Papyri.info

sign in

p.mich.12.635 = HGV P.Mich. 12 635 = SB 12 10778 = Trismegistos 12299 = Trismegistos 16060 = michigan.apis.1292 = sb.12.10779 = o.wilb.40DDbDP transcription: p.mich.12.635 [xml]

AD71 Bacchias
[Reprinted from: sb.12.10779] SB12,10779

r
ἀντίγρ(αφον) (ἔτους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιαν̣ο̣ῦ Σεβαστοῦ μηνὸ(ς) Φαρμοῦθ(ι) ιη ἐν Βακ̣χι̣ά̣δ̣ε̣ι̣(*) τ̣ῆ̣ς̣ Ἡ̣[ρακλεί-]
δου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογοῦσιν Ταῶρις(*) ὡς ἐτῶν πεντήκοντα [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ]
Διδύμη ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα πέντε οὐλὴ μ̣ε̣τ̣ώπῳ ἐγ(*) δεξιῶν καὶ Σουῆρις ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αἱ τρῖς(*) Πετσίριος Περσίναι ἀλλήλων ἔνγου̣ο̣ι̣(*) ε̣ἰ̣ς ἔκτισιν μετὰ κυρίου τῆς μ̣ὲ̣ν̣ Τ̣α̣ώ̣ρ̣ι̣ο̣ς(*) κ[αὶ Δι-]
5δύμης τοῦ τῆς Διδύμης ἀνδρὸς Ἡρακλείδου τοῦ Χαιρήμωνος ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ ο̣ὐ̣λ̣ὴ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀριστε-]
ρῷ, τῆς δὲ Σουήριος τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς Ὀ̣ννώφρ̣ι̣ος τοῦ Ὀννώφριος ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ ο̣ὐλ̣ὴ̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Μάρωνι Ἑρμᾶτος ὡς (ἐτῶν) μα οὐλ(ὴ) μετώπῳ μέσῳ ὑπὸ τριχαν(*) ἔχιν(*) παρʼ αὐ[το]ῦ̣ ἀργυρί̣ο̣υ̣ ἐ̣[πισ]ή̣μ̣[ου νομίσ-]
ματος κεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας παραχρῆμα διὰ χίρος(*) ἐξ οἴκου, ἀντὶ δὲ τ̣[ῶν] τ̣ο̣ύ̣[των τόκων]
[σ]υνκεχωρηκέναι τὰς ὁμολογούσας ὥστε ἐνοικῖν(*) τὸν Μάρωνα καὶ τοὺς παρʼ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ [κ]α̣ὶ̣ ο̣ὓ̣ς̣ [ἐὰν]
10β̣ούληται ἐφʼ ἔτη πέντε ἀπὸ τοῦ προκειμένου χρόνου ἐν τῷ ὑπάρχοντ̣ι̣ α̣ὐ̣τ̣α̣[ῖς] τ̣α̣ῖ̣ς̣ [ὁμο-]
λογούσαις ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κώμῃ Βακχειάδει(*) ἐνάτῳ μέρει οἰκία̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ α̣ὐ̣λ̣ῆ̣[ς καὶ τῶν]
συνκυρώντων πάντων ἐν τῇ λεγομένῃ Βορροανον λαύρᾳ ὧν ἐστιν τοῦ αὐτ̣ο̣ῦ̣ Μά̣ρ̣ω̣ν̣ο̣[ς τρί-]
τον μέρος. βεβαιούτωσαν οὖν αἱ ὁμολογοῦσαι καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν τῷ Μάρων̣ι̣ καὶ τ̣[οῖς] πα̣ρʼ α̣ὐ[τοῦ]
τὰ κατὰ τὴν ἐνοίκησιν ταύτην πάσῃ βεβαι̣ώσι(*) ἐπεὶ(*) τε τοῦ κατʼ αὐτῆς κεφ[αλ]α̣ί̣ου κ̣α̣ὶ̣ ἐφ̣ʼ [ὃν ἐὰν]
15δέον ᾖ ἐπενοικῖν(*) χρόνον καὶ παρέξεσθαι τὸ δηλούμενον ἔνατον μ̣έ̣ρος τ̣ῆ̣ς οἰκ̣ί̣α̣[ς καὶ αὐ-]
λῆς ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ἀνεπειδάνιστον(*) καὶ καθαρὸν ἀπὸ δημοσ[ίου τε καὶ]
ἰδιωτικοῦ ὀφιλήματος(*), καὶ μηδένα κωλύοντα τὸν Μάρωνα μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτοῦ ἐν̣[οικοῦν-]
τας ἐν τούτῳ καὶ ἑτέρους {καὶ ἑτέρους} ἐνοικουντας(*) καὶ τὰ ἐνοίκια ἀποφερομέ[νους]
καὶ χρωομένο̣υς(*) τοῖς τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς χρηστηρίοις πᾶσι κατὰ κοινόν. καὶ μετὰ τ[ὸν]
20χρό[ν]ο̣ν ἀποδωσαν(*) αἱ ὁμολογοῦσαι τῷ Μάρωνει(*) τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας ,
μέχρι δὲ τοῦ ἀποδοῦναι αὐτὰς συνχ̣ωροῦσι ἐνοικῖν(*) τὸν Μάρωνα καθὼς πρόκειται. κ̣[αὶ]
ἐὰν̣ φανῇ ὁ Μάρων ἀνηλωκὼς δαπάνας εἰς ἐπεισκευὴν(*) ἢ καὶ ἀνοικοδομὴν ἢ ἄλλου τ̣[ινὸς]
ἐν τῷ προγεγραμμένῳ ἐνάτῳ μέρει τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς, ἐπάνανκον τὰς ὁμολογούσας ἀπ[οδοῦναι]
αὐτῷ Μάρωνει(*) ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως καὶ εὑρησιλογείας(*), ὑπογραφεὺς τῆς μὲν Διδύ[μης]
25καὶ Τ̣αώ̣ριος(*) Ἡρακ̣λείδης ὁ προγεγραμμένος ἑαυτῶν κύριος καὶ ἀνὴρ τῆς Διδύμης, τῆς [δὲ]
Σο[υ]ήριος καὶ τοῦ κυρίου καὶ ἀνδρὸς Εὐβις(*) Ἰσιδώρου ὡς (ἐτῶν) κε οὐλὴ ῥινὶ μέσῃ.
v
ἀντίγρ(αφον) ἐνοι[κή]σεως Ταώριος καὶ ἄλ(λων) πρ(ὸς) Μάρωνα(*)

