Papyri.info

sign in

p.oxy.14.1638Adupl = HGV P.Oxy. 14 1638 = Trismegistos 21949DDbDP transcription: p.oxy.14.1638Adupl [xml]

AD282 Oxyrhynchus
[Reprinted from: .] dupl=POxy14,1638B

Αὐρήλιοι Ἀφοῦς καὶ Τααρπαῆσις ἐκ μητρὸς Σινθώνιος καὶ οἱ ὁμοπάτριοι ἀδελφ[οὶ Ἀρὲτ καὶ Σαρᾶς ἐκ μητρὸς Ταμμωνᾶτος οἱ τέσσαρες Ψεναμού-]
ν̣ιος Παυσε̣ί̣ριος ἀπ̣(ὸ) κώμης Σενοκώμεως, ἡ δὲ Τααρπαῆσις χωρὶς κυρίου τέκνων [δικαίῳ παρόντος καὶ εὐδοκοῦντος (?)- ca.20 - ἀλλήλοις]
χαίρειν. ἐπὶ(*) ὁ κοινὸς ἡμῶν πατὴρ καὶ δηλούμενος Ψεναμοῦνις ἐτελεύτησεν ἐπί τε ἡ[μῖν τοῖς προκειμένοις καὶ τοῖς ἀφήλιξιν ἡμῶν ἀδελφοῖς (?) -ca.?- καὶ (?) -ca.?- ]
καὶ Σάμμι ἐκ μη(τρὸς) τῆς προτεταγμένης Ταμμωνᾶτος τοῖς ἑπτὰ κληρονόμοις, καὶ τὰ ὑπʼ αὐτ[οῦ καταλειφθέντα πάντα ὄντα ἐν ψιλῷ τόπῳ καὶ σιτικαῖς ἀρούραις καὶ ἐνδο(?)-]
5μενικοῖς σκεύεσι καὶ ἄλλοις καὶ τετραπόδοις καὶ δουλικοῖς σώμασι τέσσαρσι Πανεχώ̣[τῃ(?) ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ καὶ -ca.?- ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣]
καὶ Σινθῶνιν(*) ὡς (ἐτῶν) κε καὶ την(*) ταύτης θυγατεραν(*) Ταπατριν(*) ὡς (ἐτῶν) ι, κοινὰ ὄντα [διῃρήκαμεν ?, ἔδοξεν δὲ τῷ Ἀφοῦτι καὶ τῇ Τααρπαήσει τῶν καταλει-]
φθέντων ἐπὶ μόνοις τεισεὶν(*) ἀρκεσθῆναι καὶ λαβεῖν εἰς τὸ κατʼ αὐτοὺς μέρους(*) τῆς κλη[ρονομίας τὸν -ca.?- ἐν κώμῃ Σενοκώμει]
μετὰ τῆς̣ πατρικῆς οἰκίας αὐτῶν ψειλὸν(*) τόπον βίκου ἑνός, οὗ γείτονες νότου ψ[ιλὸς τόπος (?)] -ca.?- , [βορρᾶ -ca.?- , ἀπηλιώτου]
εἴσοδος καὶ ἔξοδος, λιβὸς Ὀννώφριος καὶ ἄλλων, καὶ περὶ τὴν αὐτὴν κώμην ἐκ τοῦ [ -ca.?- κλήρου ἀπὸ τῶν προκειμένων σιτικῶν ἀρουρῶν (?) -ca.?- ]
10ἀρούρας τρῖς(*) ἥμισυ , ὧν ὅλων γείτονες νότου ὁδός, βορρᾶ Παταύριος καὶ ἄλλων, ἀπ[ηλιώτου -ca.?- , λιβὸς Σαρα-]
π̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣ ἄρξαντος Ἀλεξανδρίας, καὶ ἀπὸ τῶν προκιμένων δουλικῶν σωμάτ[ων μέρη δύο ἀπὸ μερῶν ἑπτὰ (?) -ca.?- τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτοῖς]
μερῶ̣ν̣ ἀπ̣ὸ̣ τῶν προκιμένων καταλιφθέντων(*) παντοίων πάντων ὑ(*)πὸ τοῦ π[ατρὸς (?) -ca.?- καὶ μηδεμίαν]
ἔφοδον ἢ̣ ἐπέλευσιν αὐτοὺς ἔχειν εἴς τινα ἕτερα τῶν τῆς κληρονομίας παρὲξ τ[οῦ προκειμένου ψιλοῦ τόπου καὶ τῶν σιτικῶν ἀρουρῶν τριῶν ἡμίσους ]
καὶ τῶν μερῶν δύο τῶν δουλικῶν σωμάτων, ἐφʼ ᾧ τε καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἀρὲτ’ [καὶ τὸν Σαρᾶν τελέσαι πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντα δημό-]
15σιά τε καὶ γεουχεικὰ(*) καὶ ἰδιωτικὰ ὀφληματα(*) κ[αὶ τ]ὴν ἀπόδοσιν τ[ο]ύ[τ]ων ποιήσασθαι ἃμ̣[α τοῖς ἑτέροις ἀδελφοῖς ?, καὶ ἀπαρενοχλήτους καὶ ἀζημί-]
ους παρ[έξει]ν̣ τόν τε Ἀφοῦν καὶ τὴν Τααρπαῆσιν περὶ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου [ἢ ἐμποιησομένου καθʼ ὁνδηποτοῦν τρόπον, παρέξειν δὲ τὸν Ἀρὲτ καὶ]
τὸν Σαρᾶ̣ν̣ [το]ὺ̣ς ἑτέρους καὶ δηλουμένους ἀφήλικας ἀδελφοὺς ἐν ἡλικίᾳ γενομένου[ς εὐδοκεῖν τῇδε τῇ ὁμολογίᾳ ?, ][ -ca.?- τῶν ἐπιβαλλόν-]
των αὐτοῖς μερῶν τῶν τῆς κληρονομίας ταῖς(*) ἐνγεγραμμέναις(*) αἱρέσεσιν(*) ἀλ̣[ -ca.?- ][ περὶ πάντων πεισθέν-]
τ̣ε̣ς̣ ὁμολογοῦσιν οἱ μὲν περὶ τὸν Ἀφοῦν καὶ Τααρπα[ῆ]σιν ἑκουσίως καὶ αὐθ[αιρέτως καὶ ἀμετανοήτως (?) -ca.?- ][ ι τῶν]
