Papyri.info

sign in

p.louvre.2.96 = HGV P.Louvre 2 96 = Trismegistos 88762DDbDP transcription: p.louvre.2.96 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣υ̣π̣α̣τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣ερὶ τῶν τοιούτων διεξάγειν [ -ca.?- ]
Δ̣ι̣ο̣νυ̣σ̣ίωι τῶι ἐμ(*) Μέμφει στρατηγ̣[ῶι -ca.?- ]
5καὶ τὸν Ἀ̣λ̣έ̣ξανδρον ἐκκλ̣ι̣νοντ̣[ -ca.?- ]-
αντος ἀσθ̣ε̣ν̣ῶς διατεθεμ̣ε̣ν̣[  ̣]  ̣ α[ -ca.?- ]
τ̣  ̣ν  ̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τυ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τοι  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
π̣  ̣  ̣υκ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ντ̣[  ̣]  ̣  ̣αντ  ̣[ -ca.?- ]
10Δ̣ιονύσιος ἀπὸ τοῦ ὑπʼ ἐμοῦ δεδομέ[νου -ca.?- γε-]
γ̣ρ̣[α]φηκότα με ταῦτα παρʼ αὐ̣τ̣οῦ κ  ̣[ -ca.?- ]
vac. ? παρα  ̣[  ̣  ̣]  ̣σε εισ  ̣π  ̣[ -ca.?- ]
οὐδ̣ὲ̣ τοῦ Ἀλ̣ε̣ξάνδρου συνέ̣[τ]α̣ξεν α̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣ν̣ [Μέ]μ̣φει φυλακὴν κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15π  ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣ανη̣ς̣ πιστευο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --.

Apparatus


^ 4. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.