Papyri.info

sign in

sb.12.10881 = HGV P.Mich. 12 636 = P.NYU 1 20 = Trismegistos 12300 = Trismegistos 12539 = nyu.apis.4771 = nyu.apis.4781 = michigan.apis.1426DDbDP transcription: sb.12.10881 [xml]

AD 302 Karanis
[Reprinted from: p.mich.12.636rpdupl] P.Mich. 12 p38-40; dpl=P.Mich. 12 636

[ὑπατίας τῶν κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμια]ν̣οῦ τῶν ἐπιφ[ανεσ]τ̣άτ̣ω̣ν̣ [Κα]ι̣σ̣άρ̣ω̣[ν τὸ δ. (hand 4) κατεχω(ρίσθη) ιη (ἔτους) καὶ ιζ (ἔτους) καὶ ι (ἔτους) -ca.?- ]
(hand 1) [ἔτους ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γα]ί̣ο̣υ̣ Α̣ὐ̣[ρηλίου] Ο̣ὐ̣αλερίου Διοκλητι̣[αν]ο̣ῦ καὶ (ἔτους) ιζ Α̣ὐ̣τ̣[οκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Σαρματικῶν Μεγίστων Περσικῶν Μεγίστων Βρεταννικῶν Μεγίστων Καρπικῶν]
[Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σ]ε̣β̣[αστ]ῶ̣ν̣ καὶ ἔτ̣[ους ι τ]ῶν κυρίων ἡμῶν Φ̣[λαο]υ̣ί̣ου Οὐαλερίου̣ Κ̣[ωνσταντίου καὶ Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Περσικῶν Μεγίστων Βρεταννικῶν Μεγίστων Καρπικῶν Μεγίστων τῶν ἐπιφανεστάτων]
[Καισάρων μηνὸς -ca.?- ἐν] Π̣τ̣[ολεμαίδι] Ε̣[ὐ]εργέτιδι τοῦ Ἀρσ̣ι̣νο̣ί̣του νομοῦ. ὁμολογεῖ Α[ὐ]ρήλιος Ἀτίσιος Ἁτρῆ μη̣[τρὸς Θαλλοῦτος ἀπὸ κώμης Καρανίδος ὡς (ἐτῶν) ξ οὐλὴ κάτωθεν γόνατος - ca.13 - Αὐρηλίῳ Ἥρωνι Ἄπωνος μητρὸς -ca.?- ἀπὸ τῆς αὐτῆς]
5[κώμης ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ οὐλὴ]  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ε̣ξ̣ι̣ᾷ παρακεχωρηκέναι τὸν Ἀτίσιον τῷ Ἥρω[νι ἀ]π̣ὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅ[παντα χρόνον τὰς ὑπαρχούσας αὐτῷ καὶ ἀπογραφείσας ὑπὸ αὐτοῦ διὰ τῆς γενομένης παρὰ Σαβίνῳ κηνσίτορι ἀπογραφῆς]
[τῷ   ̣  ̣ (ἔτει) καὶ   ̣  ̣ (ἔτει) καὶ   ̣ (ἔτει) μην]ὶ̣ Θὼθ κβ περὶ ὁριοδικτίαν(*) τῆς προκιμένης κώμη[ς Κ]α̣ρ̣α̣ν̣[ίδος] (τετάρτης) (πέμπτης) τοπ(αρχίας) Ἡ̣[ρακλείδου μερίδος ἐπὶ μὲν τῆς α σφρα(γῖδος) ἐν τόπῳ Ταλινάρτυ λεγομένῳ ἰδιωτικῆς γῆς σπορίμης ἀρούρας τρεῖς ὄγδοον τετρα-]
και[εξηκοστὸν καὶ ἀ]β̣ρόχου ἀρούρης τέταρτον ἑκκαιδέκατον , ἐπὶ δὲ τῆς ε σφρα(γῖδος) ἐν τ̣[ό(πῳ) Τκα]ι̣νπ̣άω̣ λ[ε]γομένῳ [ἰδιωτικῆς γῆς σπορᾶς ιδ (ἔτους) καὶ ιγ (ἔτους) καὶ ϛ (ἔτους) ἀρούρας δύο , ἔτι τε καὶ ἐκκεχωρηκέναι τὸν Ἀτίσιον τῷ Ἥρωνι τὴν ἀπὸ τοῦ εὐτυχῶς εἰσιόντος]