20ἐπιβαλλόντων αὐτοῖς μερῶν ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον καὶ μηδεμίαν̣ [ἔφοδον ἢ ἐπέλευσιν ποιήσασθαι περὶ ὧν ἔσχαμεν μερῶν ἐφʼ οἷς(?)]
καὶ ἡκέσθησαν(*), τοῦ τε προκιμένου(*) ψειλοῦ(*) τόπου καὶ τῶν σιτικῶν ἀρουρ[ῶν τριῶν ἡμίσους καὶ τῶν μερῶν δύο τῶν δουλικῶν σωμάτων, κυριεύειν δὲ(?)]
ὁμοίως ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ(*) χρόνον καὶ χρᾶσθαι ἡμᾶς καὶ διοικῖν(*) καὶ οἰκ[ονομεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἑὰν αἱρώμεθα ἀνεμποδίστως σὺν ἐκγό-]
νοις καὶ τοῖς παρʼ ὑμῶν(*) μεταλημψομένοις, οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀρὲτ’ καὶ Σαρᾶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ τως(?)  ̣  ̣  ̣ τῶν καταλειφθέντων ὡς πρόκειται ὑπὸ τοῦ πα-]
τρὸς ἅμα τοῖς ἑτέροις ἀδελφοῖς καὶ χρήσασθαι καὶ αὐτοὺς ὡς ἐὰν αἱρῶντε(*) ἀνεμ[ποδίστως σὺν ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶν μεταλημψομένοις]
25καὶ τὴν ἀπόδοσιν ποιήσασθαι τῶν πάντων ὀφιλομένων(*)(*)πὸ τοῦ πατρός, κ̣[αὶ ἀπαρενοχλήτους παρέξειν τὸν Ἀφοῦν καὶ Τααρπαῆσιν περὶ]
παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου, καὶ παρέξιν(*) τοὺς ἀφήλικας εὐδοκῖν(*) τῇδε τῇ ὁμ[ολογίᾳ ἐν ἡλικίᾳ γενομένους, καὶ βεβαιώσειν τοῖς περὶ τὸν Ἀφοῦν τὰ ἐν αὐτοῖς]
ἐνγεγραμμένα ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαιώσι(*) καὶ καθαρὰ ἀπό τε ὀφιλῆς(*) καὶ κα[τοχῆς πάσης καὶ ἀπὸ παντὸς οὑτινοσοῦν ἄλλου, ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν]
(*)πὲρ αὐτῶν τελουμένων δημοσίων καὶ τελεσμάτων πάντων καὶ ἐπικλασ[μῶν καὶ ἐπιμερισμῶν παντοίων τῶν ἕως τοῦ ἐνεστῶτος ζ (ἔτους)]
καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐνεστῶτος ζ (ἔτους) διὰ τὸ τὰ̓πὸ(*) τοῦ εἰσιόντος η (ἔτους) τούτων πρόσφορα εἶναι τ[ῶν περὶ τὸν Ἀφοῦν, πρὸς οὓς καὶ εἶναι τὰ τοῦ αὐτοῦ η (ἔτους) δημόσια τελέσματα. κύρι-]
30α τὰ τῆς ὁμολογίας γράμματα ὀκτασὰ(*) γραφέντα πρὸς τὸ ἑκάτερον μέρος ἔχειν δ[ισσόν, ἅπερ ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῶνται ἢ καί τις αὐτῶν ἀνοίσουσι διὰ δημοσίου,]
οὐ προσδεόμενοι τῆς τοῦ ἑτέρου μετα[λήμ]ψεως οὐδὲ ἑτέρ̣[ας συ]ν̣ευδοκ[ήσεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν τῇ ἐσομένη διὰ τοῦ καταλογείου δημοσιώ-]
σει, καὶ ἐπερωτήσαν[τες ἀ]λλήλ[ο]υ̣ς̣ [ἐπὶ τούτ]οις ὡ[μ]ολόγησαν. [(ἔτους) ζ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Πρόβου Περσικοῦ]
[Μεγίστου Γοθ(?)]ικοῦ Με[γί]στου Ε[ὐσε]β̣ο̣(ῦς) Εὐτ[υχ]οῦς Σεβαστοῦ Φαρ[μοῦθι κδ. (hand 2) Αὐρήλιοι Ἀπποῦς καὶ Ταερπαῆσις -ca.?- τῶν]
μερῶν τῆς πάσης [π]ατρικῆς [κλη]ρονομ[ίας] κ[αὶ ἠρκέσθημεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ ἐν-]
35γ̣αί̣[ο(?)]υ̣ καὶ τῶν μερῶν [δ]ύο τῶν δ[ου]λικῶν σ[ωμάτων ἐπὶ πᾶσι τοῖς προκιμένοις, καὶ ἐπερωτηθέντες ὡμολογή-]
σ̣α̣[με]ν̣. Αὐρήλιος Λεωνίδης Καλλιστράτου [ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ εἰδότων γράμματα.]
(hand 3) Α[ὐ]ρή[λ]ι[ο]ι Ἀ[ρὲτ κα]ὶ Σαρᾶς εὐδοκοῦμεν πᾶσει(*) τοῖς προκε̣ι̣[μένοις καὶ πάντα ποιήσομεν καὶ ἀζημίους καὶ ἀπαρε-]
νοχλήτο[υς παρ]έξομεν τοὺς περὶ τὸν Ἀφοῦν ὡς πρ[όκειται, καὶ ἐπερωτηθέντες ὡμολογήσαμεν. -ca.?- ]
ἔγραψα ὑ[πὲρ αὐ]τῶν μὴ εἰδότων γράμμα[τα. -ca.?- ]

