Papyri.info

sign in

sb.6.9311 = HGV SB 6 9311 = Trismegistos 14136 = oxford-ipap.apis.1661 = oslo.apis.79 = p.oslo.2.38DDbDP transcription: sb.6.9311 [xml]

AD374-75 Karanis
[Reprinted from: p.oslo.2.38] POslo2,38

[ὑπατ(είας) τοῦ δεσπ(ότου)] ἡμῶν Γρατια[ν]οῦ [τοῦ] αἰωνίου
[Αὐγ(ούστου) τὸ γ καὶ Φ]λ(αουίου) Ἐκυθίου τοῦ λαμπροτάτου
[ -ca.?- ] κα.
[ὁμολογεῖ Αὐρ(ηλία) Τ]ετούειν Ἁτρῆ μητρὸς Ταπάε̣ι̣-
5[τος ἀπὸ κώμης Κ]αρανίδος Αὐρηλίᾳ Κοττίνῃ
[Ἄμμων(ος) ἀπὸ ἀμφό]δου Φρεμ(εὶ) ἔχιν(*) καὶ μεμετρῆσ-
[θαι παρʼ αὐτῆς τ]ὴν ὁμολογοῦσαν Τετούειν
[χρῆσιν ἐν γένει σ]ίτου καθαροῦ σὺν ἡμιολίᾳ
[ἀρτάβας τεσσαρ]άκοντα ἥμισυ , ἅσπερ
10[ἐπάναγκον ἀπ]οδώσι(*) τῇ Κοττίνῃ μηνὶ
[Παῦνι τῆς τε]τάρτης ἰνδικτίονος ἐπὶ τῆς
[πόλεως μέτρ]ῳ τετραχοινίκῳ, ἐπὶ δὲ τῆς
[ἀπαιτήσεως γ]ίνεσθαι τῇ Κοττίνῃ τὴν πρᾶ-
[ξιν ἔκ τε τῆς] ὁμολ[ο]γούσης Τετούεινος
15[καὶ ἐκ τῶν ὑπ]αρχόντων αὐτῇ πάντων
[καθάπερ ἐκ δ]ίκης, καὶ ἐπερ(ωτηθεῖσα) ὡμολ(όγησεν). (hand 2) Αὐρηλία
[Τετούειν ἔσχ]ο̣ν̣ τ̣ὰ̣ς τοῦ σίτου καθαροῦ σὺν [ἡμ]ιο-
[λίᾳ ἀρτάβ(ας) τεσ]σαράκοντα ἥμισοι(*) καὶ ἀποδώσω τῇ προ-
[θεσμίᾳ, ὡς πρόκ(ειται)]. Αὐρήλιος Ἀσάμ̣μ̣ω̣ν̣ Ἁρποκράμ(μωνος) ἔγραψα
20[ὑπὲρ αὐτῆς ἀγρα]μμάτου οὔσης.
(hand 1) διʼ ἐμοῦ Παύλου.

Apparatus


^ 6. l. ἔχειν
^ 10. l. [ἀπ]οδώσει
^ 18. l. ἥμισυ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.wisc.2.81 [xml]

AD143 ?
[Reprinted from: sb.6.9315] SB6,9315

(ἔτους) ἕκτου Ἀντωνείνου(*) Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχεὶρ ἑπτακαιδεκάτῃ.
παρερχομένου Καλλινείκου γενομένου κωμογραμματέως προσ⟦  ̣⟧-
ελθ̣ό̣ντος τε Καλλινείκου vac. ? μεθʼ ἕτερα Εὐδαίμων Καλλινείκῳ εἶ⟦π⟧-
πεν· τί δοκήσας ἄπορον ἄνθρωπον ἔδοκας(*) εἰς λιτουργίαν(*); αἴτιος
5α̣ὐ̣τ̣ῷ̣ φυγῆς ἐγένου αἴτιος τοῦ πραθῆναι τὰ ὄντα αὐτῷ. ἐνέχῃ
[ἐ]π̣ιτε̣ί̣μοις(*). ἐν τῷ ταμείῳ(*) τὰ τειμήματα(*) ἀπο\δ̣ώ/σεις ἀλλὰ καὶ τούτῳ(*)
τ̣ὸ̣ τ̣ε̣τ̣ρ̣απλάσειον(*) ἢ ὅσου πέπραται τὰ ὑπάρχοντα(*) αὐτοῦ.
————————

