Papyri.info

sign in

p.oxy.18.2187 = HGV P.Oxy. 18 2187 = Trismegistos 22166DDbDP transcription: p.oxy.18.2187 [xml]

AD304 Oxyrhynchus

r
(hand 1) [ἐπὶ ὑπάτων τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι]ανοῦ τὸ ἔνατον.
(hand 2) [- ca.12 - λογιστὴς Ὀξυρυγχίτο]υ διὰ Εὐτολμίου διαδόχου Σωτᾷ ὑπ(ηρέτῃ). τῶν δοθέντων μοι βιβλίων ὑπὸ τοῦ ἐγγεγραμμένου ἐντεταγμένης ἀναφορᾶς
[- ca.18 - τῷ μεγαλείῳ το]ῦ κυρίου μου διασημ(οτάτου) ἐπάρχου Αἰγύπτου Κλωδίου Κουλκιανοῦ ἴ(*)σον ἐπ(ιστέλλεταί) σοι, ὅπως φανερὸν καταστήσῃς ᾗ(*) ἠξίωσεν. σεσημ(είωμαι).
[(ἔτους) κ τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ιβ τῶν κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων Τῦβι ιζ.
5(hand 1) [- ca.38 -] τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὀξυρυγ’χιτῶν πόλεως λογισ̣τῇ διὰ Αὐρηλίου Εὐτολμείου ἐξηγητοῦ βουλ(ευτοῦ) τῆς αὐτῆς πόλεως διαδόχου
[παρὰ Σεπτιμίου Ἀριστίωνος ἐξηγ(ητοῦ) βουλ(ευτοῦ) τῆς αὐτῆ]ς̣ πόλεως. δίκης περὶ κλήρου τῆς τοῦ ἀδελφοῦ μ[ο]υ Ἀμυντιανο̣\ῦ/ θυγατρὸς Ἀσκλαταρίου ἀνέκιτο(*) τῷ μεγαλείῳ τοῦ κυρίου μου διασημοτάτου ἐπάρχου Αἰγύπτου Κλωδί̣ου
[Κουλκιανοῦ - ca.28 -]ης κατὰ τὰ γενόμενα παρὰ τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ ὑ(*)πομνήματα ἐξ ἀντικαταστάσεως πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου μου ἀδελφοῦ γενομένην γυναῖκα Θαῆσιν, ἀλλὰ περὶ
[- ca.36 - πρ]οσέταξεν ἀπαντῆσαι ἡμᾶς ἐπὶ τοὺς δοθέντας λογοθέτας τόν τε τότε στατίζοντο(*) β(ενε)φ(ικιάριον) Μαρκελλῖνον καὶ Βερενικιανὸν καὶ Διοκουρίδην ἀμφοτέρους ἄρξαντας
[βουλευτὰς τῆς αὐτῆς πόλεως - ca.12 - τῶν] ὑ̣πʼ ἐμοῦ ἀναλωθέντων, καὶ τούτου μηδ[ὲ]ν περανθέντος ἀλλὰ προκαλουμένου μου ἑτοίμως ἔχιν(*) τὴν νομὴν παραδοῦναι τοῦ λογοθεσίου ὁμοῦ γινομένου
10[- ca.31 - τὰ γενήμ]ατα ἀφήρπασεν ἕρμαιον ἡγη̣[σ]αμένη τὴν ἀπουσίαν μου προσεδρεύοντος τῷ κυρίῳ μου διασημοτάτῳ καθολικῷ Οὐαλερίῳ Εὐηθείῳ καὶ ταῦτα οὐκ ἀμάρτυρα ἐγένετο
[- ca.36 - ἀν]αφορᾶς καὶ ἡ πρόνοια αὐ[τοῦ ἐν πᾶσ]ι̣ν διʼ ἧς ἐπένευσέν μοι ὑ(*)πογραφῆς παραθέσθαι̣ [ταῦτα] καὶ ὑ(*)πὲρ τοῦ μὴ δοκῖν(*) με παρερμηνεύει[ν τὸ] ἴ̣(*)[σο]ν ὑ(*)ποτάξας ἐπιδί-
[δωμί σοι ἀξιῶν - ca.17 - εἰς πέρας ἀ]χ̣θῆναι τὴν ἡγεμονικὴν [ἀπόφασιν τὴ]ν δὲ {τὴν} Θαῆσιν ἥκειν ἐπὶ τὸ λογοθέσιον κα[ὶ τὴν νομὴ]ν παραλαβεῖν ἐννόμως καὶ κατὰ τὰ κεκρ̣[ιμένα ποιεῖ]ν· οὕτως ἠγο(*) βούλο-
[μαι ἀκολούθως τοῖς προστεταγμένοις ἀπαντῆσαι] ἐπὶ τὸ ἄχραντον ἡγεμονικ[ὸν δικαστήριον] τοῦ κλήρου εἵνεκεν μὴ ἐλατ’τουμένου μου ἐν οἷς ἔ[χω ἑτέροις] π̣αντοίοις δικαίοις περὶ ὧν λόγος μοι συστήσετα[ι παρὰ τῷ] μ̣ε̣γέθι(*) τῆς ἡγεμονίας.