Apparatus


^ 3. l. ἐπεὶ
^ 6. l. Σινθῶνει
^ 6. l. τῇ
^ 6. l. θυγατέρι
^ 6. l. Ταπάτρει
^ 7. l. τισὶν
^ 7. l. μέρος
^ 8. l. ψιλὸν
^ 10. l. τρεῖς
^ 12. l. καταλειφθέντων
^ 12. ϋπο papyrus
^ 15. l. γεουχικὰ
^ 15. l. ὀφ<ει>λήματα,
^ 18. corr. ex τοις
^ 18. corr. ex ενγεγραμμενοις
^ 18. corr. ex   ̣  ̣  ̣  ̣οις
^ 21. l. ἡ<ρ>κέσθησαν
^ 21. corr. ex ψροκιμενου
^ 21. l. ψιλοῦ
^ 22. corr. ex   ̣ει
^ 22. l. διοικεῖν, corr. ex διοκιιν
^ 23. l. ἡμῶν
^ 24. l. αἱρῶνται
^ 25. l. ὀφειλομένων
^ 25. ϋπο papyrus
^ 26. l. παρέξειν
^ 26. l. εὐδοκεῖν
^ 27. l. βεβαιώσει
^ 27. l. ὀφειλῆς
^ 28. ϋπερ papyrus
^ 29. l. τὰ ἀπὸ
^ 30. l. ὀκτασ<σ>ὰ
^ 37. l. πᾶσι, corr. ex παση

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.