————————

Apparatus


^ 1. l. Ἀντωνίνου
^ 4. l. ἔδωκας
^ 4. l. λειτουργίαν
^ 6. l. [ἐ]πιτίμοις
^ 6. l. ταμιείῳ
^ 6. l. τιμήματα
^ 6. corr. ex τουτο
^ 7. l. τετραπλάσιον
^ 7. corr. ex υπορχοντα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9316 [xml]

AD374-75 Karanis
[Reprinted from: p.oslo.2.38] POslo2,38
[Reprinted in: p.koeln.7.313 | sb.16.12540] PKoeln 7,313;SB 16,12540;PKroll

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mil.vogl.3.129 [xml]

AD135 Tebtynis
[Reprinted from: sb.6.9314] SB6,9314

Καλ̣λισ̣τράτῃ στρατηγῷ Ἀρσι(νοίτου) Π[ο]λ(έμωνος) μερίδο(ς)
π[αρὰ]Σαβείνου τοῦ καὶ Νίννου Πτολεμαίου. ἀ̣μφιζβη-
τήσεως(*) ἐν[εστώ]σ̣η̣ς μου καὶ τῶν οἰκείων μου καὶ
Πόσι καὶ Κρο[ν]ίωνος φροντιστῶν γεναμέν(ων)(*)
5τῶν ὑπαρχ[ό]ντων Πάτρωνος Γεμείνου
τετελευτηκότος καὶ φροντιστῶν καὶ δούλων
Παυλείνου α[ἰ]γιαλοφύλακος ἐπὶ Γ̣ε̣λ̣λ̣ί̣ῳ Β̣ά̣σ̣σ̣(ωι)
τῷ τειμιωτάτῳ(*) ἐπιστρατήγωι καὶ τοῦ
πράγματος ὑπερτεθέντος ἐπὶ τὸν κράτισ-
10τον ἡγεμόνα Πετρώνιον Μαμερτεῖνον,
ἀξιῶ διʼ ἑνὸ[ς τ]ῶν περί σε ὑπηρετῶν μετα-
δοθῆναι τοῦδε τοῦ διαστολικοῦ τὸ ἴσον τῷ
τε Πόσι καὶ Κρονίωνι, ἵνʼ εἰδῶσι ὀφείλιν(*) αὐτοὺς
παρεῖναι ἐπ̣ὶ̣ τὸ ἱερώτατον τοῦ κρατίστου ἡγε-
15μόνος βῆ[μα ὅ]που ἐὰν τὸν τοῦ νομοῦ διαλο-
γι[σ]μὸν ἢ δ[ικαι]οδοσίαν ποιῆται πρὸς τὴν
το[ῦ] πρα[ά]γμ[α]τ[ος] διάγνωσιν. (hand 2) Ἡρακλείδης δοθεὶς εἰς
κλῆρον ὑπηρετῶν μεταδέδωκα τὸ προγεγραμμένον ἐπιδικ[ασ-]
θέντι μοι συνό̣ν̣[τος] Σαβείνου ἐν τῷ ἐνώπιον ὡς καθήκι(*).
20(ἔτους) ιθ Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρείου(*) Μεχὶρ γ.