ιθ (ἔτους) [καὶ ιη (ἔτους) καὶ] ̣[α (ἔτους)] διὰ παντὸς̣ γ̣εωργίαν ὧν ἀπεγράψατος ὁ ὁμολογῶν Ἀτίσιος δ̣[ι]ὰ̣ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣πογραφ[ῆς ἐπὶ τῆς προκειμένης α σφρα(γῖδος) ἐν τῷ τόπῳ Ταλινάρτυ λεγομένῳ βασιλικῆς γῆς σπορίμης ἀρουρῶν ἓξ ἡμίσους τετάρ-]
του ὀ̣[γδό]ο̣υ κα̣ὶ̣ ἄλλων βασιλεικῆς(*) γῆς σπορᾶς ιγ (ἔτους) καὶ ιβ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) ἀρούρης τετάρτο[υ ὀγ]δ̣[ό]ο̣υ̣ ἑ̣κ̣κ̣[αι]δ̣εκάτου κ[αὶ ἀβρόχου ἀρούρης ἡμίσους ἑκκαιδεκάτου ἐπὶ παντὸς τοῦ ἀρουρηδοῦ ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ἐπὶ τὸ πλεῖον ἢ ἔλαττον, ἐπὶ τοῖς]
10οὖσι αὐ̣[τῶν] ὁρίοις καὶ ποτίσ[τρ]ε̣ς(*) καὶ ἐκχύσεσι καὶ εἰσόδοις καὶ τε͂ς(*) ἄλλαις χρήσεσι κ̣α̣ὶ̣ δικαίοις π̣ᾶ̣[σ]ι κατὰ τὴν ἐξ ἀρ[χῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν συνήθειαν, ὧν γείτονες καθὼς ἡ προκειμένη ἀπογραφὴ περιέχει, τῆς μὲν ἐπὶ τῆς α σφρα(γῖδος) ἰδιωτικῆς τε καὶ βα-]
σιλεικῆς(*) <γῆς> πάσης οὔσης ἐν ἑνὶ πήγματι ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Πτολλᾶ κτῆσ̣[ι]ς ἀπὸ δὲ δ̣υσμῶν διῶ̣[ρυξ μεθʼ ἣν χέρσος ἀδέσποτος διόλου, τῶν δὲ ἐπὶ τῆς ε σφρα(γῖδος) ἀρουρῶν ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ταυημέρας κτῆσις ἀπὸ δὲ δυσμῶν]
Π̣α̣η̣[σ]ί̣[ο]υ κτῆσις, ἄνευ τιμῆς καὶ παραχωρητικοῦ καὶ πάσης τινὸς γοῦν δό̣σ̣εως ἀντὶ τῶν ὑπὲρ̣ [αὐτῶν δημοσίων τελεσμάτων πάντων, καὶ βεβαιώσειν τὸν ὁμολογοῦντα Ἀτίσιον τῷ Ἥρωνι καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τὰ κατὰ τὴν]
παραχώρησιν τῶν προκιμένων ἀρουρῶν πάσῃ βεβαιώσι, ἃς καὶ παρέξα̣[σθαι ἀνεπ]άφους κα̣ὶ ἀν̣[ενεχυράστους καὶ ἀνεπιδανείστους καὶ καθαρὰς ἀπὸ μὲν τελεσμάτων πάντων, τῶν δημοσίων παντοίων]
σιτικῶν ται(*) καὶ κριθικῶν καὶ ἀργυρικῶν καὶ ἀννωνῶν καὶ ἑ̣τέρων π[α]ντοί̣ων ἐ̣πιβολῶν καὶ τ[ῆς θείας διατυπώσεως ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ Μεσορὴ μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος ιη (ἔτους) καὶ ιζ (ἔτους) καὶ ι (ἔτους)]
15ὄντ̣[ω]ν πρὸς τὸν ὁμολογοῦντα Ἀτίσιον διὰ τὸ καὶ τὴν ἐπικιμένην ἐν ταῖς ἀ[ρο]ύ̣ρ̣αις τῷ ἐ[ν]ε̣σ̣τῶτι ἔτ̣ι̣(*) σ̣π̣[ορὰν αὐτῷ τῷ Ἀτισίῳ διαφέρειν, ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐμποιήσεως διὰ παντός, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖν τὸν Ἥρωνα τῶν πα-]