[διευτύχει. (ἔτους) κ καὶ (ἔτους) ιβ τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κω[νσταντίου καὶ] Μαξιμι[ανο]ῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων Τῦβι [ -ca.?- ]. ἔστι δ̣ὲ τὸ ἀ(ντίγραφον).
15[Κλωδίῳ Κουλκιανῷ τῷ διασημοτάτῳ] ἐ̣πάρχῳ Αἰγύπτου [παρὰ] Σεπτιμίου Ἀριστίωνος ἐξηγητοῦ βουλευτοῦ τ[ῆς λαμ(πρᾶς) καὶ] λαμ(προτάτης) Ὀξυρυγ’χιτῶν πόλεως. κατάστασις μοι ἐ̣[γένετο] ἐπὶ σοῦ τοῦ ἐμοῦ κυρίου
[περὶ κλήρου τῆς τοῦ ἀδελφοῦ μου Ἀμυντιαν]ο̣ῦ θυγατρὸς Ἀσκλαταρίο[υ πρὸς τὴν] μητέρα αὐτῆς Θα[ῆσι]ν, ἥτι[ς] ἔλ̣εγεν δῖν(*) \τὴν/ νομὴν̣ τ̣ῶ̣ν̣ πραγμάτων πρότερον παραδο̣θῆναι αὑτῇ καὶ ο̣[ὕτως θέλε]ι̣[ν] τὸν ἀγῶνα εἰπεῖν
[περὶ τοῦ κλήρου. - ca.25 -] τὴν νομὴν̣ παραδοθῆ̣ναι διὰ Μαρκελλίνου τότε ἐπιστάθμου ἅμα δὲ καὶ τὸ λογοθέσιον τῶν ἀναλωμάτων <τῶν> ὑπʼ ἐμοῦ εἰς καλλιεργίαν τῶν ὑ(*)παρχόντων καὶ εἰς τὰ δημόσια
[γενομένων τεθῆναι ἐπὶ τῶν τόπων ἐπὶ τῶν αἱ]ρ̣εθέντων ὑ(*)πὸ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν [το]ύ̣του λογο[θετ]ῶν Διοσκουρίδου καὶ Βερενικιανοῦ καὶ ἵ(*)να μὴ μαρερμην̣[ε]ύ̣ω(*), αὐτὸ τὸ ἀνῆκον μέρος τῶν ὑ(*)πομνημάτων ἑξῆς
[ὑπέταξα - ca.31 -]ν. γενομένων ἡμῶν ἐπὶ τῶν τόπων ἐπὶ το[ῦ] ἐπιστάθμ[ο]υ̣ ἐπεκαλεσάμην αὐτὴν ἐγ̣γ̣ρ̣ά̣φως ἀμφότερα ποιεῖν καὶ τὸ λογοθέσιον καὶ τὴν νομὴν παραλαβῖν(*), ἀλλʼ οὐκ οἶδα τί δόξαν
20[οὐκ ἐβούλετο τὴν νομὴν παραλαβεῖν οὐδὲ τὸ λογοθέσιο]ν ποιεῖν. ἐπὶ τούτοις ἔτι ἃ καὶ μ̣έ̣νοντος τοῦ πράγματος συμβ[έβη]κεν ἐπιδημήσαντος τοῦ κυρίου μου ἀδελφοῦ σου τοῦ διση̣μοτάτου καθολικοῦ Οὐαλερίου Εὐηθίου ἐπὶ τῶν τόπων
[- ca.33 - τῶν δη]μοσίων πλοίων εἰρχθῆναί μ̣[ε] ἅμα ἄλλοι[ς ἐπὶ τό]π̣ου ἔκτο[τε] μέχρι δεῦρο. εὐτυχήσας οὖν καὶ αὐτὸς νῦν τῆς τοῦ τῶν δεσποτῶν \ἡμῶν/ Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ
[τύχης ἀναγκαίως τὴν καταφυγὴν ποιοῦμαι πρὸς] τ̣ὸ̣ σ̣ὸ̣ν̣ μεγαλεῖον καὶ ἀξιῶ [σε], δ̣ια̣σ̣η̣μό̣[τατε ἐπαρχ]ος(*), κα̣[τὰ τὰ π]ρότερο̣ν̣ ὑ(*)πὸ σοῦ ἀποφα̣ν̣θ̣έντα τοῦ λ̣[ο]γοθ̣εσίου κα[θʼ] ἃ̣ προεῖπον γ̣ε̣νομένου τὴν νομὴν αὐ[τ]ῇ παραδοῦναι
[- ca.38 -]  ̣ καθʼ ὃ Μαρκελλῖνος ἀπηλλάγ̣η καὶ τῶν ὑ̣[φʼ ἡμῶν ἐπὶ τ]ῶ̣ν σῶν ὑ(*)πομνημάτων α̣ἱρεθέντων λογοθετῶν ἀνα̣γ̣κ̣άσαι(*) τὸ λογοθέσιον θέσθαι καὶ οὕτως ἀπαντῆσαι ἡμᾶς
[ἐπὶ τὸ σὸν τοῦ κυρίου μου ἄχραντον δικαστήριο]ν̣ καὶ τούτου τυχὼν εἰσαὶ(*)(*) σοῦ τὰς μεγίστας τῇ [τύχῃ χάριτας ὁ]μ̣ολογήσω. διευτύχει. Ῥωμαϊ(*)κά. Ἁθὺρ ια. Ῥωμαϊ(*)κά̣. ἀντίδικον ἐν τόπῳ̣. κέλευσον κληθῆναι Θα[ῆ]σιν. μεθʼ ἕτερα.
25[Κουκλιανὸς ὁ διασημότατος ἔπαρχος Αἰγύπτου εἶπ(εν)· ἡ] ἀντιγραφὴ φερά(*) ἐστιν, ἥτις κ̣ελεύει πρότερ̣ον τ[ὸν ἀντίδικον] ἀποκατίστασθαι(*) τὰ πράγματα καὶ οὕτως ἀγωνίσασθαι τὰ μέρη. ὁμολογήσαντες δὲ περιούσης Ἀσκλαταρίου ἐσχηκέ-
[ναι - ca.35 -]  ̣ ἐσχηκότες ταῦτα ((unintelligible )) ὁμομή[τριό]ν τε κηδεμ̣ό̣να̣[- ca.10 -]α̣ς κηδεμὼν ἀποκαταστήσα[ς] τῷ ἰ(*)δίῳ τόπῳ ὅ̣σα οὐ δικαίω̣ς εἶχεν. εἰ δ̣ὲ γέγονας(*) κηδεμὼν δῖ(*) πρότερον τῷ οἰκίῳ(*)
[- ca.38 -] κ̣ληρονόμον. μεθʼ ἕτερα / Κουλκιανὸς̣ [ὁ διασημότατο]ς ἔπαρχος Αἰγύπτου εἶπ(εν)· χωρὶς προκρίματος τοῦ ἐσομένου περὶ τῆς κληρονομείας(*) ἀγῶνος γέγραπται τὰ εἰρη-
[μένα - ca.34 -]σθαι τῶν προσόδων καὶ τῶν ἀναλω̣[μάτων ἐφʼ ὅντιν]α βούλεσθαι(*) δοθῆναι ὑμῖν λογοθέτην. Ῥωμαϊ(*)κά. τὸν ἐπίσταθμο(ν) δὸς λογοθέτην. / Κουλκιανὸς ὁ διασημότατος
[ἔπαρχος Αἰγύπτου εἶπ(εν)· - ca.17 - Ζην]αγένης οὐκ̣ ε̣πικ̣ε̣ ια παρʼ ἐμο̣ὶ̣ [ὁ λόγος συστήσεται κα]ὶ αὐτὸς καλὴν πίστιν τῶν λό̣γων ἐ[ξ]ε̣τάσει, εἰ δʼ ἄπεστιν, Μαρκελλῖνος ὁ ἐπίσταθμος δυνήσεται τοῦτο