Apparatus


^ 2-3. l. ἀμφισβη|τήσεως
^ 4. l. γενομέν(ων)
^ 8. l. τιμιωτάτῳ
^ 13. l. ὀφείλειν
^ 19. l. καθήκει
^ 20. l. κυρίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9312 [xml]

AD374-75 Karanis
[Reprinted from: p.oslo.2.38] POslo2,38
[Reprinted in: sb.8.9897] SB 8,9897

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9315 [xml]

AD374-75 Karanis
[Reprinted from: p.oslo.2.38] POslo2,38
[Reprinted in: p.wisc.2.81] PWisc 2,81

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9314 [xml]

AD374-75 Karanis
[Reprinted from: p.oslo.2.38] POslo2,38
[Reprinted in: p.mil.vogl.3.129] PMilVogl 3,129

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9313 [xml]

AD374-75 Karanis
[Reprinted from: p.oslo.2.38] POslo2,38
[Reprinted in: p.mil.vogl.3.132] PMilVogl 3,132

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mil.vogl.3.132 [xml]

AD165 Tebtynis
[Reprinted from: sb.6.9313] SB6,9313

Πτολλαρίωνι υἱῷ Πτολλαρίωνος γεγυμ(νασιαρχηκότος) ἀφήλικι διὰ
ἐπιτρόπου Σαβείνου γεγυμνασιαρχηκότος
παρὰ Πτολεμαίου Θεογίτωνος τοῦ Θεογίτωνος ἀπὸ ἀμ-
φόδου Ταμείων καὶ τοῦ υἱοῦ Ἁρποκρατίωνος καὶ Σαβεί-
5νου Πάτρωνος τοῦ Ἀπίωνος καὶ Ἰσιδώρου Ἀρέου τοῦ Πτο-
λεμαί[ου], τῶν δύο ἀπὸ ἀμφόδου Θαραπείας, τῶν τεσσά-
ρων . βου[λό]μεθα μισθώσασθαι παρά σου εἰς ἔτη τέσσερα
ἀπὸ τοῦ ι(*)[σιο]ν̣τος(*) ἕκτου ἔτους Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν
κυρίων Σεβαστῶν τὸ ὑπάρχον σοι μέρος ἀρουρῶν
10ἐξ ἴσ[ου ἥ]μισυ ἃς ἔχεις περὶ κώμην Κερκῆ-
σιν κλή[ρου] ἀρουρῶν ἑπτά , περὶ δὲ κώ[μη]ν Κερκε-
σῆφι[ν κλήρου] ἀρούρας δέκα πέντε , πάντων, ἢ ὅ-
σων [ἐὰν ὦσ]ι· τὸ μὲν πρῶτον καὶ τρίτον ἔτος ἀρούρας μὲν
τρῖς(*) ἥμισυ [εἰ]ς πορὰν(*) ὧν ἐὰν αἱρώμεθα πλὴν πυροῦ,
15τὰς [δὲ λοι]πὰς εἰς πορὰν(*) χόρτου καταβρώματος βοῶν,
φό[ρου ἐ]πὶ τὴν διετείαν(*) κατʼ ἔτος ἀσπερμεὶ τῶν
μὲν π[ερὶ] Κερκῆσιν ἀργυρίου δραχμῶν ἑκατὸν
τεσσ[αρά]κοντα , τῶν δὲ περὶ Κερκεσῆφιν ἀργυρίου
δρα[χμῶν] ἑκατὸν πεντήκοντα · τὸ δὲ δεύτερον
20καὶ τέταρτον ἔτος εἰς πορὰν(*) πυροῦ, ἐκφορίου ἐπὶ τὴν
διετείαν(*) κατʼ ἔτος(*) [σ]ὺν αἷς λημψόμεα σπερμάτων
τῶν μὲν περὶ Κερκῆσιν πυροῦ ἀρτάβαις τρισὶ [ἥ]μισυ ,
τοῦ παντὸς πυροῦ ἀρταβῶν πεντήκοντα δύο ἡ-
μίσους , [τῶν] δὲ περὶ Κερκεσῆφιν πυροῦ ἀρτά-
25βαις ἑπ[τὰ ἥ]μισυ , τοῦ παντὸς πυροῦ ἀρταβῶν ἐνενή-
κοντα μιᾶς , μέτρ[ῳ] τετραχοινίκῳ ἰδίῳ σου,
καὶ θα[λλοῦ] κατʼ ἔτος [τ]υρῶν β, οἰῶν τεσσαράκ[ον]τα ,
πάντω[ν ἀνυπολ]όγων καὶ ἀκινδ[ύ]νων, ἄγοντες τὰ
κατʼ ἔτος τῶν ἀρουρῶν ἔργα πάντα ὅσα καθήκει ἐκ τ[οῦ]
30ἰδίου [τοῖς] δέουσι κ[αιρ]οῖς, καὶ τὰ ἐκφόρια ἀπο-
δώσο[μ]εν κατʼ ἔτος μηνὶ Πῦνι(*) ἐφʼ ἅλῳ νέα κα-
θαρὰ ἄδολα, τῆς μετρήσεως γινομένη[ς] διά τινος
τῶν σῶν, [τὸν] δὲ φόρο[ν] μηνὶ Φαρμοῦ[θ]ι, πρὸς ἡμᾶς
ὄντω[ν τῶν κ]ατʼ ἔτ[ος φολ]έτρων(*) ἐπι[σπου]δασμοῦ,
35τῆς δὲ π[αραγωγῆς τῶν ἐκφορί]ων πρός σε· καὶ μ[ετὰ]
τὸν χρ[όνον παραδώσομεν] τὰς ἀρο[ύ]ρας καθαρὰς
ἀπὸ ἀγ[ρώσ]τεως [δείσης πάσης]. ἐὰν φαίνηται μισθ(ῶσαι).
[Πτ]ολεμαῖος ὡς (ἐτῶν) μζ, οὐλ(ὴ) ἀντι[κνη(μίῳ)] ἀριστ(ερῷ)
Ἁ[ρπ]οκρατίων ὡς (ἐτῶν) κβ, οὐλ(ὴ) γόνατι ἀριστερῷ
40Σαβεῖνος ὡς (ἐτῶν) κη, οὐλ(ὴ) δακ(τύλῳ) τρίτῳ χιρὸς(*) ἀριστ(ερᾶς)
[Ἰ]σί[δ]ωρος ὡς (ἐτῶν) κγ, οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀριστ(ερῷ).
(ἔτους) ϛ Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων
Σεβαστῶν, [Με]σορὴ κη.

