Papyri.info

sign in

p.neph.45 = HGV P.Nepheros 45 = Trismegistos 21458DDbDP transcription: p.neph.45 [xml]

AD320/1-321/2 Herakleopolite

1
Οὐᾶρι   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Οὐη̣  ̣  ̣  ̣ σ̣ί̣τ̣ο̣[υ (ἀρτάβ ) -ca.?- ]
Πανεχώτη̣[ς -ca.?- ]
Παπνοῦθις̣ [ -ca.?- ]
5Σῦρος [ -ca.?- ]
(γίνονται)   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ι Σκύλακι
[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ α̣με  ̣  ̣ς
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ σ̣ί̣τ̣ο̣υ (ἀρτάβ )   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
2
λ̣όγος ἀναλωμά[των -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
(*)πὲρ τῶν ἀρουρ̣[ῶν -ca.?- ]
τῶν π̣ρ̣ο̣σ̣  ̣α̣υ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ὀ̣α̣ρίᾳ τῷ ἀδελφ[ῷ -ca.?- ]
15τῷ βοηθῷ τ  ̣  ̣κ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
17Πολυδεύκι ὁμοίω̣ς̣ (δραχμαὶ) Α̣ω̣
τῷ αὐτῷ οἰνοκ̣ρ̣έ̣ο̣υ̣ (δραχμαὶ) Γ
τοῖς ἀπὸ Θμοιπέσλα (δραχμαὶ) Αω
20ὑπὲρ χλωροφαγίας στρατιωτῶν (δραχμαὶ) Γ
ὑπὲρ τοῦ χώματος̣ (δραχμαὶ) χ
  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ποδ(έκταις) ὑ(πὲρ) θ ἰνδικ̣(τίωνος) (πυροῦ) (ἀρτάβην) α
Πολυδεύκῃ ὑ(πὲρ) ι ἰνδικ(τίονος) (πυροῦ) (ἀρτάβην) α.
Παριτίῳ Ἡρακλείου κριθ(ῆς) (ἀρτάβ )   ̣

Apparatus


^ 2.12. ϋπερ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.