30[- ca.38 -]φθῆναι ὑ(*)ποβάλεται(*) αὐτῷ οὖ[ν - ca.20 -]ρ̣ουμένη. εἰς Ζηναγένην κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ λογοθ[έ]τ̣[ην Διο]σκουρίδην συναφθῆναι τῷ ἐπιστάθμῳ. Ῥωμαϊ(*)κά. καλῶ Βερενικ̣ιανὸν
[- ca.38 -]ονται οἱ δύο οὗτοι ὅ τε Διοσκο̣[υρίδης καὶ Βερενικιανὸς] ἁφθῆναι τῷ Μαρκελλίνῳ, εἰ {δʼ} ἄπεστιν ὁ Ζηναγένης. ε̣ἰ̣ δὲ τῇ πόλει ἐνδιατρίβε̣ι̣, παρʼ αὐτῷ μόνῳ τὸ λογοθέσιον
[τῶν προσόδων καὶ τῶν ἀναλωμάτων θέσθε. ἕως τούτ]ο̣υ̣ τὰ ἐπὶ τῶν ὑ(*)πομνημάτ[ων - ca.20 -] δεόμενος τὴν διαδικοῦσαν ἕκαστά τ̣ε̣ τῶν ὑπʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ π̣ρ̣ο̣στεταγμένων γενέσθαι φρ  ̣  ̣  ̣  ̣ βῆ̣μα.
v
(hand 3) ἐπίσταλμα Ἀριστίωνος
ιη ἐπέστιλα(*) τῇ ἐγ’γεγραμμένῃ
35Θαήσει διὰ Θωνίου ὑπηρέτου
καὶ οὐ βεβούλητ[αι] ὑπογράψε(*).

Apparatus


^ r.3. ϊσον papyrus
^ r.3. corr. ex ω
^ r.6. l. ἀνέκειτο
^ r.7. ϋπομνηματα papyrus
^ r.8. l. στατίζοντα
^ r.9. l. ἔχειν
^ r.11. ϋπογραφησ papyrus
^ r.11. ϋπερ papyrus
^ r.11. l. δοκεῖν
^ r.11. ϊ[σο]ν papyrus
^ r.11. ϋποταξασ papyrus
^ r.12. l. ἐγὼ
^ r.13. l. μεγέθει
^ r.16. l. δεῖν
^ r.17. ϋπαρχοντων papyrus
^ r.18. ϋπο papyrus
^ r.18. ϊνα papyrus
^ r.18. l. παρερμην[ε]ύω
^ r.18. ϋπομνηματων papyrus
^ r.19. l. παραλαβεῖν
^ r.22. l. [ἔπαρχ]ε
^ r.22. ϋπο papyrus
^ r.23. ϋπομνηματων papyrus
^ r.23. corr. ex ανα̣γ̣κ̣αισαι
^ r.24. l. εἰσαεὶ : εισαϊ papyrus
^ r.24. ρωμαϊκα. papyrus
^ r.24. ρωμαϊκά̣. papyrus
^ r.25. l. φ<αν>ερά
^ r.25. l. ἀποκαθίστασθαι
^ r.26. ϊδιω papyrus
^ r.26. corr. ex γεγονιας
^ r.26. l. δεῖ
^ r.26. l. οἰκείῳ
^ r.27. l. κληρονομίας
^ r.28. l. βούλεσθε
^ r.28. ρωμαϊκα. papyrus
^ r.30. l. ὑποβάλετε : ϋποβαλεται papyrus
^ r.30. ρωμαϊκα. papyrus
^ r.32. ϋπομνηματ[ων] papyrus
^ v.34. l. ἐπέστειλα
^ v.36. l. ὑπογράψαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.