[ρα]χ̣ωρηθέντων καὶ ἐκ̣⟦κ̣ε̣⟧χωρηθέντων(*) αὐτῷ ἀρουρῶν πασῶν κ̣αὶ κυριεύειν καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν περιγι̣νόμ̣[ενα ἀπὸ τοῦ ἑξῆς εὐτυχῶς εἰσιόντος ἔτους εἰς τὸ ἴδιον αὐτὸν ἀποφέρεσθαι καὶ ἐξουσίαν ἔχειν διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν καὶ -ca.?- τὴν βασι-
λ]ε̣ι̣κ̣ὴν(*) γῆν ὡς ἐὰν ἑρῆται(*) καὶ διευθύνιν(*) αὐτὸν τῷ ἱερωτάτῳ ταμίῳ ἀπὸ τοῦ Θὼθ μηνὸς τοῦ ἐτυχῶς̣(*) ἰ[σ]ι̣ό̣[ντος](*) [ἔτους τὰ δημόσια πάντα καὶ ἀννώνας καὶ ἐπιβολὰς πάσας καὶ τὴν θείαν διατύπωσιν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον, ἐφʼ ἃς καὶ μὴ ἐπιπορεύεσθαι αὐτὸν]
τ̣ὸν Ἀτίσιον μηδʼ ἄλλ̣ον ὑπὲ̣ρ αὐτοῦ μηδένα κατὰ μηδένα τρόπον ἀλ̣λ̣ὰ καὶ τὸν ἐπ̣ε̣λευσόμενον̣ ἢ ἐμποι̣[ησόμενον καθʼ ὁντιναοῦν τρόπον ἀποστήσειν αὐτὸν παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ δαπανήμασι, ἔτι καὶ προσεκτίσειν τὰ ἀναλώματα διπλᾶ χωρὶς τοῦ μένειν]
κύρια καὶ τὰ προγεγραμμένα, καὶ οὐκ οὔσης ἐξουσίας οὔτε τῷ ἐκχωρήσαντι Ἀτισίῳ οὔτε μη(*) τῷ ἐκχωρη̣[θέντι Ἥρωνι - ca.10 - αὐτὸν ἀλλάξαι τὸν ἕτερον ἢ παραβῆναί τι τῶν ἐγγεγραμμένων κατὰ μηδένα τρόπον διὰ τὸ ἑκουσίῳ καὶ αὐθαιρέτῳ]
20[γ]ν̣ώμη̣ ἐπὶ τήνδε τὴν παραχώρησιν καὶ ἐκχώρησιν αὐτοὺς ἐληλυθέναι, καὶ περ̣ὶ δὲ τοῦ ταῦτ̣α οὕτως ὀ[ρθῶς καλῶς γεγονέναι ἐπερωτηθέντες ὡμολόγησαν. (hand 2) Αὐρήλιος Ἀτίσιος Ἁτρῆ ὁμολογῶ παρακεχωρηκέναι τὰς ὑπαρχούσας μοι περὶ ὁριοδεικτίαν]
κ̣ώμης Καρανίδος ἰδιωτικῆς γῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρούρας πέντε τεταρτον ὄγδοον ἑκκαιδέκατον τετρακαιεξηκοστόν , ἔτι τε καὶ ἐκκεχω̣[ρηκέναι βασιλικῆς γῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρούρας ἑπτὰ ἥμισυ τέταρτον ὄγδοον , ὧν αἱ γειτνίαι πρόκεινται, ἀντὶ τῶν δημοσίων]
τ̣ε̣λεσμάτων αὐτῶν πάντων καὶ τῆς θείας διατ̣υ̣πώσεως, καὶ βεβαιῶ καὶ ἐμμενῶ
πᾶσι καὶ οὐδὲ παραβήσομαι ὡς πρόκιται, καὶ ἐ̣περω̣[τηθεὶς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος -ca.?- ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου. (hand 3) Αὐρήλιος Ἥρων Ἄπωνος ]
[γέγονεν εἴς με]
25[ἡ] παραχώρησις καὶ ἐκχώρησις τῶν προκειμένων ἀρουρῶν πασῶν καὶ τελέσω τὰ ὑπὲρ αὐτῶν δημόσια π[άντα καὶ τὴν θείαν διατύπωσιν ἀπὸ τοῦ Θὼθ μηνὸς τοῦ εὐτυχῶς εἰσιόντος ιθ (ἔτους) καὶ ιη (ἔτους) καὶ ια (ἔτους) ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ὡς πρόκειται, καὶ ἐπερωτη-]
[θ]εὶς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος Ἀμμώνιος Θεονίνου οὐετρανὸς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀ̣γραμμάτου.

