Papyri.info

sign in

p.oslo.3.190 = HGV P.Oslo 3 190 = Trismegistos 28923 = oxford-ipap.apis.1683DDbDP transcription: p.oslo.3.190 [xml]

IIspc ?

[ -ca.?- ] ἔκστ[ασις -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ί̣ας ἐκστάσεως [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀν]δρὸς Θέωνος τοῦ ἐ̣ν̣ [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὡ]ς̣ (ἐτῶν) νγ ἄ̣σημο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
6[ -ca.?- ]  ̣έναι διὰ τῶν αὐτῶν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ ἀρουρ(  ) ϛ 𐅵 κα̣ὶ ος̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ίκιον κ̣αὶ ἐλαιουργῖον κ̣α[ὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λογίας ἐτῶν̣ ἀναγραφ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ καὶ κατεχθε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 8 lines
19[ -ca.?- ἐ]πὶ τὸν ἅπαντα χρόν[ο]ν διὰ τὸ   ̣[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] κεφαλαίῳ κατὰ διαγρ̣α̣φὴν   ̣[ -ca.?- ]
Traces 8 lines
22-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.