Apparatus


^ r.1. l. Βακχιάδι
^ r.2. P. Heilporn (autopsy) (via PN) : Ταῦρις prev. ed.
^ r.3. l. ἐκ
^ r.4. l. τρεῖς
^ r.4. l. ἔγγυοι
^ r.4. P. Heilporn (autopsy) (via PN) : Τ̣α̣ύ̣ρ̣ι̣ο̣ς prev. ed.
^ r.7. l. τρίχα
^ r.7. l. ἔχειν
^ r.8. l. χείρος
^ r.9. l. ἐνοικεῖν
^ r.11. l. Βακχιάδι
^ r.14. l. βεβαιώσει
^ r.14. l. ἐπὶ
^ r.15. l. ἐπενοικεῖν
^ r.16. l. ἀνεπιδάνειστον
^ r.17. l. ὀφειλήματος
^ r.18. l. ἐνοικίζοντας
^ r.19. l. χρωμένους
^ r.20. l. ἀποδ<ότ>ωσαν
^ r.20. l. Μάρωνι
^ r.21. l. ἐνοικεῖν
^ r.22. l. ἐπισκευὴν
^ r.24. l. Μάρωνι
^ r.24. l. εὑρησιλογίας
^ r.25. P. Heilporn (autopsy) (via PN) : Τ̣αύ̣ριος prev. ed.
^ r.26. l. Εὔβιος
^ v.1. P. Heilporn (autopsy) (via PN) : vac. ? prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.12.10778 [xml]

AD183/4 Thebes

(o)


[Reprinted from: o.wilb.40] OWilb40

Μιῦσις καὶ μ(έτοχοι) ἐπιτ(ηρηταὶ) τι(μῆς) οἴνου καὶ φοι(νίκων)
Δέκμῳ πρ(εσβυτέρῳ) Ἡρακλᾶτο(ς)· ἔσχ(ομεν)
ὑπ(ὲρ) τιμῆς οἴνου γενή(ματος) κδ (ἔτους) (δραχμὰς) ε [(τετρώβολον)]
καὶ ὀνόμ(ατος) Ἀνουβίωνο(ς) π[ρ](εσβυτέρου)
5{πρ(εσβυτέρου)} Ἰσιδώρο(υ) (ὀβολοὺς δύο),
(γίνονται) δραχμ̣α̣ὶ̣ ἕ̣ξ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Recto);;Copy. The third year of the Emperor Caesar Vespasianus Augustus, the 18th of the month of Pharmouthi, in Bacchias in the division of Herakleides of the Arsinoite nome.;Taoris, about fifty years old . . ., and Didyme, about forty-five years old, with a scar on her forehead on the right, and Soueris, about . . . years old . . ., who are, all three of them, daughters of Petsiris, Persian women, and mutual sureties for recovery, and for whom the guardians are: for Taoris and Didyme the husband of Didyme, Herakleides, the son of Chairemon, about . . . years old, with a scar on his left . . .; for Soueris her own husband Onnophris, the son of Onnophris, about . . . years old, with a scar . . ., acknowledge to Maron, son of Hermas, about 41 years old, with a scar in the middle of his forehead below the hair, that they have received from him a loan of two hundred silver drachmai in coined money forthwith from hand to hand out of the house, and that instead of the interest thereon, the parties of the first part have agreed that Maron, his representatives, and whomever he wishes shall reside for five years from the aforesaid time in the property which belongs to the parties of the first part themselves, in the aforesaid village of Bacchias, viz., a ninth share of a house and courtyard with all the appurtenances in the so-called street of Borroanon; of which a third share belongs to the same Maron.;Accordingly let the parties of the first part and their representatives guarantee the provisions of this contract of habitation to Maron and his representatives with full guarantee both for the duration of the loan established by the contract and for as long as additional lodging is necessary. And they will deliver the designated ninth share of the house and courtyard unencumbered, unpledged, not offered as collateral, and free from all debts, both public and private, and they will see that no one hinders Maron or his representatives from living in this property, lodging others therein, collecting the rents, and using all the appurtenances of the house and courtyard in common.;And at the expiration of the period let the parties of the first part repay the two hundred silver drachmai to Maron, and until they repay they agree that Maron shall reside as stated above. And if it appears that Maron has undergone expense in repairing or also in building or for any other purpose in the aforesaid ninth share of the house and courtyard, it is necessary that the parties of the first part repay Maron himself without any delay or subterfuge.;Signatory: for Didyme and Taoris Herakleides, their aforesaid guardian and husband of Didyme; for Soueris and her guardian and husband Eubios, son of Isidoros, about 25 years old, with a scar in the middle of his nose.;;(Verso);;Copy of the contract of habitation, (made) by Taoris and others to Maron.