Apparatus


^ 6. l. ὁριοδεικτίαν
^ 9. l. βασιλικῆς
^ 10. l. ποτίστραις
^ 10. l. ταῖς
^ 10-11. l. [βα]|σιλικῆς
^ 14. l. τε
^ 15. l. ἔτει
^ 16. l. ἐκχωρηθέντων
^ 16-17. l. [βασι]|[λ]ικὴν
^ 17. l. αἱρῆται
^ 17. l. διευθύνειν
^ 17. l. ε<ὐ>τυχῶς
^ 17. l. εἰσιό[ντος]
^ 19. l. μὴ<ν>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mich.12.636rpdupl [xml]

AD302 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis
[Reprinted from: p.nyu.1.21] SB12,10881;PNYU1,21;PNYU1,20

[ἔτους ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γαίου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Διοκλητιανοῦ καὶ (ἔτους) ιζ Αὐτοκράτορος Καί]σ̣αρος [Μάρκου Αὐρηλίου Οὐ]αλερίου Μαξιμιανοῦ Γερ[μ]ανικῶν Μ̣[εγίστ]ων Σαρμ[ατ]ικ̣ῶ̣[ν Μεγίστων Περσικῶ]ν̣ Μεγίσ̣των Βρετα̣νν̣ικῶ̣(ν)
[Μεγίστων Καρπικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν και ἔτους ι τῶν κυρίων ἡμῶν Φλαουίου Οὐαλερίου] Κ̣ω̣[νστ]αν̣τίο[υ καὶ Γαλερίου Οὐα]λ̣ερίου Μαξιμιανοῦ Π̣[ερ]σικῶν Μεγίσ[τ]ων Βρεταν̣[νικῶν Μεγίστων Καρπι]κ̣ῶν Μεγίσ̣τ̣ω̣ν̣ <τῶν> ἐπιφανεσ-
[τάτων Καισάρων μηνὸς -ca.?- ἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ὁμολογεῖ Αυρήλιος Ἀτίσιος Ἁτρῆ μη]τ̣ρ̣ὸ̣ς̣ Θα̣λλοῦτος [ἀπὸ κώμης Κα]ρ̣α̣ν̣ί̣δος ὡς ἐτῶν ἑξ̣ήκοντα οὐλὴ κάτωθ̣ε̣ν̣ [γ]όνατο[ς   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣ Αὐρηλίῳ Ἥρω̣ν̣ι̣ [Ἄ]π̣ωνος μητρὸς
[ -ca.?- ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ὡς ἐτῶν   ̣  ̣ οὐλὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δεξιᾷ παρακεχωρηκέναι τὸν Ἀτίσιον τῷ Ἥρωνι ἀπὸ τοῦ νῦ]ν ἐπὶ τὸν ἅπαντ̣α̣ [χρόνον τὰς ὑπα]ρχούσας αὐτῷ καὶ ἀπο[γρ]αφίσας(*) ὑπὸ αὐτοῦ διὰ τῆς γενομένης̣ π̣α̣ρὰ Σαβίν̣ῳ κη̣νσ̣ί̣τ̣ορι ἀπογραφῆς(*)
5[τῷ   ̣  ̣ ἔτει καὶ   ̣  ̣ (ἔτει) καὶ   ̣ (ἔτει) μηνὶ Θὼθ κβ περὶ ὁριοδικτίαν τῆς προκειμένης κώμης Καρανίδος (τετάρτης) (πέμπτης) τοπαρχία]ς̣ Ἡρακλίδο̣(*) μερίδ̣[ος ἐπὶ μὲν τ]ῆ̣ς̣ π̣ρ̣ώ̣της σφραγῖδος ἐ̣ν̣ τ̣ό̣πῳ Ταλινάρτυ λεγομένῳ ἰ(*)διωτικῆς γῆς [σ]πορίμης ἀρούρας̣ τ̣ρῖ̣ς̣(*) ὄγδοον τατρα-
[καιεξηκοστὸν](*)[ καὶ ἀβρόχου ἀρούρης τέταρτον ἑκκαιδέκατον ἐπὶ δὲ τῆς ε σφραγῖδος ἐν τόπῳ Τκαι̣νπ̣άω̣ λεγο]μένῳ ἰ(*)διωτικη[ς γῆς σπορᾶ]ς̣ ι̣δ̣ ἔτους καὶ ιγ (ἔτους) [καὶϛἔ]τους ἀρούρας δύο , ἔτι τε καὶ ἐκκεχωρηκέναι τὸν \Ἀτίσιον/ τῷ Ἥρω̣νι̣ τ̣ὴν ἀ̣πὸ τοῦ εὐτυχῶς
