Papyri.info

sign in

p.naqlun.2.22 = HGV P.Naqlun 2 22 = Trismegistos 115533DDbDP transcription: p.naqlun.2.22 [xml]

r
χμγ
† ἐν ὀνόματι τοῦ̣ κ̣(υρίο)υ καὶ δεσπότο̣υ̣ Ἰη(σοῦ)ς(*) Χρ(ιστὸ)ς(*)
τοῦ θε(οῦ) (καὶ) σ̣ω̣τ̣ῆ̣ρος ὑμῶν(*). Μεσωρ(ὴ) ιε
ιβ ἰν(δικτίονος). Αὐρήλιος̣ Γεώργιο[ς](*) υἱὸς ἀβᾶ(*) Ἀπαν̣αγίῳ(*)
5μω̣ν[ά]ζ̣ω̣ν̣τ̣ι̣(*) μ̣ὲ̣ν̣ ἐ̣ν Π̣ύ̣ρ̣γῳ̣(*) κ̣[α]ὶ ἀναχ[ω]ρ̣(ητῇ) α̣ὐτοῦ
δ̣ι̣(ὰ) [ἀ]δ̣ε[λ]φ̣ὸ̣ς(*) ἐμοῦ τοῦ αὐτοῦ Ἀπα̣ναγίω(*) πατρὸς
[ -ca.?- ][ ἀπὸ κώ]μ̣η̣[ς] Ἐ̣[λ]ευσίνας
τ̣[οῦ] Ἀ̣ρ̣[σ]ι̣ν̣[ο]ε̣ί̣[του](*) [νομοῦ τῷ εὐλαβεστ]άτῳ
ἀβᾷ(*) Μηνᾷ μωνάσ̣[ο]ν̣τ̣ι̣(*) [ἀπὸ τ]ο̣ῦ̣ μ̣ο̣ν̣α̣σ̣-
10τηργίου(*) Κ̣ω̣α̣υ̣ Ὄρος Κελλῶν χ̣έ[ρ](ειν)(*).
ὡμολοκο͂(*) ἐσχ[ηκ]αίνε(*) με παρὰ σοῦ διὰ χιρὸς(*)
εἰς ἰδίαν μου καὶ ἀνανγέαν(*) χρίαν(*) χρι[σ]ο̣ῦ̣(*)
ν̣ομισμάτιον ἓν παρὰ κεράτια ἑπτὰ ἥ-
μοισοι(*)
τέταρτον χρ(υσοῦ) νο(μισμάτιον) α π(αρὰ) (κεράτια) ζ 𐅵 καιφ[αλ]α̣ί̣ο̣υ̣(*)
15κ̣α̣ὶ̣ σ̣ο̣ι̣ ἀποδ̣ό[σω μηνὶ(*)] Μεχὶρ ιε̣ [τῆς   ̣  ̣  ̣](*)
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣τ  ̣[ -ca.?- ] ἀ̣ν̣υ̣περθ[έτως](*)
[ἐ]ξ̣(*) ὑ̣π̣αρχώντων(*) μου πάντω[ν -ca.?- ]
[καὶ] ἐ̣π̣ερ̣(ωτηθεὶς) τ̣α̣[ῦτα ὡ]μολόγ(ησα) †
[ -ca.?- ]†[ -ca.?- ] vac. ?
20[† δι' ἐμ]οῦ Ἰωάνο̣υ̣(*) πρε̣σβι̣τ̣[έρου](*)[ -ca.?- ]
v
†[Γε]ώργιος(*) υἱὼς(*) ἀ̣[βᾷ](*) [Ἀπα]ν̣αγίῳ(*) μ̣[ονάζων](*)
τῷ̣ ἀ̣[βᾷ](*) [Μη]ν̣[ᾷ -ca.?- ]  ̣  ̣θ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.2. l. Ἰη(σοῦ)
^ r.2. l. Χρ(ιστοῦ)
^ r.3. l. ἡμῶν
^ r.4. A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 233 : Αὐρηλίου Γεωργίο[υ] prev. ed.
^ r.4. l. ἀββᾷ
^ r.4. l. Ἀπαναγίου (i.e. Ἀπανακίου)
^ r.5. l. μον[ά]ζοντι
^ r.5. A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 233 : Π̣ύ̣ρ̣γ[ο]υ̣ prev. ed.
^ r.6. l. [ἀ]δε[λ]φοῦ (corr)
^ r.6. l. Ἀπαναγίου (i.e. Ἀπανακίου)
^ r.8. l. Ἀρ[σ]ιν[ο]ί[του]
^ r.9. l. ἀββᾷ
^ r.9. l. μονάζ[ο]ντι
^ r.9-10. l. μονασ|τηρίου
^ r.10. l. χαί[ρ](ειν)
^ r.11. l. ὁμολογῶ
^ r.11. l. ἐσχ[ηκ]έναι
^ r.11. l. χειρὸς
^ r.12. l. ἀναγκαίαν
^ r.12. l. χρείαν
^ r.12. l. χρυ[σ]οῦ
^ r.13-14. l. ἥ|μισυ
^ r.14. l. κεφ[αλ]αίου
^ r.15. or ἐν μηνὶ, or τῷ μηνὶ, or ἐν τῷ μηνὶ, A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 234 : τῇ μηνὶ prev. ed.
^ r.15. A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 233 : [τῆς -ca.?- ] prev. ed.
^ r.16. A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 234 : ἀ̣ν̣υ̣περθ[έτως -ca.?- ] prev. ed.
^ r.17. A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 234 : [ἐκ τῶν] prev. ed.
^ r.17. l. ὑπαρχόντων
^ r.20. l. Ἰωάννου
^ r.20. l. πρεσβυτ[έρου]
^ v.21. [Γε]ωργίου prev. ed.
^ v.21. l. υἱὸς, A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 233 : υἱὼς (l. υἱοῦ) prev. ed.
^ v.21. l. ἀ̣[ββᾷ], A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 234 : ἀ[ββᾶ] prev. ed.
^ v.21. l. [Ἀπα]νακίῳ
^ v.21. A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 234 : μ̣[ονάζοντος] prev. ed.
^ v.22. l. ἀ̣[ββᾷ], A. Papathomas, Tyche 23 (2008) 234 : ἀ̣[ββᾷ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 115533 Translation (Englisch) [xml]

r


breakΧΜΓ
break † In the name of the lord and master Jesus Christ, our god and saviour. Mesore 15 of the 12th indiction.
break(From) Aurelios Georgios, son of abba Apanagios, monk in the monasterion of the Tower and its anchorite, through my brother, son of the same Apanagios, father, [ name ] from the village of Eleusina of the Arsinoite nome to the most pious abba Menas from the Monastery of Kothau on the Mountain of the Cells, greeting.
break I acknowledge that I have received from you (singular), from [your] hand [to my hands], for my private and necessary use, one gold solidus less seven carats and a half and a fourth, that is 1 sol. less 7 1/2 1/4 car., as capital, and I will repay you on Mecheir 15 [of the coming thirteenth indiction], without delay.
[You shall have the right of execution] from my whole estate and when asked the formal question I so declared. †
break † Through me, Ioannes, presbyter [?]

v


break † (From) Aurelios Georgios, son of abba Apanagios, monk [?]
to abba Menas [?].