Apparatus


^ 8. ἐ[νεστ]ῶτος prev. ed. l. εἰσιόντος : ϊ[σιο]ν̣τοσ papyrus
^ 14. l. τρεῖς
^ 14. l. <σ>πορὰν
^ 15. l. <σ>πορὰν
^ 16. l. διετίαν
^ 20. l. <σ>πορὰν
^ 21. l. διετίαν
^ 21. καὶ τέταρτον ἔτος (om) prev. ed.
^ 31. l. Π<α>ῦνι
^ 34. l. φορέτρων
^ 40. l. χειρὸς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

In the third year of the consulship of our sovereigns, the eternal Augustus Gratianus and the most illustrious Flavius Equitius, [month], 21st. Aurelia Tetoueis, daughter of Hatres, her mother being Tapaeis, from the village of Karanis, acknowledges to Aurelia Cottine, [daughter of Ammon, from the qua]rter Phremei, that she, the consenting party, has received from her, and has had measur[ed a loan in kind] of [forty] and a half [artabas] of pure wheat, with an increase of 50 per cent (sc. on repayment), total forty and a half artabas. These she shall repay, by the four-choinix measure, to Cottine, without fail, in the month Pauni of the fourth indiction at the city: in case of claims arising Cottine to have the right of execution on the consenting party, Tetoueis, and on all her property as though by legal decision; and in reply to the formal question she consented. (2. hand) I, Aurelia Tetoueis, have received the forty and a half artabas of pure wheat, with increase of fifty per cent, and I will repay them as outlined above. I, Aurelius Asammon, son of Harpokrammon, have written on her behalf, she being illiterate. (1. hand) (Drawn up) by me, Paulus.