[εἰσιόντος ιθ (ἔτους) καὶ ιη (ἔτους) καὶ αα (ἔτους) διαπαντὸς γεωργίαν ὧν ἀπεγράψατο ὁ ὁμολογῶν Ἀτίσιος διὰ τῆς αὐτῆς ἀπογραφῆς ἐ]πὶ τῆς προκιμ̣[ένηςασφρ]α̣γ̣ῖ̣δ̣ο̣ς̣ ἐ̣ν τῷ τ[όπῳ Ταλι]νάρτυ λεγομένῳ βασιλικῆς(*) γῆς σπορίμης ἀρουρῶν ἓξ ἡμίσους τετάρτου
[ὀγδόου καὶ ἄλλων βασιλικῆς γῆς σπορᾶς ιγ (ἔτους) καὶ ιβ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) ἀρούρης τετάρτου ὀγδόου ἑκκαιδεκάτου καὶ ἀβρόχου] ἀρούρης ἡμ̣ί̣[σους ἑκκαιδεκά]τ̣ου̣ ιϛ´ ἐ̣π̣ὶ παντὸς̣ [τοῦ] ἀρουρηδοῦ(*) ἢ ὅσων(*) ἠὰν(*) ὦσι ἐπὶ τὸ πλῖον(*) ἢ ἔλαττον, ἐπὶ τοῖς οὖσι αὐτῶν(*) ὁρίοις
[καὶ ποτίστραις καὶ ἐκχύσεσι καὶ εἰσόδοις καὶ ταῖς ἄλλαις χρήσεσι καὶ δικαίοις πᾶσι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν συνήθειαν,] ὧν γίτονες(*) καθὼς ἡ πρ̣ο̣[κιμέ]ν̣η ἀπογραφὴ [περιέ]χι(*), τῆς μὲν ἐπὶ τῆς α σφραγῖδος ἰ(*)διωτικῆς τε καὶ βασιλικῆς γῆς πάσης οὔσης
10[ἐν ἑνὶ πήγματι ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Πτολλᾶ κτῆσις ἀπὸ δὲ δυσμῶν διῶρυξ μεθʼ ἣν χέρσος ἀδέσποτος διόλου, τῶν δὲ ἐπὶ τῆς ε σ]φ̣ραγῖδος ἀρουρῶ[ν ἀπὸ μὲν ἀν]α̣τ̣ο̣λ̣ῶ̣ν Ταυη[μέρας κτ]ῆ̣σις ἀπὸ δὲ δυσμῶν Παησίου κτῆσις, ἄνευ τιμῆς καὶ παραχωρητικοῦ καὶ
[πάσης τινὸς γοῦν δόσεως ἀντὶ τῶν ὑπὲρ αὐτῶν δημοσίων τελεσμάτων πάντων, και βεβαιώσειν τὸν ὁμολογοῦντα Ἀτίσιο]ν̣ τῷ Ἥρωνι καὶ τοῖς παρʼ α[ὐτοῦ τὰ κ]α̣τ̣ὰ̣ τὴν παρ̣αχ̣[ωρησι]ν τῶν προκιμένων ἀρουρῶν πάσῃ βαιβεώσι(*), ἃς καὶ παρέξασθαι ἀνεπάφους
[καὶ ἀνενεχυράστους καὶ ἀνεπιδανείστους καὶ καθαρὰς ἀπὸ μὲν τελεσμάτων πάντων, τῶν δημοσίων παντοίων σιτ]ι̣κῶν δε̣(*) καὶ κριθικῶν κ̣[αὶ ἀργυρι]κῶν καὶ ἀννω[νῶν καὶ] ἑτέρων παντοίων ἐπιβολῶν καὶ τῆς θίας(*) διατυπώσεως ἀπὸ τῶν
[ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ Μεσορὴ μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος ιη (ἔτους) καὶ ιζ (ἔτους) καὶ ι (ἔτους) ὄντων πρὸς τὸν ὁμολογοῦντα Ἀτίσιον διὰ τὸ] καὶ τὴν [ἐ]π̣ικιμέ̣ν̣η̣ν(*) ἐν̣ τ̣[αῖς ἀρούρ]αις̣ τῷ ἐν̣[εστῶτι] ἔτι(*) σπορὰν αὐτῷ τῷ Ἀτισίῳ διαφαίρειν(*), ἀπὸ δαὶ(*) ἰδιωτικῶ̣ν̣ καὶ πάσης ἐνπο̣ιήσε[ω(ς)]
[διαπαντός, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖν τὸν Ἥρωνα τῶν παραχωρηθέντων καὶ ἐκχωρηθέντων αὐτῷ ἀρουρῶν πασῶν καὶ κυριεύειν κ]αὶ τὰ ἐξ(*) αὐτῶν π̣ε̣ρ̣ι̣γεινόμ[ενα ἀπὸ] τοῦ ἑξῆς εὐ<τυχῶς εἰσιόντος ἔ>τους̣ [εἰς τὸ] ἴ(*)διον αὐτὸν ἀπ<οφ>έρεσθαι(*) και ἐξουσίαν ἔχειν διοικῖν(*) καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶ(ν)
