ ιθ.
340[Πτολε]μαῖος. μέτρη[σαι μέτρωι τῶι πρὸς τὸ χ]αλκ[ο]ῦ(ν)
[ -ca.?- ]  ̣ησιν(*) παραλη̣μ̣φ̣[ -ca.?- ] ἀρ(ταβ ) Γ
[καὶ τὰ ἄ]λλα τ̣ὰ ὑποκείμενα̣ [ -ca.?- (ἔτους) γ, Χο]ίαχ ιθ.

Apparatus


^ r,1.3. l. <ἡ>μ[ᾶ]ς
^ r,1.4. l. <ὡ>σάνπερ
^ r,1.8. l. τὸ ἀντίγραφον
^ r,3.50. l. ἐκ
^ r,3.51. corr. ex κυριευοντες
^ r,3.62. l. φριτ<ὸ>β
^ r,3.63. l. παραγγελίας
^ r,4.88. l. ἀρχισ[ωμ]ατ<ο>φύ(λαξι)
^ r,4.93. l. ἐκ[κ]λινάντων
^ r,4.93. l. δύνα<ι>το
^ r,4.101. l. [ἐλα]ικὰ
^ r,4.108. l. ἦ<ι>
^ r,5.119. l. ποιήσεις
^ r,5.120. l. προσεν[έ]γκας
^ r,5.122. l. Εἰλει[θ]υίας
^ r,5.135-136. l. [ἐπιγενή]|ματα
^ r,5.136. l. τὰ ἄλλα
^ r,5.140. l. <ὁ>ποτέρω<ι>
^ r,5.141. l. τούτω<ι>
^ r,5.142. l. γραφῆ<ι>
^ r,6.151. l. Εἰλειθυίας
^ r,6.153. l. ἱερείων
^ r,6.161. l. [τ]ὰ ἄλλα
^ r,6.166. l. ποιή[σεις]
^ r,6.179. l. ἐκ
^ r,8.229. l. ἐν
^ r,8.238. l. <γ>
^ r,8.248. l. Νεχθμῖνιν
^ r,9.266. l. ἐκ
^ r,9.269. corr. ex ε  ̣  ̣
^ r,9.270. l. ἐκ
^ r,9.282. l. ἐγδοθῆ<ι>
^ r,9.290. l. ἐν
^ r,10.307. corr. ex λ
^ r,10.320. l. ἐκ
^ v.329. l. ἐν
^ v.341. ησινησιν corr. ex ησισ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.grenf.1.10 [xml]

174BC Thebaid
[Reprinted in: p.dryton.1.11] P.Dryton 11

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lond.3.610pgxix [xml]

VII spc ?
[Reprinted from: .] pg335
[Reprinted in: p.lond.7.2188] PLond 7 2188

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.