Papyri.info

sign in

p.louvre.2.101 = HGV P.Louvre 2 101 = Trismegistos 88767DDbDP transcription: p.louvre.2.101 [xml]

r

column i
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ Ἰσιδώρο(υ) (δραχμ ) α
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ευμιω(  ) (δραχμ ) α
[ -ca.?- ]  ̣αμ  ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ωνίο(υ) (δραχμ ) α
[ -ca.?- ] (γίν ) α ̣1σπς
5[ -ca.?- ] (δραχμ ) οθ (διώβολον) (γίν ) χ(  ) ζς κ̣β̣
[ -ca.?- ] [ -ca.?- ]  ̣ιω(  )   ̣  ̣  ̣ (δραχμ ) ις (τετρώβολον)
[ -ca.?- ]α  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column i
Πάπος Λ̣αμάχου   ̣  ̣  ̣ Αθξ
Αρ  ̣ος μεμ(  )   ̣  ̣  ̣ ὥστε σεμβω(  )
10  ̣  ̣μφ  ̣  ̣  ̣ι  ̣  ̣ (δραχμ ) ρ
Ἡρακ(λ ) π  ̣  ̣υχ(  ) κω  ̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Φαῶτος (δραχμ ) α̣
  ̣λ̣ου ερ  ̣`γ´(  )   ̣  ̣
π  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]- ca.9 -[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column i
15α  ̣[ -ca.?- ] v
(γίν ) ε  ̣ εργα  ̣τζ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.