15[καὶ -ca.?- τὴν βασιλικὴν γῆν ὡς ἐὰν αἱρῆται καὶ διευθύνειν αὐτὸν τῷ τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ ἀπὸ τοῦ Θὼθ μηνὸς τοῦ εὐτυχῶς εἰσιό]ντος ἔτους τ̣ὰ δη̣μ̣[όσια πά]ν̣τ̣α καὶ ἀννώνα̣[ς κ]αὶ ἐπιβολὰς πάσας καὶ τὴν θίαν(*) διαπύτωσιν ἐπὶ τὸν ἀὶ(*) χρόνον, ἐφʼ ἃς καὶ μὴ ἐπι-
[πορεύεσθαι αὐτὸν τὸν Ἀτίσιον μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτοῦ μηδένα κατὰ μηδένα τρόπον ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπελευσόμενον καθʼ ὁντιναοῦν]
τρόπον   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν ἀποστήσιν(*) αὐ̣[τὸν π]αραχρῆμα τ[ο]ῖς ἰδ[ίοις] αὐτοῦ δαπανήμασι(*), ἔτι καὶ προσεκτίσιν(*) τὰ ἀναλώματα
[διπλᾶ χωρὶς τοῦ μένειν κύρια καὶ τὰ προγεγραμμένα, καὶ οὐκ οὔσης ἐξουσίας οὔτε τῷ ἐκχωρήσαντι Ἀτισίῳ οὔτε μὴν τῷ ἐκχωρηθέν]τ̣ι Ἥρωνι   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αὐτὸν ἀ̣λ̣λάξε(*) τὸν̣ [ἕτερ]ον ἢ παραβῆνε(*) τι τῶν ἐνγεγραμμένων κατὰ μηδένα τρόπον διὰ τὸ ἑκουσίῳ
[καὶ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ ἐπὶ τήνδε τὴν παραχώρησιν καὶ ἐκχώρησιν αὐτοὺς ἐληλυθέναι, καὶ περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρθῶς καλῶ]ς̣ γεγ̣ο̣ν̣έ̣[ναι ἐπερωτηθέ]ν̣τ̣ε̣ς̣ ὡμολόγησ[αν.] (hand 2) Αὐρήλιος Ἀτίσιος Ἁτρῆ̣ [ὁ]μολογῶ παρακεχωρηκένα̣ι̣ τὰς ὑπαρχούσας μοι περὶ ὁριοδικτίαν
20[κώμης Καρανίδος ἰδιωτικῆς γῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρούρας πέντε τέταρτον ὄγδοον ἑκκαιδέκατον τετρακαιεξηκοστόν ] ἔ̣τ̣ι̣ τ̣ε̣ κ̣[αὶ ἐκκεχωρηκένα]ι̣ [βασιλι]κῆς̣ γῆς ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ α̣ὐτὸ̣ ἀ̣ρ̣[ούρας ἑ]πτὰ ἥμισυ τέταρτον ὄγδοον ὧν α̣ἱ̣ γιτνίαι(*) πρόκιντα̣ι̣(*), ἀντὶ τῶν δημοσίων τελεσμάτων αὐτῶν
[πάντων καὶ τῆς θείας διατυπώσεως, καὶ βεβαιῶ καὶ ἐμμενῶ πᾶσι καὶ οὐδὲ παραβήσομαι ὡς πρόκειται, καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος -ca.?- ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτ]ου. (hand 3) [Αὐ]ρήλιο[ς Ἥρ]ων Ἄπωνος γέγονεν εἴς̣ μαι(*) ἡ παραχώ̣ρησις καὶ ἐκ̣χώρησις τῶν προ-
[κειμένων ἀρουρῶν πασῶν καὶ τελέσω τὰ ὑπὲρ αὐτῶν δημόσια πάντα καὶ τὴν θείαν διατύπωσιν ἀπὸ τοῦ Θὼθ μηνὸς τοῦ εὐτυχῶ]ς̣ ε̣ἰ̣σι[όντος ιθ (ἔτους) καὶ ιη (ἔτους) καὶ ια (ἔτους)] ἐ̣πὶ̣ τ̣ὸν ἅ̣π̣α̣[ντα] χρόνον ὡς πρόκε[ι]ται, καὶ ἐπερωτηθε̣ὶ̣ς̣ ὡμολόγησα. Αὐρήλιος Ἀμμώνιος
[Θεονίνου οὐετρανὸς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου.]

Apparatus


^ 4. l. ἀπο[γρ]αφείσας
^ 4. corr. ex απορραφης
^ 5. l. Ἡρακλείδο(υ)
^ 5. ϊδιωτικησ papyrus
^ 5. l. τρεῖς
^ 5-6. l. τετρα|[καιεξηκοστὸν]
^ 6. ϊδιωτικη[σ] papyrus
^ 7. corr. ex ι(ϊ)διιλικης
^ 8. corr. ex αδουρηδου
^ 8. corr. ex οσον
^ 8. l. ἐὰν
^ 8. l. πλεῖον
^ 8. corr. ex αυτον
^ 9. l. γείτονες
^ 9. l. [περιέ]χει
^ 9. ϊδιωτικησ papyrus
^ 11. l. βεβαιώσει
^ 12. l. τε
^ 12. l. θείας
^ 13. l. [ἐ]πικειμένην
^ 13. l. ἔτει
^ 13. l. διαφέρειν
^ 13. l. δὲ
^ 14. corr. ex εα
^ 14. ϊδιον papyrus
^ 14. corr. ex απερεσται
^ 14. l. διοικεῖν
^ 15. l. θείαν
^ 15. l. ἀεὶ
^ 17. l. ἀποστήσειν
^ 17. corr. ex δανανημασι
^ 17. l. προσεκτίσειν
^ 18. l. ἀλλάξει
^ 18. l. παραβῆναι
^ 20. l. γειτνίαι
^ 20. l. πρόκεινται
^ 21. l. με

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.nyu.1.21 [xml]

cAD330-40 Karanis
[Reprinted in: p.mich.12.636rpdupl] PMich 12,636

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.nyu.1.20 [xml]

cAD330-40 Karanis
[Reprinted in: .] SB 12,10881

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.12.10880 [xml]

AD321/336 Karanis
[Reprinted in: p.mich.12.636rpdupl] PMich 12,636

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The 18th year of the Emperor Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletian and the 17th year of the Emperor Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximian Germanici Maximi Sarmatici Maximi Persici Maximi Britannici Maximi Carpici Maximi Pii Felices Augusti and the 10th year of our lords Flavius Valerius Constantius and Galerius Valerius Maximan Persici Maximi Britannici Maximi Carpici Maximi the most noble Caesars, in the month . . . (day), in Ptolemais Euergetis in the Arsinoite nome. Aurelius Atisios, son of Hatres and Thallous, from the village of Karanis, about sixty years old, with a scar on the lower part of the . . . knee, acknowledges to Aurelius Heron, son of Apon and . . ., from the same village, about . . . years old, with a scar on the right(?) . . ., that he, Atisios, has ceded to Heron from the present for all time the following property which belongs to him and which was registered by him in the declaration made in the office of the censitor Sabinus in year . . ., on Thoth 22, and which is located in the horiodeiktia of the above-mentioned village of Karanis in the 4th and 5th toparchy of the division of Herakleides: in the first section, in the hamlet called Talinarty, three and nine sixty-fourths arourai of arable private land, and five-sixteenths of an aroura of uninundated land; and in the 5th section, in the locality called Tkainpao, two arourai of private land sown in year 14-13-6.;And Atisios has further surrendered to Heron from the auspiciously approaching year 19-18-11 forever the cultivation of the following property which the party of the first part, Atisios, registered in the same declaration: in the above-mentioned 1st section, in the hamlet called Talinarty, six and seven-eighths arourai of arable royal land; and other property, viz. seven-sixteenths of an aroura of royal land sown in year 13-12-5, and nine-sixteenths of an aroura of uninundated land, the measurements in arourai of the entire area being whatever they are, more or less, with all their existing boundaries, conduits, sluices, entrances and all other rights of use in accordance with the custom from the past to the present.;Of this property the adjoining areas, as contained in the above-mentioned declaration, are as follows: of the private and royal land in the 1st section, which is all in one block, on the east the estate of Ptollas, on the west a canal, beyond which there is waste land entirely unowned; of the arourai of the 5th section, on the east the estate of Tauemera, on the west the estate of Paesios.;(The transaction is) without price, cession money or any payment whatever, in return for all the public taxes on the property.;The party of the first part, Atisios, will guarantee with full guarantee to Heron and his representatives the terms of the cession of the above-mentioned arourai, which he will deliver unencumbered, unpledged, unmortgaged and free from all taxes - the public dues of all kinds, i.e. taxes in wheat, barley, and money, the annonae, all other impositions, and the imperial delegatio, from the past up to the month Mesore of the present year 18-17-10, devolving upon the party of the first part, Atisios, because the crop standing in the fields in the present year belongs to Atisios himself - and from private debts and every claim forever.;From now on Heron will exercise ownership and control over all the arourai that have been ceded and surrendered to him, and from the next auspiciously approaching year he will appropriate their produce and will have the authority to administer and manage the property and to . . . the royal land, in whatever way he chooses, and he will pay to the imperial treasury starting in the month Thoth of the auspiciously approaching year all the public dues, i.e. the annonai, all impositions, and the imperial delegatio for all time.;Neither Atisios himself nor anyone else on his behalf shall proceed against this property in any way, but, if anyone does proceed against it in any way whatsoever . . ., he (Atisios) will himself immediately remove him at his own expense and will further pay double the costs, apart from the fact that the aforesaid terms also will remain valid. Neither the transferor Atisios nor indeed the transferee Heron has the authority to alter . . . or to violate in any way any of the provisions written herein, inasmuch as they have entered upon this cession and surrender voluntarily and of their own free will. That this transaction has been correctly and accurately done, they have, in response to the formal question, so declared.;(2nd hand) I, Aurelius Atisios, son of Hatres, acknowledge that I have ceded the following property which belongs to me in the horiodeiktia of the village of Karanis: five and twenty-nine sixty-fourths arourai, in all, of private land; and have further surrendered seven and seven-eighths arourai, in all, of royal land, of which the adjoining areas are mentioned above, in return for all the public taxes on the property including the imperial delegatio. I guarantee and will abide by all the terms and will not violate them, as stated above. In response to the formal question, I have so declared. I, Aurelius . . ., wrote for him as he is illiterate.;(3rd hand) I, Aurelius Heron, son of Apon, have received the cession and surrender of all the aforesaid arourai and will pay the public dues on them, including the imperial delegatio, starting in the month Thoth of the auspiciously approaching year 19-18-11 for all time, as stated above. In response to the formal question, I have so declared. I, Aurelius Ammonios, son of Theoninos, veteran, wrote for him as he is illiterate.